מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תוכן ייפוי כוח מתמשך

בהליך א"פ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

המומחה מציין כי גם בעת הבדיקה נמצא כי מצבה הקוגניטיבי תקין ואין הפרעה בתוכן ובמהלך החשיבה.
לאחר עיון כאמור בכל עמדות הצדדים אני מוצאת להורות כמפורט להלן: יפוי כח מתמשך שנחתם ביום 4.12.2017 ע"י הגב' פלונית וניכנס לתוקפו ביום 8.7.2019 יבוטל וכן יבוטלו כלל הפעולות אשר נעשו תוך שימוש ביפוי כח זה. אמת היא כי הגב' פלונית סימנה ביפוי הכח כי היא מבקשת שיפוי הכח ימשיך לעמוד בתוקפו גם אם היא תודיע על רצונה לבטלו אך בנסיבותיו המיוחדות של הענין, נוכח משבר האמון הקיצוני בין הממנה והממונה סבורני כי אכן מתמלאים התנאים להורות על ביטולו של יפוי הכח המתמשך.
...
בהעדר עמדה מוסכמת בענין התביעה להשבת כספים בתמ"ש 32001-02-23 אין מנוס מבירור התביעה.
סבורני כי לא ניתן להורות על סיום ההליכים מבלי לחייב את ה"ה אלמונים בהוצאות.
בתיק תמ"ש 32001-02-23 סבורני כי ראוי שהצדדים יפנו להליך גישור, ככל שיש הסכמה לפנות להליך גישור, יקבע בית המשפט את זהות המגשר.

בהליך עמ"ש (עמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

ברם לא מצאנו בסיס משפטי לכלל ההפוך, לפיו, רצונו של צד להביא ראיה שבסופו של יום לא הובאה, בשל מחדל של אחר, מקים חזקה לפיה היה באותה הראיה בכדי לסייע לו או לחזק גירסתו (שהרי לא אחת, מביאים צדדים להליך ראיות מטעמם שאינן מסייעות להם בנגוד לציפיותיהם, ועדים, שחקירתם הנגדית מרוקנת מתוכן את עדותם הראשית בתצהיר).
לאמור בעיניין זה יש להוסיף, כי הסתבר מראיות הצדדים בפני בית המשפט קמא, כי במועד מסוים לאחר הפעלת יפויי כוח מתמשך בעיניינה של המנוחה (ובשלב שבו לטענת המערערים כבר לא היתה המנוחה כשירה), ניסה המערער להחתימה, יחד עם עו"ד מרגלית, על מסמכים שונים לרבות על גבי מיסמך על החלק ('בלנקו') (עמ' 16 ועמ' 19 לפרוטוקול, חקירתו של מ.ש).
...
מצאנו טענה זו מעט מוקשה; ראשית, באם לא היתה המנוחה צלולה באותה עת, מדוע בחר מ' להקליטה.
יתרה מכך, אף אילו נתן היה לקבל את עמדת המערערים לפיה, שני אחי המנוחים הינם יורשיהם (וכאמור – לטעמנו לא כך הם פני הדברים), הרי שלפי סעיף 42(ג) לחוק הירושה, במידה והיורש השני נפטר לפני שעת זכייתו, הוראות הצוואה לטובתו מתבטלות ומקום בו מ.ש ז"ל נפטר לפני שני המנוחים, הוראת הצוואה לטובתו, אפילו הייתה קיימת, מתבטלת, ואין כל מעמד לילדיו.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, מצאנו לדחות את הערעור במלואו.

בהליך עמ"ש (עמ"ש) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בא כוחם של האחים טען, מנגד, כי ככל שמתבקשת היתייחסות עקרונית למהותו ותוכנו של ייפוי כוח מתמשך, יש לפרט דוקא את הצורך בבירור רצונו של החותם על ייפוי הכוח, לא רק בדבר זהות מיופה הכוח אלא אף בדבר תוכן הפעולות אותן מבקש הוא כי תבוצענה, פעולות שאין הוא רוצה שתבוצענה והנחיות שונות בכל תחום שתינתנה למיופה הכוח וזאת על מנת שמיופה הכוח לא יוכל לעשות שימוש לרעה בייפוי הכוח לאחר שמייפה הכוח כבר אינו יכול להביע עמדתו.
...
אלא שלטעמנו, המקרה שבפנינו, על נסיבותיו הייחודיות, כפי שפורטו לעיל ונוכח עמדת עורכות התסקירים שהוגשו לבית המשפט, מצדיק את ביטול ייפוי הכוח.
מילים אחרות, ככל שימצא בית המשפט כי טובתו של מייפה הכוח מתנגשת עם רצונו, יעדיף בית המשפט את טובתו, תוך שמירה ופיקוח על ענייניו.
סוף דבר ערעורה של ל' נדחה.

בהליך ת"ע שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

המנוחה היא זו שביקשה לשכור את שירותיו של עו"ד ה', שהיה מוכר לה זמן רב. הבת טוענת שלא ידעה על תוכן השיחה בין המנוחה ועוה"ד ולא ידעה את תוכן הצוואה.
אולם, תמונה שונה עולה מעדים שונים שפגשו את המנוחה בנסיבות שונות, ואשר כולם הם עדים ניטראליים (עורכת הדין שערכה עבור המנוחה ייפוי כוח מתמשך, עורך הדין שערך עבורה את שתי הצוואות, המטפלת) כולם מעידים שהיחסים בין הבן למנוחה לא היו טובים.
...
בסעיף 3 לצוואה הבהירה המנוחה מדוע היא מדירה את בנה (להלן: "הבן") מצוואתה: "בצער רב בלב כבד בתום התלבטות ולאחר שיקול דעת החלטתי להדיר מצוואתי אחרונה זו את בני אלמוני הנושא ת.ז ..... הנימוקים להחלטתי זו, הינם כדלקמן: הפקרתי ממועד פטירת בעלי, אביו. אי מתן סיוע, אי נוכחות והתעלמות מוחלטת בטיפול בצרכיי במהלך התקופה הארוכה והקשה שעוברת עלי שגורמים לי לשברון לב" טענותיו המרכזיות של הבן הן כי המנוחה לא הייתה כשירה לערוך את הצוואה לאור מצבה הבריאותי וכן טוען להשפעה בלתי הוגנת מצד הבת.
רצון המנוחה שוכנעתי כי הצוואה משקפת את רצונה של המנוחה וכלל בסיסי הוא שיש לקיים את רצון המת.
לאחר ששמעתי את העדים והתרשמתי מהם באופן בלתי אמצעי, נחה דעתי כי הצוואה משקפת את רצון המנוחה.
סוף דבר לאור האמור לעיל, ההתנגדות לקיום צוואת המנוחה ט.ב מיום 20.7.20 נדחית.

בהליך א"פ שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

בכל הנוגע למצבה הקוגניטיבי של האם כשירותה ועצמאותה במועד חתימת ייפוי הכוח המתמשך - בפסה"ד מיום 22.9.21 נקבע כאמור כי "האם עצמאית, צלולה, כשירה, מסוגלת לנהל את ענייניה הרכושיים בתפקודים מורכבים ובפרטים כספיים מיתנהלת באופן סביר ואין צורך במינוי אפוטרופוס לרכוש". אם במועד מתן פסק הדין לא נזקקה האם למינוי אפוטרופוס לאור מצבה הקוגניטיבי, קל וחומר שנתיים וחצי ימים קודם לכן במועד החתימה ביום 18.3.19.
הוא נועד להבטיח לאפשר לאדם להיוועץ בעורך דין ללא חשש שתוכן הדברים יתגלה ליריבו ויעמוד לו לרועץ.
...
משך למעלה מחמישה עמודי פרוטוקול האם ידעה להשיב לשאלות בעניין רכושה, והדגישה, כלשונה: "אני מחליטה בעצמי על הדברים שלי. אף אחד לא יכתיב לי, אף אחד לא יכתיב לי שום דבר" (פרו' עמ' 52 שורות 9-10)) בכל הנוגע ליחסה עם הנתבע, התובעת ורצונה השיבה: "ש. זה מתנות ומי שמכיר את ח. טוב ומכירים אותו מצוין הוא לא נוגע באגורה. הוא לא יגע בפרוטה. הכל יחזור אלי. אני מוכנה להישבע במה שאת רוצה, לעולם הוא לא יגע. הוא מטפל בי, ח..
סיכום אני דוחה את טענות התובעת לזיוף חתימתה של האם על ייפוי הכוח המתמשך מיום 18.3.19 אני דוחה את טענות התובעת בדבר השפעה בלתי הוגנת של הנתבע על האם לחתום על ייפוי הכוח המתמשך.
על יסוד כל האמור התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו