מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תביעת פירעון ערבות אישית לעסק

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבע אישר כי הוא ערב באופן אישי, כמנכ"ל החברה, לפרעון השיקים בעיסקה שמספרה 19993 ואשר פרטיהם מופיעים בנספח 7 לתצהיר התובעת.
הנתבע טוען, כי מעולם לא התחייב בערבות אישית לפירעון השיקים נושא התביעה, וכי השיחה הטלפונית, היא לכל היותר שיחה לאישור עסקה שהתקיימה בינו לבין יבואן הצפון, ותו לא ולא ניתן לרראות בה התחייבות או ערבות אישית כלפי התובעת.
...
בנסיבות אלה ולאור הפרשנות המקלה שניתנה בפסיקה לדרישה הקבועה בסעיף 8 לחוק הערבות, אני קובעת כי מתקיימים התנאים לפיהם זכאית התובעת לדרוש מהנתבע לקיים את חיוביו.
הנתבע מייחס לתובעת וליבואן הצפון מעשי מרמה במטרה להונות אותו ולהתעשר על חשבונו, אך אינו מציג בדל של ראיה להוכחת טענה זו. אשר על כן, הגעתי לכלל מסקנה לפיה יש לחייב את הנתבע כערב ביחס לשיקים נשוא עסקת הניכיון הראשונה ובנוסף ביחס ליתר השיקים גם מכוח דוקטרינת האחריות האישית.
לאור האמור, הנתבע ישלם לתובעת סך של 218,235 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אלי ואיתי חתומים על כתבי התחייבות/ערבות אישית לפרעון כל חובות העסק הישן לתובעת, וכן על טפסים לפתיחת כרטיס לקוח חדש אצל התובעת.
החוב מושא התביעה מהוה את החוב האישי של אלי כלפי התובעת, ולנתבעים אין ערבות או זיקה לחוב, זולת ההסכם.
...
לא שוכנעתי כי היה עמה דין ודברים העולה כדי התחייבות מצדה באשר לתשלום חובות נוספים של אלי, לרבות החוב מושא התביעה.
סוף דבר לאור האמור והמפורט לעיל, הנני מקבלת את התביעה נגד נתבע 1.
התביעה נגד נתבעת 2 – נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

באותו פגישה, בשיחה טלפונית שהתקיימה בין מר אליהו לבין נתבע 2, נתבע 2 התחייב כי הוא ערב אישית לפרעון ההמחאות ומלוא חוב נתבעת 1 בגין ההזמנות שבוצעו על ידו עד לאותו מועד, 04.09.12.
ורדי פנה לספקים, הודיע להם כי נתבע 2 מכר את העסק, כי נתבע 3 הוא הבעלים החדש, כי השיקים שנמסרו להם יוחלפו בשיקים של נתבע 3, כי נתבע 2 אינו ערב אישית לחובות העסק וכי נתבע 3 לקח על עצמו את כל החובות והזכויות של העסק.
פגישה זו לא היתקיימה ב- 04.09.12 אלא כחודש לפני כן. נתבע 2, מעולם לא שוחח עם מנהל תובעת 1 בטלפון ולא התחייב לפרעון חובות העסק עד לאותו מועד.
...
לא ניתן להימנע מהמסקנה כי נתבע 2 נמנע מעשות כן ונמנע מהצגת המסמכים משום שאלה פועלים נגד טענותיו ונגד גרסתו.
מעבר לכך שאני מקבלת את גרסתם של מר אליהו ומר רופא, לפיה, כתב הערבות של נתבע 2 לא בוטל ולא הייתה כוונה לבטלו במעמד הפגישה מיום 04.09.12, וכן את גרסתו של מר רופא, לפיה, הוא לא התכוון להחזיר לנתבע 2 את כתב הערבות המקורי שניטל ממנו על ידי נתבע 2, אשר נכח בפגישה, בעורמה, כמהימנה, גרסתם גם נתמכת בכתב הערבות.
סוף דבר התביעה מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

שלפיתה של טענת הערבות על ידי המשיבות כשהיא אינה מבוססת על כל ראיה פוזיטיבית והגיונה אינה מוסבר בכל הסבר ראציונלי (הן מצדו של המערער אשר בתקופה הרלוואנטית לא הוכח כי עסקיו עלו על שרטון, והן מצדן של המשיבות, שנעתרו לטענתן להצעה לערבות אישית ללא גיבויה במסמך כלשהיא), אינו מספיק לשם הטלת חובותיה הכספיים של המערערת על כתפיו של המערער"(ההדגשות שלי-ס"י).
חזוק לגירסת התביעה מצאתי בהתנהלות הצדדים לאחר ההסכם בעל פה (בסוף שנת 2012), לפיה הנתבע חתם על ערבות אישית על כל שיק שנמשך מחשבונה של החברה, ברצף וללא יוצא מן הכלל, שנמשך מחשבונה של החברה בגין 5 עיסקאות (מועד פירעונם: 20/02/2013, 4/03/2013, 7/4/2013, 1/2/2013, 20/04/2014) (צורפו כנספחים ו' עד יא'2 לת/1).
...
משכך, דין התביעה להתקבל.
הנתבע ישלם לתובעת את הסך של -.
בנוסף, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל 20,000 ₪ (כולל מע"מ).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

אותם שיקים חוללו, והתובעת תובעת את הנתבע באופן אישי בתביעה זו, כערב לפירעון סכומי השיקים.
תוכנה של ההודעה המצוטטת לעיל, אינו מצביע על "מהלך העסקים הרגיל" ביחסים בין יזם, קבלן ראשי וקבלן משנה.
...
המסקנה היא, שהתובעת החתימה את הנתבע על הערבות האישית (להתחייבויות של חברתו), בחוסר תום לב. ועל כן, אין לערבות זו תוקף.
ראו גם רוי בר-קהן ערבות 300 (2006): "עקרון תום הלב מהווה אף הוא מכשיר המאפשר הכרה בעקרון ההפטר העצמאי במערכת יחסים בהם מעורבים ערבים." התביעה נדחית.
התובעת תשלם לנתבע שכר טרחת עורך דין בסך של 16,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו