מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תשלום מנכ"ל לחברה בתאגידים

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לבסוף יאמר כי התובע השליך יהבו, במסגרת סיכומיו, על עדותו של מר אוטמזגין, מנכ"ל חברת כ.א.ז, המלמדת לשיטתו על שיטת תגמול נפסדת שבה משולמים לעובדים זרים בענף הבניה, מעבר לסכומים המדווחים המשולמים על ידי תאגידי כוח האדם, סכומים ניכרים במזומן על ידי המשתמש בפועל.
...
טענתו המרכזית של התובע הינה כי הנתבע לא הביא בחשבון לצורך חישוב בסיס השכר הרבע שנתי את מלוא השכר ששולם לו על ידי כ.א.ז ובעבור עבודתו בחברת כ.א.ז. לטענת התובע, בכתב התביעה, מעבר לסכומים שדווחו לנתבע, שולם לו על ידי כ.א.ז תשלום חודשי נוסף במזומן בסך של 7,000 ₪ שלא תועד בתלושי השכר, כך שבסופו של דבר הוא השתכר כ-12,000-13,000 ₪ נטו לחודש.
הכרעה אקדים ואציין כי לאחר שבחנתי את חומר הראיות ואת טענות הצדדים הגעתי למסקנה כי לא עלה בידי התובע להוכיח את הנטען בכתב התביעה כי חברת כ.א.ז, אשר הייתה מעסיקתו במועדים הרלוונטיים, אכן שילמה לו שכר עבודה גבוה מזה המדווח בתלושי השכר.
אוסיף כי בית הדין מצא לנכון לציין דברים אלה נוכח התפנית שחלה לקראת תום ההליך בתוכן הטיעונים של התובע אשר הופנו כלפי משתמש בפועל זה או אחר.
אני סבורה כי אף אם אקבל דברים אלה כדברי אמת - ביחס לנוהג הנפסד בענף - הרי שכפי האמור לא זו הייתה עילת התביעה שבמסגרתה כוון התובע את טענותיו כלפי כ.א.ז בלבד.
מכל הטעמים הללו - התביעה נדחית ללא צו להוצאות.

בהליך תובענה מנהלית (ת"מ) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ב"כ התאגיד מציין, כי מנכ"ל החברה המנהלת של התאגיד הורה לגורמים הרלוואנטיים בתאגיד לפעול להשבת הסכומים ששולמו בגין רכיב מכון הטיהור בתקופה הנ"ל לנישומים, כשסכומי ההשבה יושבו לא יאוחר מיום 30.6.2015, כשהם מוצמדים מיום גבייתם ועד למועד ההשבה.
...
לפיכך, אני דוחה את התובענה של המבקש, וכן מוחק את בקשת האישור של המבקש, בכל הנוגע לטענתוֹ בדבר הצמדה שגויה של תעריף היטל הביוב.
באשר לטענה בדבר גביית רכיב מכון הטיהור בכפל, לגביה הגיש התאגיד הודעת חדילה, כמפורט לעיל, אני מאשר את הודעת החדילה על כל סעיפיה וחלקיה, וזאת בהתאם לסעיף 9(ב) של חוק תובענות ייצוגיות.
לפיכך, אני מחייב את התאגיד, המשיב מס' 1, לשלם למבקש גמול בסכום כולל של 15,000 ₪, וכן שכר טרחת עורך דין לבאי כוחו של המבקש בסכום של 65,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

בהליך תביעה נגזרת (תנ"ג) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

לקבוע כי הצוו יחול על כל מיסמך המוחזק או שהיה מוחזק על ידי אדם או תאגיד במיוחד אלו הנמנים במה שמכונה "קבוצת אפריקה ישראל" בארץ ובחו"ל, לרבות החברות "הקפריסאיות" והחברות שבשליטת הנתבע.
החברה כבר הגישה לבית המשפט ולב"כ התובע הנגזר את האישורים שניתנו על ידי מנכ"ל החברה בעיניין תשלום התמורה וכן את האישורים בדבר העברת הכספים למוכרים (בעלי המניות ב – ABG).
...
סוף דבר המשיבים יפעלו בתוך 30 יום מהיום וימציאו לתובע הנגזר את המסמכים והנתונים שצוינו לעיל (ס' 11) ביחס לבקשה להמצאת מסמכי נתיב הכסף.
בהתחשב בכך שהבקשה להמצאת מסמכי נתיב הכסף (מס' 108), התקבלה בעיקרה, אני קובע כי על חברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ לשלם למבקש רו"ח רפאל כהן שכ"ט עו"ד בקשה זו בסכום כולל של 27,000 ₪.
לאור העובדה, שנדחתה הבקשה להמצאת ההתנגדויות (מס' 115), ובייחוד לאור העובדה שב"כ המבקש "חצה לטעמי את גבול" המותר והסבי,ר כשפנה לכב' השופטת (בדימוס) אלשיך, לקבל מידיה מסמך שהגיע לתיק בית המשפט בזמן שהיא כיהנה כשופטת שדנה בבקשה לאישור ההסדר של חברת אפריקה ישראל (ראה דברי עו"ד אלשיך בתגובתה לבקשת ב"כ המבקש, לפיה: "אני כבר לא יודעת מה להגיד- אולי אלך לבית המשפט כמי שטיפלה בתיק ואביא לא את התיק...אין גבול לרף שהוא מרים כל שבוע....") - אני קובע כי על המבקש רו"ח רפאל כהן לשלם לחברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ שכ"ט עו"ד בקשה זו בסכום כולל של 18,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בהסכם נקבע, כי החברה תוסיף לנהל את פעילותה העסקית הרגילה, התובע ימשיך לכהן כמנכ"ל החברה באמצעות תאגיד ניהול עצמאי מטעמו וכיו"ר דירקטוריון החברה ומר בן קיסוס יישא בתואר נשיא החברה.
אמנם שולמו לנתבע חצי מליון ש"ח, אולם אלה לא הוחזרו לתובע כיוון שהחברה חבה לו כספים ממילא; הטיפול בהיבט המיסוי של העסקה לא נמשך לאחר 31.10.12; והחוב שנפרע למר ברודנר, (חתנו של הנתבע, בתמורה להלוואה שהעמיד לחברה), כמו גם תשלומי הריבית על ההלוואה עבור פרויקט פיסגת זאב, שולמו מאחר והיו חובותיה של החברה, ולא במקום הנתבע.
...
סוף דבר, אין מנוס מהמסקנה כי על אף שמלכתחילה, זיכרון הדברים שנחתם בין הצדדים היה הסכם מחייב, כפוף לקיום תנאי מתלה שהוגבל בזמן ולאחר שמועד זה חלף ואישור הבנקים לא הושג - הרי שזיכרון הדברים מתבטל.
כתוצאה מכך, התביעה נדחית.
בשולי הדברים אציין כי, התרשמותי מהצדדים כי לא יצלח בידם שיתוף פעולה בעתיד ואין מנוס מהפרדת הכוחות וטוב שהדבר יעשה, מוקדם ככל הניתן, כדי למנוע פגיעה בפעילות החברה, עד כדי שיתוקה.

בהליך ע"ב (ע"ב) שהוגש בשנת 2009 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע עותר לתשלום הפרשי שכר, החזרי מס ששולמו על ידו בגין דיווח שגוי של הנתבעים לפקיד השומה, דמי הבראה, משכורת 13, פדיון חופשה, החזר הוצאות אישיות, הפרשות לקרן השתלמות, אי תשלום שכר מנכ"ל, הפרישי פיצויי פיטורין, פיצוי בגין הפסד רווחים, פצויי הלנת שכר ופיצוי בגין עוולת הנגישה והרשלנות שנעשו כלפי התובע על ידי הנתבעים.
התובע מבקש לייחס את חובותיה של זאמן הנדסת חשמל כמעסיקתו, לנתבעים כבעלי מניותיה, מכח דוקטרינת "הרמת המסך". כלל יסוד הוא בדיני החברות כי "חברה היא תאגיד הנפרד מבעל מניותיו, מנהליו ועובדיו, לכל דבר ועניין. לא יתכנו חיי מסחר ומשק תקינים מבלי שיוקפד על הפרדה בין התאגיד לבין בעליו ומנהליו" (דב"ע נג/205-3 מחמוד וגיה נ' גלידות הבירה, פד"ע כ"ז 345; ר' גם אוריאל פרוקצ'ה, "דיני חברות חדשים בישראל, דין נוהג, דין רצוי והדרך לחקיקה", ירושלים, 1989).
...
העובדה כי בסופו של דבר לא נחתם הסכם בין הצדדים תומכת דוקא בגרסת הנתבעים לפיה המשא ומתן בין הצדדים לא הבשיל כדי הסכם מחייב.
סוף דבר 32.
התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו