מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תביעה נגד בנק בגין תרמית ורשלנות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רשלנות רבתי של התובעים שכנגד כקונים ישי העיד, כי מי שהיה מאשר את הדו"חות הכספיים היה הוא עצמו (עמ' 76 לפרוטוקול, שורות 29-30), וכי הוא זה שעמד מול הבנקים והתנהל מולם והגיש להם את הדו"חות הכספיים, כמו כן, העיד כי הייתה חברה נוספת בשם חב' כדורי מילניום שלאה ואריאל לא היו חלק ממנה, אשר לטענתו הבנק התבסס בין היתר עליה, לצורך מתן אשראי לחב' עיצוב (ראה עמ' 82-80 לפרוטוקול).
הטענות למעשה מירמה של ישי לא הוכחו רק לאחר שהאשליה בדבר זכיה בבכורה המשפחתית היתנפצה, החל אריאל להאשים את ישי בכשלונו ולטעון שהסתבר שהמידע אשר נימסר היה מטעה, ונבע מהטעיה מכוונת, מירמה, ותרמית שביצעו התובעים, או לחלופין מרשלנותם של התובעים כדירקטורים וכבעלי משרה בכדורי ובעיצוב, והפרת חובות הזהירות של התובעים כלפי הנתבעים.
בעיניין המניע שיוחס לישי, דהיינו, הטעיית הבנק לצורך הבטחת המשך העמדת מסגרת אשראי, שלא הוכח, עולה קושי נוסף והוא קיום מניע לכאורה של לאה ואריאל לתת יד להטעיה מעין זו שהרי שניהם היו מבעלי השכר הגבוה בחברה ולאה דירקטורית.
מכיוון שמי מהצדדים לא הגיש תביעה נגד רו"ח בן משה בגין רשלנות מקצועית, אין להטיל דופי במקצועיות רו"ח בן משה.
...
בשים לב, לכל השיקולים שהובאו לעיל, התוצאה הצודקת והסבירה היא כלהלן: התביעה הממונית תידחה לנוכח קבלת טענת הקיזוז (לפי סעיף 12 לכתב ההגנה המתוקן) בגובה כמעט מלוא סכום התמורה, שהוא הסכום שלא שולם, כאשר התביעה לנזק לא ממוני נדחית בנסיבות העניין.
גם הטענה בעניין איריס דינה להידחות מהנימוקים שהובאו לצורך דחיית הטענה כלפי נירה.
סוף דבר לנוכח קבלת טענות הקיזוז בשתי התביעות ודחיית חלק מסכומי התביעות, כמפורט לעיל, התוצאה המעשית היא שאין לחייב מי מהצדדים בתשלום לצד השני.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

תביעה נגד עורכת-דין ומבטחתה לפצוי בגין ביצוע עוולות תרמית, רשלנות והפרת חובה חקוקה.
עורכת-דין עזורה כתבה בתצהירה: "22. למחרת, כאשר הייתי בסניף בנק הפועלים בזכרון יעקב, פגשתי את שמעון בדרכו החוצה מהסניף, והוא סיפר לי כי בנק הפועלים מסרב לקבל את השיק של מן. שמעון ביקש ממני, כי כשאגיע למשרד ליצור עמה קשר טלפוני ולהודיע לה על סרוב קבלת השיק וכי עליה להסדיר העניין מול שמעון וכך במסגרת עבודתי כשכירה בחברה ... נעתרתי לבקשת שמעון מנהל ובעליה של החברה, התקשרתי למן והודעתי לה.
...
לסיכום, לא הוכח ביצוע עוולה של הפרת חובה חקוקה על-ידי עורכת-דין עזורה.
סיכום משלא הוכח שעורכת-דין עזורה ביצעה כלפי התובעת עוולות של תרמית, רשלנות והפרת חובה חקוקה, הנני דוחה את התביעה.
כמו-כן, הנני מחייב את התובעת לשלם לכל אחת משתי הנתבעות שכר טרחת עורך-דין בסך 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענות התובעים כלפי הבנק הבנלאומי כפי שיפורט להלן התובעים טוענים לרשלנות מצד הבנק הבנלאומי וכן להפרת חובה חקוקה על ידי הבנק בשל הפרת הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ") (סעיף 33 לסיכומי התובעים); וכן לאור הפרת חובות האמון שחלות על הבנק כלפי לקוחותיו.
אציין כי בכתב התביעה כנגד הבנק נכללה גם טענה להטעיה ותרמית לפי סעיף 56 לפקודת הנזיקין, בגין אופן סיווג הקרנות.
אחריות סופיריור ונושאי המשרה בגין עוולת הרשלנות והפרת חובה חקוקה על יסודות עוולת הפרת חובה חקוקה עמדתי מעלה, במסגרת התביעה כנגד בנק הפועלים (סעיף 63 לפקודת הנזיקין; עניין ועקנין): קיומה של חובה המוטלת על המזיק על פי חיקוק; החיקוק נועד לטובתו של הניזוק; המזיק הפר את החובה המוטלת עליו; ההפרה גרמה לניזוק לנזק; הנזק הוא מסוג הנזק שאליו נתכוון החיקוק.
...
תוכן עניינים הצדדים 3 עיקרי התביעה 5 טענות הצדדים 8 טענות התובעים בסיכומיהם 8 פירוט הנזק ואחריות הנתבעים לנזק 16 טענות הנתבעים בסיכומיהם 17 סיכומי תשובה 27 הודעות לצדדים שלישיים 28 מר רונן מנדזיצקי – טענות הצדדים 28 מר ירון פיטארו – טענות הצדדים 32 ד"ר רם וילנר – טענות הצדדים 36 חוות דעת מומחים 40 דיון 60 רקע – קרנות פורום והקשר בין התובע לבין מר עמי סגל 60 התביעה נגד הבנק הבינלאומי 65 התביעה נגד בנק הפועלים 86 התביעה נגד סופיריור ונושאי המשרה (הנתבעים 1-4) 125 התביעה נגד הפניקס 153 התביעה נגד רו"ח יורי אביאל 164 הודעות צד ג' 185 מר רונן מנדזיצקי 185 מר ירון פיטארו 194 ד"ר רם וילנר 203 אשם תורם 213 הנזק שנגרם לתובעים והיקף החבות של הנתבעים האחראים לו 223 סוף דבר 232 הצדדים התובע 1, מר שמואל מנדזיצקי (להלן: "התובע" או "שמואל"), הינו איש עסקים אשר כפי שהצהיר עיקר עיסוקו בתחום מוצרי החשמל והאלקטרוניקה.
על כן, סבורני כי פסיקה על דרך האומדן היא המתאימה למקרה דנן.
כמו כן קבעתי כי אחריותו של אביאל רלוונטית ביחס לכלל ההשקעות שביצעו התובעים בקרנות פורום בהתאם לתביעתם זו. מצאתי לנכון לקבוע כי לאחר הפחתת אשמו התורם של התובע, מתוך סך השקעות התובעים בקרנות פורום, שעמד על סכום של 26,192,992 ש"ח, חב רו"ח אביאל בפיצוי התובעים בסכום של 1,500,000 ש"ח. סוף דבר הנתבע 1, בית ההשקעות סופיריור, יישא בפיצוי התובעים בסכום של 250,000 ש"ח. הנתבע 2, ערן נוטע, יישא בפיצוי התובעים בסכום של 250,000 ש"ח. הנתבע 3, שי פיימן, יישא בפיצוי התובעים בסכום של 250,000 ש"ח. הנתבע 4, רן שחר, יישא בפיצוי התובעים בסכום של 250,000 ש"ח. מתוך הפיצוי האמור אותו נדרשים לשלם הנתבעים 1-4 לתובעים תישא חברת הפניקס, הנתבעת 5, ב-60% מהסכום שבו חבים כל אחד מהנתבעים 1-4 וזאת בהתאם לחלוקה שקבעתי לעיל.
נוסף על כך אני מחייב את הנתבעים 1-4 לשאת, ביחד ולחוד, בהוצאות ושכר טרחת עו"ד של הצדדים השלישיים בהליך זה בסכום כולל של 45,000 ש"ח, באופן שכל אחד משלושת הצדדים השלישיים יזכה בסכום של 15,000 ש"ח (כולל מע"מ).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הגשת כתב התביעה התובעת הגישה ביום 26.9.17 כתב תביעה בו טענה שהנתבעת (להלן: "הבנק") התרשל בכך שהגיש נגדה תביעה לסילוק חוב שנוצר בחשבון המנוהל אצלו (להלן: "החשבון") למרות שידע שהחשבון בבעלות אחיה.
התובעת הגישה ביום 7.3.18 כתב תשובה בו טענה שהבנק ביצע מעשה תרמית, הונאה וקנוניה כלפיה והעובדות הנוגעות למעשה התרמית וההונאה נחשפו בפניה ממסמכים שנתגלו בהליך קודם רק לאחר הליך גילוי מסמכים, ולאחר שהבנק הצהיר תחילה שהמסמכים "לא אותרו". הדיון הראשון היתקיים ביום 17.7.18.
ביהמ"ש קבע שעילת התביעה בגין אי גילוי קיום בטוחה נוספת להבטחת פרעון החוב בחשבון לא היתיישנה שכן נטל הבאת הראיות והשכנוע לעניין טענת ההתיישנות חל על הבנק ולכן מצופה היה שהבנק יוכיח שהמסמך הומצא לתובעת בחודש ספטמבר 2010 באופן שגרם להתיישנות התביעה, אך הוא לא עשה כן. ביהמ"ש קבע כי הגשת התביעה לוקה בשיהוי רב. זאת משום שהתובעת לא העמידה הסבר מניח הדעת לכך, לרבות לחלוף הזמן ממועד מתן פסק הדין בתביעת הבנק בשנת 2014.
...
הגשת כתב הגנה וכתב תשובה, הדיון הראשון, הגשת ראיות והדיון השני הבנק הגיש כתב הגנה ביום 27.2.18 בו טען כי יש לדחות את התביעה הן על הסף והן לגופה וזאת בשל התיישנות ואף בשל עשיית עושר ולא במשפט והעדר עילה.
חלופה 1: תיאור שטח שווי מ"ר בנוי סה"כ שווי הנכס דירת מגורים 51.5 6,900 ₪ 355,000 ₪ חלופה 2: תיאור שטח שווי מ"ר בנוי סה"כ שווי הנכס דירת מגורים 51.5 26,300 ₪ 1,354,000 ₪ חלופה 3: סיכום דמי שכירות ראויים לפי שנים: שנה היחס בין שווי למ"ר לכל שנה ביחס לשווי במועד עריכת השומה דמ"ש לשנה במעוגל דמ"ש לחודש במעוגל 2006 26.24% 10,400 ₪ 900 ₪ 2007 26.24% 10,400 ₪ 900 ₪ 2008 38.02% 15,080 ₪ 1,260 ₪ 2009 38.02% 15,080 ₪ 1,260 ₪ 2010 51.71% 20,500 ₪ 1,710 ₪ 2011 55.51% 22,010 ₪ 1,830 ₪ 2012 58.94% 23,370 ₪ 1,950 ₪ 2013 62.36% 24,720 ₪ 2,060 ₪ 2014 68.63% 27,210 ₪ 2,270 ₪ 2015 74.90% 29,700 ₪ 2,480 ₪ 2016 89.73% 35,580 ₪ 2,970 ₪ 2017 93.16% 36,940 ₪ 3,080 ₪ 2018 98.10% 38,900 ₪ 3,240 ₪ 2019 94.68% 37,540 ₪ 3,130 ₪ 2020 94.68% 37,540 ₪ 3,130 ₪ 2021 100.00% 39,650 ₪ 3,300 ₪ חלופה 4 – אומדן שווי שוק לנכס שבנדון לחודש 10/2010: תיאור שטח שווי מ"ר בנוי סה"כ שווי הנכס דירת מגורים 51.5 ₪ 13,600 ₪ 700,000 ₪ חלופה 5 – אומדן שווי שוק לנכס שבנדון לחודש 03/2014: תיאור שטח שווי מ"ר בנוי סה"כ שווי הנכס דירת מגורים 51.5 18,050 ₪ 930,000 ₪ שומה לאור כל האמור לעיל, הנני מעריכה את שווי הנכס ודמי השכירות הראויים בהתאם לחלופות המבוקשות, כדלקמן: חלופה תאור מועד קובע סה"כ אומדן שווי הנכס 1 שווי שוק 01/01/2006 355,000 ₪ חלופה תאור מועד קובע סה"כ אומדן שווי הנכס 2 שווי שוק מועד מתן השומה 1,354,000 ₪ חלופה תאור שנה דמ"ש חודשיים ראויים דמ"ש שנתיים ראויים 3 דמי שכירות 2006 900 ₪ 10,400 ₪ 2007 900 ₪ 10,400 ₪ 2008 1,260 ₪ 15,080 ₪ 2009 1,260 ₪ 15,080 ₪ 2010 1,710 ₪ 20,500 ₪ 2011 1,830 ₪ 22,010 ₪ 2012 1,950 ₪ 23,370 ₪ 2013 2,060 ₪ 24,720 ₪ 2014 2,270 ₪ 27,210 ₪ 2015 2,480 ₪ 29,700 ₪ 2016 2,970 ₪ 35,580 ₪ 2017 3,080 ₪ 36,940 ₪ 2018 3,240 ₪ 38,900 ₪ 2019 3,130 ₪ 37,540 ₪ 2020 3,310 ₪ 27,540 ₪ 2021 – מועד עריכת השומה 3,300 ₪ 39,650 ₪ חלופה תאור מועד קובע סה"כ אומדן שווי הנכס 4 שווי שוק 10/2010 700,000 ₪ חלופה תאור מועד קובע סה"כ אומדן שווי הנכס 5 שווי שוק 3/2014 930,000 ₪ "
ביהמ"ש לא קובע מסמרות בעניין זה, שכן אינו אמור להכריע בו. דיון בהוצאות בשים לב לסכום שכר הטרחה שביהמ"ש פסק בפסק הדין החלקי, וכן בשים לב לפער בין סכום התביעה ובין סכום התביעה, ביהמ"ש קובע כי הנתבעת תשלם לתובעת מחצית מכלל הוצאותיה לעניין אגרות, תשלום לשמאי מטעמה ותשלום לשמאית מטעם ביהמ"ש וכן שכ"ט בא כוחה של התובע בסך של 35,000.
סוף דבר ביהמ"ש מחייב הנתבעת לשלם לתובעת כלהלן: 560,000 ₪ צמוד בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן בלבד עד מועד הגשת התביעה ומאותו מועד בתוספת רבית כדין ועד מועד התשלום בפועל.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עוד טוענת המבקשת, כי לחברי הקבוצה אף עומדות עילות תביעה בגין הפרת חוזה, קפוח לקוחות לפי חוק החוזים האחידים, הפרת חובה חקוקה, עוולת הרשלנות, עוולות תרמית וגזל, עשיית עושר ולא במשפט והפרת חובות הנאמנות ותום הלב.
המבקשת מצהירה ומאשרת, כי עם הגשת בקשת ההסתלקות ובכפוף לאישורה, היא מוותרת, ויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר, על כל תביעה, זכות, טענה או דרישה, מכל מין וסוג שהוא, הקשורים בבקשת האישור ו/או בתביעה נגד הבנק ו/או מי מטעמו.
...
בהתאמה להתוויות כפי שנקבעו בפסיקה ושיקול הדעת המוקנה לבית המשפט לעניין זה, לאחר ששקלתי מצאתי להיעתר לבקשת הצדדים האמורה.
סוף דבר: אני נותנת לבקשת ההסתלקות, על כל סעיפיה וחלקיה, תוקף של פסק דין.
כל התחייבויות הצדדים, כפי שאלו פורטו בבקשת ההסתלקות, מהוות חלק בלתי נפרד מפסק דין זה. בהתאמה ישלם הבנק למבקשת סך של 5,000 ₪ וכן ישלם לבא כוח המבקשת שכר טרחה בסך 50,000 ₪ בצירוף מע"מ. אני מורה בזאת על דחיית תביעתה האישית של המבקשת ועל מחיקת בקשת האישור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו