מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תלונה חדשה עקב הוצאות בנק

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מר רוזנבוים העיד, שבעת רכישת הנכס הוא לא ראה את הנתבע אלא ניהל הכל מול ביאליסטוצקי ועו"ד הלד, שהנתבע ידע על המכירה, ובכל תלונה הפנה את רוזנבוים לביאליסטוצקי ולא לאברהם.
ההסבר אותו הציג מריליוס באשר להבדל בין התאריכים היה כי בהסכם המחאת הזכות ציין הבנק במכוון תאריך שאינו נכון, הסבר אשר נמצא בלתי אמין בעליל ולפיכך חזר בו מריליוס מטענה זאת והעלה טיעון חדש לפיו לא עבר על כל מילה בהמרצת הפתיחה.
הנתבעים טענו בנוסף כי מריליוס פעל בחוסר תום לב בניהול הליכי ההוצאה לפועל, שכן עלה מעדותו כי ניהולם נעשה לשם הגדלת החוב כדי שלא יוותר כסף לטובת בנק ירושלים, אשר הטיל עיקול על הנכס.
...
דין טענות אלו להידחות, שכן קביעות אלו אינן עולות מפסק הדין.
בהתבסס על אותם מסמכים אני קובעת כי התובעת לא התקשרה עם הבנקים בהסכם לרכישת זכויות המשכון של הבנקים, גם לא בנאמנות, וכמו כן, וכתוצאה מכך, לא התקשרה בכל הסכם עם הנתבע.
סוף דבר התביעה מתקבלת חלקית ואני קובעת כי מריליוס התקשר בהסכם עם הנתבעים לרכישת הזכויות בנכס.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

על פי תדפיס כרטיס האשראי מדובר בחיוב הכולל מספר עיסקאות שביצע הנתבע בין היתר בבתי העסק "באג", "יהלומי קוראייב" "רנואר" ו"סופר פארם" ואף תשלום לעו"ד שאול משה, המשרד בו עובד בא כוחו של הנתבע בהליך דנן ולא הועלתה כל טענה כי חיובים אלו לא בוצעו על ידו ולא הוגשה כל תלונה על ביצוע חיובים שלא בהרשאתו ועל כן ניתן לראות בבירור כי מדובר בחיובים שבוצעו על ידו וכי ניפרעו באמצעות החשבון ובאופן ספציפי באמצעות הכספים שהתקבלו במסגרת ההלוואה השלישית.
בכל הנוגע להקמת הרשאות לטובת בנק לאומי וחשבון בנק יהב (דבר המשליך על גובה הריביות- א"מ) ציינה כי הוסבר לה על ידי בא כוחה כי הנתבע טען שפתח לטובת התובע הרשאה לחיוב חשבון בבנק החדש אליו הוא העביר את פעילותו וכי התובע היה צריך "למשוך" משם את הכסף כדי לא להביא למצב שההלוואות ניכנסות לפיגור, אולם לדבריה טענה זו לא מתיישבת עם דרך פעילות החשבון.
אומנם סכום של 9108 ₪ כחיוב בוויזה אינו מאפיין את הוצאותיו החודשיות בכרטיס האשראי הנעות סביב ה-3500 ₪ בממוצע לחודש (היתנהלות שכשלעמה לא ברורה בשים לב לכך שהמשכורת שלו היא כ-5400 ₪ והוא אכן מוצא עצמו באופן תדיר ביתרת חובה) אולם ניתן הסבר על ידי הבנק משמדובר היה על הקדמת חיובים באופן מרוכז הואיל וחשבונו הגיע ליתרת חובה.
...
סוף דבר נוכח האמור, משהסכומים בחודש יוני 2019 כבר נושאים ריבית והצמדה, כי אז אלו יילקחו בחשבון וזאת עד ליום 7.8.2019.
משכך, התביעה מתקבלת במלואה בכל הנוגע לתשלום יתרת שלוש ההלוואות.
משהופקדו בתיק 8000 ₪, הרי שסכום זה יחולט ויועבר לתובע באמצעות בא כוחו על פירותיו והנתבע ישלם את ההפרש – ויש לעדכן זאת בפסיקתא שתוגש בהתאם לסכום שיחולט.

בהליך ערעור על בית דין למשמעת (עב"י) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

במסגרת עירעורו אף העלה המערער טיעון חדש, לפיו כלל לא הוכח שהתקיים התנאי המחייב אותו למסור למתלוננות את כספי הנאמנות (בהם לטעמו אף כלל לא החזיק מעולם) (סעיף 38 להודעת העירעור).
מסמכים אלו הם: הסכמי שכר טירחה שנכרתו בינו לבין המתלוננות, אישור מאת בנק בו מנהל המערער חשבון, אסמכתות המלמדות כנטען על כך שלאחר הליכי גבייה באמצעות מערכת ההוצאה לפועל של הרשות הפלסטינאית, שולם סכומן של שתי ההמחאות שחוללו כאמור.
לעניין זה יוער, כי בא כח המערער אכן היתנגד בבית הדין המחוזי לתוכן תלונת המתלוננות כנגד המערער, אך לא היתנגד לקבילות צרופות אותה תלונה - ובכלל זה מכתב עו"ד האח - המלמד אף הוא, כי המערער אכן אחז בסכום כסף בנאמנות עבור המתלוננות (עמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 22.5.19).
...
משמצאנו, כי אין יסוד להתערבות בית משפט זה במסקנות בתי הדין באשר לאישום הראשון, נפנה אל האישום השני.
יש לדחות את הערעור אף באשר לחומרת אמצעי המשמעת.
מעשי המערער פגעו ביחסי אמון אלו, ויש בהם כדי לערער את אמון הציבור במנגנון נאמנות חשוב זה. הערעור נדחה אפוא על כל חלקיו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עוד מציין הבנק, באשר לאותו תקן 501 "השיק האחיד" , כי תכליתן של התקן הנ''ל היא הוראות טכניות בדבר גודל השיק, ההדפסים עליו וכיו''ב, וכי הוא הותקן בעקבות חקיקת החוק לצימצום השמוש במזומן, התשע''ח-2018 (להלן: החוק לצימצום השמוש במזומן), וכי בין אם באותו חוק ובין אם בכללי המסלקה, לא נכללה כל הוראה שלפיה, שיקים אשר יוצגו לפירעון במתכונת הקודמת לאותו תקן, לא יכובדו ע''י הבנקים, ולא הוספו לסיבות לסרוב שיקים , נימוקים חדשים של אי עמידה בהוראות תקן 501 כסיבה לסרוב, כאשר הסיבות להחזרת שיקים ואי כיבודם, מהוים רשימה סגורה.
בעיניי עולים אף סימני שאלה רבים באשר לעניין הוצאת השיקים כאן, כאשר לא נטען כי זוייף פנקס שיקים שלם, אלא שני שיקים בלבד, בסכומים שאינם גבוהים במיוחד, התלונה במישטרה לא קודמה, לא הוגשו מסמכים כלשהם מהם ניתן ללמוד אודות זהות החברה הנפרעת על פי אותם שיקים, ועל כן, בבסיס הוצאת השיקים נותרנו עם סימני שאלה רבים כאשר הנסתר עולה על הגלוי, ולא הונח בסיס לטענה בדבר הזיוף או היתנהלות בלתי תקינה של הבנק.
בנסיבות, תישא החברה בהוצאות הבנק בגין הליך זה על סך 10,000 ש''ח. סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום.
...
לפי המסקנה של גב' רוקח, השיקים עסקינן, קיימת סבירות כי הם נחתמו ע''י מר חלבי, וכי קיימת התאמה בין החותמות.
גב' רוקח פירטה באריכות בחקירתה את הנימוקים שהביאו אותה למסקנה אותה הסיקה, ובחקירתה הנגדית ניתן לראות בוודאות כי היא עומדת על מסקנותיה, תוך מתן נימוקים מפורטים וברורים לאותה תוצאה, כך שאין בחקירה הנגדית כדי לפגום במשקל שניתן לייחס לחוות דעתה אלא דווקא ההיפך.
לאור כל האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי החברה לא הניחה תשתית ראייתית מספקת לביסוס טענותיה, ותביעתה, ועל כן, דין תביעתה דחייה , וכך אני מורה.

בהליך תלה"מ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בשל כך ביקש לסטות מחלוקה שויונית על פי סעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון ולקבוע כי "...התובעת לא עמדה במבחן "המאמץ המשותף בנוסף לסיבות אשר מתוארות ...ולא מגיע לה דבר וחצי דבר מהדירה שנרכשה על ידי התובע ומכספו עמלו עליו עבד שנים רבות". "יש לחלק התמורה מהדירה ו/או לאזנה שלא בחלקים שוים שכן לא מגיע לנתבעת פרס על היתנהגותה". תלונות האשה על אלימות הוגשה כשנתיים לאחר הנישואין ו "...אם המצב היה חמור כל כך מדוע לא קמה ועזבה הנתבעת אז?" האיש תרץ תהייה זאת בנוחות של האשה שאמה תגור עימם, היא תעשה שימוש ברכושו וכספו "למזלו של התובע הבחין בכך כבוד השופט ברינגר וזאת בדיון שהתנהל בפניו ביום 16.1.2017, דיון שניפץ את תלונתה של הנתבעת, בית המשפט לא האמין לסיפורי העלילות שניסתה היא בעורמתה לרקום והכל לאחר שקבלה יעוץ שפטי לעשות כן". "סיבוב נוסף עשתה בפעם האחרונה הנתבעת אשר נועצה גם הפעם בשרותי עו"ד לצורך הגשת תלונה ...והכל בתלונת שוא אשר למרבה הצער הצליחה והתובע הורחק מביתו ל-4 חודשים . העובדה הכואבת יותר כי התובע הורחק גם מהקטינה בטענה שכבר מחודש 10.2020 הוא אינו מתראה איתה,...". האיש שב והפנה אצבע מאשימה כלפי האשה ליתרת החובה בחשבון המשותף שנוצר בעטיה שעה שהוא "כלל לא היה מודע מה קורה בחשבון והנתבעת ניהלה אותו כרצונה, התובע סמך על הנתבעת אך היא ניצלה זאת כהרגלה לרעה וגרמה לנזקים כלכליים אדירים במשיכות כספים גדולות ובהלוואות אשר אין התובע יודע לאן הן הלכו אך הן היו לצרכיה של הנתבעת בלבד כפי שיוכח בראיות...". האשה עשתה שימוש בכספי החשבון המשותף, בכרטיסי אשראי, "...נטלה הלוואות, שילמה עבור בני משפחתה עבור ביתה מנישואיה קודמים והכניסה את משק הבית בשנה וחצי האחרונות שבהן הצטרף לחשבונה לסחרור...". בשים לב לאמור ביחס לרכוש טען האיש : את הדירה יש לפרק ולתת לו זכות ראשונים.
ביחס לחשבון המשותף טענה שעד שהצטרף האיש לחשבונה וזה הפך חשבון משותף "כלל הוצאות הבית, לרבות הוצאות לצורך איבזור הבית החדש, קניית מזון, תשלומי חשבונות, הלוואות וכיוב' כולם ללא יוצא מן הכלל שולמו מתוך החשבון בבנק הפועלים שהיה דאז ע"ש הנתבעת בלבד !!!!" חרף זאת לא פעם לא הפקיד האיש את משכורתו לחשבונה והיה מעביר את משכורתו לאביו ועל כן עמדה על כך שהוא "...ירשם גם כבעלים בחשבון בבנק הפועלים וכך משכורתו תופקד באופן אוטומאטי לחשבון הנ"ל ..." ולאחר תחינות אין קץ נעתר לכך.
...
תביעת האיש: עיקר טענות האיש בתביעתו: עובר לנישואים הוא עמד על עריכת הסכן ממון "...אך הסופו של יום (כך במקור) אהבתו ורצונו להקים משפחה הכריעו אותו והוא לא עשה כן...". יחד עם זאת חיי המשפחה היו חשובים לו ולכן "...לא שם ליבו לנורות האזהרה ביחסיה של הנתבעת אליו וברצונה למשוך זמן ולצבור זכויות על גבו וחשבונו ...כיום שהתובע מתבונן מהצד מבין הוא את שיטת עבודתה...והדבר הכואב לו מכל הוא כי יצלה את טוב ליבו ואהבתו אליה שהיא בכלל לא מתעניינת בו אלא רק בממונו...". במסגרת תקופת הקשר הראשונה של הצדדים בשנת 2011 הביאה אותו האישה לשלם עבורה סך של 60,000 ₪ לכיסוי חובותיה בלשכת ההוצל"פ ובנוסף העביר לה במזומן סכומים נוספים "...והיא שילמה כך לטענתה חובות איתם הגיע כבר לקשר עם התובע". לסיכום פרק זה של הקשר טען האיש "...בשלב זה הכושי עשה את שלו – הכושי יכול והצדדים נפרדו". עם חידוש הקשר ביניהם ולמועד נישואיהם הגיעה האישה עם חובות ונושים רבים "...ושוב התובע משמש כקרש הצלה ...התובע שביקש להתחיל דף חדש עם נישואיו לנתבעת, כיסה את כל חובותיה בסך של 100,000 ₪..." מכספי מכירת הדירה הקודמת.
דין עתירת האיש להשבת מחצית הלוואות אלו להידחות.
בשים לב לאמור לעיל הטענה נדחית.
הגם שמועד פירעונם של חלק מהסכומים הוא לאחר מועד הקרע בפריסה בכרטיסי אשראי משעה שנלקחו בזמן החיים המשותפים לטובת התא הכלכלי בקשתה להשבת החזר בעבורם נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו