מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תיקון כתבי טענות בכל שלבי הדיון

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

עוד אדגיש כי במידה רבה עמדתי עולה בקנה אחד אף עם הכלל הקבוע בתקנה 30 לתקנות בתי משפט לענינים מנהליים שעניינו "סייג להגשת תובענה מינהלית", וזו לשונו: "לא תוגש תובענה מינהלית יחד עם עתירה מינהלית; ואולם בכל שלב של הדיון בעתירה רשאי בית המשפט, בהסכמת העותר, להמיר הליך של עתירה להליך של תובענה מינהלית, ולהורות לשם כך על תיקון כתבי הטענות והתאמתם להליך של תובענה מינהלית...". מתקנה זו ניתן ללמוד על החשיבות שבקש מחוקק המשנה לייחס להקפדה על ההבחנה המסורתית בין הליכי התובענה והעתירה, וזאת גם במחיר פיצול ההיתדיינות המשפטית (ותוך מתן של מעמד בכורה, ולו חלקי, להליך העתירה המינהלית).
...
כפי שהסברתי, אין מקום להקבלה מלאה בין שלילת הדרישה לפנייה מוקדמת בלתי מפוקחת לרשויות, כפי שנקבע בסופו של דבר בעניין מי הגליל, לבין ההכרה במקומה החשוב של העתירה המינהלית כאמצעי להבטיח במישרין את אכיפת הדין (כמפורט בפסקה 43 לעיל).
במובן זה, אני סבורה כי גישתי מהווה איזון ראוי בין השיקולים המנוגדים המונחים לפתחנו.
סוף דבר אשר על כן, מצאתי להצטרף לתוצאה כי דין הערעור להתקבל.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 1/3/2023 הגישה המבקשת בקשה לתיקון כתב הטענות ולצירוף חוות דעתו של ד"ר ויסמן.
אישור בית המשפט נידרש הן להסתלקות והן לקבלת טובות הנאה בקשר להסתלקות, וניתן לבקש הסתלקות מן ההליך הייצוגי בכל שלב של הדיון - הן בשלב אישור התובענה כייצוגית הן לאחר שניתן אישור כאמור.
...
על אף זאת, רשאי בית המשפט להורות כי המשיב ישלם את חלקה השני של האגרה וישפה את המבקש על סכום האגרה ששילם בעד חלקה הראשון, בתוספת הפרשי הצמדה למדד, או לפטור את המבקש מתשלום חלקה השני של האגרה מטעמים מיוחדים שיירשמו.
סיכום לנוכח כל האמור לעיל, אני מאשר את ההסתלקות מהבקשה ואת דחיית תביעתה האישית של המבקשת כמפורט לעיל, ללא צורך בפרסום וללא תשלום שכר טרחה וגמול.
כן אני מורה על פטור מתשלום המחצית השניה של אגרת המשפט.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

ככלל בתי הדין ייעתרו לבקשות לתיקון כתבי טענות למעט במקרים חריגים, אם הבקשה אינה לוקה בשיהוי, הוגשה בתום לב, הנזק לצד האחר ניתן לפצוי בכסף ומקום בו יהיה תועלת בתיקון לבירור הפלוגתות (בר"ע (ארצי) 14760-03-12 אפלברג עמוס - מכון היהלומים הישראלי בע"מ IDI (נבו 15.07.2012): "לפי תקנה 41(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, תיקון כתב טענות יכול ויורשה על ידי ביה"ד בכל שלב משלבי הדיון, ואפילו החלה שמיעת הראיות. ככלל ולמעט במקרים חריגים ינקוט ביה"ד לעבודה גישה ליבראלית, וייעתר לבקשות לתיקון כתב התביעה מקום בו הבקשה אינה לוקה בשיהוי, הוגשה בתום לב, הנזק לצד האחר ניתן לפצוי בכסף ומקום בו יהיה תועלת בתיקון לבירור הפלוגתות. יחד עם זאת, אין בגישתו הליברלית של ביה"ד כדי לשים לאל את סדרי הדין וכדי להביא להשחתת זמנם של הצדדים ושל ביה"ד ואין משמעות הדבר שכל אימת שתוגש בקשה לתיקון כתב התביעה ייעתר לה ביה"ד." כן נפסק כי בחינת הבקשה מחייבת איזונים בין האינטרסים של בעלי הדין (בינם לבין עצמם) ובין האנטרס של הציבור ושל בית הדין.
...
בית הדין החליט להיעתר לבקשת התובעת לתיקון כתב התביעה.
סיכומו של דבר- הבקשה לתיקון כתב התביעה מתקבלת.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

המסגרת המשפטית: לפי תקנה 41 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, תיקון כתב טענות יכול ויורשה על ידי בית הדין בכל שלב משלבי הדיון, ובכלל זה אפילו החלה שמיעת הראיות.
...
בהתאם להלכה הנוהגת ובאיזון שבין המחדל הדיוני של התובעת ובין האינטרס לנהל דיון יעיל, ממצה וענייני בבית הדין, תוך חידוד כל המחלוקות התלויות ועומדות נכון להיום בין הצדדים - אני סבורה כי יש לאפשר את התיקון המבוקש.
סוף דבר: אני נעתרת לבקשה וכתב התביעה המתוקן מתקבל לתיק בית הדין.
התובעת תשלם לנתבעת שכר טרחת עו"ד בסך 3,500 ש"ח, וזאת בתוך 30 ימים מהיום.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

המסגרת המשפטית: לפי תקנה 41 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, תיקון כתב טענות יכול ויורשה על ידי בית הדין בכל שלב משלבי הדיון, ובכלל זה אפילו החלה שמיעת הראיות.
...
סוף דבר: אני נעתרת לבקשה וכתב התביעה המתוקן מתקבל לתיק בית הדין.
בהעדר פירוט מספק בבקשה, לרבות לעיתוי הגשת הבקשה, אינני מקבלת את טענת התובעת שהתיקון נבע ממחדלי הנתבעת.
אשר על כן, אני מחייבת את התובעת תשלם לנתבעת שכר טרחת עו"ד בסך 3,000 ש"ח, וזאת בתוך 30 ימים מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו