מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

שעות נוספות לעובד ללא פיקוח

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

אך התברר מעדותו של הנתבע 2, כי הנתבעת אינה משלמת גמול עבודה בשעות נוספות גם לעובדים שלטענתה היו תחת פקוחו של התובע, כדפוס היתנהגות שיטתי.
...
אנו קובעים, כי על הנתבעת לשלם לתובע 5,000 ₪ בגין פיצויי הלנת שכר.
לסיכום: אשר על כן ולאור כל האמור לעיל במצטבר, אנו קובעים כי על הנתבעת 1 לשלם לתובע את הסכומים כדלקמן בערכי נטו, תוך 30 יום מהיום.
בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 3,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

א.1, ב, ה. ] הנתבע 2 טען כי יש לדחות את טענתו של התובע בעיניין זכאותו לתשלום שעות נוספות, שעה התובע לא הציג ראשית ראיה לעבודתו, תוך הפנייה את הנפסק בענין ריאן שהובא לעיל[footnoteRef:73].
] עוד טען כי אתר בניה אינו מקום המאפשר פקוח על שעות עבודתו של התובע ובהתאם אין בהם תשתית מתאימה לבצוע מעקב על שעות נוספות ולכן יש לדחות את הטענה של התובע, בהתאם לנפסק בענין ריעני[footnoteRef:74].
...
סוף דבר התביעה כנגד הנתבעות 1 ו- 3 נדחית במלואה.
התביעה כנגד הנתבע 2 מתקבלת באופן חלקי, כך שהנתבע 2 ישלם לתובע את הסכומים הבאים: פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי העבודה – 3,000 ₪ פיצוי בגין אי הנפקת תלושי שכר – 10,000 ₪ חלף הודעה מוקדמת – 8,000 ₪ פיצויי פיטורים – 8,880 ₪ חלף פנסיה – 7,388 ₪ דמי הבראה – 2,457 ₪ פדיון חופשה – 4,751 ₪ גמול שעות נוספות – 75,970 ₪.
משהתרשמנו כי המחלוקת בין הצדדים ביחס לקיומם של יחסי עבודה היתה מחלוקת ממשית ויחסי העבודה הוכרו בדיעבד לא מצאנו לפסוק פיצוי הלנת שכר ופיצוי הלנת פיצויי פיטורים מעבר לריבית וההצמדה שנפסקו.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

נזכיר כי הנתבעת לא טענה בשום שלב כי לא ניתן לפקח על שעות עבודתו של התובע ולכן יש להחיל את סעיף 30(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה.
התובע אינו מבחין בחישוביו בין הסעת תיירים במהלכה נידרש להמתין לנוסעים על אם הדרך כשהם מטיילים, לבין ימי תיירות בהם יכול היה לקראת סוף היום לשהות בחדרו במלון ולצאת שוב בערב להסעה קצרה, שאז יש לראות בזמן בו שהה במלון כהפסקה לכל דבר ועניין שאינה נצברת לצורך חישוב שעות נוספות.
...
סיכום על יסוד כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת באופן חלקי והנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים: פיצויי פיטורים 101,827 ₪ הפרשי שכר 5,280 ₪ הפרשי שכר שעתי 2,934 ₪ שעות נוספות 59,198 ₪ פנסיה 4,115 ₪ פדיון חופשה 7,843 ₪ הבראה 2,498 ₪ חגים 512 ₪ קרן השתלמות 3,161 ₪ הודעה על תנאי עבודה 2,000 ₪ לסכומים אלו יתווספו הפרשי ריבית והצמדה מיום 1.7.2019 ועד למועד התשלום בפועל, למעט הרכיבים הבאים: לרכיב שעות נוספות אשר מתייחס לתקופה שבין 4/2013 ועד 2/2016 יתווספו הפרשי ריבית והצמדה מאמצע התקופה, כלומר מיום 1.9.14; לרכיב פנסיה אשר מתייחס לתקופה שבין 4/2013 ועד 6/2019 יתווספו הפרשי ריבית והצמדה מאמצע התקופה, מיום 1.5.16; ולרכיב קרן השתלמות אשר מתייחס לתקופה שבין 7/2018 ועד 6/2019 יתווספו הפרשי ריבית והצמדה מאמצע התקופה, כלומר מיום 1.1.19.
נוכח מהות המחלוקות העקרוניות בתיק, לא שוכנענו כי יש לפסוק פיצויי הלנה.
לעניין ההוצאות, שקלנו את העובדה כי ביחס למרבית המחלוקות העקרוניות, טענותיו של התובע התקבלו, אך מנגד שקלנו גם את הפער בין סכום התביעה לבין הסכום שנפסק לעיל, ולפיכך תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ והוצאות שכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪, אשר ישולמו תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין, אחרת יישאו הפרשי ריבית והצמדה ממועד קבלת פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בסעיף 26ב לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (להלן: חוק הגנת השכר) נקבע כי בתביעה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה שבועית, שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה, הרי שבהעדר תעוד על שעות העבודה כמתחייב מהוראות החוק, נטל ההוכחה כי העובד לא עמד לרשות העבודה בשעות שבמחלוקת מוטל על המעסיק, וזאת בכפוף לתקרה הקבועה בסעיף 26ב(ב) לחוק 15 שעות נוספות שבועיות או 60 שעות נוספות חודשיות.
בנסיבות אלו דרישת התובע לתשלום הפרישי שכר עבור שעות שהוא מודה שלא ביצען בפועל, לאחר סרובו בתוקף להנחיות מעסיקתו והרבנות להיות נוכח ולדווח נוכחות, בכוונה למנוע כל פקוח על שעות עבודתו, נגועה בחוסר תום לב וניסיון להתעשר שלא כדין על חשבון הנתבעת.
...
לא מצאנו כי עומדת לזכות התובע יתרה לתשלום.
על כן, אנו דוחים רכיב תביעה זה. לסיכום רכיבי התביעה – אי מתן הודעה בדבר תנאי עבודה, פיצויי פיטורים, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, הפרשי שכר, שכר עבודה, פדיון חופשה, דמי הבראה והחזר הוצאות רכב, – נדחים בזאת.
מצאנו כי טענות התובע היו מוגזמות, חסרות תום לב ונוגדות את ההסכמות מצדו לתנאי העבודה והשכר בכל תקופת העבודה, בחלקן הודה בעצמו.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, התובע לא הצהיר אודות גובה השכר שלטענתו סוכם עימו אלא הסתפק בלציין כי השכר אשר סוכם פוצל באופן מלאכותי, ללא כל פירוט (סעיף 13 לתצהיר התובע, ראו בהקשר זה גם פרוטוקול, עמ' 5, ש' 32-39) עוד יצוין כי לא מצאתי שיש ממש בטענות התובע במסגרת סיכומיו בדבר תשלום רכיב השעות הנוספות הגלובאליות לשם ההתאמה לשכר המינימום הענפי בענף הבנייה, אשר אינן מתיישבות עם העובדות לאשורן.
כאמור, לתיק הוגשו דוחות נוכחות לגביהם אין מחלוקת שהם משקפים מהימנה את שעות העבודה בפועל ועולה שהנתבעת עמדה בדרישה לפקח על שעות עבודתו של התובע ובדרישה לערוך רישום כדין של שעות העבודה.
...
התובע הודיע בסיכומיו על דחיית התביעה כנגד הנתבע 2 ועל כן לא נדרשתי למחלוקת זו. סוף דבר הנתבעת תשלם לתובע תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין את הסכומים הבאים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל: בגין הפרשות לקרן השתלמות- סך של 11,927 ₪.
לחילופין, ככל שיש קושי מעשי לעשות כן הנתבעת תשלם סכום זה ישירות לתובע.
בנוסף, בשים לב לכך שמרבית התביעה נדחתה תשלם הנתבעת לתובע השתתפות בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו