מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

שתק פלוגתא במשפט קטן

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2016 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 47234-06-15 ליטבינוב נ' סלקום ישראל בע"מ ‏א' סיוון תשע"ו, 07 יוני 2016 בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא – ברנע התובע אלברט ליטבינוב אצל מר מיכאל כשרו, ת.ד. 9718, חיפה הנתבעת סלקום ישראל בע"מ מרח' הגביש 10, נתניה פסק דין
משהמשיבה הוזמנה כדין להגיש היתנגדות לבקשה לבצוע השיטריות, ובחרה, מטעמים שלה, שלא לעשות כן, בכך גילתה הסמכתה או כניעתה, ולו גם בשתיקה ובמחדל, לכך שהמערערת החזיקה כדין בשטרות ושהיתה זכאית לבצעם נגד המשיבה.
כזה גם זה, מושתק ולא רשאי לעורר את הפלוגתא הזו במקום אחר" (ע"א (מחוזי תל אביב יפו) 1154/84 אימפורט נ' יזלוביץ, פ"מ תשמ"ו(3) 485, 489, וראו ההפניה שם לבר"ע 87/72 אלבוים נ' חברת פרץ אפשטיין, פ"ד כו(2) 145, 148 (1972)).
...
הדבר נראה לי ברור, שלא יתכן שמצבו של חייב שהוזמן ושלא התנגד לביצוע שטר יהיה טוב יותר ממצבו של חייב שהתנגד לביצוע שטר ושהתנגדותו נדחתה.
התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 300 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

לתובע ניתנה הזכות להשיב לסיכומי הנתבעת אולם הוא ויתר על זכות זו (בשתיקה; ר' החלטה מיום 1.5.20).
מאחר שלא יכולה להיות מחלוקת באשר להתקיימות שלושה מארבעת התנאים שצוינו לעיל (כי לבעלי הדין היה יומם בבית המשפט, כי ההכרעה היתה פוזיטיבית וכי ההכרעה בפלוגתא היתה חיונית לפסק הדין שניתן) הרי ששאלת דבר קיומו של מעשה בי דין והשתק פלוגתא נעוצה בתשובה לשאלה האם מיתקיים התנאי הראשון – כי מדובר באותה פלוגתא.
בכתב התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות (להלן: התביעה הקטנה) טען התובע כי בקשר להסכם שנכרת עם הנתבעת באפריל 2016 הוא ביצע "עבודות חריגות" שתמורתם לא שולמה.
...
סיכומו של דבר – משנמצא כי אין דרכו של התובע חסומה מלטעון לזכותו מכח השיקים נשוא התביעות שלהלן, וכי אין לנתבעת טענות הגנה בשטרות ומכאן כי לא הרימה הנטל הפוטר אותה מלשלם לתובע את השיקים שמסרה לו, דין התביעות להתקבל.
אני מורה, לפיכך, כי יראו את ההתנגדויות בשני התיקים כאילו נדחו.
אני מחייב את הנתבעת גם בתשלום שכר טרחת עו"ד התובע בסך 7,200 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

       הדרישה מהמבטחת להוכיח באופן פוזיטיבי את שיעור הנזק מתיישבת עם הכלל הקבוע בתקנה 84 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 שלפיה: "... אין צורך בהכחשה לעניין שיעור דמי הנזק, ולעולם יראו אותו כשנוי במחלוקת זולת אם הודו בו במפורש, בין אם הוגש כתב הגנה או כתב תשובה שכנגד ובין אם לאו". משמע, אין לפרש שתיקה ביחס לשעור הנזק כהסכמה לסכום הנתבע ועל התובע להציג ראיות פוזיטיביות התומכות בטענותיו ביחס לשעור הנזק (שם, עמ' 1314).
לפני סיום יצוין, כי טענת התובעת ולפיה פסק הדין בבית המשפט לתביעות קטנות מהוה השתק פלוגתא גם ביחס לנזקים אינה יכולה להיתקבל, כיוון ששם פסק הדין היתייחס לנזקים העקיפים, בעוד שההליך שבפניי עוסק בפיצויים שקבל המבוטח מאת התובעת בגין הנזקים הישירים שנגרמו לרכבו כתוצאה מהתאונה הנדונה.
...
     לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בסוגיה זו, אני סבורה כי אין מקום להיענות לבקשת התובעת ולקבל את חוות דעת המומחה שנפטר כראיה מטעמה, ואבאר.
משכך, דין התביעה להידחות.
סוף דבר משום כל המקובץ לעיל, הגם שחבות הנתבע לפצות בגין הנזק שנגרם לרכב מבוטח התובעת כלל אינה במחלוקת, התביעה נדחית כלפיו משלא הוכח גובה הנזק שנגרם לרכב המבוטח אגב התאונה הנדונה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2017 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

על פסק הדין הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, וביום 18.3.15 קיבל בית המשפט המחוזי (כב' השופט רניאל) את העירעור מהטעם שהכרעת בית המשפט לתביעות קטנות בנוגע לאחריות הנתבע לליקויים שנתגלו במבנה, לא היתה חיונית להכרעה במחלוקת שם, ומשכך לא התמלאו התנאים לקיום השתק פלוגתא.
אין מחלוקת כי ההסכם שנחתם בין הצדדים שתק בעיניין סוג הפיקוח שעליו הסכימו הצדדים, על כן יש לדלות את המסקנה לעניין סוג הפיקוח שעליו סיכמו הצדדים, "מתוך הנסיבות", היינו מהיתנהגות הצדדים בשטח (ראה סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973) בנוסחו לפני תיקון מס' 2), כאשר הכלל הוא ש"המוציא מחברו עליו הראיה".
...
אולם גם טענה זו דינה להידחות, שכן וכאמור, טענת הנתבע שלפיה התובע הודיע לו כי קרוב משפחתו מר יצחק מזרחי הוא זה שהיה אמור לפקח על הקבלנים בשטח, לא נסתרה על ידי התובע (ראה סעיף 23 (ד) לעיל).
סוף דבר התביעה כנגד הנתבע נדחית בזאת.
התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט בסך של 6,000 ₪, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 12,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2013 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

באותה החלטה קבעה כבוד השופטת גרסטל כי תביעה שהגישה המבטחת כנגד המזיק משתיקה את הניזוק (בדומה לפסק הדין בעיניין מגדלי הפרחים הנ"ל).
אומנם, לאחרונה ניכרת מגמה לרכך את אופיו החיובי של הממצא המקים את השתק הפלוגתא (ראו: רע"א 8973/10 בנק אוצר החייל נ' גולייט בן ברוך (23.7.2012)) ועפ"י מגמה זו מושתק הנתבע מלטעון בשנית לגירסתו, אולם בפסק הדין של בית המשפט לתביעות קטנות לא נקבע, כהוא זה, כי התאונה ארעה כגירסת התובע כאן (למרות שבית המשפט בפסק דינו קבע, כי קיימים חיזוקים לגירסת התובע, אולם בית המשפט הסתמך על חיזוקים אלה כדי לדחות גרסת הנתבע).
...
המסקנה היא שלא מתקיים השתק פלוגתא כדי להכריע במחלוקת כולה.
לגופו של עניין דין התביעה להתקבל דין התביעה להתקבל, וזאת מאחר והעדפתי את גרסת התובע על פני גרסת הנתבע וחברתו.
משלא היתה מחלוקת על שיעור הנזק, אני מקבל את התביעה ופוסק כדלקמן: הנתבע ישלם לתובעת סך 30,787 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, ועד ליום מתן פסק דיני זה. הנתבע ישלם לתובע סך 2,014 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית החל מיום הגשת התביעה, ועד ליום מתן פסק דיני זה. כמו-כן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך 1,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 4,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו