מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תנאים להודעה לביטול חוזה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

בנספח ד' שצורף לתגובת הנתבע לבקשה לתיקון כתב התביעה, חתמו הצדדים על ביטול החוזה ("הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה") בתאריך 17/09/2021.
...
התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט בסך 1,000 ש"ח. יחד עם זאת, מועד תשלום ההוצאות יידחה לסיום ההליך.
סוף דבר על יסוד כל האמור, בקשת התובע לתיקון כתב התביעה מתקבלת בחלקה.
התובע ישלם בתוך 30 יום מסיום ההליך הוצאות הנתבע בסך 1,000 ש"ח, אלא אם כן תינתן החלטה אחרת הפוטרת אותו מפורשות מתשלום זה. כתב תביעה מתוקן על יסוד כתב התביעה שצורף לבקשה, למעט עניין מתן צו העשה (שאינו בסמכות בית הדין) יוגש עד ליום 13.6.21.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

הנתבעות מוסיפות וטוענות כי הוראות ס' 15(ב) לחוק חוזה הביטוח, בדבר מתן התראת ביטול למוטב, אינן רלוואנטיות לענייננו שכן לפי הוראה זו, חובת ההודעה למוטב כתנאי לביטול החוזה חלה רק לגבי מוטבים (לשיטתה, הגמלאים המבוטחים) שנקבעו באופן בלתי חוזר, בעוד שבעניינינו מדובר ברשימת מבוטחים משתנה מעת לעת, כעולה מהוראת ס' 6.3 לפוליסת הביטוח.
...
         לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, לא ראיתי לשנות ממסקנותיי כפי שפורטו בהחלטת האישור, ויש לראות את החלטת האישור כחלק מפסק דין זה. כפי שצוין בהחלטת האישור, טענות הנתבעות מעלות סוגיה פרשנית לגבי מיהותו של "המבוטח" לצורך ס' 15 לחוק חוזה הביטוח בכל המתייחס לפוליסה לביטוח קבוצתי.
מסקנה זו נובעת מהוראותיה המפורשות של הפוליסה, המאמצות את "הוראות ההסדר התחיקתי" (כהגדרתו במבוא לפוליסה, המפרטת את הדינים החלים על חוזה הביטוח), ובין היתר מתנות את הזכות לביטול הפוליסה, בהמצאת הודעות ביטול פרטניות למבוטחים כדלהלן: "היה והפרמיה התקופתית לא תשולם כמוסכם עבור מבוטח, תהא החברה רשאית לבטל את הפוליסה לגבי אותו מבוטח לאחר שתודיע לו על כך, בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי" (ס' 5.7 לפוליסה).
הסעדים לאור כל האמור, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את כלל לשלם לכל חברי הקבוצה - כלומר, למוטבי כל מבוטח שהלך לעולמו מיום ביטול חוזה הביטוח (1.5.2014) ועד למועד סיום תקופת הביטוח (30.4.2016) - את תגמולי הביטוח על פי הפוליסה, בסך 11,500 ₪.
לשם פיקוח על ביצוע פסק הדין אני מורה על מינויו של ממונה לביצוע פסק הדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הנתבעת הוסיפה, כי עמדה לה הזכות, לפי תנאי ההסכם, להודיע על ביטולו ולהחליף את ייצוגה, כפי שעשתה בפועל.
...
סיכום אני מקבל את התביעה וקובע, כי ההסכם שנחתם בין הנתבעת לתובע ביום 18.12.2014 עמד בתוקפו עד ליום 27.8.2017, אז הודיעה הנתבעת, כדין על הפסקתו.
בנוסף, אני קובע כי טרם הפסקת ההסכם, העניק התובע לנתבעת את חלק הארי של השירותים המפורטים בהסכם - מסירת מידע על הרכוש והיקפו, השלמת הליך זיהוי הנעדר לצורך שחרור המקרקעין מהאפוטרופוס הכללי ופעולות לזיהוי בעלי המקרקעין מול רשם המקרקעין.
בהתחשב בשיקולים שמניתי לעיל, ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים והתנהלותם בהליך בפני, אני קובע כי הנתבעת תשלם לתובע את אגרת המשפט ושכ"ט עו"ד בסך של 40,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבעת טוענת כי הפרה יסודית מאפשרת לנפגע מההפרה לבטל את החוזה מבלי ליתן ארכה ו/או התראה ו/או הודעה מוקדמת לקיום החוזה והנתבעת התריעה כאשר לבסוף נשלחה הודעה לתובעת על ביטול החוזה וכי אין בהסכם סעיף אשר מציין במפורש כי במידה והנתבעת מבקשת להפסיק את ההיתקשרות היא תדרש לשלם עבור כל תקופת ההיתקשרות שנותר.
בת"צ (מחוזי מרכז) 53033-12-12 מיכאל לוי נ' זאפ גרופ בע"מ, [פורסם בנבו] (11.05.2014), (להלן: "זאפ גרופ")‏, פיסקה 27 הפנה בית המשפט גם לסעיף 19 לחוק החוזים האחידים, הקובע כי: "(א) מצא בית משפט, בהליך שבין ספק ולקוח, שתנאי הוא מקפח, יבטל את התנאי בחוזה שביניהם או ישנה אותו במידה הנדרשת כדי לבטל את הקפוח.
...
סיכומו של דבר, משך הזמן להתקשרות ללא אפשרות יציאה הוא עניין התלוי בטיב השירות בו מדובר, ובמכלול נסיבות העניין.
משבוטל הסעיף והתובעת לא דרשה פיצוי אחר ולא הניחה תשתית ראייתית שתאפשר פסיקת פיצוי כזה דין התביעה להידחות.
סוף דבר בימ"ש דוחה התביעה ומחייב התובעת לשלם לנתבעת שכ"ט בא כוח הנתבע בסך של 2,000 ₪ צמוד בתוספת ריבית כדין ממועד מתן פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל בצירוף אגרה ששולמה.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

נראה כי הנתבעות, משלא קיבלו תמורה עבור המגורים, ומשלא התגבשה הסכמה על תנאי החוזה הכתוב, הודיעו לתובעים על ביטול ההסכם, ובקשו את פינויים מהדירה.
...
בסופו של דבר, הצדדים לא חתמו על חוזה וכן לא הועברו ההמחאות לתשלום השכירות.
אני סבור כי הנתבעות פעלו לייצר מצב שבסופו ייחתם חוזה שכירות, בוודאי שזו הייתה נטיית לבם של התובעים שאף חתמו על טיוטת חוזה.
לסיכום הדברים - לאחר שמצאתי כי אמנם התגבש חוזה שבעל פה בין הצדדים, אך בהמשך בוטל לאור המחלוקות שנתגלעו ביניהם, ומשלא הוכחו בפני נזקי התובעים בגין הסתמכותם על מגוריהם בדירה שלא מומשו, ומאידך, התרשמותי כי גם לנתבעות נגרמו נזקים כתוצאה מהאירועים ו"פיצוץ" החוזה ביניהם, מצאתי לדחות את התביעה ללא צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו