מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה לביטול הסכם שכר לימוד

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במעמד הדיון, עתרה התובעת לביטול הסכם פשרה, וכן טענה כי הסכום לעיל, נכתב בטעות והיא התכוונה לתבוע על סכומים גבוהים יותר – 35,000 ₪ ואף למעלה מכך (ראו פרוטוקול הדיון, בין היתר, בעמוד 2, שורות 9-12 ושורה 33).
עולה כי ביום 16.03.2021 נחתם בין התובעת לבין "בראשית" הסכם פשרה (להלן: "הסכם הפשרה"), במסגרתו התחייבה לשלם את שכר הלימוד (נספח 1 לכתב ההגנה).
...
סבורני, כי די באמור לעיל כדי להורות על דחיית התביעה נגד הנתבע.
סיכומו של דבר, התובעת לא הוכיחה יריבות בינה לבין הנתבע, עורך-הדין שייצג את "בראשית". סוף דבר בנסיבות העניין, לאור המקובץ לעיל, התביעה כנגד הנתבע נדחית.
בנסיבות העניין, אין מנוס מלפסוק הוצאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

לפני תביעה בסדר דין מקוצר ע"ס של 9,450 ₪ בגין חוב נטען עבור שכר לימוד עבור לימודים קדם אקדמאיים.
זאת ועוד, ככל שמסיכום הישיבה עולה כי ישנה התחייבות כלשהיא של מנהל התובעת כלפי הסטודנטים לאחר ביצוע הרישום, אין בכך כדי לבטל זכאותה של התובעת למלוא שכר הלימוד, כאשר בפני הנתבעת עומדת הזכות לאכוף התחייבות זו, ככל שישנה התחייבות כאמור, במסגרת ההליך המתאים.
במסמך נ/1 אף צוין מפורשות כי "חובה לבדוק את התנאים עם המוסד האקדמאי בלבד, אין מכללת השלום אחראית על מסלול הלימודים במוסד" וכי "תנאי הקבלה והמשך הלימודים כפופים לנהלי המכללה האקדמאית בה נרשמת". עוד באשר לעילה החוזית, ככל שהתובעת הפרה את ההסכם, על הנתבעת לפעול בהתאם לדיני החוזים ולעתור לסעד מתאים:ביטול ו/או אכיפה.
...
בסעיף 2 לסיכום הישיבה צוין כי : "נקודות זכות מוכרות ע"י המוסד- על פי הסכם נכתב כי יוכרו ב-30 נקודות זכות, במהלך הישיבה לא הובאה החלטה על מספר נקודות זכות המאושרות, ונושא זה נמצא בבדיקה אלל איתן ראש מנהל האקדמאי ויעל המנהל הרב תחומי.
כמו כן, צירפה הנתבעת מכתב מהמרכז ללימודים אקדמאיים באור יהודה (מל"א) המופנה לתובעת ואשר כותרתו "לימודי תואר ראשון במרכז ללימודים אקדמאיים" ואשר בו מצויין כי בוגרי תכניות הממ"ב אצל התובעת אשר יבקשו ללמוד לימודי תואר ראשון במרכז באור יהודה ואשר עומדים בתנאי הקבלה הנהוגים במרכז, יוכלו להגיש בקשה להכרה של עד 30 נקודות זכות "וזאת בהתאם לכללי המל"ג ועפ"י תנאי הקבלה הנהוגים במל"א". לא שוכנעתי כי יש במסמכים אלו, אשר צורפו ע"י הנתבעת, כדי להוכיח טענותיה.
לסיכום: אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 9,450 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

מבוא תביעה לביטול הסכם מכר של שני גני ילדים, השבת התמורה ששולמה עבורם, וכן תביעה לפיצויים בגין הפסדים נטענים שנגרמו לתובעים במהלך ניהול הגנים והפעלתם.
בעיניין זה נכתב בסעיף 5.3 לטיוטת ההסכם: "5.3 גם לאחר היום הקובע ועם ח[י]דוש שנת הלמודים 2014-2015 מסכימה בתיה ועל פי רצון הקונה בלבד להמשיך ולשתף פעולה בנהול הגנים וכגננת מחליפה באופן שנעשה בעבר אך על פי השכר ומספר ימי העבודה כפי שיסוכם עם הקונה על פי חשבונית מס שתוציא גבריאליס לקונה." זאב החליט לבטל סעיף זה, וכן החליט שלא להעסיק את בתיה כלל, אף לא בהקף חלקי.
...
סוף דבר דין תביעת התובעים לביטול ההסכם ולהשבה להידחות, והוא הדין עם תביעתם לפיצוי בגין הפסדי הגנים.
באשר ליתר התביעה החלופית, זו לא כומתה ולא הוכחה, ולכן נדחית.
הנתבעים ישלמו לתובעים, ביחד ולחוד, את הסך של 67,200 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה.

בהליך תה"ס (תה"ס) שהוגש בשנת 2021 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

ביום 5.3.19 הגיש התובע בקשה ליישוב סיכסוך (י"ס - 03- 19 ), ועם סגירת הליך יישוב הסיכסוך הגיש התובע ביום 11.4.19 את התובענה שלפני, במסגרתה עתר לביטול ההסכם.
האם במצב דברים זה באמת ובתמים ניתן לקבל שפערים אלה – גם בהנחה שהתובע טעה לסבור ששכרה של הנתבעת קרוב יותר לשכר המינימום מאשר לחציון שבין שכר זה והשכר הממוצע במשק – הם עילה של ממש לביטול ההסכם? מסופקני.
האם גם במצב דברים זה – שעה שתוך ימים ספורים מתגלות לתובע שתי עילות המגבשות לשיטתו מעשי רמייה כנגדו, היינו מצפים שהתובע ימשיך ויקיים את ההסכם ואף יבקש לפעול על פיו בבית הדין הרבני, כחודש ומחצה מעת שאושר ההסכם בבית המשפט? כבמקרה לעיל גם בהקשר שלפני היתנהלותו של התובע מלמדת יותר מכל על כך שאין לטענתו על מה שתסמוך.
...
כאשר מביאים כל אלה בחשבון, מגיעים לכלל מסקנה שלא הוכחו קיפוח או אי סבירות – לבטח שלא קיצוני – בהסכם, שיש בו כדי להוביל באופן עצמאי לביטולו.
לא שוכנעתי כי הנתבעת ניצלה מצוקה של התובע וגרמה לו להתקשר בהסכם בלתי סביר, עד כדי עילת העושק הנקובה בסעיף 17 לחוק החוזים.
סיכום אופרטיבי מכלול האמור לעיל מוביל למסקנה שדין התובענה להידחות, וכך אני מורה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

נוכח ההפרות האמורות ולאור היתעלמות הנתבעת מפנייתם מיום 6.12.20 לביטול ההסכם ולהשבת שכר הלימוד בהתאם הוגשה התביעה כאן, כאשר התובעים טוענים כי במעשי הנתבעת יש לראות משום קיום חוזה בחוסר תום לב, הטעייה, מצג שוא רשלני, תרמית, ועשיית עושר ולא במשפט, שיש בהם כדי להצדיק ביטול של ההסכם, השבה וחיוב בפצוי בגין נזק בלתי ממוני (עוגמת נפש).
...
סוף דבר- מכל האמור, מצאתי כי פרוץ מגיפת הקורונה הובילה לשינוי מהותי בתנאי הקורס, וכי אף שהנתבעת פעלה כמיטב יכולתה כדי לתת את עיקר השרות שלו התחייבה, הרי שלא יכולה היתה לעשות כן, באופן שמצדיק סטיה מהסכם ההתקשרות של הצדדים, ביטול הקרוס וביצוע השבה חלקית בניכוי הוצאות הנתבעת ובעל פי שיקולים של צדק.
כך אני מורה כי הנתבעת תשיב לתובעים, למעט תובע 8, 20% בלבד מעלות הקורס אשר שולמה על ידם.
בהתאם לאסמכתאות תשלום שכר הלימוד תשלם הנתבעת לתובעים 1,4,9,10,11,12,17 סך של 1,480 ₪ לכל אחד, לתובעים 16, 3,5 תשלם הנתבעת סך של 1,400 ₪ לכל אחד, לתובעים 2,6,7,13,14 - סך של 1,440 ₪, ולתובע 15 סך של 1,320 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו