מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

שעות נוספות בגין זמן המתנה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

לגירסת הנתבעת, כפי שהובעה על ידי משה אורגד בעדותו, בחודשים הראשונים לעבודת התובע, היות שהתובע הגיע לעבודה וחזר לביתו עם יורם (אחד השותפים בנתבעת), לעיתים יורם היה מתעכב כ- 15-20 דקות ביציאה מהעבודה, לכן על מנת להמנע מויכוחים עם התובע לתוספת תשלום בגין זמן ההמתנה, ניתנה לו תוספת בגין שעות נוספות גלובאליות, והובטח לו שבמקרים חריגים של עבודה בשעות נוספות של שעה ויותר יקבל תשלום בנפרד.
בחודשים בהם התובע שהה בחופשה או בחופשת מחלה, שולמה לתובע התוספת הקבועה במלואה בסך 200 ₪ בגין "ש.נוספות", ולא באופן יחסי למספר הימים שעבד, ועובדה זו איננה מתיישבת עם גרסת הנתבעת, התשלום ניתן בגין המתנה להסעה.
...
לאור האמור טענת הקיזוז- נדחית.
לסיכום: אשר על כן ולאור כל האמור לעיל במצטבר, אנו קובעים שהנתבעת תשלם לתובע בשלב זה את הסכומים מטה בתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל: בגין פגמים בהליך השימוע סך של - 14,040 ₪ הפרשים בגין הודעה מוקדמת סך של 625.56 ₪ הפרשים בגין פדיון ודמי חופשה סך של 4,384.55 ₪ הפרשים בגין דמי מחלה סך של 2,536.80 ₪ הפרשים בגין אי הפרשות לקרן פנסיה סך של 5,552.85 ₪ .
בנוסף, הנתבעת תשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 8,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

"כלל פסוק הוא, כי אין לכלול את הזמן בו נסע העובד ממעונו למקום עבודתו ובחזרה ממנה, כשעות עבודה המזכות בשכר. זאת מן הטעם שהעובד אינו עומד לרשות העבודה בעת הנסיעה [ע"ע 681/05 בון תור בע"מ - יעקב הרמתי, (לא פורסם) [פורסם בנבו] 6.11.2006; תב"ע מא/ 99-2 סלאח יוסף אלג'מאל – אל וו בע"מ, [פורסם בנבו] פד"ע יג 129 (להלן: עניין סלאח יוסף ג'מאל)]. זאת ועוד. בהעדר הסכם קבוצי, צו הרחבה, או חוזה בין הצדדים המורה כי זמן הנסיעה יחשב כשעות עבודה, וככל שהעובד בדרכו לעבודה אינו מסיע בעצמו עובדים למקום העבודה ומחזירם לביתם, אין הוא זכאי לשכר עבודה או גמול שעות נוספות בגין זמן זה [ראו בהתאמה: עניין סלאח יוסף אלג'מאל; דב"ע מד/ 143-3 חיים קיסר - צבן בע"מ, [פורסם בנבו] פד"ע טו 269]." ע"ע (ארצי) 93/09 נפתלי בנקין – מדינת ישראל משרד החקלאות, מיום 25.7.10.
בכל הנוגע ל"נסיעות השטח" בהתאם לפסיקה, אלה יחשבו כשעות עבודה מתחילתן ועד סופן - לרבות זמן המתנה במהלך נסיעות שטח .
...
סוף דבר התביעה מתקבלת באופן חלקי.
הנתבעת תשלם לתובע: הפרש פיצויי פיטורים בסך 10,833 ₪.
בשים לב לסכום התביעה אל מול הסכום שנפסק, אנו קובעים שהנתבעת תישא בהוצאות שכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪, צמודים כחוק מהיום.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

טענות הצדדים טענות התובע לטענת התובע, לא שולמו לו זכויות סוציאליות כלשהן מעבר לשכר העבודה ולפיכך על הנתבעים לשלם לו את מלוא זכויותיו, לרבות דמי הבראה, חגים, חופשה, החזר הוצאות נסיעה, שעות נוספות ושבת, והפרשות לקרן פנסיה ופיצויים.
התביעה לתשלום עבור "שעות המתנה" התובע עתר בכתב התביעה לפצוי בגין זמן ההמתנה למשמרת, אולם לא חזר על תביעתו בעיניין זה במסגרת התצהיר.
...
] בנסיבות העניין, על יסוד הפסיקה שהובאה לעיל ועדותו של הנתבע, נחה דעתי כי מתקיימים התנאים להרמת מסך ההתאגדות בין שתי החברות וחיוב הנתבעת 2 בחובותיה של הנתבעת 1 ולהפך.
סוף דבר אשר על כן, הנתבעת 1 ו-2 ישלמו לתובע, ביחד ולחוד, סך של 106,948 ₪ בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין, כדלקמן: דמי הבראה בסך 2,285 ₪.
התביעה נגד הנתבעים 3 ו-4 נדחית, כאמור ללא צו להוצאות.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

בתצהירו של מר רפי עמר, המשמש כמנהל משאבי אנוש בנתבעת ואשר היה העד היחיד מטעם הנתבעת (להלן: "מר עמר") נטען, כי סוכם עם התובע בזמנו (בשנת 2000) כי ישולם לו שכר בסכום של 5,000 ₪ (נטו) עבור עבודה במשרה מלאה, כולל עבודה בימי שישי וכולל עבודה בשעות נוספות "עפ"י מתכונת עבודה רגילה". עבור שעות נוספות "מעבר למתכונת העבודה הרגילה", סוכם עם התובע כי התשלום עליהן יבוצע באמצעות פרמיות הובלה שונות[footnoteRef:14].
תסביר מה זה, זה מתנה? לא. זה אחרי השעות הנוספות וזה לא שייך.
] כאן המקום לציין, כי הנתבעת מסרה מספר גרסאות גם ביחס למספר השעות הנוספות שבגינן שילמה לתובע שכר במסגרת ה"שכר הכולל" המוסכם לטענתה, כדלקמן: בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי התובע עבד במתכונת של 8 שעות עבודה ו-3/4 שעה הפסקה, וכי מעבר לשעות אלו התובע תוגמל בפרמיות אשר שיקפו נאמנה את תוספת השכר עבור עבודתו בשעות נוספות[footnoteRef:52].
...
סוף דבר התביעה לתשלום גמול שעות נוספות מתקבלת בחלקה, באופן שהנתבעת תשלם לתובע הפרשי גמול שעות נוספות בסכום של 132,981 ₪.
התביעה לתשלום פדיון חופשה במסגרת הליך זה בלבד – נדחית.
הנתבעת תשלם בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק דין זה, את הוצאות התובע בסכום של 3,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסכום של 7,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

לטענתה, התובע קיבל גמול שעות נוספות גלובאליות שהופיע בתלוש השכר שלו והוא היה מודע לו. לטענת הנתבעת, בשל תנאי עבודת התובע כנהג מוביל לא נערך רישום שעות עבודה אולם התובע כלל לא הציג גרסה אמינה בנוגע לשעות עבודתו, וגירסתו נסתרה מדוחות האיתוראן שהוצגו, ושאינם שנויים במחלוקת.
איננו מקבלים את גירסתו המאוחרת והמשופצת של התובע של תוספת זמן עבודה במחסן, משהודה כי עבד במחסן במקרים ספורים בלבד, וכן איננו מקבלים גירסתו בדבר תוספת זמן העמסה יומי של שעה וזמן המתנה של שעה וחצי בשבוע לעריכת מקאסות.
...
עד הנתבעת, שגם התובע אישר כי הוא זה שמוציא את תלושי השכר כלל לא נחקר בעניין זה. אשר על כן, התביעה ברכיב זה נדחית.
סיכום לסיכום, תביעת התובע מתקבלת בחלקה.
כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 9,000 ₪ שישולמו תוך 30 יום מקבלת פסק הדין שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו