מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תיקוני בניה והתערבות בפיצוי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

התובעת הגישה לנתבעת, אשר ביטחה את הדירה ותכולתה, דרישה לפצותה בהתאם לפוליסת הביטוח, ושלחה לה ביום 2.2.2015 מכתב ובו הצעת מחיר לתיקון הנזקים בסכום כולל של 71,422 ₪.
כמו-כן, התובעת לא צרפה חוו"ד מומחה רלוואנטי בתחום הבניה, לפיה התיקון המבוקש אמנם נידרש.
משלא הוצגה כל חשבונית או ראיה המתייחסת לשווי מערכת הישיבה, אין מקום להתערב בגובה הפצוי בגין רכיב זה. (4) ארונות מטבח תחתונים ספגו כמות מים ומי ביוב, ומדיפים ריח קשה ובמספר מוקדים החלו להווצר "נפיחויות". ארונות מטבח מעץ סנדוויץ - חלק תחתון - 3 מ"א - 8,500 ₪.
...
התוצאה משלא הוכיחה התובעת את הנזקים הנטענים על ידה, דין התביעה להידחות.
אשר על כן, הנני קובע כדלקמן: (א) התביעה נדחית.
(ב) התובעת תשלם לנתבעת שכר טרחת עורך דין בסך כולל של 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

התובעים הפנו לאמור בע"א 5602/03 סגל נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ (מיום 28.2.05) : "בקביעת שיעור הפיצויים בגין עוגמת נפש בגין ליקויי הבנייה יילקחו בחשבון בין היתר, טיב הנכס בו נפלו הליקויים – האם מדובר בדירת מגורים , במבנה עסקי או אחר, מה טיב הליקויים, מידת חומרתם , מידת ההשפעה על חיי היום יום בדירה , התנהלותם של הצדדים עובר להליך המשפטי ובמהלכו , עלות התיקונים ועוד". 107.
כך למשל בע"א 4720/10 אקרילית השקעות 1997 בע"מ נגד נציגות הבית המשותף רחוב נורית 19 א' (16.4.12 ) אשר בו הוכרז ביניין כמסוכן בשל ליקויי בנייה , לא התערב בית המשפט העליון בסכום הפצוי שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי בגובה של 2,500 ₪.
...
כמו כן אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעת 1, נציגות הבית המשותף, בגין התשלום למומחה קורין, סך של 9,280 ₪.
כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים יחד ולחוד סך של 15,210 ₪ (חלק התובעים בשכ"ט המומחה שירן).
כמו כן לעניין אגרת בית המשפט, ונוכח קביעתי כי תביעה זו ראויה היתה להיות מוגשת לבית משפט השלום, אני מחייב את הנתבעות לשלם לתובעים בגין החזר אגרה , סך של 2.5% מסכומי הפיצויים בכללותם, שנפסקו לעיל וזאת בלבד.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת התביעה שכנגד עתר התובע שכנגד לסעדים שלהלן: לחייב את הנתבע שכנגד בתשלום הסך 725,976 ₪ (לצרכי אגרה) ע"פ הפרוט שלהלן: יתרת חוב בגין התמורה לפי הסכם המכר 436,086 ₪ הפרישי הצמדה למדד תשומות הבניה 138,070 ₪ פיצויים בשל הפרת ההסכם ע"י הנתבע שכנגד 710,096 ₪ פיצוי בגין הנזק שניגרם לכ"א מהנתבעים 167,700 ₪ _________ סה"כ 1,451,952 ₪ משקולי אגרה וגביה, העמידו התובעים שכנגד את תביעתם על מחצית מהסכום אותו הם זכאים לתבוע כך שכאמור, סכום התביעה הוא 725,976.
להרחבה בדבר שיקול הדעת והתערבות בפצוי מוסכם ר' ע"א 8506/13, זאבי תיקשורת אחזקות בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ  (מיום 23.8.2015) וכן ע"א 4630/04, קניונים נכסים ובנין בע"מ נ' בני יעקב נדל"ן בע"מ  (מיום 31/12/2006).
אין לקבל הסעד השני -הסעד השני מתוך השלושה נזנח ע"י התובע במהלך ההליך בקשת התובע להורות לנתבעים 1-3 להשלים את התחייבויותיהם ע"פ הסכם המכר ובכלל זה, המצאת אישורי מסים בגין העסקה, קבלת טופס 4 לדירה לאחר שיוצא לה היתר בסיוע הנושה המובטחת, תיקון ליקויי בנייה ככל שימצאו בדירה וברכוש המשותף, רישום בית משותף, רישום הדירה כיחידה נפרדת ורישום זכויותיו כבעל הדירה- בקשת התובע ביחס לדרישה זו נזנחה במסגרת ההליך.
...
אשר על כן אני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובע את הסך 101,913 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 13.9.2012 ועד למועד התשלום בפועל.
בנוסף, בנסיבות שבהן התקבלה התביעה באופן חלקי ומנגד התביעה שכנגד באופן חלקי אני מחייב את הנתבעת 1 בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד לתובע בסך כולל של 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסק דין זה ועד למועד התשלום בפועל.
התביעה כנגד הנתבעים 2 ו-3 נדחית ובנסיבות הענין ללא צו להוצאות.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

דוידוביץ טוענת בערעורה: העירעור הוא על פסק הדין וכן על החלטות בית המשפט קמא, בהן נדחתה בקשתה באשר להקף חקירת המומחית ספיר וכן נדחתה בקשתה לפסילת חוות דעת המומחית; המומחית, ובעקבותיה בית המשפט, קבעה את חלקם של הצדדים בזכויות הבנייה, "תוך אימוץ נוסחה שגויה לחישוב זכויות הבנייה במגרשים נשוא פסק הדין המבססת עצמה על הצמדת זכויות הבנייה במגרשים לרכוש המשותף הרשום בלישכת רישום המקרקעין, כאשר הצמדה זו עליה החליטה השמאית אינה תואמת את שטח המקרקעין, מיתעלמת מהעבודה שגם שמאית ביהמ"ש טענה לה, כי כימעט לא נותר כל רכוש משותף במגרשים, וכאשר הצמדה זו מנוגדת לאופן ודרך חישוב זכויות בניה במגרשים"; בדרך זו חייב בית המשפט את דוידוביץ לפצות את גפני מעבר למה שהתבקש על ידם בכתב תביעתם; תקנון הבית המשותף מאפשר לה לנצל את כל זכויות הבנייה, בכפוף לקבלת היתרי בנייה; דמי השמוש הראויים לא נתבעו ומהוים כפל פיצוי; טעה בית המשפט בדחותו את טענתה, כי יש לחייב את פתאל בתשלום כל סכום שהיא תחוב בו כלפי גפני; פסקי הדין כספי ודותן יוצרים מעשה בית דין המונעים מגפני הגשת תביעה זו; לצורך חישוב זכויות הבנייה בחלקה 473 אין לקחת בחשבון את זכויות הבנייה בחלקה 476; ביתה של דוידוביץ ניבנה על פי היתרי בנייה שניתנו כדין; גפני טוענים בתשובתם לשני הערעורים: אין עילה להתערב במסקנות בית המשפט, שנשענו על חוות דעתה של המומחית מטעמו; חלוקת זכויות הבניה נעשית בהתאם לחלק היחסי ברכוש המשותף; המערערים לא הוכיחו הסכמה לחלוקה אחרת או כי הם זכאים לזכויות בניה מעבר לחלקם היחסי ברכוש המשותף; תקנון הבית המשותף אינו דן באחוזי בנייה או בזכויות הבנייה; ויתור על זכויות בנייה צריך להיות באופן מפורש, ולא היה ויתור כזה; פסק דין כספי אינו מהוה מעשה בית דין מכיוון שהוא לא דן ולא קבע דבר ביחס לאחוזי הבנייה וזכויות הבנייה של הצדדים; פסק דין דותן ניתן בשנת 2004 על בסיס עובדתי אחר לחלוטין, שכן היתרי הבנייה ניתנו למערערים שנים רבות לאחר מכן (פתאל בשנת 2010 ושירלי בשנת 2014); דמי השמוש הראויים נפסקו להם כדין משום שהם תבעו פיצוי "במלוא הנזק שניגרם להם"; הדיירות המוגנת אינה רלוואנטית לעניין הערכת דמי השמוש הראויים; אין להתערב בפסיקת הפצוי בגין פגיעה באוטונומיה.
תקנון הבית המשותף והיתרי הבנייה בסעיף 2 לתקנון הבית המשותף נקבע: "כל בעל דירה זכאי לבצע, בכל עת וזמן, בדירתו ובחלקים ברכוש המשותף הצמודים לדירתו, תיקונים שינויים ותוספות בנייה (להלן – תוספת בניה) על דעת עצמו בלבד ומבלי להזקק להסכמתו, רשותו או חתימתו של בעל דירה אחר, בתנאי שיקבל רישיון מהרשות המוסמכת". אני סבור כי צדק כב' בית המשפט קמא, בקבעו (בסעיף 103 לפסק הדין) כי "סעיף זה נועד לאפשר לבעל מקרקעין לבנות בהתאם לזכויותיו במקרקעין בלא הפרעה של בעלי המקרקעין האחרים – כך שהוא לא עוסק ואינו מזכיר כלל את זכויות הבניה ודרך חלוקתן, אלא רק מתייחס לאפשרות לממש את הזכויות הקיימות". לפיכך דין טענות המערערים – לפיהן, בהתאם לסעיף זה בתקנון הבית המשותף הם היו רשאים לבנות את כל השטח שהותר להם בהיתרי הבנייה שניתנו להם, ללא קשר לחלוקת זכויות הבנייה בין הצדדים – להדחות.
...
תקנון הבית המשותף והיתרי הבנייה בסעיף 2 לתקנון הבית המשותף נקבע: "כל בעל דירה זכאי לבצע, בכל עת וזמן, בדירתו ובחלקים ברכוש המשותף הצמודים לדירתו, תיקונים שינויים ותוספות בנייה (להלן – תוספת בניה) על דעת עצמו בלבד ומבלי להיזקק להסכמתו, רשותו או חתימתו של בעל דירה אחר, בתנאי שיקבל רישיון מהרשות המוסמכת". אני סבור כי צדק כב' בית המשפט קמא, בקבעו (בסעיף 103 לפסק הדין) כי "סעיף זה נועד לאפשר לבעל מקרקעין לבנות בהתאם לזכויותיו במקרקעין בלא הפרעה של בעלי המקרקעין האחרים – כך שהוא לא עוסק ואינו מזכיר כלל את זכויות הבניה ודרך חלוקתן, אלא רק מתייחס לאפשרות לממש את הזכויות הקיימות". לפיכך דין טענות המערערים – לפיהן, בהתאם לסעיף זה בתקנון הבית המשותף הם היו רשאים לבנות את כל השטח שהותר להם בהיתרי הבנייה שניתנו להם, ללא קשר לחלוקת זכויות הבנייה בין הצדדים – להידחות.
משהחלק היחסי הרשום ברכוש המשותף, אינו משקף בצורה הולמת את ערכם הכלכלי של זכויות הבניה אשר נכון לייחס לכל שותף במקרקעין, סבורני כי צירופן של ההצמדות לשטחים המיוחסים לכל אחד מבעלי הזכויות, יצור הלימה בין היקף הזכויות של כל אחד מבעלי הזכויות בכלל שטחי הבית המשותף, לחלקו בזכויות הבניה, שהינן, כאמור, נכס בבעלות משותפת בעל ערך כלכלי.
כפי השופט אטדגי אף אני סבורה כי במקרה בו הרכוש המשותף נרשם תוך התעלמות מהשטחים המוצמדים לפי התקנון, כי אז "יִגְבָּר הכלל הראשון, שהוא הכלל היסודי, לפיו שיעור חלקו של כל אחד מהבעלים באחוזי הבניה יהיה כשיעור חלקו הרשום בכל הבית המשותף, ולא כשיעור חלקו הרשום ברכוש המשותף". אף אני בדעה כי אין מנוס מהשבת התיק לבית משפט קמא שיצטרך להכריע, בין היתר, תוך מתן הנחיה מתאימה למומחה מטעמו, אם אכן קיים פער בין שתי שיטות החישוב השונות לחלוקת אחוזי הבניה (דבקות ברישום בנסח המקרקעין באשר לחלקים היחסיים ברכוש המשותף לעומת חישוב לפי שטח הרצפה של הדירה+ השטח/ים הצמוד/ים יחסית לשטח הקרקע כולה) שהרי גפני טוענים ש"אין הבדל משמעותי" ואילו פתאל ודוידויץ טוענים ל"הבדל משמעותי".
ובהתייחס לשיעור של הפיצוי שהתווסף, בשל גורם ההרתעה, לשווי תחליף סילוק היד, נקבע: "במקרים חריגים מעין זה שלפנינו, שבו סעד של סילוק יד אינו מספק הרתעה הצופה פני עתיד, צודק יותר ונכון יותר, להעניק לבעל המקרקעין סעד המושפע ישירות מגובה הרווחים שאותם הפיק הפולש. פתרון אפשרי הוא לקבוע סעד חלופי בדמות כפל פיצוי, חיוב נוסף בסכום כסף זהה לסכום שנפסק מכוח עילה של עשיית עושר ולא במשפט, חלף סעד של סילוק יד מעתה ואילך, ידע כל פולש כי אף אם בית המשפט צפוי להעריך בחסר את רווחיו מהפלישה, הרי שבמקביל הוא עשוי להיות מחויב בכפל פיצוי בגין הרווחים שאותם הפיק, והפלישה שוב לא תהא כדאית עבורו. ניתן היה כמובן לחשוב על סכום כסף אחר, גם בשיעור גבוה יותר, אך סבורני כי כפל פיצוי משקף איזון נכון בין האינטרסים המתנגשים. סעד אפקטיבי דיו, אך לא דורסני יתר על המידה. די בכפל פיצוי כדי ליצור הגנה אפקטיבית יחסית, ברוב רובם של המקרים. כך, מחד גיסא, כל עוד הערכת החסר של בית המשפט אודות רווחי הפולש, לא נופלת מ-50% מהרווחים שאותם הפיק בפועל, די באותו כפל פיצוי כדי להוות תמריץ כלכלי שלילי, אשר ימנע את הפלישה מלכתחילה, בדומה לסעד של סילוק יד" (שם, פסקה 55).

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מסקנות אלה מבוססות על טיבו המיוחד של ההסכם, שהעביר, בהסכמת הצדדים, את כל האחריות לפינוי הנכס מכל מטלטליו, הריסת חריגות הבנייה, תיקון ורישום צו הבית המשותף, תשלום החוב לרמ"י וכו', לכתפי המערערות, דוקא על רקע הקשיים המורכבים שהיו מלכתחילה ביחס לכל אלה, ושהיו ידועים היטב למערערות, דבר שבא לידי ביטוי בקביעת התמורה המופחתת.
אולם, גם אילו המערערות היו מעלות בכתב הגנתן את הטענה להפחתת הפצוי המוסכם, עדיין היה עליהן לטעון ולהוכיח כי היתקיימו התנאים להפעלת סמכות ההפחתה ובאיזה שיעור ראוי להפחיתו, מהכלל, לפיו, הסמכות להפחתת הפצוי המוסכם על ידי בית המשפט לפי סעיף 15(א) סיפא לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1975, (להלן – "חוק החוזים תרופות") היא חריג לכלל המזכה את הנפגע במלוא הפצוי המוסכם, נובע, כי על המפר, המבקש מבית המשפט להתערב בפצוי, מוטל הנטל להוכיח כי היתקיימו התנאים להפעלת סמכות ההפחתה (ראו גבריאלה שלו ויהודה אדר, דיני חוזים - התרופות (להלן – "שלו ואדר"), עמ' 507 והפסיקה הרבה המובאת בה"ש 668).
...
המערערות טענו כי העיכוב בתשלום הסכום האחרון נבע ממחדלים של מנהל העיזבון ושל היורשים, ולכן יש לדחות את תביעת מנהל העיזבון, והן גם הגישו תביעה כספית בסך של 439,435 ₪, נגד מנהל העיזבון והיורשים, לתשלום סכום הפיצוי המוסכם בשל הפרתו על ידם, בתוספת פיצוי נוסף בגין נזקים נוספים שלטענתן נגרמו להן.
הטענה להפחתת סכום הפיצוי המוסכם, דינה להידחות, קודם כל מהטעם שהיא לא נטענה בכתב הגנתן של המערערות, כפי שאישר בא-כוחן בדיון בערעור (עמ' 5 לפרוטוקול).
גם הנימוק הנסמך על היותה של תניית הפיצויים המוסכמים בהסכם "תנייה גורפת", דינו, לדעתי, להידחות.
שלומית יעקובוביץ, שופטת התוצאה על דעת כלל חברי ההרכב – הערעור נדחה ללא צו להוצאות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו