מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תביעה נגד צד שלישי שאישר עיקול

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

גוונה החדשה לא הגישה תביעת שיפוי נגד גוונה הישנה, למקרה שתחויב בהליך זה, וזאת למרות שההסכם קובע את זכותה לעשות כן. · קיימת הודאה בדבר היותן של גוונה החדשה וגוונה הישנה "צדדים קשורים". עובדה זו מתבטאת בדו"ח המבוקר של גוונה החדשה, ולטענת התובעת אין לקבל לעניין זה את עדות רואה החשבון שערך את הדו"ח, שלפיה מדובר בטעות, ולמעשה אין מדובר בצדדים קשורים.
כך גם ב-בר"ע (ת"א) 2417/05 גל יעד בע"מ נ' ט.א. מכונות מזון וקידוד בע"מ (17.8.2005) אושרה הטלת עיקולים בידי צדדים שלישיים של נכסיהן של חברות שונות, שלהן בעלים זהים ומנהלים זהים, כדי לגבות חוב פסוק של חברה אשר למעשה העתיקה את פעילותה לחברה חדשה.
...
סוף דבר לא עלה בידי התובעת להוכיח קיומן של נסיבות, אשר בעטיין יש לקבוע כי גוונה החדשה חייבת בחובותיה של גוונה הישנה.
לאור האמור, התביעה נגד הנתבעים 3 ו-4 נדחית.
התובעת תשלם לנתבעים 3 ו-4 יחד הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, בסכום כולל של 30,000 ₪.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

עפ"י הנטען בכתב התביעה המתוקן, למשיב ילד מנישואין קודמים, כאשר בשנים 2017-2014 המשיב נשא במלוא תשלומי המזונות עבור בנו הקטין (בהתאם לפסה"ד) באופן ישיר לבת זוגו לשעבר, ולא היה מקום כי המבקש יפתח נגדו תיק הוצל"פ לגביית חוב המזונות והטלת עיקולים על חשבונות הבנק שלו.
אם נתבע בהליך בו הוגשה תביעה בסדר דין מהיר סבור כי נחוצה לו תביעה נגד צד נוסף- הצד השלישי- עליו להראות, בין היתר, כי מתקיימים התנאים האמורים בתקנה 22 לתקנות סדר הדין האזרחי, דהיינו עליו להראות כי הוא זכאי מהצד השלישי להישתתפות, לשיפוי או לבצוע פעולה בנוגע לסעד הנתבע ממנו; או כי מיתקיים קשר עובדתי או משפטי בסוגיה שבינו ובין הצד השלישי, הכרוכה בנושא התובענה.
...
על רקע האמור, ביום 18.1.22, ולאחר מספר אורכות שניתנו למשיב, הוגש כתב תביעה מתוקן שכותרתו "תביעה כספית-נזיקית" ע"ס 33,782 ₪.
מנגד טען המשיב כי דין הבקשה להידחות: ההחלטה נכונה; בת זוגו לשעבר הודתה כי היא קיבלה את התשלומים באופן ישיר מהמשיב החל משנת 2015 ועד לשנת 2017; הליך ההוצל"פ נפתח שלא כדין והמבקש לא מנע הליכים אלו; בעקבות העיקולים שהוטלו בתיק ההוצל"פ נגרם למשיב נזק בלתי הפיך; המבקש הבין שטעה והחזיר לחשבון הבנק של המשיב סך של כ-40,000 ₪ אך המדובר בסכום נמוך מזה שעוקל, ויש להשיב לו סכום נוסף בסך כ-23,700 ₪; בת הזוג אינה אחראית להשבת הכספים שעוקלו ולא הושבו למשיב, וכך גם אינה אחראית לעיקולים שהוטלו; המדובר בפיצוי הנובע מהתנהלות המבקש בלבד.
דין הערעור להתקבל כמפורט להלן.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לאור כל אלו, ולאחר שבחנתי את הראיות אשר הגיש התובע בנוגע להוצאותיו בקשר עם הליך זה ראיתי לנכון לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע הוצאות בשיעור כולל של 15,000 ₪ בלבד, ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ נוספים בלבד, כולל מע"מ. התחייבויות צד ג' - ראש וראשון אזכיר כי התביעה כנגד צד ג' 1 כאן הופסקה בשל צו הפסקת הליכים שניתן בעיניינה, כי התביעה כנגד צד ג' 3 דינה להדחות בשל העובדה שלא הוכח כי חתם על כתב הערבות נשוא ההודעה, וכי התובענה שהוגשה כנגד צדד' ג' מיתנהלת כאן בהתאמה כנגד צד ג' 2 בלבד.
צד ג' 1 נכנסה בהתאמה לעבודה רק ביום 3.4.15, ודומה כי אין מחלוקת שבשלב זה מרבית עבודות השלד הושלמו זה מכבר (כעולה בין היתר ממכתבו של דוידוב בעיניין מיום 11.8.16 - נספח 1 לתצהיר צד ג').
צד ג' 2 טען כי בשל עיקולים שהוטלו על חשבונות הבנק של המזמינים – דוידוב ו/או טנצר - על ידי זוגתו לשעבר של דוידוב הרי שלא שולמו תשלומים שוטפים שנדרשו על ידי צד ג' 1, לא בוצעה אספקה שוטפת של מוצרים ולא ניתן היה להשלים את הבניה.
...
מכל אלו אני סבורה כי היה מקום להטיל את צד ג' 2 (מכח ערבותו) חיוב לטובת המודיע בסך של 37,070 ₪.
המודיע לא הכחיש הפקדת הערבון כאמור ולא העלה כל טענה בנוגע ליתרתו, ועל כן אני מקבלת את הטענה וקובעת בהתאמה כי המזמינים יהיו רשאים לבצע חילוט כאמור.
סיכום - לאחר שבחנתי את מכלול טענותיו של התובע, ולאחר שבחנתי את מערכות היחסים שבין הצדדים, את מועד עריכת הסכם המכר, את תנאיו כפי שאלו הוכחו לפניי ואת הליקויים הנטענים בדירת התובע וברכוש המשותף מצאתי לנכון לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע פיצוי בסכום כולל של 143,564 ₪, המורכב מן הסכומים הבאים – איחור במסירה – 28,200 ₪; ליקויי בניה בדירת הרפז ובחצרה – 17,813 ₪; ליקויי בניה ברכוש המשותף – 19,257 ₪; חוסר במחסן – 48,294 ₪; הוצאות ההליך כאן – 30,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

הטענות בהודעה לצד ג' הנתבע 2 טוען להיעדר יריבות וככל שיש עילת תביעה היה על התובע להפנות אותה כנגד צד ג' כמפורט בכתב ההגנה.
גם בת"א 45933-09-12 חמיד נ' פלאפון תיקשורת בע"מ [פורסם בנבו] (21.4.2016) נידרש בית משפט זה לשאלת תחולת ההגנה הקבועה בסעיף 13(5) לחוק על הליכי עיקול שננקטו במסגרת הליכים לבצוע פסק דין וקבע, כי נקיטת הליכים במסגרת תיק הוצאה לפועל אינם מקימים עילה של פירסום לשון הרע ואין נפקא מינה אם נקיטת ההליכים הייתה רשלנית, זדונית או חסרת תום לב. לפיכך, בכל האמור לעצם פתיחת תיק ההוצאה לפועל וההליכים שננקטו בו בעת שהיה בטיפול הצד השלישי, הרי שמדובר בפירסום מותר בהתאם להוראות החוק.
בהתאם להוראות החוק, מקום שבו הוגשה לבעל רישיון בקשה כאמור, יפנה בעל הרישיון למקור שממנו היתקבל המידע לקבלת תגובתו; אישר מקור המידע את גרסת הלקוח, יפעל בעל הרישיון בהתאם ויודיע על כך ללקוח בהקדם האפשרי; לא אישר מקור המידע את גרסת הלקוח, יודיע בעל הרישיון על כך ללקוח בהקדם האפשרי ולא יאוחר משלושים ימים מהיום שקבל את תגובת מקור המידע, וירשום בדו"ח האשראי פרטים לעניין גרסת הלקוח ותגובת מקור המידע, בדרך שקבע השר.
...
על כן, לאור האמור דין התביעה להידחות גם ביחס לפרסום זה. לסיכום התביעה נדחית.
מאחר שעילת התביעה היחידה היא לשון הרע, הרי שאין מקום להידרש לעניין התנהלותם של הנתבע 2 ושל הצד השלישי או טענות בעניין רשלנות מקצועית וכיוצ"ב. עם דחיית התביעה העיקרית דין ההודעה לצד שלישי להידחות אף היא.
התובע ישלם לנתבע 2 הוצאות משפט בסך 27,000 ₪ בתוך 30 יום.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

השופט י. אטדגי: ערעור על פסק דינו של בית המשפט השלום בתל-אביב-יפו (כב' השופטת חנה קלוגמן) ב- ת.א 12409-08-14, שדחה את תביעת המערערת, לחייב את המשיב בפצוי עבור נזקים שנגרמו לה, לטענתה, עקב עיקול שהטיל המשיב על כספים שצד שלישי היה חייב לה. רקע קצר המערערת ניהלה חשבון בנק אצל המשיב (להלן – "החשבון").
המשיב הגיש תביעה נגד המערערת בגין יתרת חוב שנוצרה בחשבון (להלן – "תביעת המשיב"), במסגרתה הוטל (בין היתר) עיקול על כספים שהמערערת הייתה זכאית לקבלם מצד שלישי, באמצעות תיק הוצאה לפועל שהיא פתחה לשם גביית החוב (להלן – "תיק ההוצל"פ").
...
המשיב טען שיש לדחות את התביעה על הסף בשל מעשה בית דין והשתק פלוגתא הנובעים מהפסיקתא, העדר עילה והעדר יריבות, וכן לגופה, משום שהעברת הכספים מתיק ההוצל"פ לחשבון הנאמנות וכן ניהול הכספים בחשבון הנאמנות נעשו בהסכמה משותפת ומשום שלא הוכח שנגרם נזק למערערת מהטלת עיקול על סכום גבוה יותר מזה שנפסק.
טל לוי מיכאלי, שופטת השופטת ע. ברקוביץ: אני מסכימה ומצטרפת לחוות דעתו של אב"ד השופט אטדגי, ומקובלת עלי התוספת שציינה חברתי השופטת טל לוי-מיכאלי .
עידית ברקוביץ, שופטת התוצאה הערעור נדחה.
המערערת תשלם למשיב את הוצאות הערעור בסך של 30,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו