מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תעריפי ארנונה על עסקים בעכו

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

העותרת מבקשת לכוף על הערייה לקבוע סיווג נפרד שתעריפו נמוך מתעריף העסקים או לחלופין, להורות כי בשל החזקתה בשטחי המעבר המשותפים תחויב העותרת בתשלום ארנונה על פי תעריף הנמוך ב 50% מהתעריף עבור החנות.
עיון קצר בטבלה שצרף עורך חוות הדעת, בפיסקה 5, מגלה כי במרבית הרשויות שנבדקו, תעריף הארנונה לשטחים העקריים במרכזי קניות, גבוה לאין שיעור מהתעריף הקבוע בצו הארנונה של עכו.
...
מסקנה זו מייתרת את הדיון בטענות בדבר השיהוי בהגשת העתירה.
סוף דבר בשים לב לכל האמור, אני דוחה את העתירה.
העותרת תשלם למשיבים הוצאות ההליך בסך של 5,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום בעכו תא"מ 36593-11-14 מ. מ. ג'יסר אל זרקא נ' מ.מ.ע. אלמג'ד בע"מ בפני כב' השופט ג'מיל נאסר, שופט בכיר תובע/ת/ים מ. מ. ג'יסר אל זרקא נתבע/ת/ים מ.מ.ע. אלמג'ד בע"מ פסק - דין
מעבר לכך, סיווג הנכס למגורים/עסקי משליך על גובה תעריף הארנונה שיחול על המחזיק.
...
בהעדר פירוט מהותי, דין התביעה להידחות על הסף שכן מדובר בתביעה שכל מהותה "לצוד" נתבעים ללא הוכחה ראויה.
לאחר שעיינתי בהעתק מהאישור בדבר הפטור שצורף כנספח בלתי מסומן לתצהיר המשלים מטעם הנתבעת, נחה דעתי לקבוע כי הנתבעת לא עמדה בנטל הראיה הרובץ לפתחה ולא הוכיחה ברמה הנדרשת במשפט אזרחי את זכאותה הנטענת לפטור מארנונה כללית בגין מי מהנכסים נשוא הודעת הפטור.
שנית, לאור נוסחו של האישור שהציגה הנתבעת, הכולל סייג לפיו "אין בהכרה זו בכדי לנקוט עמדה בשאלת היותו של המוסד פועל לאיזה צורך, שתכליתו הפקת רווח כספי, בשאלה זו על הרשות המקומית לקבל החלטה בהתאם לבדיקה שתיערך על ידה", הרי שמתבקשת המסקנה כי אין מדובר באישור לצורכי פטור שתחולתו רטרואקטיבית (לעבר) אלא בתחולה פרוספקטיבית (לעתיד), ובכפוף לבדיקה שתיערך ע"י המועצה לפיה פעילות הנתבעת בנכס נשוא הפטור כמוסד חינוך אינה לתכלית של הפקת רווח כספי.
סיכום אשר על כן אני מקבל את התביעה, בחלקה, ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך 20,353 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 18.11.14 ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

סיווג סככת התידלוק והשמשיות בהתאם לצוו הארנונה: המערערת טוענת כי משעה שהועדה קיבלה את עמדתה לפיה הפעילות המתבצעת תחת סככת התידלוק היא פעילות מהותית לתחנת הדלק, ולאור ההלכה לפיה יש לסווג את הנכס לצורכי תעריפי הארנונה על פי מבחן השמוש, היה מקום לחייב גם שטח הסככה בתעריף הקבוע ל"עסקים", שהרי אין סוג שימוש העונה לשם "סככה". עוד טוענת המערערת כי ההנחה המוקנית בצו הארנונה ל"סככה" נועדה לבתי עסק שברשותם שטחי עזר אירעיים, שאינם מרכזיים או עקריים לעסקים אותם הם מפעילים.
לא למותר אף לציין, כי המערערת בעצמה עמדה על הבעייתיות הקיימת בנוסחו של צו הארנונה, ואף הבינה כי ללא תיקון צו הארנונה דרך פרשנותה הנה מוקשת ועל כן לשונו של צו הארנונה של עריית עכו לשנת 2019 בכל הקשור והמתייחס לתחנות דלק, סעיף 3-ה, הנו שונה ונקבע בו כי: "ארנונה כללית על מבנים ו/או סככות ו/או קרקע השייכות לתחנת הדלק כולל מבנים לסיכה או לרחצת מכוניות יחויבו בתעריף עסקים בהתאם לאיזור בו נמצא הנכס." דומני כי בכך יש להעיד על הקושי שבעמדת המערערת בעירעור דנן, ועל העידר כל עילה להתערבות בהחלטת הועדה בנסיבות האמורות.
...
גם בעניין קונטאל אוטומציה ובקרה הנזכר לעיל, מצא בית המשפט העליון להחיל את מבחן השימוש והתכלית.
אוסיף עוד, כי טוענת המערערת כי בהעדר תעריף מיוחד לתחנת דלק, יש לבחון, מבין כלל הסיווגים המצויים בצו הארנונה, את הסיווג הספציפי ביותר אשר ישקף את הפעילות שנעשית בנכס, וכי לא קיים שימוש העונה לשם "סככה". אף טענה זו אין בידי לקבל ונראה כי המערערת אינה מדקדקת בהבחנה שבין המונחים "סוג נכס" ו"שימוש" בנכס.
סוף דבר לאור כל האמור הגעתי לכלל מסקנה לפיה החלטת הועדה, שקבעה כי בהתאם לצו הארנונה יש לחייב את סככת התדלוק ואת השמשיות המצויות בתחנת הדלק שבבעלות המשיבה, ב-50% מהתעריף החל על עסקים - היא החלטה סבירה ומוצדקת, המבוססת כדבעי על הוראות צו הארנונה, ולפיכך אין מקום להתערב בה. הערעור, אפוא, נדחה.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

באשר לחוקיות תעריפי הארנונה וסבירותם – אלו נידונו בעת"מ 33854-02-17 קסטרו מודל בע"מ נ' עריית עכו בבית משפט זה, ובה קבע כב' השופט סוקול כי החלטת עריית עכו ביחס לשטחים המשותפים בקניון עולה בקנה אחד עם ההלכה הנוהגת.
לדוגמה, חישוב הארנונה החודשית המוטלת על עסק ששטחו 100 מ"ר באיזור א' סוג ב'-ג'-ד', מגיע לכדי 12,210 ₪.
נוסף על כך, על-פי הנתונים המפורטים שהוצגו על-ידי המשיב, עולה כי טווח התעריפים לנכסים עיסקיים בעיר עכו, בין כלל הסיווגים, אינו חורג מהממוצע הארצי, וזאת על סמך השוואה בין רשויות מקומיות שונות המצויות באותו אשכול סוציו-אקונומי כמו העיר עכו [ראו בעיניין זה: עת"מ (מינהלי ירושלים) 287/01 שוקניון אגריפס ניהול ואחזקה בע"מ נ' עריית ירושלים, תשסב(2002) 721, 726 (2002)].
...
אולם, הראיות שהציגה חברת קנית בפניי אינן מביאות אותי לכדי מסקנה זו, ואין בידי לקבל את שיטת החישוב על-פיה פעלה.
בחינה יסודית של תעריפי הארנונה למ"ר לפי כל אחד מהסיווגים מביאה לכדי מסקנה שהפער עליו הצביעה חברת קנית הינו מנופח, ובחלק מהמקרים, בעל עסק המסווג לפי סיווג 305 אף נהנה משומת ארנונה שנתית מופחתת.
לסיכום: חברת קנית לא הצליחה להרים את הנטל להוכיח כי נפל פגם בהתנהלות ועדת הערר או בהחלטתה לגופו של עניין, ועל כן אינני רואה מקום להתערב בקביעותיה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום בעכו ת"א 54106-04-13 קויקס נ' מועצה מקומית ירכא תיק חצוני: בפני כב' השופט ג'מיל נאסר התובעים 1. סלמאן קויקס 2. מפגש הצומת ירכא בע"מ הנתבעת מועצה מקומית ירכא החלטה
עיון בכתב התביעה מעלה כי התובעים גם אינם תוקפים את גובה תעריף הארנונה/סיווג הנכס/שטח הנכס ו/או את גובה היטלי הביוב, אשר עפ"י הנטען, נגבו מהם, אלא טוענים שלמרות ששלמו במלואם את התשלומים הנ"ל למועצה, הם לא זוכים לקבל את השירותים המוניציפאליים, שלטענתם, מחובת הערייה לספק להם.
אם כך, מהי טענת התובעים? התובעים קובלים בתביעתם על כך, שלמרות ששלמו את תשלומי הארנונה השוטפים שהוטלו על בית העסק שלהם, לרבות תשלום היטלים לשם חיבור בית העסק לתשתית הביוב, המועצה חדלה ולא מילאה את חובותיה כרשות מקומית לספק להם את השירותים המוניציפאליים שעיקרם פינוי פסולת, חיבור לתשתיות לשם נקוז מי ביוב, והפעלת תאורת רחוב באיזור שבו מצוי הנכס, וכי לאור זאת, נאלצו לדאוג על חשבונם לרכישת פחי אשפה/מכולות והעסקת עובד תיחזוקה קבוע לשם קבלת שירותי ניקיון ופינוי פסולת באופן פרטי, וכן נשאו על חשבונם בהוצאות ועלויות החיבור לתשתיות הביוב.
...
לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר הקיים בתיק ביהמ"ש, נחה דעתי לדחות את הבקשה.
סיכום אשר על כן אני מחליט לדחות את הבקשה, ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעים באמצעות ב"כ הוצאות הליך זה בסך 1,500 ₪ לתשלום תוך 30 יום.
אני קובע קדם משפט ליום 27.10.16 שעה 11:30.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו