מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תשלום דמי חופשה גלובאלי

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביחס לתשלום דמי חופשה שנתית, טענה הנתבעת כי שילמה לתובע את כל המגיע לו על פי דין וביחס לדרישתו לקבל פיצוי בגין זמן הנסיעה לעבודה וממנה, טענה כי אין בסיס משפטי לדרישה, שכן זמן זה אינו בא בגדר זמן עבודה, מה עוד שבתקופה האחרונה לעבודתו הוא הוסע מביתו למקום העבודה ובחזרה.
לא נעלמה מעיניי העובדה, שבתלושי השכר שניתנו לו במהלך התקופה השנייה, רכיב הגמול בגין עבודה בשעות נוספות, לא צוין, וזאת בנגוד לחובת הנתבעת, בהתאם לחוק הגנת השכר, ואולם, לאור ההודעה לעובד שניתנה לו על אודות השינוי שהוא עצמו ביקש, והסבריו כי מאס בשיטת התשלום הקודמת, באתי לכלל מסקנה, כי שכרו בתקופה זו אכן כלל גמול גלובאלי עבור עבודה בשעות נוספות, ויש לבדוק האם סכום זה נמצא בהלימה למספר השעות הנוספות שעבד בפועל.
...
לאור האמור לעיל, אני דוחה את רכיב התביעה המתייחס לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין.
אחרית דבר הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים: בגין עבודה בשעות נוספות – 273,768 ₪; בגין פדיון דמי חופשה – 5,068 ₪; בגין השבת סכום שנוכה מהשכר – 2,440 ₪.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 1,500 ₪ והשתתפות בשכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪ לתשלום בתוך 30 יום מהיום.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

תביעת גל בתביעתו טוען גל לזכאות לתשלום בגין הפרישי שכר (שעות נוספות), פצויי פיטורין, העידר שימוע, העידר הודעה מוקדמת, העידר הפרשות לפנסיה, אי תשלום דמי חופשה ועוד ובסה"כ סך 653,858 ש"ח. על פי הראיות והעדויות, בנגוד לטלי, גל עבד בפועל בחברה וניתן לסווג את עבודתו בחברה כעבודה ממשית בתמורה לשכר שנקבע על יסוד זיקה למהותה ולאופייה של העבודה שבוצעה, (גם אם גל סבר שהיה זכאי לשכר גבוה יותר).זאת , גם אם מערכת יחסי עבודה זו נצמחה כולה מהיחסים המשפחתיים.
בתלוש השכר פוצל השכר תוך הפרדה בין תשלום גלובאלי לשעות נוספות לתשלום עבור שעות רגילות ובכך ביטוי לעובדה זו. אכן ישנו שינוי בשיעור התעריף עבור שכר השעות הנוספות הגלובאליות (ללא שינוי בשיעור שכר הבסיס עבור השעות הרגילות) ומקובלת טענת יגאל שהדבר נעשה נוכח שינוי בגובה המס ועל מנת להתאים לגובה שכר הנטו שסוכם בין הצדדים.
...
עיון בדוחות שצורפו לתצהיר מטעם החברה מעלה כי בניגוד לטענות גל הופרשו לו הכספים מדי חודש , כמו כן, גל לא צירף פירוט חישוב הסכומים בגין רכיב זה. לאור האמור התביעה ברכיב זה נדחית.
סיכום סיכום האמור הנו כי תביעת החברה נגד טלי וגל נדחית למעט סך של 2610 ₪ שעל הנתבעים להחזיר לחברה בגין תשלום דמי ביטוח.
תביעת טלי נגד החברה נדחית אף היא.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעת זכאית לתשלום דמי חופשה בעד ימי חופשה שניצלה בפועל במהלך תקופת עבודתה או פדיון חופשה במועד סיומה.
...
לסיכום תביעת התובעת מתקבלת בחלקה ובהתאם ישלם הנתבע לתובעת הסכומים הבאים: דמי תיווך בסך 20,000 ₪.
אנו מורים לנתבע להמציא לקופות השונות שאליהן הופרשו כספים לזכות התובעת מכתבי שחרור והעברת הפוליסות לבעלות התובעת תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק דין זה, בדואר רשום עם העתק אליה.
(ב) בנוסח ההודעה יצוין כי אין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו.בנסיבות העניין, ובשים לב שרוב רובה של התביעה (שעמדה על סך 645,731 ₪) נדחה, הגענו למסקנה שהנכון להורות על תשלום הוצאות על הצד הנמוך, והרינו להורות שהנתבע ישלם לתובעת הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

ראשית, תלושי השכר אינם משקפים את מלוא שכרו של התובע; שנית, בתלושי השכר צוין רישום של גמול גלובלי בגין שעות נוספות שאינו משקף הסכמה חוזית בענין זה; שלישית, הרישום בתלושי השכר אינו משקף ניצול בפועל של ימי חופשה כנגד תשלום תמורת חופשה; רביעית, תלושי השכר אינם מציינים את שעות וימי העבודה במדויק- ובכולם צוין שהתובע עבד 20 ימים/ 180 שעות.
בהיעדר רשומי נוכחות אמינים המעידים על ניצול ימי חופשה, אנו קובעים שלא עלה בידי הנתבעים להראות שהתובע ניצל ימי חופשה ולהראות שהתמורה ששולמה כביכול בגין דמי חופשה בתלושי השכר משקפת תשלום דמי חופשה כנגד ניצול חופשה בפועל.
...
[45: סע' 11 לתצהיר הנתבע] [46: נספח 6 לתצהיר הנתבע] אנו דוחים את טענת הנתבעים לפיה התובע זכה לתמורה בגין עבודתו בשעות נוספות במסגרת הגמול הגלובאלי.
לא מצאנו להסתמך על התיעוד בכרטיסי הנוכחות ואת מהנימוקים הבאים: ראשית, עורכת המסמך, אשתו של הנתבע, לא הובאה לעדות.
סוף דבר הנתבעת 1 תשלם לתובע את הסכומים הבאים: א. בגין פיצויי פיטורים סך 8,876 ₪; ב. בגין הפקדות מעסיק לגמל סך 4,823.5 ₪; ג. בגין סכומים שנוכו מהשכר ולא הועסקו לקופת הביטוח סך 164 ₪; ד. כהפרשי שכר וגמול בגין עבודה בשעות נוספות סך 55,753.5 ₪; ה. בגין פדיון חופשה שנתית סך 5,236 ₪; ו. כפיצוי בגין פגמים בתלושי השכר סך 6,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על כן, התובע זכאי לתשלום בגין דמי חופשה, בהתאם לאמור בסעיף 10(ב)(2) "שכר העבודה היומי הממוצע כפול במספר ימי החופשה". שכר העבודה היומי הממוצע, הוא שכר רבע השנה שקדם לסיום יחסי העבודה עם התובע.
סכום זה מורכב משכר בסך 3,000 ₪ בגין עבודתו במשרה מלאה ותוספת 500 ₪ בגין שעות נוספות גלובאליות[footnoteRef:36].
...
סוף דבר: התביעה העיקרית של מר פלד מתקבלת באופן חלקי כמפורט בסעיף 125 לעיל.
מעבר לכך, בנסיבות העניין מצאנו כי התגלעה בין הצדדים מחלוקת כנה ועל כן לא מצאנו לחייב את האיגוד בתשלום פיצויי הלנה ביחס לרכיבים הרלוונטיים.
באשר להוצאות התביעה העיקרית – מצאנו לקבוע כי כל צד יישא בהוצאותיו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו