מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תביעה ייצוגית להסכם קיבוצי

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2017 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בית הדין האיזורי סיכם את טעמיו כך: "43. נוכח כל האמור לעיל, מאחר ושוכנענו כי קיים מנגנון אכיפה המובל על ידי ההסתדרות, בהתאם להסכם אכיפת הזכויות, ובמסגרתו ישנה הסכמה של המשיבה לבצע בדיקה יסודית והתחייבות לתשלום מלוא זכויות עובדיה על פי החוק, ההסכמים הקבוציים וצוי ההרחבה החלים עליה, לרבות, העילות המבוקשות במסגרת הבקשה דנן, אין אנו סבורים כי יש לאשר במקרה זה את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית.
...
במסגרת הערעור החברה וההסתדרות לא שמו דגש על עניין זה. אך פטור בלא כלום לא ניתן, ונסתפק בדברים אלה: פנייה מוקדמת לארגון המעסיקים – איננו סבורים כי יש חובה לפנות לארגון המעסיקים קודם להגשתה של בקשה לאישור תובענה כייצוגית; פנייה מוקדמת למעסיק – בעניין קלינור סקרנו את הפסיקה בעניין זה ומסקנתנו היתה כי "מן המקובץ עולה כי יש קושי בקביעה כי מוטל על תובע לפנות לנתבע טרם הגשת התביעה הייצוגית. הנפסק בעניין אייל[footnoteRef:15] ובעניין ישייב בהקשר זה מעורר קושי ומצדיק חשיבה מחודשת". בנסיבותיו של מקרה זה לא מצאנו לנכון להכריע בסוגיה משום שלא נטענה במפורש במסגרת הערעור.
האם משתמע מכך כי במקרה זה יש לדחות את הבקשה המתוקנת לייצוגית רק בשל העדר פנייה מוקדמת? לטעמינו התשובה לכך שלילית במקרה זה, ולו מן הטעם שטענה זו לא נטענה במפורש על ידי המשיבה במסגרת סיכומיה בערעור .
סוף דבר ערעור המערערים ביחס לתוספת הוותק נדחה וביחס לעילת הפקדת דמי הגמולים בקרן הפנסיה מתקבל בחלקו כמפורט בסעיף 54 לעיל.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כך נקבע: "76. ... הסכם קבוצי 'על הנייר', שלא נעשות בפועל פעולות לאכוף את הזכויות הקבועות בו, אינו מספיק על מנת להוות חסם להגשת התובענה הייצוגית לפי סעיף 10(3). אין די בהסכם קבוצי שהוא אות מתה, ובארגון עובדים שמתפקד אך כ'עלה תאנה' המכסה על אי-הגנה בפועל על זכויות העובדים. במקרים אלו, אין לומר כי ההסכם הקבוצי מסדיר את יחסי העבודה ולפיכך ניתן לאשר בקשה להגשת תובענה ייצוגית.
...
ואולם, נראה לנו שיש שוני מהותי בין עובדי בטחון, כמו המבקש, לבי עובדי ניקיון שמועסקים אצל המשיבה, כעובדים ארעיים שעתיים.
אין אנו סבורים כי יש בהגשת תובענה ייצוגית על ידי אב של עובד שהגיע להסכם פשרה עם המשיבה מעשה של חוסר תום לב. ואולם, יש לבחון האם ניתן לראות שהאינטרסים של חברי הקבוצה ייוצגו בצורך הולמת על ידי התובע המייצג.
לסיכום נוכח כל האמור אנו דוחים את הבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כך נקבע: "76. ... הסכם קבוצי 'על הנייר', שלא נעשות בפועל פעולות לאכוף את הזכויות הקבועות בו, אינו מספיק על מנת להוות חסם להגשת התובענה הייצוגית לפי סעיף 10(3). אין די בהסכם קבוצי שהוא אות מתה, ובארגון עובדים שמתפקד אך כ'עלה תאנה' המכסה על אי-הגנה בפועל על זכויות העובדים. במקרים אלו, אין לומר כי ההסכם הקבוצי מסדיר את יחסי העבודה ולפיכך ניתן לאשר בקשה להגשת תובענה ייצוגית.
...
ואולם, נראה לנו שיש שוני מהותי בין עובדי בטחון, כמו המבקש, לבי עובדי ניקיון שמועסקים אצל המשיבה, כעובדים ארעיים שעתיים.
אין אנו סבורים כי יש בהגשת תובענה ייצוגית על ידי אב של עובד שהגיע להסכם פשרה עם המשיבה מעשה של חוסר תום לב. ואולם, יש לבחון האם ניתן לראות שהאינטרסים של חברי הקבוצה ייוצגו בצורך הולמת על ידי התובע המייצג.
לסיכום נוכח כל האמור אנו דוחים את הבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית.

בהליך ערעור תובענה ייצוגית (עת"צ) שהוגש בשנת 2022 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

בהחלטותיו קבע בית הדין האיזורי כי עילות התביעה שמקורן בצו ההרחבה של ההסכם הקבוצי הכללי בענף הדלק (להלן - הצוו הענפי) מתאימות להתברר בדרך של תובענה ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, ומנגד דחה בית הדין האיזורי את בקשת האישור כנגד דור אלון, נתוב וטן בעילת התביעה שמקורה בצו ההרחבה בדבר הנהגת פנסיית זקנה משלימה (יסוד) (להלן - צו פנסיית יסוד).
...
משמסקנתנו היא למעלה מן הדרוש ולכאורה בלבד, אין לנו צורך להידרש במסגרת בקשת האישור לטענת תחנות הדלק נגד תחולת צו פנסיית יסוד על ענף תחנות הדלק.
כפי שצוין לעיל, אף אם היינו מגיעים למסקנה כי הסכם פנסיית יסוד לא בוטל, וכפועל יוצא של כך צו פנסיית יסוד שריר וקיים - לכאורה אין לצו פנסיה יסוד תחולה בעניין שבפנינו, ובכל מקרה – אם יש לו תחולה, הרי שתחולתו היא לתקופה מוגבלת בלבד (עד ליום 31.12.2013).
סוף דבר ערעור המערערות בעניין הצו הענפי - מתקבל.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

[54: ראו למשל הליך בו אוחדו 8 תביעות פרט בעיניין זה: המ"ד (ארצי ) 27224-11-18 מדינת ישראל משרד האוצר - הממונה על השכר - שלומית קלדרון (נבו 03.12.2018)] סיכומו של דבר הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוגשה בהיתעלם מהסייג בפרט 10(3), כאשר על התובעת חלים ההסכמים הקבוציים שנחתמו על ידי הסתדרות המורים שהוא ארגונה היציג ושאין מחלוקת שהוא ארגון פעיל שדואג לזכויות עובדים בכלל, ולזכות שנתבעת בבקשה זו בפרט.
...
לאור האמור, בהתאם לסעיפים 22 ו- 23 לחוק, אנו קובעים שההסתלקות מהתובענה אינה עונה על המקרים החריגים שמצדיקים קבלת תגמול למבקשת ואף לא פסיקת שכ"ט לבא כוחה.
עם זאת, בנסיבות העניין, לא מצאנו לפסוק הוצאות לחובת המבקשת, נוכח נושא התביעה המוצדק של תשלום גמלה בחסר; המענה הלא מפורט שקיבלה המבקשת ממנהלת הגמלאות; והזמן שחלף עד להסדרת סוגיית גמלת הפנסיה מושא המחלוקת, זמן שבמהלכו המבקשת לא קיבלה את גמלת הפנסיה שלה באופן מלא.
הבקשות לפסיקת תגמול למבקשת ושכ"ט לבא כוחה – נדחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו