מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

20% נכות בתביעת פלתד

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

בפניי תביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפלת"ד"), בגין ניזקי גוף שנגרמו לתובעים שהגישו התביעה, כתוצאה מתאונת דרכים שארעה ביום 27.8.2014, שעה שהתובע 1 נהג ברכבו כאשר התובע 2 נוסע עמו.
המומחה העריך קיומה של נכות זמנית מלאה (בשיעור 100%) לתובע למשך ששה שבועות ממועד התאונה ועוד 20% נכות זמנית למשך ששה שבועות נוספים ולאחר מכן 10% נכות זמנית למשך שלושה חודשים.
בחוות דעתו המשלימה קבע המומחה כי בהתבסס על תלונותיו של התובע, מימצאי הבדיקה הקלינית ובדיקות העזר, לתובע קיימת נכות צמיתה בשיעור 10% בגין הגבלת תנועה בדרגת חומרה קלה של תנועות עמ"ש צוארי, אולם מאחר והתובע לא התלונן על הגבלה בתנועות הצואר ו/או כאבים באיזור זה במשך קרוב לשלוש שנים, קבע המומחה כי הדבר אינו סביר ועל כן מצא כי אין קשר בין נכותו הצמיתה של התובע, בגין ההגבלה בחלק מתנועות עמ"ש צוארי, לבין התאונה נשוא התביעה.
...
לאחר שעיינתי בחוות הדעת המשלימה במסגרתה נבחנה טענת התובע להותרת נכות צמיתה בעמ"ש צווארי ולאחר שבחנתי את עדותו של המומחה בבית המשפט ועיינתי בתיעוד הרפואי שצורף, הגעתי למסקנה כי אין מקום לסטות מקביעת המומחה מטעם בית המשפט בעניין זה. המומחה נחקר על חוות דעתו ביסודיות ע"י ב"כ התובע ועמד על קביעתו בחוות דעתו בכל הנוגע לעמ"ש הצווארי.
המומחה הסביר כי מדובר בתובע הסובל ממגבלה בעמוד שדרה צווארי במשך 3 שנים בגינה לא נבדק אף לא פעם אחת, דבר התומך במסקנה לפיה הנכות שקיימת, לפי הבדיקה, בעמוד שדרה הצווארי אינה קשורה לתאונה (עמוד 24 לפרוטוקול, שורות 22-23).
עם זאת, סביר להניח, כמפורט בדיון לעניין שאלת קיומה של נכות תפקודית, כי נוכח המסקנה לפיה עיסוקו הנוכחי ועיסוקיו בעתידים כרוכים בהפעלת ידיים והסבירות כי הנכות שנגרמה בתאונה פוגעת בתפקודו של התובע במידת מה, הרי שיש להעריך כי בעתיד תהיה לנכות הרפואית שממנה סובל התובע, השפעה תפקודית מזערית גם על כושר ההשתכרות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלו, המומחית מייחסת מחצית מנכותה הרפואית הכוללת בקשר למחלה, לעברה הנפשי של התובעת אשר כאמור סבלה מדכאון וחרדה על רקע אירועי חיים (נסיון היתאבדות של בנה, גירושיה מבעלה ופטירת בעלה לשעבר ממחלת הסרטן) בהצטרף לתאונה קודמת (מ- 1/2008), בעוד שאת המחצית הנוספת, מייחסת המומחית לתאונת הדרכים מושא התביעה (בשיעור 20% נכות).
...
לאור כל המקובץ דלעיל, ולנוכח שיעור הנכות הרפואית המשוקללת בסך 25%, מצאתי לנכון לפסוק בראש נזק זה סכום גלובאלי לעבר של 30,000 ש"ח ולעתיד סך של 50,000 ₪.
ראה (ת"א (מחוזי י-ם) 29349-12-12 ר' ר' נ' שירותי בריאות כללית (17.8.2016) (השופט א' דראל) שם הובאו חוות דעת כאמור מטעם הצדדים, המומחים נחקרו ארוכות ובתום דיון מעמיק שערך בהמ"ש, הגיע למסקנה כי לא הונחה תשתית ראייתית ברמה מספקת שיש בכוחה לסתור את החזקה בנוגע לאחוז מקדם ההיוון.
לאור האמור לעיל, ולאחר ששקלתי בדבר, באתי למסקנה כי התובעת ניהלה את התביעה בצורה בלתי מידתית, תוך שימוש לרעה בהליכי משפט והשחתת זמן שיפוטי יקר שלא לצורך, שהינו כידוע משאב ציבורי יקר ערך המופקד בידיו הנאמנות של בית המשפט לטובת כלל ציבור המתדיינים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בתביעת הפלת"ד מונו מומחים מטעם בית המשפט אשר חיוו את דעתם כי לתובע נגרמו הנכויות הבאות כעולה מחו"ד שלמות, וחלקיות שצורפו לתביעה: 20% בגין נזק נפשי [ללא הפניה לסעיף הרלוואנטי בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956 (להלן : "התוספת לתקנות")] (חוות דעת ד"ר משה זהר, פסיכיאטר, מיום 30/3/05); 20% נכות בעמוד שדרה מותני לפי סעיף 37(7)ב' לתוספת לתקנות על מצב קודם שהיה רדום והפך סמפטומטי בגלל התאונה ולכן מחצית הנכות יוחסה לתאונה ו- 2% בגין הגבלה קלה בתנועת יישור הצואר לאחור לפי סעיף 37(5) א' לתוספת לתקנות (מותאם).
...
המזכירה התקשרה אל הנתבע טלפונית ובסופו של דבר לפי עדות הנתבע מדברים ששמע מהמזכירה, התובע עבר לבדו על התיק ולקח מה שהוא מצא לנכון מבלי שנשאר עותק במשרדו של התיק.
מכל הטעמים לעיל התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 14,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רקע וטענות הצדדים לפני תביעת נזיקין שנוהלה בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975 (להלן: "חוק הפלת"ד").
בפני כעת בקשה מצד הנתבעת לתיקון פס"ד המתוקן כך שישונה הסכום שנפסק בו בגין ראש הנזק של פגיעה בכושר ההישתכרות, כפי שצוין בעמ' 7 בשורות 2-3 : "... בהתאם לשכרה המוכח ונכותה הרפואית התפקודית יש לערוך את החישוב כדלהלן: 15,415 ₪ שכרה X 20% נכות תפקודית צמיתה X 36 X הוון 2% = 108,000 ₪ במעוגל." התביעה מיתנגדת לתיקון פסק הדין.
...
זה רק מוכיח כי יכולה לעבוד גם לאחר גיל 68 וראיתי לנכון להוסיף שנת עבודה נוספת מעבר לגיל זה. בין השורות בבקשתו ובתשובה לתגובה ניתן להבין שב"כ המבקשת מתרעם על הפער שנוצר בין פס"ד המקורי לפס"ד המתוקן בראש נזק זה. מכאן עולה השאלה, האם כשבית המשפט המחוזי מחזיר תיק לבית המשפט השלום בכדי שינמק את חישובי ראשי הנזק תחת לפסוק סכום גלובלי, כוונתו שבית משפט השלום צריך רק "לסמן את העיגול" מסביב לחץ שכבר נורה כשנפסק סכום גלובלי או שמה הוא יכול "לחלק את הקלפים מחדש"? סבורני שבית המשפט מציעא בהנחיותיו נתן לכך תשובה מפורשת בסעיף 7 סיפא לפסק דינו: "...בית משפט קמא לא יהיה כבול לתוצאה האופרטיבית אליה הגיע בפסק דינו הראשון, ויהא רשאי לשנותה, או לחזור עליה, הכל לפי טוב שכלו." לפי טוב שכלי, בתיקים שכאלו עדיף לפסוק לראש נזק של פגיעה בכושר ההשתכרות סכום גלובלי ולא לבצע חישוב אקטוארי, משתי סיבות: האחת היא שבכך ניתן "לדלג על שדה מוקשים" של אחוזי הריבית לצורך חישוב היוון הפיצוי שכן מאז כתבתי את מאמרי   "אחרי 40 שנות מדבר פסיקתי יש "לחשב מסלול מחדש" - שימוש במקדמי היוון אנכרוניסטיים בתביעות נזיקין כפגיעה קשה בניזוקים" (פורסם בעלון השופטים המקוון, ע"ש השופט שמואל ברוך ז"ל, מהדורה 3/016 וב"נבו" וב"פסקדין") ניתנו מספר רב של החלטות ופסקי דין סותרים בעניין שיעור אחוזי ריבית ההיוון הנכון בתיקי הנזיקין (ראו למשל, ת"א (מרכז) 22940-03-12 פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב (מפי כב' השופט אבי פורג)  ת"א (י-ם) 29349-12-12 ר' ר' נ' שירותי בריאות כללית (מפי כב' השופט ארנון דראל)  ת"א (הרצ') 754-08-12 ד.פ נ' פבל אוסטפנקו (מפי כב' השופטת [כתוארה אז] לימור רייך),  ת"א (ת"א) 41762-03-14 פלוני נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ (מפי כב' השופט משה תדמור ברנשטיין), ת"א (ת"א) 5274-09-13 ז' ה' (המנוח) נ' ניר ברק (מפי כב' השופט שי משה מזרחי)  ת"א (ביש"א) 57549-11-14 טאהא ג'בארין נ' מוסטפא עלי מחאמיד (מפי כב' השופטת אפרת רבהון)  ת"א (הרצ') 11674-02-13 ש. י נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב-"הפול" (מפי כב' השופטת אירית מני גור)  ת"א 12411-05-12 ל.ז. ואח' נ' עיריית חולון   ות"א 166498-09 י.צ. נ' ב.נ. ואח' (שניהם מפי כב' השופטת אורלי מור-אל) ות"א (מחוזי מרכז) 53580-05-12 פלוני (קטין) ואח' נ' שירותי בריאות כללית מפי כב' השופטת בלהה טולקובסקי) ועיני שופטי הערכאות הדיוניות היו נשואות לבית משפט העליון שיכריע בדבר בע"א 3751/17 המאגר הישראלי לביטוח רכב (הפול) נ' פלוני ואופק חזרה לחיים, אך נבחרה דרך "שב ואל תעשה עדיף" (תלמוד בבלי, מסכת עירובין דף ק עמ' א' ואולי בכך יש סנונית ראשונה לשימוש במשפט העברי לאחר תיקון חוק יסודות המשפט, תש"ם-1980 [ס"ח תשע"ח מס' 2715 מיום 2.5.2018 עמ' 638, ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 717 עמ' 210])  ו"העיר שושן נבוכה" וכל איש (שופט) "הישר בעיניו יעשה". סיבה שנייה היא שהדבר גורם לכך שפסקי הדין ניתנים בתמציתיות ובמהירות ובכך אנו מצד אחד "מתיישרים" עם מה שמקובל בעולם כולו ובמסורת היהודית כאמור לעיל ומצד שני מגשימים כערכאה דיונית את מדיניות ראשי מערכת המשפט.
משכך ולאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.
המבקשת תשלם למשיבה הוצאות משפט בסך של 1,800 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ב"כ נתבעות 1 ו-4 טוען כי בפסק הדין, שציין התובע, דובר על מקרה אחר, ואילו במקרה שלנו התובע צירף חוות דעת מטעם הנפגע ולפיה לתובע 20% נכות, נכות שהיא נמוכה מהנכות שקבע התובע לנפגע ולפיכך לא ברור מדוע התובע מבקש שנסתמך על קביעות המל"ל כשבכתב התביעה מעיד התובע בעצמו כי קביעת המלל אינה נכונה והנכות האמתית נמוכה יותר.
שינוי המצב הקיים תוך קביעת אחוזי הנכות שנקבעו במל"ל לנפגע בתאונת עבודה כמחייבות בתיקי תאונות עבודה שאינן תאונות דרכים, אינה פוגעת פגיעה לא מידתית במזיק או בחברת הביטוח שלו, שעדיין יכולים, במצבים המתאימים לכך (כגון היתעלמות של וועדת המל"ל ממצב רפואי קודם של הנפגע המשפיע על אחוזי הנכות הנוכחיים וכדומה) לבקש מבית המשפט הבאת ראיות לסתור את קביעות המל"ל ומינוי מומחה מטעם בית המשפט, כפי שהדבר מקובל גם בתביעות על פי חוק הפלת"ד. דא עקא, ששינוי זה יכול לבוא רק מהמחוקק.
...
ניסיון החיים אף מלמד שבאחוזים גדולים של התיקים בסופו של דבר קביעתו של מומחה בית המשפט קרובה מאוד, אם לא זהה, לקביעת הוועדות הרפואיות של המל"ל. בזבוז הזמן הזה עומד בניגוד למגמה המבורכת, שהביאה עמה התקנת תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, בפישוט ההליכים, ביעילותם ובגרימה לרווחה מצרפית לכלל ציבור המתדיינים, על ידי קיצור תורי ההמתנה למשפט.
במצב בו תביעת המל"ל מוגשת לאחר שהסתיימה תביעת הנפגע ללא פס"ד לגופו של עניין, וללא כל אינדיקציה על ניכויי המל"ל, למשל אם המזיק היה מספיק פיקח (או ערמומי, תלוי בנקודת המבט) בכדי לסיים את הפשרה ללא הגשת תחשיבי נזק ואף ללא כתב הגנה וללא אזכור ניכויי המל"ל בהסכם פשרה, אין מנוס מכך שהמל"ל יגיש חוות דעת לתמיכה בטענות הרפואיות של תביעת השיבוב מטעמו.
בנוסף, הנני מורה למזכירות להעביר העתק החלטה זו למנהל בתי המשפט בכדי שתישקל פנייה למחוקק בעקבות הערותיי דלעיל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו