מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

תאונת דרכים לאחר הצעת ביטוח

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2017 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

עוד נטען כי טפול בתביעתו של התובע לאחר תאונת הדרכים נשוא כתב התביעה היה טפול רשלני, ונציגי הנתבעת 2 ניסו לשכנע את התובע לתבוע ישירות את צד ג' ולא את הנתבעת 1.
אציין כי גרסה דומה נימסרה על ידה גם לחברת ביטוח יום לאחר התאונה, והיא כלל לא ציינה כי פגעה ברכב התובע, אלא הדגישה שעקפה את רכבו על מנת למנוע פגיעה (ראה הודעה לחברת הביטוח שצורפה לכתב ההגנה).
טענות לגבי היתנהלות הנתבעת 2 כמבטחת של התובע : לאחר עיון בנ/1, שזוהי הצעה לפוליסת ביטוח, עליה חתום התובע, נוכחתי כי פרק שלם בהצעה מוקדש לאביזרים נוספים ברכב, כאשר התובע חתום מתחת לפרק זה. בפרק זה, אומנם, לא מוזכרים דוקא חיישני תנועה אחוריים, אך מובהר כי "אביזרים נוספים ככל שקיימים, שלא צוינו במפורש במיפרט (דף הרשימה) ואינם חלק אינטגראלי מהדגם הנמכר אינם מכוסים בפוליסה זו". לאחר מכן ישנה רשימה של אביזרים שונים, אותם ניתן לבקש לבטח בנפרד, ואף ישנן משבצות להוספת אביזרים נוספים שלא ברשימה, כדי לבקש לבטח אותם.
...
אמנם אין עדות ישירה כי ההפרש נבע מאובדן הנחת העדר תביעות דווקא, אך מאחר והנתבעות לא חלקו על ראש נזק זה, אני קובעת כי ניתן להסתפק בראיות שהוצגו, והתובע הוכיח את התייקרות הפוליסה בגין שנת 2017.
על כן אני קובעת כי לתובע נגרם נזק ישיר כתוצאה מתאונת הדרכים בסך 1,693 ₪.
סוף דבר, על הנתבעות, יחד ולחוד, לשלם לתובע סך 2,693 ₪, וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אם לא, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

יוער כי משעה שמקובל עלי כמאזן ההסתברויות שזה ההסבר, ואין עסקינן בהשתק שפוטי (התובע לא הגיש תביעה לביהמ"ש כנגד המבטחת בפוליסת תאונות אישיות ובה טען כי מדובר בארוע מאפריל לאחר שנחתמה הצעת הביטוח) , הרי גם אם נשקיף על תאריך התאונה שמסר התובע כנראה בקופה (14.4.13) בבחינת הודאת בעל דין ביחס למועד התאונה, עדיין כוחו של ביהמ"ש עמו להעדיף גרסה שניתנה בביהמ"ש על פני אותה הודאת חוץ של בעל הדין הפועלת לחובתו (גם ההיפך כמובן נכון, והכל תלוי בנסיבות, והאם יש הסבר לאותה הודאה המקהה מעוקצה).
היא התייחסה בתשובות לשאלות הבהרה לתאונת דרכים, בעקבותיה אכן התלונן התובע בעבר על כאבי ברך, אלא שכל הטיפול הסתכם בהמלצה ליומיים מנוחה .
...
.אני קובע כי הנתבע הפר אחריותו כבעל המקרקעין ומי שאחראי לתחזוקת אותו בור ביוב כך שלא יהווה מפגע.
אני מקבל שאת גיל ההשתכרות יש להעמיד על 70, כמקובל לגבי עצמאיים.
אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע בתוך 30 יום את הסכומים הבאים: 141,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

ברקע לתביעה, תאונת דרכים בה נפגע התובע, יליד 1975, ביום 24.12.08.
על יסוד חוות דעת זו, החליטה הנתבעת כי התובע אינו זכאי עוד לפיצויים חודשיים, ובחודש אפריל 2014 חדלה מלשלם לו. לטענת התובע, אין יסוד לטענת הנתבעת לפיה לא נשלל ממנו הכושר לעסוק בעסוק המתאים לניסיונו, השכלתו או הכשרתו, שכן סעיף זה בפוליסה נוסף לאחר חתימתו על הצעת הביטוח ולאחר תחילת תקופת הביטוח.
שכן, ההלכה היא כי אין צורך בזהות בין עסוקו של המבוטח עובר לתאונה לבין עסוקו לאחר התאונה, ודאי בכך שהעיסוק בו הוא יכול, ובמקרה זה אף עוסק בפועל, לאחר התאונה, יהלום את השכלתו, הכשרתו וניסיונו של המבוטח וכן שעיסוק זה יעלה בקנה אחד עם מכלול ההקשרים התעסוקתיים של עבודותיו הקודמות של המבוטח (רע"א 2964/07 תל נ' סהר חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו, 10.12.07).
...
העובדה שהתובע נמנע מלהציג ראיות על הכנסותיו בשנים 2015-2014, יש בה גם כדי להביא למסקנה כי הוא השתכר באותה תקופה בצורה סבירה.
מה גם, שההנחה היא כי אם הוא היה מציג ראיות בעניין הכנסתו, הן היו מלמדות כי הוא אינו זכאי לפיצוי, בשל אי קיום תנאי הפוליסה, כהגבלת גובה הפיצוי לפי סעיף זה ל-85% מהשכר המבוטח וכיוצ"ב. בשים לב לכל האמור דין התביעה להידחות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

גרסת סוכנת הביטוח בביהמ"ש, לגבי אופן משלוח הצעת הביטוח המקורית ומצורפיה לסוכנות החיתום על ידה במועד הנטען, אינה מתיישבת עם תיכתובות מייל שהיא עצמה שלחה למר ליברזון (בעלי סוכנות החיתום) מיום 4/7/13 שעה 2:13 אחה"צ (לאחר ארוע התאונה מיום 28/1/13) שם ציינה (ההדגשה אינה במקור ג'.נ): "אם תיכנס למערכת שלך בתאריך 12/9 תראה את ההצעה וכל הסיפורים שההצעה לא הגיע אליך סיפורי בדים כל המיילים הגיעו אליך ורק המייל הזה לא הגיע..." וכן אינה מתיישבת עם תיכתובת מייל נוספת מיום 4/7/13 שעה 9:22 בבוקר שם ציינה סוכנת הביטוח (ההדגשות אינן במקור ג'.נ): "...כל החומר עבר בסדר במייל ודוקא הצעה הזו לא עברה זה נראה לך הגיוני...(נספח א' לתצהיר גב' ריטר), וכאשר לא הוצגה על ידה תדפיס מתיבת דואר יוצא שלה המעידה על משלוח הצעת הביטוח ומצורפיה ביום 12/9/12 (או בסמוך לכך), אל סוכנות החיתום.
האם התובע הוכיח את הנזקים הנטענים והקשר הסיבתי בינם לבין התרשלות הנתבעות? בתביעתו טוען התובע כי כתוצאה מהתרשלות הנתבעות (אי הנפקת פוליסת ביטוח צד שלישי לרכבו החדש), וכתוצאה ממעורבות רכבו החדש בתאונת דרכים מיום 28/1/13 (בעת שהיה ללא ביטוח צד שלישי בתוקף), נגרמו לו נזקים בהקף כספי כולל בסך 49,549 ₪, המורכבים מסך כל החיובים בהם חויב בפסק הדין מיום 13/11/17 בסך 36,549 ₪, סך של 3,000 ₪ בגין "הוצאות הכנת והגשת מסמכים וטלפונים", וסך של 10,000 ₪ בגין עוגמת נפש.
...
שתי הערות לסיום בטרם סיום אעיר כי בכל הקשור לטענת הפניקס בכתב הגנתה כי דין התביעה נגדה להידחות על הסף מאחר ואין זיקה בינה לבין התובע (לטענתה לפי המסמכים שצורפו לתביעה, כל התיעוד נוגע לאשת התובע ולא לתובע בעצמו), הרי שדין טענה זו להידחות, הן מאחר וטענה זו נזנחה ע"י הפניקס במסגרת סיכומיה, והן מאחר ותביעת התובע נגד הפניקס אינה מכוח פוליסה, אלא בעילה נזיקית (טענה לנזק שנגרם לתובע כתוצאה מהתרשלות סוכנת הביטוח/חברת הביטוח).
אחרית דבר התביעה נדחית.
הודעת צד ג' וכן הודעת צד ד' נדחות בהתאם.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2012 בשלום אשדוד נפסק כדקלמן:

טענות התובע לטענתו, לאחר שנטל על עצמו לייצג הנתבע, החל בטיפול אינטנסיבי שכלל הגשת תביעה בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה- 1975 כנגד חברת הביטוח ביום 10/2/2008 ואף הגיש בקשה למינוי מומחים, אשר קבעו בחוות דעתם שלנתבע נכות שאינה תפקודית ואף לאחר ששלח שאלות הבהרה לא שונתה קביעתם.
בנוסף, טען הנתבע שלאחר שהגיע עם אישתו למשרד התובע בנובמבר 2010 לשם עריכת תצהיר, הודיעה להם עו"ד מוריה יורגראו שחברת הביטוח מוכנה לפצותו בגין נזקיו בסך של 50,000 ₪ ומשסרב להצעה ובקש להתייצב לדיון הודיע לעורכת דין יורגראו שככל שהתובע מסרב להתייצב לדיון הוא מבקש להשיב לו התיק.
...
אשר על כן, אין לפסוק לטובת התובע הפרשי ריבית והצמדה ממועד הגשת התביעה ואני קובעת שהסכום שנפסק ישולם בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל.
סוף דבר הנתבע ישלם לתובע סך של 3300 ₪ בצירוף מע"מ כחוק ובצירוף אגרת משפט והוצאות משפט ששולמו.
בהתייחס לשכר טרחת עורך דינו של התובע, אומנם התובע צרף חשבונית לפיה שילם לבא כוחו בגין ייצוגו בתיק סך של 7000 ₪, אולם לנוכח התוצאה אליה הגעתי, אני קובעת שהנתבע יישא בשכר טרחת עורך בצירוף הוצאות משפט בסך כולל של 2000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו