מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעת מעסיק בגין פיצויים מוקמת עסק מתחרה

בהליך ערעור על החלטת רשם (ע"ר) שהוגש בשנת 2016 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

השופטת יעל אנגלברג שהם בפנינו שני ערעורים וערעור שכנגד על פסק דינו של בית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב (תעא 11628/07; השופטת ד"ר אריאלה גילצר כץ ונציגי הציבור ד"ר אליעזר רוזנטל וגב' הדסה שליסל; מיום 9.6.11) אשר דחה את תביעת המערערת חברת קנטרי פלורס בע"מ (להלן: "קנטרי פלורס" או "החברה") לחייב את המשיבה הגב' נחמני חוה (להלן: "גב' נחמני") להשיב מקדמות ששולמו לה וכן הפרשות מעביד לפוליסת ביטוח המנהלים ולחייבה בתשלום פיצוי בגין הפסד רווחים עקב גזילת לקוחות ומנגד דחה את תביעת גב' נחמני לתשלום פצויי פיטורים, פדיון חופשה ודמי הבראה.
לטענת קנטרי פלורס, לאחר שגב' נחמני ביקשה לעזוב את עבודתה וטענה שאין בכוונתה להמשיך לעבוד, שיחררה היא לידי גב' נחמני את הכספים שנצברו לזכותה בקופת ביטוח המנהלים על אף העובדה שהיא נשאה גם בתשלום חלקה של גב' נחמני לחברת הביטוח, אך משהתברר לה כי לאחר סיום עבודתה הקימה גב' נחמני עסק מתחרה בפעילותו עם פעילות קנטרי פלורס ופנתה לספקיות בלעדיות של קנטרי פלורס ובמקביל ללקוחותיה של קנטרי פלורס, על מנת להציע להם לרכוש במחיר נמוך מוצרים שקאנטרי פלורס מספקת באופן בלעדי, גרמה היא נזקים ישירים ועקיפים לחברת קנטרי פלורס שבשלם זכאית היא לתשלום פיצוי.
...
בית הדין האזורי לא מצא כי גרסה זו נסתרה וכאמור, לא מצאנו מקום להתערב בה. בנסיבות אלה, אין מקום להתערב גם בקביעת בית הדין שלפיה ככל שטענות גב' נחמני כי סיום עבודתה בתקופת העבודה הראשונה ביום 31.1.00 מזכות אותה בתשלום פיצויי פיטורים, דמי הבראה ופדיון חופשה, הרי שבעת הגשת התביעה שכנגד, שהגישה ביום 26.2.08, התיישנה התביעה ברכיבים אלה.
בבואנו לבחון את הפיצוי בגין התנהלות גב' נחמני, מצאנו כי לקאנטרי פלורס נגרם נזק בגינה ואולם סברנו כבית הדין האזורי כי קאנטרי פלורס לא הרימה את הנטל להוכיח כימות נזקיה (סעיפים 44-54 לפסק הדין) ולא מצאנו מקום להתערב בקביעה עובדתית זו. לטעמנו, אין די בהצגת הצעות המחיר כדי להוכיח את הפסדי הרווח, ומשלא הוצגו ההוצאות הכרוכות בביצוע העסקאות, ממילא לא הוכח שיעור הרווח בגינן.
עם זאת, מצאנו כי יש לחייב את גב' נחמני בתשלום פיצוי בגין התנהלותה בחוסר תום לב תוך הפרת חובת האמון והנאמנות.
לאחר ששקלנו את מכלול הנסיבות שהוצגו בפנינו, אנו מעמידים את הפיצוי על הסך של 100,000 ₪ אשר ישולמו תוך שלושים יום ממתן פסק הדין.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2017 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

טענות הצדדים בעירעור: המערערת טענה כי פסק דינו של בית הדין האיזורי אינו עולה בקנה אחד עם ההלכה הפסוקה שלפיה מכוח חובת תום הלב אסור לעובד לנצל את קשריו עם לקוחותיו של מעסיקו כדי להעבירם לעסק המתחרה במעסיקו לשעבר; במקרה הנידון, בית הדין האיזורי היתעלם מעובדות רבות וביניהן: התחום הייחודי שבו עוסקת המערערת – שיווק צעצועים לרשתות שאינן מתמחות בצעצועים, בשיטת שיווק ייחודית; היתחייבותם של העובדים בהסכמי ההעסקה לשמירת סודיות ולאי תחרות; מיד לאחר סיום עבודתם במערערת, בפער זמנים של חודש זה מזה, "החלו" העובדים לעבוד באמצעות גורם שלישי, מר ירון אוהל, עובדה המוכיחה כי פעלו להקמת העסק עוד במהלך תקופת עבודתם במערערת; העובדים פנו ללקוחות עוד לפני שחלפה חצי שנה ממועד סיום העסקתם, ובית הדין האיזורי "לא ניכנס לעומקם של דברים"; בפנייתם ללקוחותיה של המערערת עשו העובדים שימוש במידע סודי שנימסר להם, מידע שחסך להם זמן והוצאות, ובכך הוקנה להם יתרון בלתי הוגן; למרות היתחייבותם של העובדים שלא "להתנגש" במערערת, נטלו שבעה לקוחות מובחרים, שמהווים 17% מהמחזור של המערערת, ועל לקוחות אלה בנו את עסקם.
ואכן, בסיכומי הטענות בבית הדין האיזורי הדגישה המערערת כי "אצל לקוחות התובעת אין מקום לשני ספקים", וכי אצל לקוחות המערערת, שהם כאמור רשתות שאינן מתמחות בצעצועים, "מוקצה שטח מצומצם מאד לצעצעועים והתובעת נלחמת 'על כל מדף' ". לא למותר להוסיף כי בעוד שבתצהירו (סעיף 128) התהדר מר בן דרור בכך שהמערערת לא מנעה מעובדיה לעבור לעסקים מתחרים או להקים עסק מתחרה, מעולם לא תבעה אותם ותמיד הגיעה עימם להבנות, הרי שבחקירתו הנגדית התברר שמכל העובדים ששמותיהם פורטו בסעיף 128 לתצהירו "אף אחד לא נשאר בשוק" (ע' 17, ש' 9), ורק העובדים המשיכו בפעילותם.
בכל מקרה, המערערת העלתה עובדות אלה כראייה לטענתה כי העובדים תיכננו את המהלך של הקמת רונילין והתחרות לא הוגנת עימה עוד בתקופת עבודתם (טענה שכאמור נדחתה על ידי בית הדין האיזורי), ולא תבעה פיצוי בשל עצם ההתנהלות כאמור, ועל כן אין צורך להכריע בעיניין זה. אשר לתביעת המערערת לחייב את העובדים להשיב לה את פצויי הפיטורים והודעה מוקדמת ששילמה להם, בנימוק שאלה שולמו עקב הטעייה, לאחר שהעובדים הצהירו כי אין בכוונתם לעסוק בתחום: ראשית, בית הדין האיזורי קבע כי המערערת לא היתנתה את תשלום פצויי פיטורים בדבר, לרבות באי תחרות.
...
סוף דבר: על יסוד כל האמור לעיל, הערעור נדחה.
המערערת תשלם לאילן שכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪ וליעקב שכר טרחת עו"ד בסך של 7,500 ₪.
מצאנו לנכון להפחית את סכום ההוצאות שנפסק ליעקב עקב התנהלתו בעניין החזרת המחשב.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הוסיפה וטענה התובעת, כי סכום הנזקים אשר נגרמו לה על ידי הנתבע, עומד על סך של 846,160 ₪, בהתאם לפירוט הבא - בגין הפרת ההסכם עם קוקה קולה, סך של 146,160 ₪, בגין פיצוי מוסכם בשל הפרת ההסכם סך של 100,000 ₪, בגין הפרה של חוק זכויות יוצרים, פיצוי סטאטוטורי בסך של 100,000 ₪, בגין חסר שעות עבודה ואי עמידה לרשות המעביד סך של 500,000 ₪.
דהיינו, בהתאם להלכה תניית אי תחרות או הגבלת תחרות תוכר רק מקום בו מוכח אינטרס לגיטימי של המעסיק אולם, אף אם יוכיח המעסיק שכך הם פני הדברים, עדיין יש לבחון את סבירות ומידתיות ההגבלה לרבות משך ההגבלה, היקפה והתחום הגיאוגרפי עליו היא חלה.
מעיון בתדפיס אתר האנטרנט מחודש 8/14 (נספח ז' לתצהירו של מר אורבך, נספח ה לכתב התביעה), עולה כי הנתבע סיפק שירותים זהים לשירותים אותם סיפקה התובעת - שירותי תמיכה במערכות מחשוב של לקוחות:" שמגר ניהול יוסדה בשנת 2011...כמיזם הזנק בתחום האנטרנט ובהמשך הרחיבה את שירותיה כספקית שירותי מחשוב וענן. כיום שמגר ניהול מספקת קשת רחבה של שירותים אישיים מוטעמים אישית...כמו כן מספקת פיתרון אירגוני עבור מנכלי"ם - שליטה ובקרה על מערכות המיחשוב". בהמשך לכך, התובעת הוכיחה כי הנתבע השקיע בפירסום וקידום העסק אותו הקים במהלך תקופת עבודתו בתובעת.
מאחר ומדובר ביחסי מעסיק – עובד ולא ביחסי עובד – לקוח, בנסיבות מקרה זה בהן עיקר הטענות היו ביחס להקמת עסק עצמאי מתחרה, איני סבורה כי הייתה חובה למסור מידע ללקוח, לא כל שכן, לקוח אשר ידוע כי כבר עתיד לעזוב את החברה.
...
לאור הטעמים האמורים לעיל, הנני מקבלת את תביעת התובע בגין לשון הרע, וקובעת כי הנתבע יישא בתשלום בסך של 15,000 ₪ לתובע.
סוף דבר- מר שמגר בן ענת ישלם לחברה תוך 30 יום מקבלת פסק הדין , פיצוי בסך של 32,480 ₪, בגין הפרת חובות תום הלב והנאמנות.
הנתבע ישלם למר שמגר בן ענת תוך 30 יום מקבלת פסק הדין, פיצוי בסך של 15,000 ₪, בגין הוצאת דיבה.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפנינו תביעת מעסיקה כנגד עובדת, סוכנת מכירות בתפקידה, בטענה כי היא גנבה סודות מסחריים שלה, הטעיתה במכוון את לקוחותיה במטרה ליטול חלק מהפעילות העסקית שלה עבור חברה מתחרה והפרה את חובת תום הלב והאמונים שבין עובד ומעסיק, בשיתוף פעולה עם מנכ"ל התובעת לשעבר.
בצד זאת, הבהירה החברה כי היא קזזה משכרה האחרון של אלונה את הפצוי המוסכם מכוח הסכם העבודה בגין הפרת חובותיה, פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת, פיצוי בגין אי השבת הציוד אליה ואי השבת הלוואה ופצוי בגין הוצאות שנגרמו לה עת נאלצה לתפוס את הרכב ששמש את אלונה, ואולם, הואיל ולאחר הקזוז אלונה נותרה חייבת לחברה סכומי כסף ניכרים ובכללם הפיצויים כמפורט, החברה עומדת על תביעתה בעיניין זה. בנוסף, עתרה החברה לסעדים הצהרתיים שעניינם מניעת המשך גרימת הנזקים ותיקון ההפרות המתמשכות מצד אלונה ובכללם - צו הצהרתי האוסר על אלונה לעשות שימוש במידע סודי שלה, האוסר עליה לעבוד בחברה מתחרה או לפנות ללקוחות החברה למשך 12 חודשים, צו למתן חשבונות שיראה את פירוט העיסקאות שביצעה בין לקוחות החברה לחברה המתחרה שהקים חנן לרבות חשיפת תלושי שכרה, דו"חות העמלות שלה והסכם עבודתה שם. כן התבקש צו הצהרתי המורה לחברת "מנורה מבטחים" להשיב לחברה את כל הכספים שצבורים בקרנות על שמה של אלונה על חשבון פצויי פיטורים.
נטלי טענה בתצהירה כי כפצוי על שמירת המידע העיסקי של החברה והגבלת תחרות בחברה במהלך תקופת העסקתה ועד 12 חודשים לאחר מכן, קיבלה אלונה מהחברה תוספת ייחודית ונפרדת בשכר המכונה בתלושי השכר על דרך הקיצור "ת. סואיתח" בסך 1,000 ₪ בכל חודש וכי תשלום התוספת ושיעורה עוגנו בהסכם העבודה עימה (סעיפים 28 ו- 29 לתצהירה).
...
היא נטענה מבלי שהוצגה ראשית ראיה לתמיכה בה. סוף דבר: אלונה תשלם לחברה את הסכומים הבאים: פיצוי בגין הפרת חובת הנאמנות, תום הלב וההגינות בסך כולל של 25,000 ₪.
בקשותיה של אלונה לקיזוז, נדחות.
התביעות לפיצוי ללא הוכחת נזק מכוח חוק עוולות מסחריות, פיצוי מכוח עשיית עושר ולא במשפט, השבת הפיצוי המוסכם שקבוע בהסכם העבודה ומתן צווים הצהרתיים, נדחות.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

אוסיף כי בכתב ההגנה בבד"ע נטען עוד, כי העובד הודיע על התפטרותו באמצע שנת 2020 ועזב לצורך הקמת עסק מתחרה, שהחל בהקמתו עוד בהיותו עובד; ואף משך כספים מהעסק לטובת הקמת העסק המתחרה, שאליו הוא גם העביר לקוחות של העסק.
לטענת המעסיק, העובד אינו זכאי לפצויי פיטורין שכן לא פוטר אלא התפטר ובנוסף, יש לקבוע כי אינו זכאי לפצויי פיטורין בשל מעשיו המהוים גניבה ממעביד ובשל הכספים שנטל לעצמו והוא חייב בהשבתם (כמפורט בתביעת המעסיק).
...
עם זאת, אני סבורה כי יש להורות על עיכוב התביעה כנגדה עד לאחר תום בירור ההליך בבית הדין לעבודה.
סוף דבר התביעה תועבר לבית הדין לעבודה בתל אביב לצורך בירורה בכל הנוגע לנתבע 1.
בכל הקשור לתביעה כנגד הנתבעת 2, אני מורה על עיכוב ההליכים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו