מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תביעה להכרה בפגיעת רגל בכתאונה

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

לפנינו תביעת התובע להכיר בפגיעה ברגליו בגין תאונה שארעה לו לטענתו בתאריך 18.4.19, כתאונת עבודה כמשמעותה בהוראות סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: החוק).
...
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ואת העדויות ובחנו את כלל הראיות, המסקנה היא כי התובע לא הרים את הנטל המוגבר להוכחת תביעתו, ועל כן יש להורות על דחיית התביעה: המערער מסר גרסאות שונות בקשר לנסיבות התרחשותו של האירוע התאונתי.
לאור האמור- התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבע הוצאות בסך 1500 ₪.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

לפנינו תביעת התובע להכיר בפגיעה ברגלו השמאלית בגין תאונה שארעה לו, לטענתו, בתאריך 15.7.2019, כ"תאונת עבודה" כמשמעותה בהוראות סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי.
...
נוכח כל האמור, התובע הוכיח כי אכן ארעה תאונה בתאריך 15.7.2019 וכי התאונה ארעה עקב עיסוקו במשלח ידו וכן תוך כדי עיסוקו.
מן המקובץ – אנו קובעים כי התובע השכיל לעמוד בנטל המוגבר הרובץ עליו בהוכחת התאונה כקשורה למשלח ידו, וזאת בשים לב להיותו עובד עצמאי שנפגע בסמוך לביתו.
לפיכך התביעה מתקבלת.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

ביום 19.8.21 פנתה התובעת בתביעה להכיר בפגיעה בקרסול רגל שמאל כפגיעה בעבודה.
...
התובעת הסבירה כי חזרה לביתה היות שרכשה מספר מוצרים וביקשה להביא אותם לבית שבו מתארח בנה שהגיע מחו"ל ומכלל הנסיבות לרבות עדותה של התובעת שהייתה מהימנה, שוכנעתי כי התובעת אכן יצאה מביתה על מנת לשוב לעבודתה.
תמיכה לטענתה זו מוצאת התובעת בעובדה כי פגיעה המתרחשת תוך כדי עלייה או ירידה מרכב מוכרת כ"תאונת דרכים" על פי הפלת"ד. בפרשת אלטמן, דן בית הדין הארצי בנסיבות זהות מאוד לנדון בענייננו וקבע כהאי לישנא: "שעה שלטענת המערער, שאין חולק כי הוא במעמד של שכיר, הוא נפגע בעת העליה לרכבו המצוי בשטח מעונו, הרי שהמערער טרם יצא משטח המעון. משכך לא חל עליו הביטוח מכח סעיף 80(1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ''ה-1995 (להלן-החוק), המחיל את ביטוח נפגעי העבודה על מי שיצא משטח המעון אל עבודתו. לא מצאנו שוני ממשי בין המקרה של המערער לבין זה שנדון בעניין מחמוד (עב''ל (ארצי) 11280-05-17) ד''ר חמוד מחמוד – המוסד לביטוח לאומי (28.12.17)). אין בידינו לקבל את הטענה כי עצם הכניסה לרכב מנתקת את המערער משטח המעון ומהווה את תחילת ביטוחו לפי סעיף 80(1) לחוק. קבלת עמדה זו תוביל לתוצאה שתחייב לבחון כל מעידה אגב כניסה או יציאה מהרכב בשטח המעון הפרטי האם היא תוצאה של תחזוקה לקויה של שטח החניה אם לאו. ברי כי בחינה שכזו אינה מעשית ואינה נובעת מהתכלית של ביטוח מפני סיכוני הדרך" (עב"ל 11013-04-19 יונתן אלטמן – המוסד (30.4.20)); הדגשה שלי – י.א.ש.).
על יסוד כל האמור, התביעה נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

תביעת התובע להכיר בפגיעה ברגלו השמאלית כ"פגיעה בעבודה", נדחתה על ידי פקידת התביעות ביום 20.1.20.
...
בנסיבות העניין, הגם ואין ברישום השותק לכשעצמו כדי לשלול את גרסת התובע, הרי שהעובדה כי הרישום הרפואי אינו תומך בגרסה על רקע מכלול הנסיבות מחזקת את המסקנה כי התובע לא הוכיח כי התאונה התרחשה "תוך כדי ביצוע העבודה". [20: ראו פרוטוקול מיום 26.4.22, עמ' 6, ש' 20-22.
] נוכח כל האמור לעיל, במצטבר, הננו קובעים כי התובע לא הוכיח כי תאונת האופנוע אותה עבר ביום 25.9.18 התרחשה תוך כדי ועקב עיסוקו של התובע במשלח ידו.
לאור האמור לעיל, הננו מורים על דחיית התביעה.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

לפנינו תביעת התובע להכיר בפגיעה ברגלו הימנית כתאונת עבודה כמשמעותה בהוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: החוק).
...
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, בראיות ובעדויות, הגעתי לכלל מסקנה לפיה התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכיח כי הפגיעה קרתה בדרכו מהעבודה למעונו.
בעניין זה אני מסכים עם טענת התובע לפיה מדובר בעדות שמועה כפולה ואף משולשת ובנוסף, בהתאם להודעת החוקר, מעסיקו של התובע חזר בו מעניין זה והכחיש כי אמר את שיוחס לו. סוף דבר לאור העובדה שמדובר בעדות יחיד, אשר אינה נתמכת בראיות אובייקטיביות או אנמנזה מסייעת, וכן לאור הסתירות בגרסה ופער הזמנים בין היציאה מהעבודה למועד ההגעה לאשפוז - לא מצאתי כי התובע הרים את נטל ההוכחה לקרות אירוע תאונתי בדרכו מהעבודה למעונו כנדרש ועל כן יש להורות על דחיית התביעה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו