מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה לאכיפת הסכם למרות הפרה

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

התביעות והסעדים בפניי שתי תביעות הדדיות שאוחדו: ת"א 20112-06-19 בו עותר התובע (המשכיר) לפינוי וסלוק יד הנתבעת (השוכרת) מנכס שבבעלותו, ולהשבת החזקה בו לידיו כשהוא פנוי מחפץ ואדם, וזאת הן מאחר והסכם השכירות הופר על ידה, והן מאחר ותקופת השכירות באה אל סיומה.
נטען כי חרף ההפרות הרבות כאמור, פנה התובע אל הנתבעת בדרכי שלום, והודיע לה כי אם ברצונה להשאר במושכר עליה לחתום על הסכם שכירות חדש, אולם הנתבעת סירבה לחתום על הסכם השכירות החדש והחלה במתקפת צעקות והצהרות כי לא תפנה את המושכר וגם לא תחתום על הסכם השכירות החדש.
הנתבעת טוענת כי שלחה למען התובע 12 המחאות דחויות בגין דמי השכירות לשנה השנייה, אולם הדואר חזר מסיבת "לא נידרש". הנתבעת הגישה תביעה נגד התובע לאכיפת הסכם השכירות טרם הגשת תביעה זו. התובע קיבל לידיו תביעה זו אולם לא הזכיר עובדה זו בכתב התביעה.
...
דיון לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ועיינתי בחומר הראיות הקיים בתיק ביהמ"ש, נחה דעתי לקבל את תביעת הפינוי ולדחות את התביעה לאכיפת הסכם השכירות על התובע.
סוף דבר מכל האמור לעיל אני מקבל את תביעת הפינוי ודוחה את תביעת אכיפת ההסכם.
הנתבעת תפנה את המושכר תוך 15 יום מיום קבלת פסק דין זה. הנתבעת תשלם לתובע החזר אגרות משפט וכן תישא בשכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לטענתה, ביום 4.8.2019, למעלה מ - 20 חדשים ממועד תחילת תקופת השכירות, הודיע לה המבקש, כי עקב הפרת הסכם השכירות מצדה הוא מפנה את המושכר ביום 30.8.2019, ולא הסכים לחזור בו מכוונתו זו חרף פניותיה.
לטענת המבקש, משעה שההסכם בוטל, אין הוא יכול לשמש בסיס להגשת תביעה בסדר דין מקוצר, שכן עצם קיומו מוטל בספק, ובשאלת תקפות ביטולו יכריע בית המשפט; זאת ועוד, כיוון שהסעד הראשון אותו ביקשה המשיבה בכתב התביעה הנו אכיפת ההסכם, אין מדובר בסעד הראוי להתברר בסדר דין מקוצר.
היטיב לתאר זאת כב' השופט יאיר חסדיאל בתא"ק (תל אביב יפו) 46626-12-16 מילי מעוז נ' במרום הפקות 2004 בע"מ [25.5.2017], וכדבריו - ההלכה הפסוקה מורה כי יש ליתן רשות להיתגונן "אף אם זיהה היושב בדין, תוך שימוש בטלסקופ, שביב זנב של טענת הגנה". בעניינינו, המבקש עצמו הגיש, כאמור, תביעה כנגד המשיבה מכח הסכם השכירות (ואף הקדים בכך את המשיבה - אם כי כפי הנראה היא הגישה את תביעתה כאן בטרם נודע לה על תביעת המבקש), כאשר בפיו טענות להפרת ההסכם מצדה של המשיבה דוקא; טענות אלו הועלו כטענות הגנה בתביעה הנוכחית.
...
סוף דבר, סבורתני כי אכן אין התביעה ראויה להתברר בסדר דין מקוצר, ועל כן אני מורה על קבלת הבקשה למחיקת כותרת ועל העברת התביעה לפסים של סדר דין רגיל.
הבקשה למתן רשות להתגונן למעלה מן הצורך, והגם שהדיון בשאלה זו מתייתר לאור מסקנתי האמורה, אוסיף כי גם לולא הייתי נעתרת לבקשה למחיקת הכותרת, היה מקום ליתן למבקש רשות להתגונן.
סיכומו של דבר: אין מקום לדון בתביעה בסדר דין מקוצר, אלא יש להעבירה לדיון בפסים רגילים.

בהליך תלה"מ (תלה"מ) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

התובעת הגישה תביעותיה לאחר שלטענתה הפר הנתבע את הוראות ההסכם, והותיר אותה חשופה לתביעות בטענה שאינו משלם את החובות כפי שהתחייב בהסכם.
עוד מצאתי לציין כי התובעת עתרה להישתתפות האב במחצית הוצאות חריגות של חינוך ורפואה (סעיף 4 לכתב התביעה), חרף פערי ההכנסות, וגם עניין זה הובא בחשבון בעת פסיקת המזונות בפסק דין זה. התוצאה התביעה לאכיפת הסכם (תלה"מ 56187-03-21) נדחית.
...
אני סבור, כי לקטינה בת 4.5 שנים עם אסטמה קשה המלווה בצורך בטיפול והשגחה תמידיים יש לקבוע דמי טיפול ראויים, שלא יפחתו מסך של 1,000 ₪ לחודש, על דרך האומדנא.
לעניין טענות הנתבע בדבר הצורך בפתיחת הסכם הגירושין כולו, כתוצאה משינוי המזונות, אין בידי לקבל טענה זו. העובדה כי האב לקח על עצמו תשלום החובות המשותפים נעשתה בד בבד עם ויתור התובעת על זכויותיה בעסק של הבעל, שכפי שהוכח לעיל הוא עסק מניב ומתפתח.
עוד מצאתי לציין כי התובעת עתרה להשתתפות האב במחצית הוצאות חריגות של חינוך ורפואה (סעיף 4 לכתב התביעה), חרף פערי ההכנסות, וגם עניין זה הובא בחשבון בעת פסיקת המזונות בפסק דין זה. התוצאה התביעה לאכיפת הסכם (תלה"מ 56187-03-21) נדחית.

בהליך תמ"ש (תמ"ש) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

וכן: "שבסופי שבוע שאני מגיע, למרות שזה יכול אולי להפר את שגרת החיים שלהם, ואולי להפר את השגרת לימודים שלהם, למרות כל זאת, היא מחויבת להביא לי את הילדים מיום שישי בצהריים, עד יום ראשון בערב, לא משנה מה יש שם באמצע. אני יכול להגיד לך שפעם אחת בכל הנסיעות שלי לשם זה לא קרה, ולמרות שהזהרתי אותה, עוד הפעם ועוד הפעם, וגם שלחתי לה צלום שמה רשום בהסכם, ואחר כך עוד פעם שבית משפט יבהיר את זה, ואמר תקשיב מיום שישי בצהריים עד יום ראשון בערב הילדים נמצאים עם האבא. לא חוג של בלט, ולא חוג של בית ספר, ולא כדורסל ולא כדורגל, לא יקרה להם שום דבר, וזה לא נקרא להפר... פעם אחת מאז שהייתי שם זה לא קרה" (עמ' 54 שורות 20-25 לפרוטוקול).
כך נקבע גם בפסיקה שאם בעקבות תביעת תובע לאכיפה ניתן פסק דין המצווה על אכיפה, ובכל זאת סירב הצד השני לאכיפה, הרי שדינו של הסרוב כדין הפרה נוספת של החיוב החוזי ועל כן מצויה בידי הנפגע – התובע – עילת תביעה חדשה לסעד, בין של ביטול החוזה ובין של פיצויים [ע"א 5323/90 שוקרא נ' אצטה, פ"ד מז (2) 857, 863].
...
בתוך כך מצאתי גם להיעתר למתן צו המורה על עריכת בר המצווה לקטין בישראל כקבוע בהוראות ההסכם.
טרם יוכרע סעד זה לו עותר התובע, יש לקבל את בקשתו המידתית לאפשר לתובעת לציית לצו האכיפה.
סיכומו של דבר אני מורה כדלקמן: אני מורה על אכיפת הסכם ההגירה ומחייבת את הנתבעת כדלקמן: לשתף פעולה עם התובע בנוגע להחלטות בעניין הקטינים כקבוע בהוראות סעיפים 3.1 ו- 3.2 בהסכם ההגירה.

בהליך תמ"ש 457בתי המשפט לענייני משפחה-06-20220, תמ"ש שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

דוקא מתוך תפיסת הגב' ש. וגישתה על פיהן משמר ש. לא נשא בחיובים הכספיים על פי ההסכם, אזי מלוא הזכויות במשק עברו לבעלותה, ניתן ללמוד כי היא מכירה בתוקפו של ההסכם ובהיותו בר תוקף חרף הפרתו בידי מר ש. גם גירסתה לפיה היא המתינה עד לחלוף פרק הזמן שנקבע בהסכם לבצוע מלוא התשלום על ידי מר ש. על מנת לאפשר לילדיה לעבור להתגורר במשק ולבנה י. לבנות שם את ביתו, מלמדת כי היא מכירה בתוקפו של ההסכם ופועלת על פיו ומכוחו.
האם כתוצאה מהפרת ההסכם על ידי הצדדים או מי מהם יש להורות בנסיבות המקרה שלפנינו על ביטולו או שמא על אכיפתו? בנקודה זו יובהר, כי שעה שגב' ש. היתעלמה מההפרה הצפויה, כטענתה ויתרה מכך, ככל הנראה גם הסתמכה עליה; שעה שהיא לא פעלה בהתאם להוראות הדין ולא עשתה שימוש בתרופה העצמית של ביטול ההסכם (שהרי לשיטתה מדובר בהפרה יסודית); ובהנתן היתנהלות מר ש., אשר פנה לבית המשפט בתביעה לאכיפת ההסכם תוך שהוא מפר אותו הפרה משמעותית ומתמשכת ועל מנת לקדם עסקת מכר לכאורה של הזכויות במשק; ובהנתן אופי ההסכם - לצורך ההכרעה במחלוקת בין הצדדים במקרה דנא, לא נידרשת, לטעמי, קביעה בשאלת אופי ההפרה.
...
כיצד אפוא ראוי ונכון לפתור המחלוקת בין הצדדים, כך שהפתרון יהלום את הדין ואת הצדק? לאחר ששקלתי בדבר מצאתי כי על אף שבחוק התרופות נקבעה רשימת התרופות בגין הפרת חוזה ובתוכה גם פיצויים, בהינתן כי במקרה דנא קשה יהיה לאמוד את גובה הפיצוי הראוי, שעה שבלב המחלוקת, כאמור, מקום המגורים של גב' ש. וילדיה; בהינתן כי שוכנעתי שגובה תשלום האיזון שנקבע נשען על הערכת שווי הזכויות במשק, נגזר ממנה והועמד על שני שלישים ממנה, נחה דעתי, כי בשים לב לאופי ההפרות ולמחדלי הצדדים, לרבות העובדה שגב' ש. בחרה לא לעשות שימוש בבטוחה שניתנה בידה (ואילו הייתה עושה כן, מלוא הזכויות במשק היו עוברות על שמה, על כל המשתמע מכך), הרי שהפתרון המיטבי בנסיבות שנוצרו הוא ביצוע בקירוב של ההסכם במובן זה ששווי הזכויות במשק יוערך נכון להיום ותינתן לגב' ש. הזכות לקבל מלוא הזכויות במשק כפוף לתשלום סך העולה כדי שליש משווי הזכויות במשק, אגב גירושין, תוך פרק זמן שיקבע.
סוף דבר נוכח המפורט בהרחבה לעיל נקבע בזאת, כי אין מקום להורות על ביטול ההסכם.
כן נקבע בזאת, כי בנסיבות שנוצרו לגב' ש. הזכות לקבל מלוא הזכויות במשק תמורת תשלום סך המגיע כדי שליש משוויין נכון להיום לידי מר ש. משכך נקבע גם, כי אין מקום להשלים עסקת מכר הזכויות בין מר ש. ובין מר ע.ש. לשם ביצוע האמור בסעיף 71 דלעיל, אני מורה לשמאי המקרקעין מר דוד גוזלן, כפוף להסכמתו, להעריך שווי הזכויות במשק נכון להיום ולהגיש חוות דעת מעודכנת לתיק בית המשפט תוך 60 יום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו