מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תביעה בגין ביטול הסכמה למציאת שוכר חלופי

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום נתניה נפסק כדקלמן:

בסעיף 9 להסכם נקבע לעניין סיום תקופת השכירות כדלקמן: "לשוכר שמורה הזכות לסיים הסכם שכירות זה בהודעה מראש של 60 ימים ובילבד שמצא שוכר חלופי שייכנס בנעליו ולשביעות רצון המשכיר. המשכיר יהא רשאי להיתנגד לשוכר החלופי רק משיקולים סבירים והגיוניים.
בסעיף 3.5 להסכם נקבע כי : "החלטת הקונה לרכוש את הממכר, עבור התמורה כמפורט בסעיף 5 להלן, מסתמכת על בדיקותיו, הערכותיו ותחזיותיו העצמיות בלבד. בכפוף לנכונות הצהרות המוכר לעיל ולהלן, הקונה מצהיר בזאת כי לא ביסס את החלטתו כאמור על הבטחות, מצגים, התחייבויות או ערובות כלשהן מצד המוכר ו/או מי מטעמו ביחס ללקוחות העסק, והקף שעורי התמורה והרווחיות של השירותים המסופקים בו למעט התחייבות המוכר להשאיר את הלקוחות הקיימים ולא להעבירם וכן לא לקבלם לעסקים אחרים אשר ביד המוכר בתחום גני הילדים בשנת הלימודים הנוכחית". עוד נקבע בהסכם תנאי מתלה : "מוסכם על הצדדים כי תנאי לקיומו של הסכם זה הנו כי ייחתם הסכם שכירות בתוקף בין הקונה לבין מר מוטי דינר, אשר הנו הבעלים של גן הילדים הנ"ל, לפיו מר דינר משכיר לקונה את גן הילדים הנ"ל. מוסכם בין הצדדים כי היה ולא ייחתם הסכם שכירות כאמור, הסכם זה ייחשב כבטל ומבוטל מבלי שהדבר יהווה הפרה כלשהיא ומבלי שתישמע מאת הצדדים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין ביטול ההסכם" (ההדגשה שלי – מ.י.).
טענה זו מנוגדת לאמור בהסכם השכירות בין מוטי לאלזה ואף לדבריו של מוטי עצמו בדיון קדם המשפט מיום 14.2.19 : "היא עירבבה את זה עם מוניטין. מוניטין לא קשור אלי, ציוד כן". מעבר לכך, בכל הנוגע למוניטין מדובר בהסכמות בין אלזה לשוכר החלופי אשר אינן נוגעות לבעל הנכס לרבות מנגנון קביעתו של הסכום.
...
לאור כל האמור לעיל, התביעה העיקרית כנגד הנתבע 2, אליהו צור - מתקבלת.
התביעה כנגד הנתבע 1 - נדחית ללא צו להוצאות.
התביעה שכנגד - נדחית ללא צו להוצאות.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

התובע הסביר בדיון כי המשכיר לא הסכים להחזיר להם את השיקים שמסרו לו וכי הוא חשש מפני תביעה ולכן לא ביטל את השיקים וכן הוסיף כי מבחינתו האפשרות היחידה הייתה לשכור דירה אחרת ולתת עוד שיקים והוא לא יכול היה להרשות זאת לעצמו (ע' 1, ש' 22-27).
בהתייחס לטענת השוכרים לפיה לא היו מחויבים למצוא שוכר חלופי לדירה, טען המשכיר כי בשל מיקום הדירה אשר קהל היעד שלה הוא סטודנטים ששוכרים דירה בתחילת שנת הלימודים, אילו היו התובעים עוזבים הדירה, היא הייתה נותרת ריקה ועל כן נראה היה לו לגיטימי לבקש שידאגו לשוכר חלופי.
...
לעניין הצגת הדירה לאחרים, המשכיר צירף התכתבות שלו עם המתווך ממנה עלה כי בהזדמנות מסוימת השוכרים לא היו זמינים, אולם השוכרים הציגו התכתבות אחרת בה תיאמו עם המשכיר הצגה של הדירה (צילומי מסך מס' 10, 11, 12), על כן אני סבורה כי המשכיר לא הוכיח כי השוכרים הפרו בעניין זה את ההסכם ולכל היותר קרה שלא היו זמינים להציג את הדירה.
על כן אני דוחה את טענתו של המשכיר כי השוכרים הפרו את הסכם השכירות בכך שלא העבירו את החשבונות על שמם.
סוף דבר העולה מן המקובץ הוא כי אני מחייבת את המשכיר לשלם לשוכרים בגין התביעה, סכום של 4,240 ₪ ובקיזוז הסכום בו אני מחייבת את השוכרים בגין תשלומי ארנונה, אני מחייבת אותו לשלם להם סכום של 3,240 ₪.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

ביום 16 במרץ 2020 התברר לתובע כי השיק שמסרה הנתבעת בגין דמי שכירות לחודש מרץ לא נפרע מסיבת הוראת ביטול שניתנה ע"י הנתבעת.
טענות הנתבעת הנתבעת שכרה את הדירה באמצעות המתווכת, אותה היא מכירה זה מכבר, לאחר שזו נשכרה ע"י התובע לצורך איתור שוכר.
הנתבעת הודיעה לתובע בשיחה שהתקיימה בתחילת חודש פברואר 2020 שהיא מתכוונת לעזוב והתובע הסכים ורק ביקש למצוא שוכר חלופי ובילבד שלא יישא בדמי התיווך.
התובע טען בסיכומיו, בין היתר, שהנתבעת "פשוט נטשה בלי להודיע, בלי לתקשר, בלי להפעיל שום בגרות ושום חוש אחריות", שהסכם השכירות הוארך "באותם תנאים" כפי שניתן לראות מנספח א' לכתב התביעה וכי למרות שלא נחתם מיסמך הארכה מסודר, בפועל הוארכה תקופת השכירות בשנה נוספת, הוראות ההסכם המקורי חלות כלשונן על השנה הנוספת והנתבעת מסרה שיקים לצורך זה. בין היתר, קובע ההסכם שאם הנתבעת תפנה את הדירה לפני תום התקופה, היא חייבת במלוא דמי השכירות עד תום התקופה והמשכירים רשאים להשכירה לאחר מבלי להחזיר לה דבר.
...
כאמור, איני מקבלת את הטענה שהתובע סירב לשוכרים בני המגזר הערבי כך שאין ממש בטענה שיכול היה להקטין את נזקו בצורה זו, ולאור ההסכמות המפורשות בין הצדדים כאמור בסעיף 72 לעיל, איני סבורה שבעובדה שהדירה הושכרה לאחרים יש הפרת חובה כלשהי מצד התובע.
לכן, ובשים לב להוצאות שניתן היה לצפות מראש שייגרמו לתובע במקרה של עזיבת הדירה טרם תום התקופה ולאחר שהשוכרת לא עומדת בהתחייבויותיה (לרבות הוצאות כמו חובות לרשויות, נקיון וצבע, שכר טרחת מתווך וכיו"ב), אני סבורה שמדובר בפיצוי ביחס סביר לנזק ואין מקום להורות על הפחתתו.
סיכום לאור כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת במלואה.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

התובע הסכים בתנאי שיימצא שוכר חלופי.
בהסכם נקבע: "הצדדים הגיעו להסכם פשרה, עבור ביטול חוזה השכירות מצד השוכר ברחוב איילות 9 בגני תקווה, כמחווה של רצון טוב מצד המשכיר נעשו וויתורים כספיים לא מועטים מצד המשכיר, לתשלום מלוא התמורה עבור הפרת החוזה, השוכר ישלם בהמחאות דחויות את התשלום שהוסכם, מוצהר ומוסכם בזאת והיה ואם יחוללו ההמחאות ולא יכובדו על ידי השוכר, יבוטל הסכם הפשרה כולו, ועל כל מה שמשתמע מכך, והמשכיר יהיה חופשי לקבל את מלוא התמורה על הפרת חוזה השכירות על פי דין וזאת ללא היתנגדות כלל מצד השוכר.
במכתב זה הנתבע הגיב לדרישות התשלום של התובע בגין נזקיו, וטען כי לדעתו הנזקים מסתכמים בסך של 28,500 ש"ח בלבד.
לאור האמור, ניזקי התובע הם, לכל היותר, בסך של 34,166 ש"ח. בפועל, לאור גביית השיק הראשון עבור דמי השכירות בסך של 12,000 ש"ח וסכום הסכם הפשרה (כולל שני השיקים שלא ניפרעו אשר התביעה לגביהם מתקבלת), התובע הטיל על הנתבע ואישתו חיוב בסך של 48,500 ש"ח, אשר בבירור עולה על ניזקי התובע בפועל.
...
תימוכין נוספים למסקנה זו מצויים בחישובו של התובע לנזקיו (נספח 3 לתצהיר הנתבע), אשר נחזה להיות תרשומת או טיוטה לא מאורגנת ולא מדויקת.
לא ניתן שלא לקבוע כי התנהגות התובע, ובכלל זה עצם הגשת השיק לביטחון לביצוע, לקתה בהיעדר הגינות ובחוסר תום לב. סוף דבר התביעה המתייחסת לשיקים שמספריהם 0060536 ו- 0060537 וסכומם 3,050 ש"ח כל אחד, מתקבלת.
התביעה המתייחסת לשיק שמספרו 0060466 וסכומו 32,400 ש"ח נדחית.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2023 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה במסלול דיון מהיר שעניינה תשלום דמי השכירות וחוב בגין צריכת מים וכן פיצוי בגין נזקים שנגרמו לתובעת עקב הפרת הסכם השכירות על ידי הנתבעת.
בחקירת הנתבעת עלה בבירור שהדרישה – הנטענת - לתשלום "בשחור" היא לא באמת הסיבה לבקשתה לחזור בה מחתימת הסכם השכירות ומה שהפריע לנתבעת הוא גובה דמי השכירות: אמרתי שחתמתי, ואחי הגיע ואמר שלא נראה לו, אני לא אעמוד בזה אז זה כבר לא כסף שחור זה הכל אני מפנה אותך לכתב ההגנה, שאת מדברת על זה שאחיך אמר לך להיתקשר אלי בכלל כסף שחור כן אז זה כסף שחור או שלא תעמדי בסכום? אני גם לא אעמוד בסכום נראה שדי בחקירת הנתבעת כדי לדחות את הטענה שביקשה מיד לאחר חתימת ההסכם לבטלו עקב דרישת בעלה של התובעת לקבלת חלק מהסכום במזומן.
יתירה מזו, הנתבעת כלל לא הכחישה שפעלה למציאת שוכר חלופי - היתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם הטענה של ביטול הסכם בו במקום, בהסכמת התובעת וללא כל סנקציה כספית.
...
לעניין החור בחיפוי האבן הירושלמית, הרי שגם דינה להידחות.
הדרישה לתשלום בגין עוגמת הנפש בסך 10,000 ₪ נדחית, שכן לא מצאתי שבנסיבות תיק זה נגרמו לתובעת צער עמוק ופגיעה משמעותית המצדיקים פיצוי כספי (ת"א (ת"א) 103072/98 רם און נ' סנאורה בע"מ (פורסם במאגרים).
סוף דבר הנתבעת תשלם לתובעת סך של 15,761 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו