מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

תביעה בשל מידע חלקי על רכב שנמכר

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עדות הנפגע בתביעה דנן · בפתח עדותו זיהה את הנתבע כמי שנהג באופנוע; · הכחיש כי עובר לתאונה היה במכולת; · חצה את הכביש כדי לאסוף את הכדור; · במהלך חצייתו, החליק, נפל והבחין באופנוע הפוגע בו; · רגלו נפגעה מהאופנוע; · לאחר שהחליק ונפל, הוסתר באופן חלקי על ידי רכב שחנה במקום; · ראה לראשונה את האופנוע כשהוא בקירבתו ולא במרחק; · הרוכב חבש קסדה עם משקף מורם, ולפיכך זיהה את הנתבע כמי שנוהג באופנוע; · הודה כי לאחר שזומן לעדות על ידי התובעת, הוא ואביו נפגשו עם מי שייצגו בתביעה שהגיש כנגדה; · אין לו כל אינטרס בתוצאות ההליך, שכן קיבל את התשלום מהתובעת.
מטעם זה החליט להסתפק במסירת המידע למישטרה, על מנת שהיא זו שתחקור את נסיבות ארוע התאונה וזהות הנהג.
במהלך חקירתו הנגדית בעיניין זה, לחש הנתבע דברים לאב, עד כי המותב שדן בתיק מצא לנכון לתעד זאת בפרוטוקול הדיון, תוך הדגשה; · בתביעה דנן טען הנתבע כי האופנוע נמכר, שכן הוא נפסל מנהיגה לתקופה של שנה ומחצה.
...
הכרעה להלן הממצאים והמסקנות בעטיים שוכנעתי כי הנתבע הוא שנהג באופנוע בעת התאונה: · לו אכן לא נעשה כל שימוש באופנוע עד למועד התאונה- הכיצד ידע הדוד למסור, מספר דקות לאחריה, כי צבעו של האופנוע שפגע בנפגע הוא צהוב, שעה שלטענת האב והנתבע האופנוע חנה בחצרם?; · הגרסה בדבר צבעי האופנוע שחור וצהוב נמסרה ע"י הנפגע בהודעה שנמסרה לשוטר כשבועיים לאחר התאונה; · במועד התאונה היחסים בין משפחת הנפגע למשפחת הנתבע לא היו טובים, אולם לא עלו כדי סכסוך, ומכל מקום לא עד כדי מניע שהיה מביאם לטפול על הנתבע אשמת שווא.
בעוד שהיה לו אינטרס בתוצאות ההליך בתיק הפלילי, ספק אם אינטרס זה נותר בעינו בעת עדותו בתביעה דנן, שכן הפיצוי שולם לו זה מכבר ע"י קרנית; · סבורני כי ניתן ליישב את הסתירות בגרסאות הנפגע מתי הבחין לראשונה באופנוע ומאיזה כיוון, נוכח גילו הצעיר במועד התאונה ופרק הזמן שחלף מאז; · סבורני כי מאותו טעם, בתביעה דנן העיד הנפגע כי הנתבע חבש קסדה עם משקף מורם, בעוד שבעבר טען כי הנתבע לא חבש קסדה; · אין חולק כי האב רכש האופנוע עבור הנתבע שעה שזה היה במהלך לימודיו לקבלת רישיון נהיגה; · האופנוע נרכש ע"י האב בעת שהוא והנתבע היו, לכאורה, מסוכסכים.
סוף דבר לפיכך, הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 302,083 ₪ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה 1.6.17 ועד לתשלום המלא בפועל.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

ההבדל בין העסקה המסחרית לבין העסקה הצרכנית יבוא לידי ביטוי גם בקביעת היקפה של חובת הבדיקה שתוטל על כתפי הרוכש כאשר בעיסקה הצרכנית עיקר הנטל ייפול על כתפי העוסק (ראו ע"א (י-ם) 5798/04 כרמל נ' לוי (פורסם במאגרים)) וזאת מבלי לפטור את הרוכש מהאחריות לבדוק את הרכב טרם הרכישה ולעשות את כל הבדיקות הנדרשות ולא לסמוך על דברי המוכר (ראו תא 16847/07 צוות תנופה נגד לוי (פורסם במאגרים)) העולה מן המקובץ הוא כי בעיסקה שעניינה מכירת רכב על הסוחר לגלות לרוכש את כל המידע המהותי שהיה בידיעתו וגם המידע שיכול היה, באמצעים סבירים לגלותו, בדבר עברו של הרכב כאשר חובת הגילוי כוללת גם החובה הפוזיטיבית וגם המנעות מאי מסירת המידע כאמור.
בנוסף, בשלדת הרכב נימצאו "סימני פגיעה מאחור, סימני פגיעה קצות שילדה" בעלי "משמעות שולית". עוד נמצא כי במרכב בוצעו "תקוני מרכב, משמעות שולית, נזק/תיקון/החלפה פגושים תומכים. מצב פנימי: חלקי פלסטיק פגומים. צבע מרכב: מעיכות, שריטות צבע מרכב + פגמים + תקוני מרכב, משמעות נמוכה, סימני תיקון במרכב, תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה מאחור, סימני מילוי חומר, סימני תיקון בתא מטען + חומר, הוחלפו חלקי מרכב, נזק בתא מטען + מעיכות, פח אחורי מעוך / פגום". עינינו הרואות כי לא ניתן לקבל את טענת התובע כי הרכב הוצג בפניו על ידי הנתבעת כרכב תקין וממצאי הבדיקה מלמדים כי הרכב היה מעורב בתאונה ותיקונו כלל גם תקוני מרכב.
בשים לב לחוות דעת השמאי וייזל, כתוצאה מתאונה בשנת 2010 נגרמה לרכב ירידת ערך בשיעור של 10%, כך שעל פניו, נראה, כי יש בסיס לטענת הנתבעת לפיה כלל לא נגרם לתובע חיסרון כיס בעיסקה מושא התביעה.
...
טענת התובע שמסכום זה יש להפחית בין 5-10% בשל כך שהרכב נרכש מסוחר, דינה להידחות.
מכל האמור לעיל, יש לדחות את דרישת התובע לפיצוי בסך 23,000 ₪ בגין ירידת ערך הרכב כתוצאה מהכרזתו "אובדן להלכה" וזאת בהיעדר הוכחה.
סוף דבר, דין התביעה להידחות וכך אני מורה.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

לפני תביעה לביטול עסקת רכישת רכב בשל טענת התובעות להסתרת מידע נרחב ומשמעותי על מצב הרכב ע"י הנתבעת בעת מכירתו, ובעיקרם של דברים כי הרכב ניזוק בתאונה משמעותית בחלקו הקידמי.
מכל המבואר לעיל עולה כי בעיסקה שעניינה מכירת רכב על הסוחר לגלות לרוכש את כל המידע המהותי שהיה בידיעתו בדבר עברו של הרכב, ואף מידע שיכול היה באמצעים סבירים לגלותו, כאשר חובת הגילוי כוללת גם את החובה הפוזיטיבית למסירת המידע וגם המנעות מאי מסירת מידע באופן פסיבי, ובהתאם לפסיקה אין בויתור הקונה על טענות, המשתמע מההסכם, כדי לפטור את המוכר, סוחר הרכב, מאחריותו, ככל שיימצא כי הטעיה את הקונה והפר את חובת הגילוי המוטלת לפתחו, במובנה הרחב.
התובעות איששו את טענתן ואת העולה מהבדיקות נ/1 ו-נ/2 בבדיקת הרכב במכון בועז, שהוגשה לתיק בית המשפט ואשר על פי ממצאיה ברכב פגיעות רבות מלבד הפגיעה מאחור, דלת קדמית ואחורית משמאל, החלפת חלקי מרכב, פגיעה בפגושים, סימני תאונה בחלק קדמי, פגיעת שלדה חלק קדמי, פגיעה בגשר קדמי, בפח חזית, וביקורת רוחב קדמית, תיקון עמודים אמצעי, קדמי ואחורי שמאל, ואף הפגיעה בחלק האחורי כללה פגיעת שילדה.
בתוך 15 יום ממועד ביצוע התשלום ישיבו התובעות לנתבעת את הרכב, בתיאום בין הצדדים (חובת ההשבה היא על שתי התובעות משום הצהרתן כי הן מחזיקות בו במשותף).
...
לא הוכחו לפני הוצאות קונקרטיות דוגמת עלויות בדיקה קודמות לרכישה, עלות התקנת אביזרים ברכב שירדה כעת לטמיון, וכיוצא באלה, ואף לא שוכנעתי כי יש מקום לפסיקת פיצוי בשל עגמת נפש של ממש (צער עמוק וממשי).
לסיכום, אני מורה על ביטול עסקת מכר הרכב נשוא התביעה, עסקה מיום 2.9.19 למכר רכב מסוג ניסן מיקרה מ.ר. 7289672, בעלות עסקה בסך 11,218 ₪.
בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין תשלם הנתבעת לתובעת 2, רוכשת הרכב, את הסך של 12,718 ₪ (לאחר קיזוזים, ר' סעיף 12 לעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

הנתבעת ממשיכה לבטח את התובע בגין פוליסת סחר לעסקו.
דרוש "דבר מה נוסף" כדי שמסירת מידע חלקי או שגוי תיחשב בכוונת מירמה או כוונה להוציא תגמולי ביטוח שלא על פי הפוליסה.
הוא נזכר כי בנוגע לשיעבוד הוא השאיר את השיעבוד לתקופה מסוימת וכך גם נשאר הרכב על שמו לתקופה מסוימת של שנתיים.
כך, לדוגמא, החקירה של הנוסע הנוסף והקשרים בינו לבין התובע, עליו ביקש לבסס קשרי חברות, כלל לא נישאלו בשיחה קצרה זו. העובדה שלנוסע סוכנות למכירת רכבים הוצגה על ידי שני הצדדים, כך שאין כל חידוש במציאת דף העסק של הנהג.
בטרם שלילת הכסוי הבטוחי לא נחקר נהג הרכב הנוסף, לא ברור מהן הפעולות שבוצעו על מנת לברר את נסיבות התאונה, את התביעה הקודמת, את מיסמכי רכישת הרכב או כל מידע מהותי אחר שיוכל להוות ראיה ולתמוך בסברות שהוצגו על ידי החוקר במסגרת חקירתו, ועל בסיסן החליטה הנתבעת לשלול כסוי בטוחי.
...
כך, לדוגמא, הציע התובע בחקירתו להציג את הסכמי הסחר של הרכב, שנמכר בסופו של דבר, לו היו מתבקשים.
מצאתי כי יש לקבל את התביעה במלואה.
לסיכום: הנתבעת תשלם לתובע את מלוא סכום התביעה בסך 89,100 ₪, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה החל מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל, בצירוף אגרה ראשונה ושניה כפי ששולמה, שכ"ט בסך 20,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה השאלה הניצבת בפניי הנה האם יש לחייב את הנתבעת בעלות ההוצאות שנגרמו לתובע בגין שלל התקלות שהופיעו ברכבו, ומכירתו בערך נמוך משווי השוק שעה שלא הוצגה בפניו הבדיקה העדכנית של הרכב בעת הרכישה ונוכח כלל היתנהלות הצדדים.
בנסיבות הללו, הנתבעת מצטיירת כבעלת ידע וניסיון בתחום הרכב על ידי רוכשי רכב פוטנציאליים וחלה עליה חובת זהירות מוגברת ביחס להצגה נכונה של פרטי הרכב לקונה.
מסירת מידע חלקי או מטעה חושפת את המוכר לקנסות ולתביעות, כאשר תחולת חוק מכירת רכב משומש היא על "עוסק ברכב". דינים נוספים החלים בענייננו הנם חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973, והחובה לנהוג בתום לב ובהגינות במשא ומתן ולהציג בפני הרוכש את כלל הנתנים המצויים בידי המוכר לגבי המוצר הנמכר.
...
לאחר שקראתי את טענות הצדדים ושמעתי את עדותם, אני מוצא כי יש לקבל את התביעה.
ביחס לטענה זו, סבורני כי אין בכך כדיי לפטור את הנתבעת מאחריות.
אילו היה מוצג לתובע הבדיקה העדכנית מיום 1.12.21 אזי לתובע הייתה ניתנת האפשרות לבחון במעמד הרכישה האם לרכוש את הרכב או לא. שעה שניתן בידי התובע מידע חסר ומטעה, נשללה מהתובע האפשרות להפעיל שיקול דעת ולקבל החלטה המתבססת על כלל הנתונים [ר' ת״א 35683-11-11 טרבנסקי נ׳ מוטורס בע״מ (פוסם במאגרים, 23.3.2014)] באשר לטענת הנתבעת בדבר העדר קשר סיבתי בין הליקויים שמוצגים בבדיקה שלא הוצגה לתובע לבין הליקויים שנמצאו במנוע לאחר הרכישה, אני סבור כי אין בטענה זו כדי לאיין את תביעת התובע.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו