מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שרות צבאי כנסיבה מקלה בגזירת עונש

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

נסיבות ביצוע העבירה סעיף 40ט(א) לחוק קובע כי על בית המשפט להיתחשב בקביעת העונש ההולם, בנסיבות, מקילות ומחמירות כאחד, הקשורות בבצוע העבירה "ככל שסבר שהן משפיעות... על אשמו של הנאשם". היתנהלות השיחה ותכניה על מנת לעמוד על טיבן של נסיבות ביצוע העבירה, הקפן ומשקלן, יש לעיין בשיח המלא שהתקיים בין הנאשם לסוכן המשטרתי, בדמותו כקטין, כפי שפורט בפסקאות 13 ו-14 להכרעת הדין.
כך, בעיניין ע"פ (מחוזי י-ם) 41576-01-19 פלוני נ' מדינת ישראל (18.3.2019) ציין בית המשפט כי כאשר מכתב האישום "עולה חלקו הדומינאנטי והיוזם של המערער ... בנסיבות אלו אין בפי המערער טענת הדחה בעלת משקל, העשויה להביא להתערבות בעונש שנגזר עליו"; בקשת רשות העירעור נדחתה (רע"פ 2681/19 פלוני נ' מדינת ישראל (29.5.2019)).
בדחותו את בקשת העירעור קבע בית המשפט העליון כי בצדק ניתן "משקל רב לחומרת העבירה ובית המשפט זה קבע כי בעבירות מסוג זה אין מנוס בדרך כלל מהטלת עונש מאסר מאחורי סורג ובריח" וציין, כי על אף נסיבותיו האישיות של המבקש, ו-"צעד חריג" של שליחתו למאסר ממש, לאחר שהתחיל לבצע את עבודות השרות שהוטלו עליו, אין מדובר בעונש חמור מהראוי.
על פי חוות הדעת הפרטית, נערכו עם הנאשם שתי פגישות איבחון, בהן, בין היתר, סיפר בגילוי לב על ילדותו ועל הקשר עם הוריו, אמו החורגת ואחיו, על שרותו הצבאי, שלא הושלם ותעסוקתו, כעצמאי בתחום החשמל.
...
בעניין אללו (ע"פ 3235/22 אללו נ' מדינת ישראל, פסקה 15 (22.1.2023)) ציין בית המשפט העליון: "... העיקר הוא כי הנאשם קיים במעשיו את כל יסודות נסיון העבירה וכן את העובדה כי ראוי להכיר בחשיבות פעילויות משטרתיות מעין אלה. אכן בפועל לא ... נגרם נזק, אך המטרה היא למנוע מראש ביצוע עבירות מעין אלה". הפסיקה הבהירה כי את משקל הטענה בנוגע להעדר קרבן "אמיתי" יש לבחון על רקע נפיצותן של העבירות והקושי באיתור העבריינים: "אף דין טענת המבקש לפיה יש לקבוע רף ענישה מקל משלא ניתן להצביע על "נזק בפועל לקורבן העבירה", להידחות.
***** הבקשה להפנותו לשירות המבחן נדחית.
בצד האמור לעיל מצאתי ליתן משקל ממשי לעובדה כי גורמי המקצוע סברו כי המסוכנות הנשקפת מהנאשם היא בדרגה נמוכה, להתחלתו של הליך טיפולי, גם אם בשלב מאוחר מאוד ורק לאחר שאשמתו נקבעה שלא על יסוד הודאתו *****; משקל נתונים אלה, על הצטברותם זה לזה, יש בו בכדי להביא למסקנה בדבר מיקומו בסמוך מאוד לתחתית המתחם, על אף הסתבכותו הקודמת בפלילים והקשיים שפורטו אשר ליחסו לעבירות שביצע.
סוף דבר הנאשם יישא בעונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 12 חודשים.

בהליך תיק פלילי קהילתי (תפ"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

בסופו של יום תואר עניינו של הנאשם במסגרת התסקירים בתסקיר האחרון מדצמבר 2020 כדלקמן: הנאשם כבן 50, שירת בצבא שירות חלקי, בעבר היה נהג משאית, עתה עובד כנהג מונית.
נוכח כל האמור, מסקנתי היא כי למורת העידר עבר פלילי והנסיבות המקילות, יש לגזור את דינו של הנאשם לענישה בדרך של מאסר בפועל, בהתאם למיתחם הענישה שהוצג לעיל, באשר אין כל סיבה לחריגה לקולה, אלא שאדרבא יש להשיב לנאשם כגמולו נוכח מסכת האיומים וההטרדות, שהיו מנת חלקן של שתי המתלוננות, וכדי להרתיע אותו מלשוב על מעשיו, לאחר שהמפגש עם רשויות האכיפה ובית-המשפט במהלך הדרך לא השיג את ההרתעה המיוחלת.
...
למרבה הצער, הנאשם לא השכיל לחבק את שהוצע לו. מסקנה: הנאשם נשלח לקבלת חוות דעת מאת הממונה על עבודות השירות לבקשתו והובהר לו כי מבלי שיפתח צפייה, ונמסרה חוות דעת חיובית.
נוכח כל האמור, מסקנתי היא כי למורת העדר עבר פלילי והנסיבות המקלות, יש לגזור את דינו של הנאשם לענישה בדרך של מאסר בפועל, בהתאם למתחם הענישה שהוצג לעיל, באשר אין כל סיבה לחריגה לקולה, אלא שאדרבא יש להשיב לנאשם כגמולו נוכח מסכת האיומים וההטרדות, שהיו מנת חלקן של שתי המתלוננות, וכדי להרתיע אותו מלשוב על מעשיו, לאחר שהמפגש עם רשויות האכיפה ובית-המשפט במהלך הדרך לא השיג את ההרתעה המיוחלת.
תוצאה: לאור כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 12 חודשי מאסר בפועל מהם תנוכה תקופות מעצרו בכל התיקים הקשורים לתיקים שבכותרת לפי רישומי שב"ס. לשם כך, יתייצב בנאשם בתאריך 1.6.21 בשעה 09:00 בבית הסוהר "הדרים", כשהוא מצויד בעותק מגזר דין זה ובתעודת זהות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה קביעת מיתחם העונש ההולם במלאכת גזירת הדין יש תחילה לקבוע את מיתחם העונש ההולם לעבירות בהן הורשע הנאשם תוך היתחשבות בערך החברתי שניפגע, במידת הפגיעה בו, בנסיבות הקשורות בבצוע העבירה ובמדיניות הענישה הנוהגת.
לא מצאתי לגזור לענייננו מפסק הדין אליו הפניתה ב"כ המאשימה (רע"פ 322/15 ג'אנח נ' מדינת ישראל (22.1.15)) וחלק מהפסיקה אליה הפנה ב"כ הנאשם הנוגעת לאי הרשעה או לענישה מקלה לנוכח המלצה שיקומית של שירות המבחן.
בעברו שירות צבאי שכלל שירות בקבע כנהג במשך 7 שנים ומאז שיחרורו מהשרות הצבאי חלה הדרדרות בהקף צריכת האלכוהול.
...
בסיכומו של דבר הערכת המסוכנות של שירות המבחן בעניינו של הנאשם הייתה נמוכה.
נוכח המפורט לעיל אני סבורה שיש למקם עונשו של הנאשם מעט מעל הרף התחתון של מתחם העונש ההולם, כך שיוטל עליו עונש מאסר לתקופה קצרה אותו יישא בעבודות שירות.
לאחר ששקלתי את השיקולים השונים אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:  חודש מאסר בפועל אותם יישא הנאשם בעבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנאשם סיפר כי קיבל פטור משירות צבאי מטעמי דת ובגיל 21 פתח עסק בתחום האינסטלציה, הגם שלפני כשנתיים נאלץ לסגור את העסק לרקע מחלת אמו.
בנסיבות האמורות המליץ שירות המבחן על ענישה שיקומית-חינוכית בעיניינו של הנאשם, שתכלול צו מבחן למשך שנה – במהלכו ימשיך הנאשם בהליכי הטיפול הנ"ל. אשר לענישה שמעבר לכך המליץ שירות המבחן על ענישה מקילה במיוחד (ללא היתייחסות לחומרת העבירות ונסיבות ביצוען) בדמות צו של"צ בהקף מצומצם.
בנסיבות אלה, לפי גישת הסנגור נידרשת קביעת מיתחם עונש הולם מקילה מאוד – שתחתיתה בענישה צופה פני עתיד ואף אי הרשעה, כאשר לעניין זה הפנה לשני גזרי דין של בית משפט השלום בקריות (ת"פ (שלום קריות) 44128-04-21 מדינת ישראל נ' שאוק (10.04.2022); ת"פ (שלום קריות) 43468-07-20 מדינת ישראל נ' פרעוני (19.12.2022)).
...
בנסיבות אלה אני קובע את מתחם העונש ההולם, במקרה זה, בין 6 חודשי מאסר בפועל, לנשיאה בדרך של עבודות שירות, לבין 12 חודשי מאסר בפועל.
לפי הוראות סעיף זה, אם מצא בית המשפט כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם, הוא רשאי לחרוג לקולה ממתחם העונש ההולם ולקבוע עונשו של הנאשם לפי שיקולי שיקומו.
אשר על כן – ובהתחשב בשיקולים לכף חומרה ולכף קולה, אשר פורטו לעיל – אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: (א) 4 חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פלילי פשע חמור עדות קטין נפגע עבירה (תפח"ע) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הצדדים הגיעו להסדר דיוני, לפיו הנאשם הודה והורשע בכתב האישום המתוקן והופנה לתסקיר שירות מבחן, ללא הסכמה עונשית.
ב"כ הנאשם הפנו לאסופת פסיקה שבה נגזרו עונשים מקלים על עברייני מין, אלא שהנסיבות אינן דומות לענייננו.
בעקבות ההליך המשפטי הודח משירות צבאי.
...
בנסיבות המקרה שבפנינו, לא מצאנו טעמים מיוחדים המצדיקים חריגה מעונש המזערי.
לאחר שבחנו את כלל השיקולים, ונתנו משקל נכבד להודאתו של הנאשם, אשר ייתרה את הצורך בשמיעת עדות הקטין, ולנכונותו של הנאשם לטפל בבעיותיו, מצאנו ללכת כברת דרך לקראתו, ולמקם את עונשו בתחתית מתחם הענישה.
לאחר ששקלנו את כלל השיקולים וביניהם את סכום הפיצוי שהופקד, מצאנו להשית על הנאשם פיצוי כולל בסך 75,000 ₪.
לפיכך, אנו גוזרים על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל בן 4 שנים החל מיום מעצרו 29.5.22.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו