מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תוספת שטח קירוי לטובת שטחי הבניה

בהליך ערעור פלילי אחר (עפ"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בסעיף 5 לכתב האישום צוין, כי במועד מדויק שאינו ידוע למאשימה ולכל הפחות החל מחודש פברואר 2014, בנו המערערים בעצמם או באמצעות אחרים, תוספות למבנה ועשו בו שינויים כדלקמן: 5(א)- פיצול וחלוקת קומת הקרקע במבנה לכל הפחות לשתי יחידות דיור.
5 (ה)- בניית חניה מקורה עם גג רעפים בצמוד למבנה בצידו הצפון מערבי בשטח של כ- 24 מ"ר. כאן יוער כי המערערים זוכו, כאמור, מבצוע הבנייה הנזכרת בסעיף קטן זה. עוד עולה מסעיף 6 לכתב האישום, כי ממועד שאינו ידוע למשיבה, ולכל הפחות מחודש פברואר 2014, השתמשו המערערים בחלקו הדרומי של המבנה בשטח של כ- 23 מ"ר שלא כדין לאחר שלא נהרס כנדרש על פי היתר הבנייה שניתן למבנה.
במסגרת קביעת מיתחם העונש ההולם, ציין בית משפט קמא, לטובת המערערים, את שטח הבניה הלא גדול, וכן את העובדה שמי שעמד מאחורי ביצוע הבנייה היה בנו של המערער, בעוד שאחריותם של המערערים התבססה בעיקר על היותם מבקשי ההיתר שניתן בזמנו, וכן המחזיקים במקרקעין.
...
בסופו של דבר, ביקש ב"כ המשיבה לדחות את ערעורם של המערערים לעניין גובה הקנס.
נוכח כל האמור לעיל, אני מחליטה להותיר על כנו את הקנס הכספי שהושת בגזר הדין על המערער ולהפחית מגובה הקנס שהושת על המערערת.
סיכומו של דבר, אני מקבלת באופן חלקי את ערעורם של המערערים על גזר הדין, תוך שאני קובעת, כי הקנס הכספי שהושת על המערער יישאר ללא שינוי, ואילו הקנס הכספי שהושת על המערערת, יופחת, וזאת כדלקמן: · אני דנה את המערערת לתשלום קנס בסכום של 8,000 ₪.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביהמ"ש קיבל את עמדת היועמ"ש על פיה יש להבחין בין התכליות השונות של דברי החקיקה ולפרשן בהתאם: "תקנות אחוזי הבניה עוסקות, בין היתר, ביישום הגבלת הבניה, בתוכניות שבהן נקבעו אחוזי הבניה, וזאת על מנת להגביל את צפיפות השמוש ואת צפיפות הבניה. העקרון הגלום בתקנות אחוזי הבניה, אשר לפיו מובאים בחשבון רק השטחים המקורים, וניתן להוסיף עליהם בניה שאינה מקורה, משרת, בין היתר, את התכלית של בניה מרווחת, ותואם את התפיסה כי תוספת שטחים בלתי מקורים משפיעה פחות על צפיפות השמוש. מנגד, כך נטען, לתוספת השלישית לתקנות האגרות, העוסקת בחיוב באגרה, קיימים ראציונלים אחרים, כאשר ההפניה למיפרט נעשית לשם חיוב באגרה, בהסתמך על מדידה שכבר נעשתה. לפיכך, הטענה לפיה אין להיתחשב, לעניין החיוב באגרה, בשטחים בלתי מקורים אינה יכולה להיתקבל. אדרבא, שיקולים תכליתיים מצדיקים דוקא היתחשבות גם בשטחי בניה שאינם מקורים, לצורך קביעת החיוב באגרה." לפיכך, בהתאם נקבע, יש להעדיף את הפרשנות המגשימה את התכלית העיקרית של תקנות האגרה (במקרה הנידון שם), באשר גביית אגרות באשר הן, ואגרות בניה בכלל זה, נועדה, בעקרו של דבר, לממן את השרות הניתן לאזרח.
מכאן כי חיובם ב 30% כאילו היו גג צמוד מקורם בטעות ועל כן חיובם יהווה "הטלת ארנונה לראשונה". בסופו של יום, בהעמידי זה מול זה את פרשנות "מרפסות פתוחות (מרפסת שמש)" כנכללים במונח "מרפסות" או כנכללים בהגדרת "גג צמוד", בהנתן כי מדובר במרפסת שאינה עולה על 12 מ"ר והמהווה באופן מובהק חלק בלתי נפרד מהדירה כהמשך ישיר ממנה, שאינה מרפסת גג, גם לא בבניין מדורג, הרי שיש ליתן עדיפות לפרשנות המכלילה מרפסת פתוחה בכלל "מרפסות". לאור כל הנימוקים דלעיל, נראה בעיניי כי התנאי לפיו קיימת אפשרות סבירה כי התובענה הייצוגית תוכרע לטובת הקבוצה, אינו מיתקיים במקרה דנן.
...
לפיכך מקובלת עלי פרשנות המשיבה לפיה המונח מרפסות כולל בתוכו כל סוג של מרפסת, מרפסת מקורה או מרפסת פתוחה (שמש) עד לשטח של 12 מ"ר, והוספת המילים: "ומרפסות פתוחות (מרפסות שמש)", אינה מעלה ואינה מורידה שכן הגדרת "מרפסת" אינו מבחינה בין מרפסת שמש למרפסת אחרת.
סוף דבר בקשת האישור נדחית.
נדחית התביעה האישית.

בהליך בר"מ (בר"מ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

מניב ראשון מצידה טענה כי היא מוסמכת לפי כללי דמי ההקמה ותקנות חישוב שטחים לגבות דמי הקמה בגין תוספת הבנייה של כל השטחים המקורים, למעט בגין שטחי מרתף חנייה שהוחרגו במפורש בכללי דמי ההקמה.
בנוסף, נקבע כי התובענה מעוררת שאלות משותפות של עובדה ומשפט, כפי שאלו הוגדרו על ידי בית המשפט במסגרת ההחלטה; כי קיימת אפשרות סבירה ששאלות אלו יוכרעו לטובת הקבוצה; וכי תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת לבירור הטענה אם דמי ההקמה בעד שטחי הגזוזטרות המקורות נגבו שלא כדין, כנטען בבקשת האישור.
...
מסקנה זו אף מתבקשת לפי הוראת סעיף 25 לחוק הפרשנות, המורה במפורש כיצד יפורש דבר חקיקה המאוזכר בחיקוק אחר בקובעו כי "אזכור של חיקוק בחיקוק אחר – כוונתו לחיקוק המאוזכר כנוסחו [בשעה שנזקקים לו], לרבות הוראות שנוספו בו והוראות שבאו במקומו בחיקוק אחר". הוראת סעיף זו מבארת כי יש להתייחס להסדרים שנוספו במועדים מאוחרים לחיקוק המאוזכר, ולפעול לפי נוסחו המעודכן "בשעה שנזקקים לו". לא מצאתי עיגון לשוני, אף לא טעם מבורר אחר, להבחנה הפרשנית שביקשה מניב ראשון לעשות בענייננו בקשר עם הוראה זו (רע"א 6744/15 עיריית חיפה נ' הולצמן (26.6.2016)).
אף לא מצאתי כי ענייננו דומה להליכים האחרים ובהם עניין אליה, שהתנהלו בשאלת חיובן של מרפסות לא מקורות בתשלום אגרה, ומקובלת עלי קביעתו של בית המשפט כי אין להשליך מהקביעות שם למקרה הנדון כאן.
סוף דבר התוצאה היא שהבקשה לרשות ערעור נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

בבקשה להיתר נכתב כי מטרת הבקשה להיתר היא: "קביעת תא חניה בגובה 0 במשעה וקירוי קל (פי.וי.סי.) כחלופה לאבוד תא חניה עקב צימצום גודל החניות וניצול חלל טכני במפלס הגלריות." בדף חישוב השטחים נכתב כי תוספת השטח לבנייה בקומת הגלריות הנו 189.5 מ"ר, וכי לפי חוק שטחי שירות מוצע השטח לאחסנה.
מעיון בנסח הרישום ניתן לגלות שבכל הדירות בבניין הועברה הבעלות על שם הרוכשים, למעט בתת חלקה 7, בה רשומה הבעלות על שם הקבלן והערת אזהרה לטובת ה"ה ארזי.
...
סבור אני שהעובדה שהבעלות בכל יחידות הדיור בבנין נרשמו על שם הדיירים ואילו בתת חלקה 7 לא הועברו זכויות הבעלות מהקבלן לה"ה ארזי, אלא נרשמה רק הערת אזהרה ע"ש ארזי, הייתה צריכה להדליק נורות אדומות בוהקות לתובעת ולנציגיה, שהם שמאי מקרקעין ועו"ד, אשר מן הסתם בקיאים בדיני תכנון ובנייה ובעסקאות מקרקעין.
טענות הנתבעת: הנתבעת טענה בכתב הגנתה יש לדחות את תביעת התובעת מכיוון שהתובעת רכשה את תת חלקה 7 בכפוף לכל המגבלות שנזכרות במכתבי הוועדה המקומית.
מכל האמור לעיל עולה שבמקרה שלנו חל הכלל "מעילה בת עוולה לא תצמח עילת תביעה." סוף דבר: לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את תביעת התובעת נגד הנתבעת.
התובעת תשלם לנתבעת כדלקמן: את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל; שכ"ט עו"ד בסך 40,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2012 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

ללא אפשרות זכוי בגין זכויות היחידה המקורית וללא אפשרות ניוד זכויות מהיחידה המקורית לטובת יחידת הדיור החדשה.
בהחלטה נאמר, בין היתר, כך: "בהחלטה 402... הוגדרה תוספת בניה (למגורים) כתוספת שטח בניה מקורה למבנה קיים... על סמך המילים "תוספת שטח בניה מקורה למבנה קיים" הכיר המינהל ביחידת דיור כתוספת בניה הזוכה לפטור מדמי היתר עד 160 מ"ר רק ביחידת דיור צמודה למבנה המקורי.
...
בסופו של דבר, התקבלה החלטה אחרת, לפיה הפטור הוא ל- 240 מ"ר (יחידה מקורית ותוספת) או 160 מ"ר, כאשר נוצרת יחידה נוספת.
סיכום התביעה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו