מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תניית בוררות בסכסוך שכר טרחה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סעיף 5 להסכם שכר הטירחה קובע תניית בוררות בין הצדדים, בגדרה הוסכם, כי כל סיכסוך או מחלוקת בקשר להסכם יבוררו בבוררות מוסכמת בפני דן יחיד, שימונה מתוך רשימת הבוררים של המוסד לבוררות בהתאחדות לכדורגל או באיגוד הכדורסל.
...
אני סבור, כי כל תוצאה אחרת תביא לכך שלא תהיה יותר תקומה לבירור מחלוקות במסגרת של בוררות, וודאי שעה שמדובר במנגנון רצוי שיש בו כדי להוות מנגנון אלטרנטיבי מהיר לפתרון סכסוכים.
תוצאת הדברים: דין הבקשה להתקבל.
בנסיבות אלה, אני מורה על מינויו של עו"ד חגי אשלגי, אשר נמנה על הרשימה שהועברה ע"י המבקש לשמש כבורר במחלוקת שבין המבקש לבין המשיב בקשר עם שכר טרחתו.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הסכם שכר הטירחה אף כולל תניית בוררות לפיה "כל מחלוקת או סיכסוך בקשר לשכר הטירחה המגיע לעוה"ד.... יימסר לבוררות מוסכמת בפני בורר דן יחיד שימונה על ידי יו"ר ועד המחוז של לישכת עוה"ד...". על ההסכם לא צוין מי החתים את המבקש, האם היו עדים לחתימתו והאם תנאיו, כולם או מקצתם, הוסברו למבקש.
...
לאחר ששמעתי את המבקש, את המשיב ואת דר' יוסיפוב ולאחר שנתתי דעתי לסיכומי הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי המבקש הוכיח, במאזן ההסתברות הנדרש במשפט אזרחי, אף מעבר לכך, כי בעת חתימתו על הסכם שכר הטרחה, היה נתון להשפעת סמים נרקוטיים שלא אפשרו לו לגבש את גמירות הדעת המתחייבת לצורך חתימה על ההסכם.
התוצאה התביעה מתקבלת.
המשיב ישלם למבקש שכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪, בנוסף להוצאות שנפסקו נגד המשיב בגין דחיית שעת הדיון; וכן אגרת משפט ושכר המומחה בסך 2,500 ₪.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

מן הכלל אל הפרט המבקש צירף לבקשתו את הסכם שכר הטירחה, אשר בסעיף 5ה. שבו מצויה תניית בוררות המפנה את הצדדים לבוררות, בהתקיים סיכסוך לגבי שכר הטירחה, בפני בורר דן יחיד שימונה על ידי יו"ר ועד המחוז בלישכת עורכי הדין אשר בו יהיה מצוי משרדו של המבקש באותה העת – מחוז חיפה.
...
בנתונים אלה, לאחר בחינת הסוגיה - כפי שנאמר לעיל - לא מצאתי לנכון העביר הדיון בבקשה זו, מהטעמים המפורטים להלן: ראשית, הלכה היא, כי חרף העובדה כי טענה לחוסר סמכות עניינית ניתן להעלות בכל שלב משלבי הדיון, יש לעשות זאת מוקדם ככל האפשר, שאם לא כן, עלול הדבר להיחשב כהתנהלות חסרת תום לב, העלולה להקים מניעות מלטעון הטענה (ראו דבריו של כב' השופט עמית בע"א 920/18 אל סייד נ' הנסון ישראל בע"מ (23/8/18), וכן בע"א 7424/15 חליליה נ' מוחמד (11/9/17), לרבות האסמכתאות שם).
כך או כך, עת שוקל בית המשפט אם להיעתר לבקשה למתן צו לעיקול זמני, אין הוא מברר מחלוקות עובדתיות או את אומד דעתם של הצדדים, ומחלוקות אלו מקומן בהליך העיקרי שיתנהל בינה לבין המבקש.
סוף דבר אני מורה על מינויו של בורר, אשר זהותו תקבע על ידי יו"ר ועד מחוז חיפה בלשכת עורכי הדין, עו"ד תמי אולמן, ואשר יפסוק במחלוקת בין המבקש למשיבה ובא כוחה הנוכחי לעניין גובה שכר הטרחה המגיע למבקש עבור טיפולו בתביעתה בהתאם להסכם, לפני שהחליטה להעביר את המשך הטיפול לעו"ד שמואלי; משכך, יפנו הצדדים לעו"ד אולמן, למינוי של בורר כאמור לעיל, בתוך 10 ימים מהיום.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ההסכם כולל תניית בוררות שנוסחה בזו הלשון: "כל מחלוקת או סיכסוך בקשר לשכר הטירחה המגיע לעוה"ד בגין הטיפול - יימסר לבוררות בפני בורר דן יחיד שימונה על-ידי יו"ר לישכת עורכי הדין ודין סעיף זה כהסכם בוררות. פסק דינו של הבורר יהיה מנומק וסופי ויסתמך על הדין הישראלי, אם כי הבורר לא יהיה כפוף לדיני ראיות" (ההדגשה במקור - ב.ט.).
...
בפסק הבוררות נקבע כדלקמן: "על סמך כל החומר שהוצג בפניי, תוך שהנני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, החלטתי לדחות את התביעה ולחייב את התובע בהוצאות הליך הבוררות ושכ"ט עו"ד". הבורר חייב את המבקש בהוצאות המשיבה בסך של 4,000 ₪ כולל מע"מ בגין הוצאות הליך הבוררות, וסך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין שכר טרחת עו"ד. תמצית טענות המבקש המבקש עותר לביטול פסק הבוררות מהטעמים הבאים: בהסכם הבוררות נקבע כי הבורר יסתמך על הדין הישראלי.
גם אם הייתה מתקיימת עילה כלשהי, הרי משהבורר דחה את טענת המבקש להתעלמות מכתב ההגנה בשל המחדל הפרוצדורלי הנטען של אי צירוף תצהיר, והתיר למשיבה להגיש "תצהיר בג"צי", ולאחר מכן דן והכריע בטענות הצדדים לגופם של דברים, איני סבורה כי נגרם עיוות דין כך שבכל מקרה דין הבקשה היה להידחות.
הבקשה לביטול פסק הבוררות, נדחית.
לפיכך, אני מאשרת את פסק הבוררות שניתן על-ידי הבורר, עו"ד פבל מרכולוב, ביום 3.11.2016, ונותנת לו תוקף של פסק דין.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

לפי הנתונים שלפנינו כפי שהם עולים, בין היתר, מפסק דינו של בית המשפט המחוזי, הסכם שכר הטירחה שעליו חתמה המערערת בשלושה מקומות שונים, כלל תניית בוררות לפיה "כל מחלוקת או סיכסוך בקשר לשכר הטירחה המגיע לעוה"ד (המשיב – י.ד.) בגין טפול בתביעה יימסר לבוררות מוסכמת בפני בורר דן יחיד, שימונה ע"י יו"ר ועד המחוז של לישכת עוה"ד בירושלים". יצויין, כי חתימת המערערת מופיעה, בין היתר, גם לאחר המשפט לפיו היא חתמה על ההסכם דנן לאחר שקראה אותו היטב, הבינה את האמור בו והסכימה לתוכנו.
...
עם זאת, איננו רואים לנכון לקבוע מסמרות בשאלה זו, שכן אף אם נכונה הטענה כי המשיב לא הסביר למערערת את משמעות חתימתה, אין בכך לטעמנו, בנסיבות העניין, כדי להביא לפקיעת תוקפה של תנייה זו. המערערת טוענת עוד כי לא תוכל להציג במסגרת הליך הבוררות את טענותיה בדבר רשלנותו הלכאורית של המשיב בטיפולו בעניינה.
אין אנו סבורים כי ניתן לקבל טענה זו, שכן תניית הבוררות מנוסחת בצורה רחבה והיא מאפשרת לברר במסגרת הליך הבוררות "כל מחלוקת או סכסוך בקשר לשכר הטרחה". טענה נוספת שנבחנה על ידי הערכאה הדיונית היא כי מצבה הנפשי של המערערת בעת החתימה על ההסכם הצדיק פסילת תניית הבוררות.
כבית המשפט המחוזי אף אנו סבורים כי לא ניתן לקבל טענה זו. לא זו בלבד שטענת הפסילה כוונה כנגד תניית הבוררות בלבד ולא כנגד ההסכם כולו, דבר המעורר כשלעצמו תהיות, אלא שבמועד הרלבנטי לא הוכרזה המערערת כפסולת דין ולא מונה לה אפוטרופוס כדין.
אשר על כן, הערעור נדחה.
בנסיבות העניין אנו פוסקים כי המערערת תשלם למשיב את הוצאותיו בערכאה זו, על הצד הנמוך, בסך 7,500 ש"ח. ניתן היום, ‏כ"ז בניסן התשע"ה (‏16.4.2015).
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו