מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

‏תביעה להשבת הלוואה שמתבררת בין הצדדים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אם כך, כאשר נקודת המוצא הנה חובת הנתבע בהשבת ההלוואה שהעמיד לו התובע, וכאשר טוען הנתבע להסכמה אחרת שלפיה אין עליו חובה שכזו ככל שלא היו רווחים, הינה אשר התברר: התברר שעובר להעמדת ההלוואה הועברה בין הצדדים טיוטה של הסכם הלוואה (להלן: "הטיוטה").
...
ונוכח כל זאת אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובע סך של 1,050,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה.
כמו כן, בהתבסס על כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע את אגרת בית המשפט וכן גם שכ"ט עו"ד בסך של 60,000 ₪.
התביעה נגד הנתבעת נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עיון בנוסח ההסכם, בטענות ההגנה ובראיות מלמד שמדובר במערכת יחסים בין שניים שעוסקים בניכיון שיקים ומתן הלוואות ורב המעורבב על המסודר בענייניהם; התברר שבין היתר כנטען, הוצאו שיקים כביכול לצד שלישי – "אבי סופר" ואלה הוסבו תוך זיוף חותמת לכאורה על ידי השניים או לפחות בידיעת השניים לטובת התובע; עוד התברר שחלק ניכר מהשיקים שמסר הנתבע 1 לתובע נכתבו על ידי לא אחר מאשר התובע.
התובע, בע"מ 48 לפרוטוקול, לא הציג כאמור גרסה סדורה אלא ציין שיש לערוך היתחשבנות בין הצדדים וכלשונו – "שיחזיר, שיחזיר לי את השיקים שאני אחראי עליהם ושהוא יקח את השיקים שלו בחזרה ומה שנשאר זה החוב". כלומר – אין בפני גרסה אחת סדורה אלא דרישה עלומה לעריכת היתחשבנות לאחר לכך שהתובע "יחזיר" שיקים שהנתבע אחראי עליהם ו"יקח" את השיקים שלו בחזרה – והיתרה היא החוב.
...
חלק רביעי – הערות לפני סיום וסוף דבר הערות לפני סיום במהלך הדיון והבאת הראיות נטען שהנתבע קיבל סך במזומן של 200,000 ₪.
במקרים אלו לעתים אין מנוס מהכרעה לפי נטלים – המוציא מחברו עליו הראיה".
סוף דבר לאור האמור לעיל ומשלא הוכחה התביעה – היא נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בהחלטה מושא בקשת ערעור זו התיר בית משפט קמא לתקן את כתב הטענות ולצרף את הסכם ההלוואה, כדי לאפשר בירור מלא של המחלוקת בין הצדדים.
תיקון כתב התביעה משמעו – "החזרת התביעה מן האוב" שלא בצדק.
...
אנמק בקצרה את טעמי החלטתי (הגם שע"פ התקנות אין בכך הכרח).
גם כאשר קיים חשש כי בסופו של דבר דחיית בקשה לסילוק על הסף תוביל לניהול הליך מיותר, אין זה מצדיק לכשעצמו סטייה מהעיקרון ולפיו ערעור על החלטת ביניים יתאפשר רק במסגרת ערעור על פסק דין וסטייה תיעשה רק במקרים יוצאי דופן [רע"א 5062/16 רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע"מ נ' ניצן ענבר ניהל פרויקטים בע"מ, (23.8.2016); רע"א 8222/18 עיריית תל אביב יפו נ' אברהם בכדשן (25.3.2019); רע"א 6794/18 רחל איטח נ' קימברלי קלארק ישראל שיווק בע"מ (26.11.2018); רע"א 6285/20 טמפלרים בשרונה בע"מ נ' שירת הקרן בע"מ (23.11.2020); רע"א 3449/20 אריאל גבאי תשתיות בע"מ נ' ש.מ. שירותים א. שאיבות בע"מ (7.7.2020)].
ראיתי לנכון להפנות לפסקאות 35-37 מפסק הדין, המעיד על השוני מהמקרה דידן: "די לנו שבמקרה דנן לא קיים כלל חוזה הלוואה בכתב ושעל כן לא ניתן היה לרפא את הפגם שבדרישות סעיף 8 לחוק... ערים אנו כי יכול ולעיתים התוצאה תהא בלתי צודקת. אולם על בית המשפט לומר דברו תוך הדגשה כי מי שעיסוקו במתן הלוואות לרבות נכיון שיקים חייב לערוך חוזה הלוואה בכתב על כל פרטיו". בסיכומו של דבר, ומכל הטעמים שפורטו, הבקשה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

דיון במונח "ביר" שבהסכם ובסכום שעל הנתבע להשיב לתובע לאחר שנקבע כי הסך של 220,000 ₪ ניתן לנתבע כהלוואה, וכי בין הצדדים נכרת הסכם מחייב, יש להכריע מהו הסכום שעל הנתבע להחזיר לתובע, לפי אותו הסכם.
בהמשך נישאלה טאקטו ע"י ב"כ הנתבע היכן עובדת וכמה מרויחה, על מנת לראות אם בתשובתה עונה בביר או בש"ח, והנ"ל השיבה: "במישטרה...5,000 ביר", וכאשר נישאלה שוב כמה שקל מרויחה השיבה: "שקל לא יודעת. בירר" (פרו' עמ' 12 ש' 29-34).
...
בסיפת פסק הדין אתייחס לאותה תמונה עם נשק ששלח התובע לאחות הנתבע, כאשר שוכנעתי, בעקבות עדותו של התובע (ראה החקירה החוזרת, והתמונות שהוצגו במהלכה), שלא הייתה לתובע כל כוונה לאיים על אחותו של הנתבע.
סוף דבר הנתבע ישלם לתובע סך של 195,079 ₪ עם הפרשי הצמדה וריבית כדין מאז חודש 12/20 ועד היום.
הנתבע ישלם לתובע את ההוצאות בהן חויב בהחלטה מיום 10.09.21, בסך של 2,925 ₪, ככל וטרם שולמו, וזאת תוך 30 יום מהיום, לידי ב"כ התובע.

בהליך תלה"מ 58082022-09-20220, תמ"ש שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בעיניינם של הצדדים היתנהל בפניי הליך נוסף, הממתין למתן פס"ד ושעניינו תביעת אחות הנתבע להשבת כספי הלוואה שניתנו להם לצורך רכישת הדירה.
לסיום סקירת טענות הצדדים, אציין שהצדדים (והנתבע באופן מיוחד, שכתב הגנתו מתפרס על פני 15 עמודים ו- 125 סעיפים) האריכו בטענותיהם מעבר לצורך ובנגוד לתקנות וביהמ"ש נידרש לעמול על מנת "לבור מוץ מבר", באופן שגרם לבזבוז זמן שפוטי שלא לצורך ובאופן החורג מההכרח לברר את הטענות העובדתיות והמשפטיות המצויות על המדוכה.
משהגעתי לכלל מסקנה זו, אני נעתר לתובענה ומורה על פירוק שתוף מיידי בדירת הצדדים, כמפורט להלן: בשעה שלא ניתן לבצע חלוקה בעין של הנכסים, אני מורה על פירוק השתוף בזכויות הצדדים בדירה, כפנויה, לכל המרבה במחיר בשוק החופשי, כשלכל אחד מהצדדים הזכות להשוות להצעת הרכישה הגבוהה ביותר; התמורה, לאחר ניכוי הוצאות המכר, סילוק חובות המשכנתא הרובצים על הדירה, תחולק בין הצדדים, בחלקים שוים.
...
נוכח כל האמור לעיל, מצאתי כי לתובעת הזכות לעתור לפירוק השיתוף בזכויות בדירה אף בטרם התקיימו התנאים הנקובים בהסכם הגירושין.
משהגעתי לכלל מסקנה זו, אני נעתר לתובענה ומורה על פירוק שיתוף מיידי בדירת הצדדים, כמפורט להלן: בשעה שלא ניתן לבצע חלוקה בעין של הנכסים, אני מורה על פירוק השיתוף בזכויות הצדדים בדירה, כפנויה, לכל המרבה במחיר בשוק החופשי, כשלכל אחד מהצדדים הזכות להשוות להצעת הרכישה הגבוהה ביותר; התמורה, לאחר ניכוי הוצאות המכר, סילוק חובות המשכנתא הרובצים על הדירה, תחולק בין הצדדים, בחלקים שווים.
ככל שלא יעלה בידי הצדדים לבצע את פירוק השיתוף בהסכמה בכוחות עצמם, ו/או בהגשת בקשה מתאימה, ימונו ב"כ הצדדים ככונסי נכסים לביצוע פירוק השיתוף; משהגעתי לכלל מסקנה זו, מורה על חיוב הנתבע בהוצאות התובעת בסכום של 10,000 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום, כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו