מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה לתשלום שכר מינימום

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לנוכח האמור לעיל התביעה לתשלום הפרש שכר מינימום, וכן התביעות הנגזרות ממנה - לתשלום זכויות סוציאליות (הפרישי הפרשות לפנסיה ולחופשה) בגין הפרש שכר מינימום – נדחות.
...
על רקע האמור היא טועני כי לתובע יתרת חובה עבור רכיב זה. תחשיבו של התובע בדבר דמי החופשה להם היה זכאי בשלוש השנים האחרונות לעבודתו בהתאם לוותק שצבר – לא נסתר ואנו מקבלים את התחשיב לפיו בגין שלוש שנות עבודתו האחרונות היה זכאי לפדיון חופשה בסך 10,810 ₪.
. בהתאם להוראות צו ההרחבה הזכות לדמי נסיעות קמה לעובד שהמעביד אינו מעמיד לרשותו הסעה (ודוק - אין נאמר "הסעה מביתו") משאין חולק כי הנתבעת העמידה לתובע הסעה ממחסום תרקומיה ועד לאתרי העבודה ומשהתובע לא צירף כל ראיה ביחס לסכומים שלטענתו שילם בגין הנסיעה מביתו למחסום, ובשים לב לסכומים שממילא הופרשו לשירות התעסוקה בגין נסיעות הרי שהתביעה לתשלום דמי נסיעות נדחית.
סוף דבר הנתבעת תשלם לתובע בתוך 30 יום מיום שיומצא לו פסק הדין את הסכומים הבאים בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל: בגין אי מתן הודעה לעובד 1,000 ש"ח בגין דמי הבראה 7,604 ש"ח בגין פדיון חופשה 3,574 ש"ח בגין דמי חגים 4,408 ש"ח בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע בתוך 30 יום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 3,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

המשיבה, מהגרת עבודה, אזרחית מדינת "הודו", הגישה נגד המבקשת תביעה לתשלום זכויות המגיעות לה, על פי הטענה, בגין תקופת עבודתה אצל אימה של המבקשת גב' ג'ולייט ברדה ז"ל (להלן: המנוחה) וסיומה ובכלל זה: הפרישי שכר מינימום, הפרשות לפנסיה, פצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת, דמי הבראה, פדיון חופשה שנתית ודמי חגים בסכום כולל של 19,235 ₪.
...
ובוודאי שבשלב הנוכחי,אין בידי לקבוע כי התביעה מופרכת.
לאור המקובץ לעיל, ובשים לב גם לסכום התביעה שאינו מופרז כלל (19,235 ₪) הגעתי לכלל מסקנה כי מקרה זה אינו אחד מהמקרים המעטים והבודדים שבהם כן תוטל הפקדת ערובה על התובע, ודין הבקשה להפקדת ערובה להידחות.
סוף דבר- הבקשה נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

לאור קביעתנו כי התובע לא זכאי לתשלום הפרישי שכר מינימום, הרי שגם דין התביעות להשלמת תשלומים בגין חופשה שנתית והפרשות לפנסיה- להידחות, וזאת כפועל יוצא.
...
דיון והכרעה מהתמונה שנפרשה בפני בית הדין עולה, כי דין התביעה להדחות ברובה כפי שיפורט להלן.
באשר לתביעה לדמי חגים, מצאנו כי יש לדחותה, ונפרט.
התובע הודה כי קיבל סכום זה. לאור כל האמור לעיל, יש לדחות את התביעה לדמי חגים.
אחרית דבר לאור כל האמור לעיל, תשלם הנתבעת לתובע סך של 2,000 ₪ בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

למקרא כתב התביעה עולה, כי התובע עותר לתשלום רכיבי פיצוי למיניהם, הפרישי שכר מינימום וזכויות קוגנטיות נוספות המגיעות לו לטענתו בגין תקופת עבודתו וסיומה, כאשר לכתב התביעה צורף העתק מהכרטיס האישי המפרט את רכוז הנתונים החודשיים של התובע, בהתאם לדיווחים שהועברו למדור התשלומים.
...
אנו סבורים כי ככל שהתובע מציג היתר עבודה אצל אותו מעסיק, הרי שההיתר מהווה ראשית ראייה לכך שהעובד עבד אצל אותו מעסיק בתקופת ההיתר.
לסיכום הדיון בסוגית הבאת ראשית ראיה נקבע, כי "על מנת שהתובע יהיה פטור מחובת הפקדת ערובה, עליו להראות ראשית ראייה להוכחת תביעתו באופן כללי, וזאת בהתחשב בחזית המחלוקת בין הצדדים, ובכפוף להוראות החוק ולפסיקה בעניין נטל ההוכחה, החובות הרישומיות המוטלות על מעסיק ותוצאות הפרתן, והוראות חוק אחרות" (סע' 53 לפסק הדין בעניין אבו מוחסן).
סוף דבר על יסוד כל האמור – הבקשה נדחית.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התביעות לתשלום הפרש שכר מינימום והפרשי הפרשות לפיצויים ותגמולים במסגרת כתב התביעה שהוגש, כאמור, כנגד שלושה נתבעים טענה התובעת, כי מדי חודש שולם לה שכר חודשי בסך 4,500 ₪ בתוספת 100 ₪ דמי כיס (ובסה"כ 4,600 ₪), על אף ששכר המינימום עמד באותה עת על סך של 5,300 ₪, ולכן היא זכאית להפרשי שכר מינימום בסך כולל של 11,036 ₪.
...
[33: עמ' 14 ש' 1-3] משכך, דין התביעה להידחות אף ברכיב זה. התביעה לתשלום פדיון חופשה במסגרת כתב התביעה טענה התובעת כי שלושת הנתבעים שנתבעו חייבים לשלם לה, ביחד ולחוד, פדיון חופשה בסך של 19,380 ₪ בגין 85 ימי חופש בהתאם לשכר יומי בגובה 228 ₪.
אשר על כן, דין התביעה להידחות אף ברכיב זה. סוף דבר לאור המפורט לעיל, התביעה נדחית על כל רכיביה.
בנסיבות אלה, משהתביעה נדחית במלואה לאחר שהנתבעת נדרשה לנהל הליך משפטי ממושך, על התובעת לשאת בהוצאות הנתבעת ובשכר טרחת בא כוחה בסך כולל של 7,000 ₪, בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו