מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תקופת התיישנות לפדיון ימי חופשה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מכל מקום, מצאנו כי טענת התובעת בעיניין זה, נוגעת לתקופה מוקדמת לתקופת ההתיישנות החלה על דרישתה לפדיון ימי חופשה על כן אין התובעת זכאית לתשלום כלשהוא בגין רכיב זה. נוכח כל האמור לעיל, אנו קובעות כי התובעת אינה זכאית לתשלום נוסף בגין פדיון דמי חופשה.
...
השאלות השנויות במחלוקת - במסגרת פסק דין זה, הכרעותינו דרושות בשאלות הבאות השנויות במחלוקת בין הצדדים: האם התפטרות התובעת הינה התפטרות בדין מפוטר? כפועל יוצא מכך, האם זכאית התובע לפיצויי פיטורים? האם זכאית התובעת לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה ולפדיון ימי הבראה? האם דין התביעה שכנגד אשר הגיש הנתבע כנגד התובעת, בגין החזר כספי של הלוואות בסך של 13,890 ₪ שניתנו על ידי הנתבע לתובעת, להתקבל? נסיבות סיום יחסי העבודה- לטענת התובעת, התקיימו במשרד הנתבע נסיבות אשר היוו הרעה מוחשית בתנאי עבודתה.
בנוסף, לא מצאנו כי יש ממש בטענת התובעת כי יש לזקוף לחובת הנתבע את אי זימונם לעדות של אשתו ובני משפחתו הנוספים אשר עבדו במשרד.
סוף דבר - התביעה לתשלום פיצויי פיטורים מתקבלת, הנתבע ישלם לתובעת תוך 30 יום מהיום סך של 48,580 ש"ח. התביעה לתשלום פיצויי הלנה, דמי חופשה, דמי הבראה – נדחית.
התביעה שכנגד מתקבלת, התובעת תשלם לנתבע( התובע שכנגד) סך של 13,890 ₪ בגין החזר הלוואה, אשר ישולם תוך 30 יום מהיום.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

אשר לתביעה לפדיון חופשה, טענה הנתבעת כי זו היתיישנה בחלקה, ובכל מקרה לא חושבה כדין, והתובע לא שיתף פעולה בניסיון לערוך גמר חשבון.
התביעה הוגשה, בתוך אותה תקופה ועל כן זכאי התובע להגיש את תביעתו למלוא פדיון ימי החופשה שהגיעו לו ביום סיום יחסי העבודה.
...
מכאן שהתובע היה זכאי לדמי חגים בסך של 7,752 ₪.ממנו יש להפחית סך של 706 ₪ ששולמו לו בגין דמי חגים, והתוצאה היא שעל הנתבעת לשלם לתובע בגין דמי חגים סך של 7,746 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 01/01/15 ועד לתשלום המלא בפועל.
סיכומו של דבר – על הנתבעת לשלם לתובע בגין הזכויות הנלוות שפורטו לעיל סך כולל של 14,101 ₪, וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 01/01/15 ועד לתשלום המלא בפועל.
כן תשלם הנתבעת לתובע שכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

תחילה יש לצין ביחס לתקופה לגביה ניתן לתבוע פדיון דמי חופשה; בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית ובהתאם לתקופת ההתיישנות הקבועה בו, זכאי התובע לפדיון ימי חופשה בגין שלוש שנים אחרונות ושנה אחרונה שוטפת.
...
לכן יש לחייב את הנתבעת בהפרשים בגובה 2,252 ₪; לאור כל המקובץ לעיל מתבקש בית הדין לחייב את הנתבעת בסכומים שלהלן בתוספת הפרשי ריבית והצמדה וכן פיצויי הלנה וכדלקמן – הפרשי פיצויי פיטורין - 20,005 ₪.
על כן, הדרישה לקיזוז חצי שעת הפסקה – נדחית.
על כן, אני מורה לצדדים להגיש חישוב מוסכם, החל מחודש ינואר 2012 בהתאם לתלושי השכר ובתוספת וותק בלבד (היות ואין חולק כי יתר התוספות הקבועות שולמו במלואן מידי חודש, החשבתןלצורך יום חופשה תהווה כפל פיצוי).
לאור האמור לעיל, מצאנו לחייב את הנתבעת במחצית הפיצוי שנתבע בסך של 10,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 ובהתאם לתקופת ההתיישנות הקבועה בו, זכאי התובע לפדיון ימי חופשה בגין שלוש שנים אחרונות ושנה אחרונה שוטפת (וראו לעניין זה את דברי בית הדין הארצי בע"ע (ארצי ) 6204-07-11 אודר הנדסה ובנין בע"מ - סטנילה צ'יפריאן (פורסם בנבו, 08.12.2014)).
...
סוף דבר בהתאם למפורט לעיל ומשדחינו חלק ניכר מרכיבי התביעה הרינו קובעים כך: הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים המפורטים להלן וזאת בצירוף הפרשי ריבית והצמדה כחוק ממועד הגשת התביעה ועד לתשלומם בפועל: א.1 סכום של 159 ₪ בגין הפקדות בחסר לקרן הפנסיה.
ב. התביעה נגד הנתבע 2 - נדחית.
הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד- לנוכח התוצאה אליה הגענו, מקום בו התביעה נגד הנתבעת נדחתה בחלקה הארי אולם התקבלו טענות מהותיות בדבר פיצול שכר היסוד ושלילת פיצויי פיטורים החלטנו ולא בלי התלבטות שהנתבעת לא תשלם לתובע הוצאות משפט ובמקביל הוא לא ישלם לה הוצאות משפט.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהתאם לאמור, ולאור תקופת ההתיישנות עתר התובע לפדיון 50 ימי חופשה בגין שלושת השנים האחרונות לעבודתו והשנה השוטפת, ובסך 23,584 ₪.
...
ואל לו לנתבע כתגובה לתביעה שהוגשה כנגדו, לטעון כי הוא זכאי לקיזוז דמי ההשתתפות עצמית מן התובע, תשלומים אותם לא דרש בזמן אמת, ולא ניכה משכרו, לפיכך – טענת הקיזוז נדחית.
] סוף דבר    אשר על כן, הנתבע ישלם לתובע, תוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין, סך של 162,030 ₪ לפי הפירוט שלהלן:   הפרשי פיצויי פיטורים בסך 9,691 ₪ בצירוף הצמדה וריבית כחוק מיום 1.2.20 ועד למועד התשלום המלא בפועל;  גמול עבודה בשעות נוספות בסך 122,026 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 15.1.17 (מחצית התקופה) ועד למועד התשלום המלא בפועל; חלף הפרשה לפנסיה בסך 5,169 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.2.20 ועד למועד התשלום המלא בפועל; פדיון בסך 17,644 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.2.20 ועד למועד התשלום המלא בפועל; פיצוי בגין אי מסירת הודעה על תנאי העסקה בסך 2,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.2.20 ועד למועד התשלום המלא בפועל; פיצוי בגין תלושי שכר שאינם ערוכים כראוי בסך 5,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.2.20 ועד למועד התשלום המלא בפועל.
למרות התוצאה אליה הגענו לפיה נפסקו לזכות התובע סכומים משמעותיים, החלטנו כי כל צד יישא בהוצאותיו וזאת בשים לב כי בהתנהלות בין הצדדים, התובע נהנה מחופשיות שלא ניתנה לעובדים אחרים ואף זכה למתנות יקרי ערך ממעסיקו, ששוויון לא קוזזו מהסכומים שנפסקו לו. ערעור על פסק דין זה הוא בזכות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו