מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תיקון ליקויים בבנייה על ידי קבלן

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מנגד, הנתבעת מבקשת לקבל את עקרי הממצאים בחוו"ד מומחה ביהמ"ש, ולהפחית מהסכום שנקבע סך של 3,400 ₪ (עבור החלון), בנוסף לסך של 5,000 ₪ (עקב תשובות המומחה לשאלות הבהרה מס' 1 ו- 2 מטעם הנתבעת, מוצג נ/6) ולדחות את טענות התובעים בעיניין זה. להלן היתייחסות המומחה לראשי הנזק הנטענים בפרק סיכום ומסקנות (עמ' 10 לחוות הדעת של המומחה): אמדן עלות תיקון ליקויי הבנייה אם יבוצעו על ידי קבלן מטעם התובעים – סך של 49,329 ₪.
...
טענה לתנאי מקפח בחוזה אחיד: טענה זו נזנחה ע"י התובעים בסיכומים, ולכן אינני דנה בה. למעלה מן הצורך יוער, כי אני מקבלת בעניין זה את טענת הנתבעת, כי במעמד החתימה על ההסכם חתמו התובעים על נספח שינויים להסכם, אשר בו ניתן ביטוי להשגותיהם בנוגע להוראות ההסכם, ולכן אין מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד.
סוף דבר: לאור האמור לעיל, אני קובעת, כי על הנתבעת לשלם לתובעים סך של 40,929 ₪ בגין עלות התיקונים בדירה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום עריכת חו"ד מומחה ביהמ"ש ועד התשלום בפועל וכן סך של 24,066 ₪ בגין איחור במסירת החזקה בדירה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום מסירת החזקה ע"פ ההסכם ועד התשלום בפועל וכן סך של 10,000 ₪ בגין עוגמת נפש והפסד ימי עבודה.
בעניין ההוצאות- תשלם הנתבעת לתובעים סך של 11,295 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך של 10,500 ₪ (כולל מע"מ).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

3.4 תיקון ליקויי בניה על-ידי הקבלן - ההלכה הפסוקה סעיף 4ב לחוק המכר קובע כי אם התגלתה אי-התאמה הנתנת לתיקון, על הקונה לתת למוכר היזדמנות נאותה לתקנה, ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר.
...
אף בסיכומים בכתב נזנח סעד זה. לפיכך, נדחית התביעה לסעד כספי בגין הפסד ימי עבודה.
בנוסף לכל האמור לעיל, ברצוני לעמוד על עובדה שגרמה לנו לעוגמת נפש חמורה שבעתיים והביאה אותנו, ביחד עם יתר הבעיות, מול הנתבע, להצטער על היום שרכשנו ממנו דירה.
בנוסף, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד הגשת התביעה ושכר טרחת עורך-דין בסך כולל של 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

הבורר מוסמך לקבוע את עלות ושווי התיקונים הנדרשים בגין ליקויי הבנייה, ככל שייקבעו, מבלי להכריע באיזה אופן הם יבוצעו- האם על ידי הקבלן המבצע מטעם הנתבעת, היינו פיצוי בעין, שלו מתנגדים התובעים, או בשווי כספי.
...
לאור האמור, טענת התובעים כי תניית הבוררות בהסכם היא מקפחת נדחית.
לאור כל האמור, לא מצאתי כל מניעה להורות לצדדים לכבד את ההסכם עליו הם חתמו, ולפעול בהתאם לתניית הבוררות עליה הם הסכימו, בכל הנוגע לבירור טענות התובעים לליקויי בנייה שבאחריות הנתבעת.
סוף דבר לאור האמור, אני מורה כי בכל הנוגע לעילות התביעה בגין ליקויי בניה, ההליכים בתובענה יעוכבו ועילות אלו תתבררנה בפני בורר בהתאם למוסכם בסעיף 9ט' בהסכם בין הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

דרך המלך לתיקון ליקויים בבניה לפי חוק הקבלנות, היא על-ידי הקבלן שהיה אחראי עליה.
הסיבה לכך נעוצה, בין השאר, בעלויות הנמוכות יותר לתיקון הליקוי על ידי קבלן המכיר את פרטי המלאכה שנעשתה ובידיו החלפים המתאימים לתיקון (איל זמיר, פירוש לחוקי החוזים: חוק חוזה הקבלנות, תשל"ד-1974 501 (ג' טדסקי עורך 1994), להלן "פירוש חוזה הקבלנות").
...
לעניין הקבלה עבור שירותי המהנדס בורושנסקי, לא ברור האם הקבלה היא עבור חוות דעתו עובר לבניית התוספת השניה או עבור הפיקוח ההנדסי במהלך בניית התוספת מחדש, בהתחשב בכך שמועדה בשלבים האחרונים של בניית התוספת השניה ולכך שאין מחלוקת שלא שולם שכר המהנדס שיטרית נדחית עתירת התבועים להשבתה.
משכך, דין התביעה שכנגד להידחות.
סוף דבר לאור האמור, הנתבע ישלם לתובע סך 35,000 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 6,500 ש"ח בנסיבות שתוארו ומכיון שהתקבל אך חלק מהתביעה משכך ישלם הנתבע שכ"ט עו"ד בסך 8,000 ש"ח גם מהטעם שהתביעה שכנגד נדחתה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בתאריך 24.12.2018 מונה המהנדס, מר ארנון פסטרנק, כמומחה מטעם בית המשפט כאשר במסגרת הדיון מיום 18.6.2019 העריך שעלות תיקון ליקויי הבנייה על ידי קבלן משנה מטעם התובעים הנה 75,256 ₪.
...
(אם נחלק את הפיצוי הלא ממוני למשך שנים, סבורני כי לא יימצא אדם אשר היה מסכים למגורים בחדר שינה אשר לפחות יום או יומיים בשבוע מדיף ריחות צואה, תמורת 500 ₪ לחודש, וכך יש לתמחר את עוגמת הנפש) תיקון האלוקובונד : מסיכומיה המשלימים של התובעת עולה כי אין מקום לשנות את קביעתו של ביהמ"ש מפסק דינו הקודם, שבמסגרתו אומצה קביעת מומחה ביהמ"ש שלפיה עלות תיקונו של ליקוי זה הינה 13,000 ₪ (ראה : סעיף 79 לסיכומים המשלימים) בעוד שהנתבעת טוענת בסיכומיה המשלימים כי הינה חוזרת מחדש על טענותיה מסיכומיה הקודמים (ראה : סעיפים 55 ו – 58 לסיכומים המשלימים) תוך קיזוז העלויות הנלוות לאחר שלא נמסרה לה הודעה מוקדמת בנוגע לליקוי זה. לאחר בחינת טענות הצדדים אינני מוצא לנכון לשנות את מסקנתי מפסה"ד הקודם, לרבות בעניין קיזוז העלויות הנלוות, לאחר ששוכנעתי כי התובעים אכן הלינו על הפגם האסתטי אשר נוצר כתוצאה מההתקנה הלקויה (ראה : נספח 4 לתצהיר התובע - התכתבויות הווצאפ עם מר פלב מיום 5.12.2016 ו – 15.12.2016) ולאור עדותה של הגב' הגב' כהן אשר לא נתנה בעדותה הסבר המניח את הדעת בכל הנוגע לטענתה שלפיה התובעים לא פנו אליה בעניין ליקוי זה למרות שהכירה בעצם קיומו (ראה : עדות הגב' כהן בעמוד 26 שורה 9 – עמוד 27 שורה 4 לפרוטוקול).
    סוף דבר : 89.
   התביעה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו