מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תוקף חוזר בעניין סוכני ביטוח

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הנתבעת הפניתה בסיכומיה לחוזר 1983/1, שסעיפיו ממילא הוכללו בנספח 175 (סעיפים 6 ב' ו6ג'), לפיכך טענות ב"כ התובע בנוגע לחוזר, לתוקפו או לדרך הצגתו כראיה אינן רלוואנטיות, מה עוד שאכן מדובר ב"דין".
לא מדובר בהסכמה מראש על שיעור השיפוי ללא תלות בשיעור הנזק שניגרם, וככל שהתובע סבר שרכש מוצר בטוחי אחר ממה שנמכר לו, היה עליו להוכיח את אומד דעתו ואת הטענה שהוטעה על ידי חברת הביטוח או שלוחה, אולם כאמור, התובע לא טען דבר בענין זה ואף סוכן הביטוח לא הובא להעיד.
...
] הנתבעת טוענת כי משנמנע התובע להציג נתוני השתכרותו המסקנה היא שיש בכך כדי לפעול לרעתו, והמסקנה היא שהשתכרותו הנוכחית אינה מזכה אותו בפיצוי.
בהצעת הביטוח תחת המונח "סכום הפיצוי" נרשם 10,000 ש"ח. המסקנה העולה מלשון החוזה על נספחיו ומהוראת החוק, היא ש"סכום הביטוח" ו"סכום הפיצוי" או "סכום הפיצוי החודשי", הם מונחים זהים בפוליסה זו, וכולם מכוונים לכך שה-10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד מהווים תקרת הפיצוי.
הכלל הפרשני לפיו יש להעדיף את זה שהוא לטובת המבוטח יחול כאשר שתי הפרשנויות שהוצעו סבירות ומשתלבות עם תכלית חוזה הפוליסה[footnoteRef:9], מה שלא קיים במקרה זה. [9: ע"א 779/89 שלו נ' סלע חב' לביטוח בע"מ ( 1993)] סוף דבר נוכח האמור לעיל ובהינתן כי תנאי לפיצוי הוא הוכחת הפסד הכנסה חלקי, אותו התובע לא הוכיח, אני דוחה את התביעה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בחוזר זה נקבעו הוראות קונקרטיות החלות על חברות הביטוח וסוכני הביטוח, בין היתר, בכל הנוגע למידע שעליהם להציג למועמד לביטוח בשלב הראשוני שלקראת כריתת חוזה הביטוח כמו גם הבהרת החובות החלות עליהם בשלב זה, וכן המידע שעליהם למסור למבוטח לאחר כריתת חוזה הביטוח (נספח 11 לבקשת האישור).
כמו כן בחוזר מיום 9.7.18 צוין "תחילתו של חוזר זה ביום 1 אוקטובר 2018" ובדברי ההסבר נכתב כי "תחילתו של תיקון זה שלושה חודשים מיום פירסומו על מנת לאפשר לחברות הביטוח להערך באופן נאות לתיקונים אלו". באשר לעתיד – חוזר התיקון ניכנס לתוקף ביום 1.10.2018 הוא מסדיר את הסוגיה הנטענת בבקשת האישור באופן שמייתר אותה.
...
אשר לנזק - סעיף 4(ב) בחוק תובענות ייצוגיות קובע כי כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק אזי "בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור...די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק". אני סבורה כי בענייננו עת הוכח לכאורה כי המשיבה נאלצה לרכוש כתב שירות שלא היה דרוש לה עקב מצגי הסוכן, בכך עמדה בתנאי הסעיף.
אשר להתאמת התובענה להליך – טענת המשיבה כי התובענה אינה מתאימה להתברר כייצוגית, דינה להידחות.
סוף דבר אני מאשרת את בקשת האישור כנגד המשיבה.

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום בחיפה עש"א 61745-07-13 נטו משווקים פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ נ' מדינת ישראל מספר בקשה:16 בפני כב' השופטת מעין צור המבקשת נטו משווקים פיננסים סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ המשיב הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון החלטה
לגבי חוות הדעת שהגשתה מתבקשת טוענת המבקשת כי עניינה הוא מיסמך הנמקה לפי חוזר הממונה סוכנים ויועצים 2009-10-1 "הוראות לעניין מיסמך הנמקה ומסירתו ללקוח" (להלן: "חוזר ההנמקה").
בהתאם לתקנה 2(4) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ ובשיווק פנסיוני) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס"ח – 2007 (להלן- "תקנות ההפחתה") עיצום כספי יופחת כאשר "ההפרה היא הפרה של הוראה חדשה שחייבה היערכות מיוחדת מצד המפר". הממונה דחה את טענת המבקשת בנושא זה. בהודעת העירעור משיגה המבקשת נגד קביעתו זו. חוות דעת המומחה תומכת בטענותיה בנושא זה, כי התחייבה היערכות מיוחדת עקב כניסתו לתוקף של חוזר ההנמקה.
...
דין הבקשה להידחות.
מטעמים אלה אני סבורה כי דין הבקשה להידחות.
סוף דבר אשר על כן אני דוחה את הבקשה.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2004 בעליון נפסק כדקלמן:

נוכח חשיבות העניין לדיון בעתירה, נביא את תוכנו של החוזר במלואו: היתקשרות מבטח עם סוכן ביטוח מבירור תלונות ציבור וממצאים אחרים שטופלו בעת האחרונה במשרד המפקח על הביטוח, עולה כי קיימים ליקויים ביישום הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981 (להלן – חוק הפיקוח), הנוגעות להסכם היתקשרות בין סוכן ביטוח ובין מבטח, לצורך תיווך בעסקי ביטוח.
ימים ספורים לפני מתן פסק הדין עידכנו אותנו הצדדים כי מועד תחילת תוקפו של החוזר נדחה עד ליום 1.4.2004, על מנת לאפשר הערכות ליישום הוראותיו.
...
לכאורה נראה כי ההוצאות כשלעצמן אינן כה מכבידות עד כדי פגיעה במימוש חופש העיסוק, ומכל מקום בידי הסוכן, כמו גם בידי המבטח, עומדת האפשרות לתמחר עלויות אלה, ובסופו של דבר, כפי שטען בא כוח המדינה, המפקח מודע גם לאפשרות שהמחיר יגולגל על המבוטחים.
פגיעה כלכלית בסוכני הביטוח – המחלוקת לעניין סעיף 4 לחוזר כאמור, לא מצאנו כי הוראות החוזר עולות כדי פגיעה בחופש העיסוק של סוכני הביטוח או בפגיעה שלא כדין בחופש החוזים שלהם.
העתירה נדחית, העותרת תישא בהוצאות המשיב 1 ובשכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 20,000 ש"ח. ת השופטת ד' דורנר: אני מסכימה.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

סעיף 1 בחוזר הצירוף לביטוח קובע את תכליתו: "לשלבים השונים לקראת כריתת חוזה ביטוח חשיבות רבה הן למועמד לביטוח והן לחברת הביטוח. המועמד לביטוח מעוניין לקבל מידע מהימן כך שיוכל לרכוש באופן מושכל את מוצר הביטוח המתאים ביותר לצרכיו. חברת הביטוח מעוניינת שהמידע שיימסר לה בהחלטה לגבי קבלת הסיכונים ותמחורם בהתאם. מטרת חוזר זה היא לקבוע הוראות להסדרת היתנהלות חברות ביטוח וסוכני ביטוח בעת צירוף לביטוח" (ההדגשות שלי - מ' נ').
סעיף 10 בחוזר צירוף לביטוח שכותרתו "תעוד ובקרה" קובע: חברת ביטוח או סוכן ביטוח יתעדו בכתב או בדרך אחרת את פעולותיהם מול המועמד לביטוח והמבוטח בהתאם לחוזר זה, ובכלל זה: תעוד מסירת פרטי המידע המהותי, בהתאם לסעיף 5 לחוזר; תעוד אישור המועמד לביטוח והמבוטח כאמור בסעיפים 6 ו-7 לחוזר; תעוד תוצאות הליך ההתאמה ומסירתן למועמד לביטוח ותעוד תשובת המועמד לביטוח לעניין ביטול הפוליסה שבתוקף, בהתאם לסעיף 8 לחוזר; תעוד דף פרטי הביטוח כאמור בסעיף 9(ב) לחוזר ותעוד הפעולות כאמור בסעיף 9(ו) לחוזר.
...
התקיימות התנאים שבסעיפים 8(א)(3) ו-(4) בחוק תובענות ייצוגיות לא הוכח כי עניינם של חברי הקבוצה לא ייצוג וינוהל בדרך הולמת או בחוסר תום לב. סוף דבר אני מאשרת את התובענה הייצוגית כנגד המשיבה.
תביעתה האישית של המבקשת נדחית.
אני מורה על החלפת התובע הייצוגי.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו