מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעת פגיעה בשמיעה בעבודה

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

התובע הגיש לנתבע תביעה להכרה בפגיעה בשמיעה כפגיעה בעבודה.
...
לטענת הנתבע, מנגד, התובע אינו עומד בתנאי הסף הקבועים בסעיף 84א(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה 1995 (להלן – החוק) ומשכך דין התביעה להידחות על הסף ואין מקום למינוי מומחה רפואי.
דיון והכרעה לאחר ששקלנו בכובד ראש את טענות הצדדים וניתחנו את תוצאות הבדיקות שהוגשו, הגענו לכלל מסקנה שאין מנוס מדחיית התביעה.
מהטעמים האמורים – התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התנאים שנקבעו הן ביחס לליקוי בשמיעה והן ביחס לטינטון הם אלה: (א) אין רואים בליקוי שמיעה שעקב חשיפה לרעש, תוצאה של פגיעה בעבודה אלא אם כן היתקיימו כל אלה: (1) המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – רעש מזיק); (2) כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים; (3) הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה: (א) היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית); (ב) היום שבו, לדעת הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.
...
נציין כי לאור ספקות מסויימים לעניין האותנטיות של צילומים אלה, ובעיקר בכל הנוגע למועד שבו צולמו (ראו חקירת התובע בדיון המשלים מיום 5.7.23) ובפרט לאור כך שהעובד שצילם לכאורה את אותן תמונות סירב לפי טענת התובע לבוא להעיד (עמ' 21 ש' 14) איננו מוצאים לקבוע ממצאים עובדתיים לעניין גובה הרעש אליו נחשף התובע על בסיס שלטים אלה, אך מצאנו בעצם קיומם – שכאמור ביחס אליהם העיד גם מנהל העבודה ירון – משום תמיכה בעצם כך שמדובר היה בעבודה בחשיפה לרעש גבוה; חמישית מצאנו כנכונה את טענת התובע לפיה בעניינו קמה החזקה בדבר חשיפה לרעש מזיק של עובד העובד עם פטישים פנאומטיים ומכשירי אוויר דחוס, וזאת לפי סעיפים 7, 8 ו-10 לתוספת הראשונה לתקנות הבטיחות בעבודה (גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד-1984, ונציין בהקשר זה כי אף שהתובע העלה טענה זו בסיכומיו, נמנע הנתבע מלהשיב לטענה ולטעון כי מסיבה זו או אחרת החזקה אינה חלה, שתיקה האומרת דרשני.
משמעות החזקה, כך להבנתנו, הינה כי משעה שהוכיח את עצם העבודה עם מכשירים מסוג זה, הנטל היה על הנתבע להוכיח כי התובע לא נחשף לרעש מזיק, ולא מצאנו כי הנתבע עמד בנטל זה, ובכלל זה לא עלה בידו להשיג ולהגיש את בדיקות ניטור השמיעה שבוצעו באופן תדיר במקום עבודת התובע; ולבסוף מצאנו לתחום את היקף חשיפתו של התובע לרעש עד לשנת 2010, ולא עד לשנת 2016, שכן על פי עדותו הוא (סעיף 7 לתצהירו) החל משנת 2010 הוא עבד בתפקיד אחר לחלוטין, כבוחן במוסכים אזרחיים שעובדים עם הצבא ומקבלים כלי רכב לטיפול.
בקשר לחשיפה לרעש בתקופה זו, התובע פירט מאד בתצהירו, לא הביא כל עדות תומכת (שכן עדות מיכאל התייחס לסדנא בצריפין ולא לתקופת עבודת התובע כבוחן), ולדעתנו סביר והגיוני שבתקופה זו היתה מידת החשיפה של התובע לרעש פחותה – הן מאחר שתפקיד הבוחן שונה וסביר ש"מרוחק" יותר מרעש המכונות מתפקיד המכונאי וגם האחראי על מכונאים, הן מאחר שמדובר בתקופה מאוחרת יותר שבה סביר להניח שאמצעי הבטיחות ובקרת הרעש השתפרו, והן מאחר שלא נמסרו כל נתונים על מספר השעות שבהם נחשף התובע לרעש בתפקידו זה. מועד הגשת התביעה לטענת הנתבע, יש לדחות את התביעה בשל התיישנותה.
כך, או כך או כך, המסקנה הינה שאין במועד הגשת התביעה כדי להביא לדחייתה.
סוף דבר עלה בידי התובע להוכיח תשתית עובדתית לצורך מינוי מומחה להמשך בירור תביעתו להכרה בירידה בשמיעה ובטנטון ככאלה שנגרמו עקב חשיפה לרעש.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בשלב זה של בירור התביעה להכרה בפגיעה בשמיעה כפגיעה בעבודה, אין רלוואנטיות לאחוזי הנכות ועל כן, אינני מתירה את השאלה.
...
מקובלת עליי התנגדות הנתבע בהתחשב בתשובה החיובית של המומחה, כך שהשאלה אינה תורמת לבירור המחלוקת בתיק ועל כן, אינני מתירה את השאלה.
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובחוות הדעת, לא מצאתי הצדקה להפניית השאלות.
בהתחשב במועד סיום העבודה מקובלת עליי התנגדות הנתבע בדבר חוסר הרלוונטיות של בדיקה עדכנית ועל כן אינני מתירה את השאלה.
מקובלת עליי התנגדות הנתבע לנוכח הוראות סעיף 84א(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

(1) המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – רעש מזיק); (2) כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים; (3) הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה: (א) היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית); (ב) היום שבו, לדעת הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.
...
סעיף 16 קובע את הכלל בדבר מינוי מומחים רפואיים: "ככלל, על בית הדין להסתפק במינוי מומחה אחד לפגימה אחת. בקשה למינוי מומחה אחר או נוסף ניתן להגיש, באותם מקרים חריגים שבהם הדבר מוצדק, תוך 15 יום לכל היותר ממועד קבלת חוות דעת המומחה, או ממועד קבלת תשובות המומחה לשאלות ההבהרה, במקרה שהעילה לבקשה נעוצה בתשובות אלה". סעיף 17 קובע מתי ימונה מומחה רפואי נוסף: "בית הדין רשאי בהחלטה מנומקת למנות מומחה נוסף אם מצא כי יש בדבר צורך." לאחר בחינת חוות הדעת של המומחה ותשובותיו לשאלות הבהרה, לא מצאנו כי מתקיימות נסיבות המצדיקות מינוי מומחה רפואי אחר או נוסף, שכן חוות דעתו של המומחה מלאה מקיפה ונותנת מענה מספק לכל השאלות שנשאל.
מכאן, שאף לא מצאנו הצדקה למנות מומחה רפואי נוסף או אחר.
סוף דבר על יסוד האמור לעיל נקבע בזאת כי ליקוי השמיעה של התובע וכן הטנטון הינם בגדר פגיעה בעבודה בהתאם להוראות החוק.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

(1) המבוטח נחשף בעבודתו לרעש התקפי ומתמשך, העולה על המותר לפי סעיף 173 בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – רעש מזיק); (2) כושר השמיעה פחת, בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מהאוזניים; (3) הוגשה למוסד תביעה להכרה בליקוי השמיעה כפגיעה בעבודה, בתוך 12 חודשים מהיום המוקדם מבין אלה: (1) היום שבו תועד הליקוי לראשונה ברשומה רפואית כמשמעה בסעיף 17 בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (בסעיף זה – רשומה רפואית); (2) היום שבו, לדעת הועדה הרפואית או הועדה הרפואית לעררים כמשמעותן בפרק זה, לפי הענין, החלה הירידה בשמיעה.
...
ביום 9.1.22 דחה הנתבע את תביעת התובע להכיר בליקוי השמיעה שלו כפגיעה בעבודה בנימוק כי "בבדיקות שערכנו נמצא כי לא נחשפת בעבודתך לרעש העולה על המותר עפ"י ההוראות הנ"ל". על רקע האמור, הוגשה התביעה שלפנינו.
לא נעלם מעינינו הנטען בשאלון המעסיק לפיו התובע נחשף כ-9 שנים לרעש חצי שעה בכל יום, ברם מצאנו ליתן למסמך זה משקל נמוך, שכן הנתבע בחר שלא לזמן את נציג המעסיק לצורך חקירתו על המסמך והממונה שחתם על המסמך עבד עם התובע תקופה יחסית קצרה לעומת התקופה הרלבנטית.
בנסיבות אלו מצאנו לקבוע, כי בתקופה בה התובע עובד בתעשייה האווירית והחל משנת 1984 הוא חשוף לרעש שאפשר שייחשב לרעש מזיק במשך 8 שעות ביום.
כאמור בפס"ד פאנוס, כאשר העובד אינו יכול להוכיח את מפלס הרעש "הן בשל העובדה שהמעביד לא קיים את החובה המוטלת עליו למדוד את רמות הרעש במפעלו, והן כאשר לא מוטלת כלל חובה כזו על המעביד, וכאשר סביר להניח, מחומר הראיות שמונח בפני בית הדין כי אכן העובד נחשף לרעש במקום עבודתו - במקרה כזה, לדעתנו, יש למנות מומחה רפואי, על מנת שיקבע האם הליקוי בשמיעה הוא תוצאה של חשיפה לרעש מזיק בעבודה". סוף דבר: בהתאם להלכה הפסוקה הדוגלת בגישה מקלה וגמישה ובהתחשב בכך שהוכח שהתובע נחשף לרעש שאפשר שייחשב כרעש מזיק, יש למנות מומחה רפואי לבדוק האם ליקוי השמיעה של התובע והטנטון מהם הוא סובל לטענתו נובעים מחשיפתו לרעש במקום העבודה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו