מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה כספית בגין ביטול עסקת מכר דירה

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהמרצת הפתיחה שהוגשה על ידיו, עותר מר הלוי לסעדים אלה: (1) הצהרה כי הסכם מכר הדירה בוטל כדין על ידי מר הלוי עקב הפרות יסודיות של מר אלט; (2) הוראה על מחיקת הערת האזהרה הנ"ל שנרשמה לטובת מר אלט; (3) הוראה על מחיקת ההערות בדבר השעבודים לטובת מנהל מס ערך מוסף ומנהל מסוי מקרקעין; (4) הוראה למנהל מסוי מקרקעין לבטל את השומות (מס שבח ומס רכישה) אשר נערכו בעקבות עסקת מכר הדירה; (5) צו לפיצול סעדים.
בנוסף, תובע מר אלט את מר הלוי בגין לשון הרע, כאשר הסכום הנתבע בשל עילה זו הוא 100,000 ש"ח. בסך הכל סכום התביעה הכספית בבית משפט השלום הוא 1,592,915 ש"ח. ודוק: אין מחלוקת היום בין הלוי ובין אלט כי הסכם המכר מבוטל וכי הביטול בא בעקבות הפרת תנאים מצידו של מר אלט.
אולם אם במצב המשפטי שנוצר אכן מוצדק להורות על הסרת השעבודים שנרשמו לטובת רשות המסים, וזאת עקב ביטול העסקה (ואינני מביע כאן עמדה בשאלה זו), אזי יהיה מקום לעשות כן ללא כל קשר לטענותיו של מר אלט כלפי מר הלוי במישור ההשבה הכספית.
מצבו המשפטי של מר אלט בהתדיינות הכספית המתנהלת בבית משפט השלום לא יורע בשל כך. אמנם מצבו הטקטי של מר אלט עלול להשתנות, ראשית מפני שזכויותיו של הלוי בנכס ישוחררו ממגבלות בעוד כספו של מר אלט נמצא בידיו, ושנית מפני שמנהל מס ערך מוסף עלול לחפש מקור גבייה אחר לחובו של אלט, אשר כאמור איננו קשור לעיסקת מכר הדירה.
...
לאחר שקילת הדברים הגעתי למסקנה כי אין הצדקה בנסיבות מקרה זה לעיכוב הדיון בהמרצת הפתיחה.
לאור כל האמור לעיל, הבקשה לעיכוב הליכים נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ועוד נטען, כי בני שכנע את המנוחה לרשום הערת אזהרה לטובת פרש, על דירת המגורים שלה בראשון לציון (להלן: "הבית בראשון לציון"), ושבבוא היום עם מכירת הבית בראשון לציון, תעביר המנוחה לפרש את הסכום הכספי לצורך רכישת הבית במיאמי, בחזרה.
מכאן, כל טענה באשר לאי קבלת יפוי כוח לביטול העסקה, או ביטול הערת האזהרה, או ביטול עסקת מכירת הדירה בראשון לציון, הנה בבחינת הרחבת חזית אסורה.
במקרה דנן, עסקינן בתביעה כספית והסכמית, להשבת הכספים אותם העבירה התובעת ממכירת הדירה לפרש.
...
לפיכך, המסקנה היא כי לא הוכח שהיה בשינוי סדר הפעולות בנסיבות העניין, רשלנות מטעמו של עו"ד וינדר.
סוף דבר לאור המקובץ לעיל, התביעה נגד פרש - נדחית.
התביעה נגד עו"ד וינדר - נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

עו"ד ישראלי טען כי כתב התביעה שכנגד הוגש רק לאחר שהמוכרת הגישה נגד הרוכשים תביעה כספית, ולמעשה במשך חודשים ארוכים ישבו הרוכשים בחיבוק ידיים ולא עמדו על הנזקים שלכאורה נגרמו להם עקב ביטול העסקה.
הנזקים בפועל להם טוענת המוכרת הם סך של 76,000 ₪ ששולם כפצוי מוסכם עקב ביטול עסקת רכישת הדירה החדשה, ונלמד מ"הסכם ביטול עסקת מכר" (נספח ט' לתצהיר המוכרת), וכן תשלומים נוספים ששולמו על ידה בעסקת רכישת הדירה החדשה למתווך ולעו"ד, בגינם הועמד סכום הנזק הכולל (לרבות הפצוי המוסכם האמור), על סך של 93,000 ₪.
...
מכל האמור התביעה שכנגד נגד עו"ד ישראלי והמתווכים עטיה ואלגרבלי נדחית.
סוף דבר אשר על כן תביעת המוכרת מתקבלת בחלקה ונקבע כי הרוכשים חבים למוכרת פיצוי בסך של 82,000 ₪.
התביעה שנגד שהגישו הרוכשים נגד הנתבעים שכנגד 2 – 4 (עו"ד ישראלי והמתווכים עטיה ואלגרבלי), נדחית על כל חלקיה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התביעה שבפניי עניינה תביעה כספית על סך 96,964 ₪ לקבלת תשלום דמי תיווך, אשר לטענת התובע, חייבים לו הנתבעים בגין עסקת מכר של דירת מגורים ברחוב משה דיין 134, תל- אביב (להלן: "הדירה" או "הנכס").
התובע, שמצא את עסקת המכר כעסקה טובה, ביקש לקנות את הדירה לעצמו ואף חתם על הסכם מכר עם הנתבע 1, אלא שעקב קשיים בבצוע התשלומים עבור הנכס, הסכם המכר בין התובע לנתבע 1 – המוכר, בוטל והנתבע 1 אף קיבל פיצויים בגין ביטול ההסכם.
...
סוף דבר: לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן: התובע לא עמד בדרישות חוק המתווכים ולכן הוא לא זכאי לדמי תיווך לא מהקונה ולא מהמוכר.
לאור האמור לעיל אני דוחה את התביעה כנגד שני הנתבעים.
התובע ישלם תוך 30 יום הוצאות ושכ"ט עו"ד לכל אחד מהתובעים בסך 6,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לטענת הנתבעת, לאחר חתימת הסכם הביטול השני, פנה אליה ב''כ התובע ( מכתב הדרישה נושא תאריך 3/1/2019)בדרישה שאיננה תואמת את ההסכמות שהושגו, כאשר דרישתו הייתה לתשלום כספי, אך זאת הוא דרש, מבלי שחתם על תצהיר ביטול עסקה לצורך הגשתם לרשויות המס, ובלי שהחזיר את הערבות הבנקאית של הבנק המלווה.
עוד עולה כי התובע כאן, בשל אותו סיכסוך כספי עם גרושתו, וכדי למנוע מצב בו גרושתו תקבל חלק מכספי ההשבה בעקבות ביטול ההסכם, הוא הגיש תביעה לבית המשפט לעינייני מישפחה בחיפה, נגד גרושתו וכן נגד הנתבעת כאן, כאשר הסעד לו הוא עתר, היה כי ייקבע שלגרושתו אין זכויות בדירה, כי על הנתבעת כאן לאפשר לו לשלם את יתרת סכום רכישת הדירה, או לחלופין, להורות על ביטול הסכם המכר, למכור את הדירה לצד שלישי, ולהשיב לתובע כאן את כל הכספים ששולמו על ידו על חשבון רכישתה, בנכוי הפצוי המוסכם הקבוע בהסכם הרכישה.
...
על אף כל האמור לעיל, לא ברור לי מדוע בחרה הנתבעת לשבת בחיבוק ידיים, ולא פעלה לצמצום נזקיה, והקטנתם, כאשר היה באפשרותה , בהליך פשוט למדיי, לעתור לאכיפת הסכם הביטול, גם כלפי הבנק וגם כלפי רשויות המס, ובכך היא הייתה מסירה כל מניעה למכירת הדירה לצד ג' כלשהו, ולא להיות תלויה בתובע ובכוונותיו.
מכל האמור לעיל, משלא פעלה הנתבעת לצמצום נזקיה, כפי שפורט לעיל, משבוטל ההסכם, והדירה נמכרה לצד שלישי לאחר הגשת התביעה כאן, ובהעדר בסיס לטענות קיזוז נוספות של הנתבעת, הרי שההסכם הרלוונטי לענייננו הוא הסכם הביטול השני, ולא הראשון, וככל שהתובע טען לכפייה או אילוץ לחתום על אותו הסכם, הרי שטענה זו כלל לא עלתה בכתב התביעה, ולא הגיש בעניינה כתב תשובה, מה גם שבנו של התובע שנכח גישת הנתבעת לפיה היא יושבת בחיבוק ידיים, כאשר נגרמות לה לטענתה הוצאות לא מבוטלות בשל אי השלמת ביטול ההסכם, ולטעון כי הוצאות אלו יש לקזז מסכום ההשבה, כאשר, לפי חישוביה, סכומים אלו מביאים לתוצאה שהתובע איננו זכאי כלל להשבה, מצב אבסורדי שאין לו כל בסיס לא בדין ולא בעובדות המקרה.
לאור כל האמור לעיל, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 215,000 ש''ח אשר ישאר הפרשי הצמדה מיום 24/8/2013, עד להגשת התביעה ב 4/12/2019, ומאותו מועד הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד לתשלום המלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו