מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תביעה לתשלום ארנונה בשל הרמת מסך

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

הנתבעים בתגובתם לתשובת התובעת, חזרו על טענותיהם הקודמות והוסיפו שהסכם השכירות מטיל על נתבעת 1 לשלם ארנונה שוטפת שחלה במהלך תקופת השכירות ועל חיוב זה חלה היתיישנות, ואילו החיוב הרטרואקטיבי של הארנונה לא מקים עילת תביעה חוזית נגדם, שהרי "אין עילה לפי הסכם השכירות שבין הצדדים המחייבת את הנתבעת 1 לשפות את התובע על חיובים עתידיים" (סעיף 16 לכתב התגובה).
אמנם הוועד המוניציפאלי (הבעלים של הנכס) לא הודיע למועצה האזורית על שינוי מחזיק כמתחייב מסעיף 325 לפקודת העיריות (נוסח חדש): "חדל אדם ביום מן הימים להיות בעלם או מחזיקם של קרקע או של בנין שהוא חב עליהם בארנונה לפי הוראות הפקודה, ימסור הוא או נציגו הודעה על כך בכתב לעיריה ולאחר מכן לא יהיה חייב בשעורי ארנונה נוספים" אולם גם אם מקום בו הבעלים של הנכס לא מסר לרשות המקומית על שינוי מחזיק ועל כן מול המועצה החיוב הוא על השוכר הקודם או על הבעלים - אין הדבר מונע מבעל הנכס לידרוש שיפוי ממי שהחזיק בפועל בנכס, ואי לזאת, אין בזאת ללמוד שהמחזיק החדש פטור מחובת תשלום הארנונה מאחר והמחזיק ו/או הבעלים לא עידכן הרשות בהיותו מחזיק בנכס.
יוער, כי גם הטענה בדבר הרמת מסך היא לא טענה הראויה להתברר במסגרת בקשה מקדמית אלא יש לידון בה לגופו של עניין במסגרת הצגת ראיות, כמו גם הטענה בדבר חיוב רטרואקטיבי והטעם שהתובעת הסכימה לשלם למועצה מקום בו יכולה הייתה לכאורה לזכות לפטור, כטענת הנתבעים, הלכה למעשה.
...
על כן, אין בידי להיעתר בשלב זה לבקשה לסילוק על הסף.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאור האמור לעיל, לטענת הנתבעים, יש לדחות את התביעה ולחייב את התובעת בהוצאות ריאליות ובתוספת שכ"ט עו"ד ומע"מ. דיון והכרעה: כאמור לעיל, עניינה של התביעה אי תשלום חוב ארנונה בגין שני נכסים בתל-אביב אשר שכרו הנתבעות 1 ו-4 ואשר הנתבעים 2 ו-3 נתבעו במסגרת טענה לאחריות אישית לחובות אלו.
נתבעים 2 ו-3: התובעת טוענת, כי לאור כך שהנתבעים היו בעלים, מנהלים ונושאי משרה בכירים, אשר במודע בחרו שלא לשלם לעירייה ארנונה בגין הפעילות ממנה התפרנסו והרוויחו כספים באופן אישי, ואשר אחראים לעירוב הנכסים, הסתרת שימושים ואי תשלום הארנונה, לאור עקרונות הרמת המסך, חובות תום-הלב והתעשרותם שלא כדין- יש לחייבם בחובות הנתבעות 1 ו-4 באופן אישי.
...
סוף דבר: לאור האמור לעיל, בעניין הנתבעות 1 ו-4: לאחר שהתובעת תפנה אותי למועד הגשת אישור בדבר המצאת התביעה כדין לידי הנתבעות 1 ו-4, אוכל לבדוק את הבקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגדן.
בעניין הנתבעים 2 ו-3: אני דוחה את התביעה במלואה כנגדם.
בעניין ההוצאות: התובעת תשלם סך של 5,000 ₪ הוצאות משפט לנתבעים וסך נוסף בגין שכ"ט עו"ד בסך 25,000 ₪ (כולל מע"מ).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

חברת אנזן נרשמה כמחזיקה בנכס ברחוב הרכבת 70 בת"א (להלן: "הנכס") בשבעה חשבונות ארנונה ומים, ולא שילמה את דמי הארנונה והמים במלואם ובמועדם כמפורט בכתב התביעה.
לטענת התובעת, קיים חשש ממשי לפיו הנתבעים הקימו את החברה מתוך תיכנון וכוונה להישתמט מתשלומי ארנונה תוך שימוש לרעה במסך ההיתאגדות של החברה.
לטענת התובעת, יש לחייב את הנתבעים בגין חובות החברה לאור התקיימותן של הנסיבות המיוחדות המנויות בסעיף 119 א' (א) לפקודת מס הכנסה, בגינן יש להחיל על הנתבעים את הוראות סעיף 8 (ג) לחוק ההסדרים, ודי בכך כדי לאפשר הרמת מסך ההיתאגדות ולייחס לנתבעים את החובות לתובעת.
לימים נכנסה אנזן לקשיים ולא יכלה לעמוד בתשלומי הארנונה בגין השטחים שאינם ראויים לשימוש, ובהתאם נוצרו יתרות חוב.
...
לאור האמור לעיל ומשהתובעת לא הוכיחה את סכום התביעה, דין התביעה להידחות ולפיכך אין מקום לדון ביתר טענות הצדדים.
אשר על כן הנני מורה על דחיית התביעה.
התובעת תשלם לנתבעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 35,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בפני תביעה בגין תשלומי ארנונה עבור השנים 2010-2013 בנכס ברחוב בצלאל 24 בירושלים בסכום כולל של 142,322.96 ₪ נכון ליום 4.10.2018.
התובעת הוסיפה וטענה כי יש להרים את מסך ההיתאגדות לאור היתנהלותו של הנתבע 1 שהמשיך ליצבור חובות ארנונה על שם חברה שאין בה פעילות אמיתית.
מהאמור עולה כי יש לחייב את הנתבע 1 בחוב הארנונה בגין הנכס בתקופה שהחל מיום 1.1.2010 ועד ליום 30.6.2013.
...
לפיכך, גם ראיות אלו תומכות במסקנה כי הנתבע 1 החזיק בנכס מכוח הסכם השכירות עם הנתבע 2 וכבעליה ומנהליה של חברת שנאנים.
טענה תמוהה זו, שלא נתמכה בעדות אחד מילדיו, מחזקת את המסקנה כי לנתבע 1 קיימת ניירת הקשורה לחברה אך הוא בחר להסתיר אותה.
טענה זו הועלתה בעלמא, ללא כל פירוט מדויק באשר למועדים בהם נערך השיפוץ וללא כל אסמכתא בעניין זה. לפיכך דין הטענה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

לפני תביעה לתשלום חובות ארנונה ושילוט וכן הוצאות ואגרות גבייה בסך של 466,651.29 ₪.
כך שלצורך הרמת המסך הסטאטוטורית יש לבחון תחילה האם הנתבע הוא 'בעל שליטה' בנתבעת.
...
על כן מתקיימת בענייננו הרמת המסך הסטטוטורית ויש לקבל את התביעה כנגד הנתבע.
לאור כל האמור, ובהמשך לפסק הדין מיום 18.7.2022 אשר ניתן כנגד הנתבעים 1 ו- 2, אני מקבלת את התביעה כנגד הנתבע 3.
לסיכום על הנתבעים לשלם לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 466,651.29 ₪ בתוספת הפרשי ריבית והצמדה ממועד הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו