מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תנאי סף חדישים במכרזים עכשוויים

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

על פי הדין (תקנה 5(א) ו-(ב) לתקנות), ותנאי הסף של המיכרז (ראו, למשל, סעיף 1.2 למכרז 2016), רק גופים מוכרים עשויים לזכות בהקצאת תקנים ולהתקשר עם מפעילים ומתנדבים, כך שההכרה מהוה צעד הכרחי להשתלבות במערך השרות הלאומי.
...
מדובר בעמותה שהוקמה על ידי גופים בעלי ידע וניסיון בתחום החברתי; לחבריה ועובדיה ניסיון בתחום ההתנדבות לשירות הלאומי; היא מבקשת לקדם את ההתנדבות בקרב קהלי יעד חדשים – בייחוד בנות מיעוטים; ואין לה כל נגיעה פוליטית – למעט זיקת העבר הרחוקה לח"כ אלאלוף שלא היה מעורב בהכרה בה. משכך, ועל רקע התועלת הכללית שמצאו משיבים 1-3 בהרחבת שורות הגופים המוכרים, סבורני כי ההכרה במשיבה 5 מצויה בלב מתחם הסבירות.
דהיינו, תורת הבטלות היחסית מובילה למסקנה כי אין לבטל לחלוטין את ההכרה במשיבה 4 – וכי יש להסתפק בהתפטרותם של חבריה ממפלגת הבית היהודי ומוסדותיה.
עם זאת, נוכח תרומתה האמורה לעיצוב חוק שירות אזרחי ולהתפטרות חברי משיבה 4 – סבורני כי נכון יהיה, על אף התוצאה, להטיל על משיבים 1-3, ומשיבה 4, לשאת בהוצאות העותרת ושכ"ט עורך דין – כל קבוצה בסכום סמלי של 3,500 ₪.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

אם אכן מאשרת העדה כי עבודת העותרת בהיבט של "רמת שירות כללית : עמידה בלוח הזמנים, הקפדה על מסלולים ותחנות", מתאימה לניקוד של 2 מתוך 10, שזה דרוג קצוני במיוחד , כיצד קורה שזו השנה השלישית שהעותרת עובדת בשירות עירית כרמיאל כקבלן משנה המבצע הסעות לתלמידים ובמיוחד לתלמידים בחינוך המיוחד? איך לא נזעקה עירית כרמיאל לבטל את העסקת העותרת שגם ברכיב של הקפדה על חוקי התנועה והבטיחות , שסעיף זה כל כך עיקרוני וחשוב בהסעת תלמידים, מדרגת את העותרת במספר 2 מתוך 10 ? וכיצד ניתן להסביר את הפער הבלתי מובן בין השבחים שקיבלה העותרת ממקומות העבודה העכשוויים שלה, למול הדרוג הנמוך שלה לכאורה מפי מנהלת המדור ? ואם היתייחסות מנהלת המדור היא לעבודת העותרת בשנים 2014-2016, כיצד הסכימה עירית כרמיאל להעסקת העותרת כקבלן משנה מהלך 3 שנים לאחר מכן ? אין זאת כי עדות מנהלת המדור באה להצדיק בדיעבד את הדרוג שנתן מנהל מחלקת התחבורה לעותרת, משזה נכתב כפי שנכתב.
7.8 ראו לענין זה גם שמואל הרציג דיני מכרזים כרך א' (מהדורה שנייה, תשס"א), בעמ' 295 – "כאשר צרוף מיסמך נידרש כתנאי סף, אזי עצם אי צרופו מאפשר פסילת ההצעה, וזאת בשל אי עמידה בתנאי המיכרז. למשל, אי צירוף המלצות או מסמכים המעידים על ניסיונו וכישוריו של המציע (שצרופם נידרש כתנאי סף במיכרז), מהוים פגם העלול לפסול את ההצעה (אף אם למציע נסיון וכישורים מספקים). בעבר נפסק, כי אי צירוף המלצות כנדרש בתנאי המיכרז גורם לפסילת ההצעה, אפילו המציע מוכר למפרסם המיכרז". (ההדגשה לא במקור).
...
7.9 המסקנה המתבקשת לכן, כי המשיבה 2 , בהיותה "בת בית" וכנראה גם לכאורה בטוחה בזכייתה, לא עמדה בתנאי הסף של המכרז ולא צרפה את האישורים המבוקשים.
לסיכום 9.1 העתירה הוגשה במישור היחסים שבין העותרת והמשיבה 2 בלבד, בהתייחס למכרז.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

נימסר כי היה ניסיון להטיל את המשימה על רואה החשבון של המועצה אך הוא סירב, ואז נוסח המיכרז במתכונתו העכשוית.
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ונספחיהם, באתי לכלל מסקנה כי דין העתירה להיתקבל, במובן זה שתבוטל זכייתה של משיבה 2 במיכרז, בשל אי עמידה בתנאי הסף של "בודק שכר מוסמך". אין חולק כי תחת "תנאי סף מקצועיים" כלל המיכרז את הדרישה הבאה: "המציע או רו"ח המוצע מטעמו, בעל תעודת בודק שכר מוסמך". על פי ההלכה הפסוקה, תנאי סף, מעצם מהותו, הוא "תנאי מוקדם להישתתפות במיכרז". תנאי הסף צריך להתקיים בהצעה או במציע לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
...
טענות יורם שוחט גם חברת יורם שוחט סבורה כי יש לדחות את העתירה.
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ונספחיהם, באתי לכלל מסקנה כי דין העתירה להתקבל, במובן זה שתבוטל זכייתה של משיבה 2 במכרז, בשל אי עמידה בתנאי הסף של "בודק שכר מוסמך". אין חולק כי תחת "תנאי סף מקצועיים" כלל המכרז את הדרישה הבאה: "המציע או רו"ח המוצע מטעמו, בעל תעודת בודק שכר מוסמך". על פי ההלכה הפסוקה, תנאי סף, מעצם מהותו, הוא "תנאי מוקדם להשתתפות במכרז". תנאי הסף צריך להתקיים בהצעה או במציע לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
גם אם מדובר בעיסוק שולי מבין שלל העיסוקים של הנהלת החשבונות, כטענת המועצה, התנאי נכלל, בסופו של דבר, כתנאי סף במסמכי המכרז שפורסם לכולי עלמא.
חרף האמור, ייתכנו מצבים בהם אין מנוס מביטול מכרז, בהעדר הצעה המקיימת את תנאי המכרז.

בהליך פסק דין הצהרתי - כללי (פ"ה) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

הינה כי כן, השאלה הטעונה הכרעה בבקשה בשלב זה, על סמך הראיות לכאורה היא, האם המבקשת הוכיחה זכות לכאורה, לבטל את החלטת המשיבה 1 לפרסם את המכרזים עם תנאי הסף שנקבעו בהם ומתן צו עשה להקפאת המכרזים, במידה כזו שתצדיק הענקת סעד זמני כבר בשלב זה ועוד בטרם הוכרעה התביעה העיקרית.
...
[16: עמ' 9 לפרוטוקול ש' 29-27] משכך, לא מצאנו באי צירוף הזוכים במכרזים לבקשה, כדי פגם היורד לשורשה המצדיק דחייתה.
לאחר ששקלנו בעניין אנו קובעים כי מאזן הנוחות נוטה לטובת קבלת הבקשה ומתן סעד זמני להקפאת הליכי המכרזים והקפאת איוש המשרות עד לבירור התביעה העיקרית.
לסיכום אנו מורים על הקפאת המכרזים מושא הבקשה עד למתן החלטה בתביעה העיקרית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בשלום צפת נפסק כדקלמן:

המנהל הוסיף, כי טענות כנגד חוזה ההרשאה והמכרז בו זכתה החברה, הנן בסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מינהליים, וכי אף בכל הקשור לטענות ביחס לפקיעת התוכנית, המדובר בסמכות ייחודית של בית משפט לעניינים מינהליים.
לעניין הסמכות העניינית השיבו התובעים, כי צירוף המנהל כנתבע, נעשה בהתאם להחלטת כב' הרשמת, וכי ככל שבית המשפט ימצא כי התביעה אינו בסמכותו, עליו להעבירה אל בית המשפט המוסמך ולא לסלקה על הסף.
ויודגש כי אין התביעה מכוונת רק למניעה עכשוית של הפעילות אלא גם למניעת היתקשרות עתידית של המנהל ביחס לפעולות חציבה בתחום התוכנית.
מאחר שהתביעה לא הוגשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ואף לא נטען לנזק ממון, (ולכן יחיד לא יכול להגישה), אלא רק לנזק כללי שאינו ממוני בגין אי נוחות ופגיעה באיכות החיים, לא היתקיימו התנאים להגשת תביעה בעילה זו. אדגיש כי אין המדובר רק בטענה למטרדי רעש וזיהום אויר שניתן להגיש תביעה בגינם, גם על פי החוק למניעת מפגעים, אלא כעולה מכתב התביעה נטען גם לפגיעה בנוחות או ברכוש תושבי היישוב לרבות מחמת שהמחצבה מונעת את התפתחות הישוב- טענות שהחוק למניעת מפגעים אינו חל עליהן.
...
בנוסף נטען, כי התביעה נסובה סביב השימוש במחצבה המהווה מטרד ליחיד ולכן קיימת סמכות לבית משפט זה. דיון: לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובכתב התביעה, שוכנעתי כי יש להורות על מחיקת התביעה.
שוכנעתי כי עיקר כתב התביעה אכן מתייחס לנושאים שאינם כאמור בסמכות בית משפט זה. אין המדובר בסוגיות שניתן להכריע בהן בגררא והן הן עיקר התביעה ומהותה.
בהתאם לכל האמור, אני מורה על מחיקת התביעה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו