מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תשלום פרמיה חסרה לבדיקת זכאות לפיצוי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לנוכח האמור הגיש התובע תביעה לחייב את הנתבעת להמשיך ולפצותו בהתאם לתנאי הפוליסה ואף לפטור אותו מתשלום פרמיות חודשיות ולרבות חיוב הנתבעת על דרך של מתן פסק דין הצהרתי לגבי זכותו העתידית של התובע לפצוי על פי הפוליסה - זו התביעה שלפני.
על דבריו אלו חזר פרופ' כראל גם בעדותו לפני: "...מבחינה תפקודית זה לא משיהו שרק החלים מסרטן אומנם קרוב לודאי לא נמצא סרטן בגופו יותר אבל התוצאות התפקודיות בעקבות ההתערבויות הכירורגיות והמחלה היסודית משפיעות מאוד על כושר תיפקודו הכללי וכמובן גם בעבודה...."[ עמ' 15 ש' 22-25] וגם: " אני מסתכל על נבדקים כאלה במסגרת העבודה הרפואית של רפואה תעסוקתית. יש פה איש עם היסטוריה רפואית, רפואיות, הכשרה מקצועית, גיל והחלטות של הביטוח הלאומי שהן מלמדות על חומרת הנזק. לתובע שלנו יש 84% נכות במל"ל בדרגת אי כושר של 100%. במצב זה הביטוח הלאומי לא משקיע באנשים כאלה בתוכנית שקום תעסוקתי. המכלול הזה עוזר לי להחליט אם התובע הוא בר שקום או לא ואם כן באיזה תחום." [עמ' 17 ש' 28-33].
האם זכאי התובע כי תפסק לו ריבית מיוחדת? ריבית מיוחדת בהתאם לסעיף 28 א' חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק חוזה ביטוח"), כך נקבע בפסיקה, תוטל אך במקרים חריגים במיוחד בהם הוכח באופן ברור ובולט חוסר תום לב של המבטח בסירובו לקיים את חיוביו.
...
אופן חישוב התגמולים כיצד: לנוכח כל האמור עד כאן התובע זכאי לפיצוי כדלקמן: לתקופה שמ1/1/2018 ועד 31/3/2018 : ל- 50% מהתגמול החודשי הקבוע בפוליסה בגין אובדן כושר השתכרות כשהוא מחושב ומשוערך לפי הוראות הפוליסה ועד למועד מתן פסק הדין.
סוף דבר: התביעה מתקבלת.
הנתבעת תשלם לתובע את תגמולי הביטוח בהתאם לפוליסה כמפורט בסעיף 31 לעיל בנוסף תבצע התובעת החזר פרמיות כאמור בסעיף 32 לעיל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

מפקדה דאז, מר שלמה הינו, יזם הליך משמעתי שבעקבותיו נוכה משכרה סך השווה לשכר יום עבודה מלא לאחר שנקבע שלא הודיע על העדרותה, אלא שמדובר בהעדרות מוצדקת על רקע בדיקה רפואית, והודעה על ההעדרות נימסרה לנתבעת בדוא"ל. טענות הנתבעת החלטות הנתבעת בנוגע לזכאות התוספת לתוספת חילית, פרמיה וקידום בדרגה התקבלו כדין ובהתאם לנהלי הנתבעת.
    אשר ליחס בין חוק שויון הזדמנויות לבין חוק שכר נקבע בעיניין קידר: "חוק שויון הזדמנויות נועד ככלל להגן על הזכות לשויון ברמת הפרט, כלומר להגן על זכותו של הפרט שהיחס אליו בשוק העבודה יהיה על פי קריטריונים רלוואנטיים ולא על פי השתייכותו לקבוצה המוגנת. בהיותו חוק שמגן על פרטים ומחייב הוכחת קשר סיבתי, חוק שויון הזדמנויות יכול באופן מוגבל בלבד לסייע בצמצום פערי שכר מבניים כלל-משקיים. את החסר הזה בא למלא חוק שכר שווה; הוא נוצר מתוך הבנה שעקרון השויון האישי המעוגן בחוק שויון הזדמנויות לא יצליח לחסל את פערי השכר, שכן קיימים בשוק העבודה גורמים שהם חצוניים למעסיק ועובדת ספציפיים, או שתלויים בתבניות והטיות של מקום העבודה המסוים אך קשה להצביע עליהם ולהוכיחם, ויוצרים הפליה מגדרית מבנית.
משאין מחלקות כי לעובדים הללו נקבעה זכאות לתוספת החילית בשיעורה המאקסימאלי לאחר שהתקבלו לעבודה בדרוג ובתפקיד שונה מזה שמילאה התובעת (מסגרים בדרוג מתכת, בעוד התובעת נקלטה בתפקיד טכנאית כימיה), הרי שמדובר בהבחנה מותרת בכל האמור בתשלום תוספת המיועדת לפצות עובדי ייצור בהתאם למידת הקירבה שלהם לליבת הייצור.
...
] התובעת טענה שבשנת 2015 זכתה להמלצה כנדרש אלא שבסופו של דבר לא הוענקה לה דרגה זו משיקולים לא עניינים ועל רקע אפליה, ולבסוף הוענקה לעבוד אחר בשל קשריו האישיים.
על יסוד האמור נדחית טענת התובעת בדבר אי קידומה בדרגה על רקע אפליה.
סוף דבר התביעה בעניין ניכוי מהשכר מתקבלת ועל הנתבעת להשיב לתובעת סך 1,500 ₪ שנוכו משכרה.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2022 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

ביום 15.10.2017 פנה המערער באמצעות באת כוחו במכתב למשיבה, במסגרתו טען כי תלוש השכר פקטבי ודרש תיקון התלוש ותשלום זכויותיו אשר שולמו בחסר, ובין היתר הפקדות פנסיוניות מרכיבי הפרמיה והבונוס, תשלום בחסר בעד שעות נוספות, תשלום בחסר בעד ימי חופשה ובטול תשלום בעד חופשה עת המערער לא יצא בפועל לחופשה.
במענה למכתב זה השיב ב"כ המשיבה שנית כי מלבד עצם היותו נהג, המערער מבצע משימות מיוחדות בגינן הוא זכאי לקבל תגמול אשר כולל בונוס ופרמיה; משתשלומים אלה מהוים תמורה בעד מאמץ מיוחד הם אינם חלק מהשכר לעניין הפקדות לקרן הפנסיה; ביצוע המשימות הנוספות לא נכפה על המערער, והוא רשאי להפסיק לבצען בכל עת, ואז לא יהיה זכאי לרכיבי הבונוס והפרמיה; נוכח האמור, התפטרות המערער אינה מזכה אותו בפיצויי פיטורים.
מבחן זה, לבדיקת מהותה של 'תוספת', יערך בכל מקרה ומקרה, תוך בדיקת הנסיבות הקשורות לתשלום הספציפי".
...
מדובר בקביעה עובדתית, המבוססת על התרשמותו של בית הדין האזורי מהעדויות שלפניו, ולא מצאנו כי המקרה הנדון מצדיק חריגה מהכלל והתערבות בקביעתו העובדתית של בית הדין האזורי.
נוסיף, כי מקובלת עלינו קביעתו של בית הדין האזורי כי אין לקבל את טענתו של המערער כי הוא זכאי לפיצויי פיטורים בשל העיכוב בהעברת דמי גמולים לקרן הפנסיה.
סוף דבר: הערעור מתקבל חלקית ואנו מחייבים את המשיבה לשלם למערער פיצוי בגין הפקדות לקרן הפנסיה בגין הרכיבים "פרמיה" ו"בונוס" בסך של 8,055 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

תביעת החברה – פיצוי בגין ערך הגניבה לטענת החברה, לפי בדיקה של רשומי התידלוק בתחנת דלק בנתיבות השייכת לחברה-אחות - "עינב שירותים ולוגיסטיקה בע"מ" (להלן – "עינב שירותים"), נהג העובד לתדלק מספר פעמים בבוקרו של יום שישי או ביום שאינו יום עבודה, למרות שתידלק גם בערב שלפני כן ולא ביצע נסיעת עבודה בין לבין.
סעיפים 17-16 לחוק פצויי פיטורים קובעים מתי עובד לא יהיה זכאי לפצויי פיטורים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד – אם פוטר בנסיבות שלפי ההסכם הקבוצי, או לפי ההסכם הקבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים באותו ענף – מצדיקות פיטורים ללא פיצויים, לפי קביעת בית הדין האיזורי לעבודה.
(עמ' 33 ש' 17-8) כאשר נישאל אם פנה לברר ולבדוק אם תשלומי הפרמיה תואמים את העבודה השיב כי פנה ל"הרבה אנשים", אך לא זכר אם דיבר עם מר עמר, ולא היה ברור מדבריו למי פנה לשם בירור? העובד למעשה הודה בהגינותו כי קיבל המחאות בסכומים משתנים בגין פרמיות, כתשלום נוסף לתוספת שקבל בתלושי השכר בגין שעות נוספות.
פיצוי בגין האשמת שוא לטענת העובד החברה טפלה עליו אשמת שוא חסרת בסיס – שהעלה באש משאית שעמדה בחצרי החברה ביום 30.12.2018.
...
לא מצאנו בנסיבות אלו חוסר סבירות קיצוני שעל החברה לפצות את העובד בגינו.
סוף דבר התובע ישלם לחברה 2,280 ₪ בגין הסולר שנטל ללא רשות.
תביעות העובד לפיצוי בגין "אי מתן הודעה לעובד", "תוספת מקצועית", שעות נוספות ופרמיה, רכיב פנסיה, ופיצוי בגין האשמת שווא – נדחות.
נוכח התוצאה אליה הגענו, ומאחר ששתי התביעות נדחו ברובן, לא מצאנו לנכון לפסוק הוצאות למי מהצדדים.

בהליך קופת גמל (ק"ג) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 29.1.2020 הגיש המבקש בתיק זה תביעה לפצוי בגין אובדן כושר עבודה ושיחרור מתשלום פרמיות.
המבקש טען כי לאורך כל ההליך המותב דוחה את בקשותיו תוך היתעלמות מוחלטת מטענותיו: כך לגבי הבקשה להורות על המשך תשלום קיצבאות; 3 בקשות לתיקון פרוטוקול; הבקשה להורות על מתן פרטי גורם ישיר בנתבעת לצורך הסדרת חוב הפרמיות; הבקשה להורות על שליחת המסמכים לרופאי הנתבעת לצורך בדיקת זכאות התובע בהתאם לתנאי הפוליסה (ס' 11 לבקשה).
מלבד היות הבקשה ארוכה עד לעייפה ומסורבלת באופן שמקשה על הוצאת העיקר מהטפל, היא נוסחה באופן לא ראוי, הכולל הטחת האשמות חסרות בסיס וניסוחן בדרך הגובלת בביזיון בית הדין.
...
המבקש טען כי המותב נעתר לבקשות רבות למתן הארכות של המשיבה ואילו בקשות דומות שלו – נדחו (ס' 17 – 19 לבקשה).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו