מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה ייצוגית חישוב זמן אוויר בפרטנר

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

התובענה הייצוגית עוסקת בחישוב זמן אוויר לפי יחידות של דקה שלמה, כאשר לפי רישיונה של פרטנר היה עליה לחשב את זמן האוויר ביחידות של 12 שניות ואח"כ שניה אחת בלבד.
...
לאור האמור אני סבורה כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר – ויש לאשרו.
אני מאשרת את הסכמת הצדדים בכפוף לכך שפרטנר תצהיר כי אין לה אינטרס באיזה מן הגופים; וכי התרומה תבוא בנוסף לתרומות שפרטנר התחייבה להן.
אם כן, אני מאשרת את הסדר הפשרה, על התיקונים שנערכו בו בהחלטה זו (סעיף 20), ונותנת לו תוקף של פסק דין.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2015 בעליון נפסק כדקלמן:

השופט ס' ג'ובראן: ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופטת א' שטמר) בת"צ 31434-08-11 מיום 5.9.2012, במסגרתו נדחתה בקשת המערערות לאשר את תביעתן הייצוגית שהוגשה נגד חברות הסלולאר: פרטנר תיקשורת בע"מ, סלקום ישראל בע"מ ופלאפון תיקשורת בע"מ (להלן: המשיבות).
המחלוקת שהתעוררה בבית המשפט המחוזי היא האם ההנחיה בנוגע לחישוב יחידת זמן אוויר חלה גם על שירותי הנדידה, שכאמור מוגדרים כשירותי רט"ן שניתן בחו"ל באמצעות מערכת רט"ן של מפעיל רט"ן זר, כאשר המנוי משלם בעבורו לבעל הרישיון.
על רקע האמור, דחה בית המשפט המחוזי את בקשת המערערות לאישור התובענה הייצוגית וחייבן לשלם לכל אחת מן המשיבות סכום של 25,000 ש"ח. בקשת העירעור טענות המערערות בהודעת העירעור חוזרות המערערות על העמדה כי שירותי נדידה הם סוג של שירותי רט"ן ועל כן יש לחייב בגינם לפי יחידת זמן אוויר בת שניה (החל משנת 2009).
...
על רקע האמור, דחה בית המשפט המחוזי את בקשת המערערות לאישור התובענה הייצוגית וחייבן לשלם לכל אחת מן המשיבות סכום של 25,000 ש"ח. בקשת הערעור טענות המערערות בהודעת הערעור חוזרות המערערות על העמדה כי שירותי נדידה הם סוג של שירותי רט"ן ועל כן יש לחייב בגינם לפי יחידת זמן אויר בת שניה (החל משנת 2009).
אשר על כן, אני סבור כי דין הערעור להידחות בעיקרו.
אשר להוצאות, אמנם אין דרכו של בית משפט זה להתערב בהוצאות שנפסקו על ידי הערכאה הדיונית (ע"א 693/04 אל קימרי נ' אל קימרי (28.9.2007); ע"א 9323/04 מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בנין 17 (23.7.2006)), אולם אני סבור כי בנסיבות המקרה הנוכחי ישנה עילה לסטייה מכלל זה. מכשיר התובענה הייצוגית הוא מכשיר דיוני בו אמורים להיות מיוצגים האינטרסים של הציבור הרחב.
ככל שלא מדובר בתובענת סרק שהוגשה בחוסר תום לב, אני סבור כי יש מקום להימנע מהטלת הוצאות אשר עלולות להרתיע תובעים פוטנציאליים מלנסות להגן על אינטרסים ציבוריים (לעמדה דומה ראו: פרשת אולסייל, בפסקה 7 לפסק דינה של השופטת א' חיות).

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מתוך ההבנה שעוצבה ע"י ההוכחות, כי מדובר במערכות טכנולוגיות שונות, אפנה לטענה המשפטית, שהיא הטענה העיקרית שבפי המבקש: האם מהוראות חוק הבזק ורשיונה של הוט ניתן ללמוד כי שיחות הקשר הן בגדר שירות רט"ן שהוראות הרשיון לגבי רט"ן חלות עליו, ובכללן אופן חישוב ואופן חיוב זמן האוויר.
ועל כולם, כבר נקבע כי רשיונה של חברת סלולאר יחול גם על שירותים שאינם שרותי הרט"ן שהיא מספקת למנוייה (ע"א 7928/12 אי. אר. אמ טכנולוגיות בע"מ נ' פרטנר תיקשורת בע"מ פסקות 25, 27 (22.1.2015)).
המבקש ישא בהוצאות המשיבה בסכום של 20,000 ₪ בצירוף מע"מ. המזכירות תואיל לשלוח עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט, לשם רשומו בפנקס התובענות הייצוגיות.
...
מסקנה דומה עולה מקריאת התוספת הראשונה לרשיון, שבה מוגדרים שירותים שונים שאינם בגדר רט"ן, ומקריאת נספח ה1 לתוספת השניה לרשיון, ששם מובחן פירוט השיחות הנדרש בחשבוניות בין שיחות הקשר לבין שירותי שיחות הטלפון.
אין לטענה זו בסיס עובדתי טכנולוגי, ועל כן היא נדחית.
סיכום כעולה מן האמור לעיל, המבקש לא הצליח להוכיח את עילת התביעה העובדתית והמשפטית, ועל כן היא נדחית.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המבקשים הגישו בקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגד המשיבות, אשר במוקדן שירות "סינון שיחות" שמספקות המשיבות (למעט בזק) בתשלום ללקוחותיהן, בעיקר לאלו היוצאים את הארץ.
להמחשת הדברים, יובא להלן נוסחו של 75.10 לרישיון פרטנר, הזהה לנוסח הרישיונות של יתר המשיבות: "אופן קביעת התשלום בעד זמן אוויר יהיה כמפורט להלן:
(א) התשלום בעד זמן אוויר יקבע לפי יחידת זמן אוויר; לצורך חישוב התשלום יראו בחלק מיחידת זמן אוויר כאילו הייתה יחידת זמן אוויר שלמה.
...
בהקשר זה לא למותר לציין, כי בעניין אברהמי הנ"ל סבר גם המאסדר, כי בהינתן ש"אין בהסדרה הקיימת בכל הנוגע לשיחת גוביינא, לרבות במסגרת רישיונות מפעילי הרט"ן, התייחסות מפורשת לעניין חיוב עבור משך הזמן בו מושמעת ההקלטה", המסקנה היא כי "אין איסור לכלול את זמן ההקלטה במשך השיחה לחיוב". נוכח כל המקובץ לעיל דומה, כי ראוי היה ליישם אמת מידה זו גם על ענייננו.
ה. המסקנה כי עמדתו של המאסדר משקפת את הדין הרצוי, להבדיל מזה המצוי, מקבלת משנה תוקף נוכח הפניית המאסדר להזמנה לשימוע שיצאה מלפניו ביום 12.8.14 בנושא "שירותי נדידה בחו"ל", אשר במסגרתה נמסר כי בכוונתו לקבוע כי "עת מימוש ההתקשרות" לעניין שיחות call back ייחשב רק לאחר קיום שתי ההתקשרויות ומתן האפשרות למנוי להתחיל בשיחה.
נוכח ויתורם של הצדדים על חקירות אין בידי להכריע במחלוקת זו, אלא שאף אם אניח כי המצב הינו כעמדתם של המבקשים, הרי שאף כאן המרב שניתן לומר הוא, כי עסקינן בכשל שעל המאסדר לענות בו. לא שוכנעתי, אם כן, כי המשיבות הפרו את רישיונותיהן, וממילא שלא שוכנעתי בקיומן של עילות תביעה אישיות למבקשים ושל סיכויי זכייה סבירים של חברי הקבוצה בשאלות המשותפות שבמחלוקת.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2012 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

חבילת החברים הציעה הנחה בת 50% על החיובים בגין זמן האויר לשלושת "יעדי אורנג' נבחרים" (שהנם אותם מספרים ש"זמן האויר" בגינם נוצל באורח המרבי בחודש נתון).
תיקון בקשת האישור של התובענה כייצוגית והתביעה כחלק מהסדר הפשרה הסכימו הצדדים כי בקשת אישור התובענה כייצוגית וכתב התביעה יתוקנו כך שיכללו גם טענה בדבר טעויות בחישוב ההנחות המגיעות במסגרת חבילת החברים בגין הודעותSMS ו- MMS, בלא שהדבר ייחשב כהודאה בטענות המבקשים.
באספקט זה, אף אם יתכן שתחשיב מדויק היה מגלה כי סכום הפשרה אינו ממצה את מלוא סכום הפגיעה בלקוחות (וזאת גם לאחר התרומה של הסכומים שלא ידרשו), עדיין נראה כי המדובר בהפרש קטן יחסית, אשר כנגדו יש להביא בחשבון את ההסתברות לדחיית הבקשה להכרה בתובענה כייצוגית, וכן את העלויות שפרטנר הוציאה עד כה על ניהול התביעה, ואת העלויות שיוטלו עליה במסגרת הסדר הפשרה (קרי, עלות ביצוע ההחזר וכן הגמול שיפסק לבא הכוח המייצג והתובע הייצוגי).
...
בשים לב לכך שאין חולק כי קיימת שונות בין חברי הקבוצה, וחלקם זכאים להחזר חלקי בלבד, סבורני כי הפער האפשרי בין הערכה מדויקת שיכול לערוך מומחה לגבי התפלגות גובה ההחזר הראוי בקרב חברי הקבוצה לבין תוצאת הביניים בה בחרו הצדדים (החזר של 50% מההחזר המקסימאלי) אינו מצדיק מינוי בודק, באשר עלות שכרו והעיכוב שיהיה כרוך בבדיקתו עולים להערכתי על תועלתו.
סכום זה נראה לי צנוע, בשים לב לשיקולים שצויינו לעיל, ובמיוחד בשים לב לתרומתו של המבקש 1 להגנת האינטרסים של חברי הקבוצה.
סוף דבר לאור האמור לעיל אני מאשר את הסדר הפשרה המוצע על ידי הצדדים, בשינויים שהוסכמו בפרוטוקול הדיון מיום 17.5.2012.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו