מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

4 שנות מאסר על ניסיון אונס

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד הושתו על המערער, 4 שנות מאסר על תנאי, לבל יעבור, במשך 3 שנים מיום שיחרורו ממאסר, כל עבירה לפי פרק י' בסימן ה' לחוק העונשין; ופצוי כספי למתלוננות, בסך כולל של 75,000 ₪.
עונשו של המערער, הכולל 18 שנות מאסר לריצוי בפועל, תואם את מדיניות הענישה המקובלת בעבירות כגון דא. כך, למשל, בע"פ 9155/12 פלוני נ' מדינת ישראל (19.11.2014), נדחה עירעורו של המערער שם, על עונש בן 18 שנות מאסר בפועל, שהושת עליו בגין שורה של עבירות מין שביצע בשתי קטינות, בנותיהם של שכניו, ובכלל זאת: אינוס, מעשה מגונה וניסיון למעשה סדום.
...
על יסוד הנימוקים המפורטים לעיל, סבורני כי אין מקום להתערב בהכרעת דינו של בית משפט קמא, ואציע לחבריי להותיר על כנה את הרשעתו של המערער בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום.
עונשו של המערער, הכולל 18 שנות מאסר לריצוי בפועל, תואם את מדיניות הענישה המקובלת בעבירות כגון דא. כך, למשל, בע"פ 9155/12 פלוני נ' מדינת ישראל (19.11.2014), נדחה ערעורו של המערער שם, על עונש בן 18 שנות מאסר בפועל, שהושת עליו בגין שורה של עבירות מין שביצע בשתי קטינות, בנותיהם של שכניו, ובכלל זאת: אינוס, מעשה מגונה וניסיון למעשה סדום.
סוף דבר לוּ תישמע דעתי, היינו דוחים את ערעורו של המערער, על שני חלקיו, כך שהכרעת דינו של בית משפט קמא, כמו גם גזר הדין, יוותרו על כנם.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

נגזרו על המערער ארבע וחצי שנות מאסר בפועל, בנכוי הימים שבהם שהה במעצר; שנת מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שיחרורו ממאסר, לבל יעבור עבירת מין או אלימות מסוג פשע; שישה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים מיום שיחרורו ממאסר, לבל יעבור עבירת מין או אלימות שאינן מסוג פשע; ופצוי לנפגעת העבירה, היא המשיבה 2 (להלן: המתלוננת) בסך של 50,000 ש"ח. כתב האישום ותשובת המערער על פי הנטען בכתב האישום, ביום 11.11.2012 טיילה המתלוננת באיזור המרינה בהרצליה, ויצרה קשר טלפוני עם מסעדת "אל גאוצ'ו" בעיר (להלן: המסעדה); היא ביקשה לדבר עם אחי המערער, מר חמדאן שהאב (להלן: חמדאן), ומשזה לא היה בנמצא הופנתה אל המערער, שהזמין אותה למקום.
המיתחם גם אינו חורג מהנהוג במקרים דומים – ראו למשל, ע"פ 7110/14 ג'ידאוי נ' מדינת ישראל (16.11.2015), שם נקבע מיתחם של 8-4 שנים בגין ניסיון לאינוס בנסיבות דומות, וללא העבירות הנוספות שבהן הורשע המערער בעניינינו; ע"פ 1384/15 איזברגה נ' מדינת ישראל (16.12.2015), שם נקבע מיתחם של 7-4 שנות מאסר בגין ניסיון לאינוס וניסיון למעשה סדום, תוך שהודגש: "בית משפט זה פסק כי ככלל, הרף התחתון של מיתחם העונש בעבירת ניסיון לאינוס יהיה זהה לרף התחתון בעבירת האינוס, דהיינו – עונש המינימום הקבוע בחוק לעבירת האינוס [בסעיף 355](http://www.nevo.co.il/law/70301/355) ל[חוק העונשין](http://www.nevo.co.il/law/70301) (4 שנות מאסר). הטעמים לכך נעוצים הן באשמתו המוסרית הדומה של הנאשם, והן בפגיעה הנפשית הקשה העלולה להגרם לנפגע" (שם, בפיסקה 10).
...
הערעור על גזר הדין דינו של הערעור על גזר הדין להידחות אף הוא.
בהתייחס לנסיבות ביצוע העבירה, אין בידי לקבל את הטענה כי המעשים לא כללו תכנון מוקדם.
סוף דבר, אם תישמע דעתי נדחה את הערעור הן על הכרעת הדין והן על גזר הדין.

בהליך רשות ערעור על פסק בוררות (רע"ב) שהוגש בשנת 2010 בעליון נפסק כדקלמן:

בשנים 2008-2009 התנהלו כנגד המבקש שני הליכים פליליים שונים, אשר הסתיימו שניהם בהרשעה: (א) המבקש הורשע בבית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופטים י' צבן, נ' סולברג ו-ג' כנפי-שטייניץ) בעבירות של ניסיון לאונס, תקיפה בנסיבות מחמירות, איומים, היזק בזדון והטרדת עד. מהכרעת הדין עולה כי המבקש ניסה לאנוס את אישתו לשעבר, ואף תקף אותה בשנית לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בנושא.
בשל עבירה זו נגזרו על המבקש 3 שנות מאסר, מתוכן שנתיים בחופף, ושנה נוספת במצטבר, לעונש שהושת עליו בתאריך 14.4.2008, וכן שנת מאסר על תנאי.
...
מנגד, טוען המשיב כי דין הבקשה להידחות על הסף, הואיל והיא אינה מעלה שאלות בעלות חשיבות כללית, אשר יצדיקו מתן רשות ערעור.
כן טוען המשיב כי גם לגופם של דברים יש לדחות את הבקשה, הואיל ולא נפל פגם בהחלטתו של בית המשפט קמא שלא להתערב בהחלטת המשיב, במסגרתה הוחלט שלא לאשר את הוצאתו של המבקש לחופשה.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים וכן בחומר שהוגש על ידם, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה – להידחות.
מכאן שדין הבקשה להידחות על הסף.
למעלה מן הנדרש אציין כי החלטתו של בית המשפט הנכבד קמא היא ברורה וראויה ועיון בחומר שהוגש לי מלמד כי אכן אין מקום להתערב בה. נוכח כל האמור לעיל – הבקשה נדחית.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע, לאחר שמיעת ראיות, בבצוע עבירות של ניסיון גרם אינוס בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים (שתי עבירות), ניסיון גרם מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים (ארבע עבירות), ניסיון הטרדה מינית בקטינה שטרם מלאו לה 15 שנים (חמש עבירות), וניסיון סחיטה באיומים (ריבוי עבירות).
6 חודשים מאסר על תנאי לבל יעבור הנאשם במשך 3 שנים מיום שיחרורו מן המאסר עבירת מין מסוג עוון או עבירה של סחיטה באיומים.
<#4#> ניתן והודע היום ז' שבט תשפ"ג, 29/01/2023 במעמד הנוכחים.
...
על פי המבחנים שנקבעו בע"פ 4910/13 ג'אבר נ' מדינת ישראל (29.10.2014), מצאנו לנכון לאמץ את גישת הצדדים ולקבוע מתחם ענישה אחד לכלל העבירות בהן הורשע הנאשם.
נוכח מדיניות הענישה הנוהגת והנסיבות שתוארו לעיל הקשורות בביצוע העבירה, אנו קובעים כי מתחם העונש ההולם בענייננו נע בין 24 ל-48 חודשי מאסר בפועל.
לאחר בחינת מכלול השיקולים השונים, אנו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים: 34 חודשים מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו בתיק זה - 9.11.2020-12.1.2021.

בהליך תיק פלילי פשע חמור עדות קטין נפגע עבירה (תפח"ע) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בית המשפט קבע מיתחם עונש נפרד לעבירות גרם אינוס ובעילה אסורה בהסכמה הנע בין 12 ל-36 חודשי מאסר בפועל לכל אישום ומתחם נפרד ליתר העבירות הנע בין מאסר על תנאי ל-12 חודשי מאסר בפועל.
הנאשם פתח חשבונות פקטביים ברשתות החברתיות הנחזים להיות של בחורה צעירה, פנה לכ-27 מתלוננים ומתוכם 17 קטינים, תוך ניסיון להניע את המתלוננים לקיים עמו שיחות וידאו או לצלם עצמם מבצעים בגופם מעשי סדום ומעשים מגונים ובמקרים רבים עלה בידו לעשות כן. בית המשפט המחוזי קבע מיתחם עונש כולל הנע בין 4 ל-7.5 שנות מאסר בפועל.
בית המשפט קבע מיתחם עונש נפרד בגין האישום בגין מעשה אינוס וסדום הנע בין 15 ל-36 חודשי מאסר בפועל; מיתחם בגין עבירות מעשה מגונה והטרדה מינית, בנוסף לסחיטה באיומים הנע בין 12 ל-30 חודשי מאסר לכל אישום; מיתחם לעבירות של מעשה מגונה, הטרדה מינית וניסיון הנע בין 4 ל-12 חודשי מאסר לכל אישום ומתחם לעבירת החזקת פירסום תועבה הנע בין חודשיים ל-8 חודשי מאסר.
...
לפיכך אנו סבורים כי הטלת פיצוי כספי משמעותי שאותו יוכלו נפגעות העבירה להפנות לשיקום מצבן, יהיה בו גם משום העברת מסר של הכרה בפגיעה בהן ובסבלן.
באיזון בין השיקולים השונים, אנו סבורים כי יש לגזור על הנאשם עונש כולל בגין כל העבירות בהן הורשע, עונש מאסר ממושך לצד מאסר מותנה ופיצוי משמעותי בגין הנזקים שגרם הנאשם במעשיו.
סוף דבר אשר על-כן, אנו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים: 6 וחצי שנות מאסר בפועל אשר מניינן מיום מעצרו (25.11.21).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו