מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שלילת רישיון נהיגה והזכות לעבודה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

" באשר לשעות הלילה נקבע: "בכל יממה של ויזה, ישן התובע במהלך 7 שעות לפחות, שבגינן אינו זכאי לתשלום שכר עבודה." על פי סעיף א.1 לתקנה 168 לתקנות התעבורה, חייבים הנהגים לנוח לפני יום נהיגה במשך 7 שעות רצופות לפחות.
לטענת הנתבעת ישראל עבד אצלה 3 תקופות עבודה מקוטעות ולא רצופות כדלקמן: מיום 5.10.08 ועד 19.2.09, כאשר בתקופה שמיום 20.2.09 ועד 19.5.09 לא עבד כלל בגלל שלילת רישיון הנהיגה שלו (התובע מאשר כי היה בשלילה בתקופה זו).
...
טענת הנתבעת בעניין זה נדחית איפוא.
סיכום: לנוכח כל האמור לעיל, על הנתבעת לשלם לתובעים את הסכומים הבאים: לתובע מס' 1 מר ינקו: הפרשי שכר (תעריף שעתי שגוי) בסך 9,327 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 5/8/12 ועד התשלום בפועל.
כמו כן תשלם הנתבעת לכל אחד מהתובעים הוצאות משפט בסך 1000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 8,500 ₪ תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

עבודות השרות לא יחלו לפני 16.2.2020 ב"חברה קדישא" או בכל מקום השמה אחר שיקבע הממונה; הנאשם הוזהר מאי קיום הוראות הממונה ומאפשרות הפקעת עבודות השרות בהחלטה מינהלית; 6 חודשי מאסר, שלא ירוצו אלא אם יעבור הנאשם כל עבירה לפי פקודת הסמים, למעט שימוש עצמי והחזקת כלים לשימוש עצמי, בתוך שלוש שנים מהיום; 3 חודשי מאסר שלא ירוצו, אלא אם יעבור הנאשם עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, עבירות של החזקה/צריכת סמים לשימוש עצמי לרבות החזקת כלים לשימוש עצמי וכן עבירה של הפרת הוראה חוקית, וזאת בתוך שלוש מהיום; 24 חודשי שלילת רישיון בפועל, החל מיום 1.1.2020, כאשר הפקדת הרישיון תבוצע עד ליום זה במזכירות בית המשפט.
12 חודשי שלילת רישיון נהיגה או זכאות מלקבל או מלהחזיק ברישיון, וזאת על-תנאי למשך שנתיים מהיום.
...
אמנם, התמונה העולה מהתסקירים מעלה יותר צללים מאורות, ואולם אני סבור כי הנאשם שמר על יציבות רבה למרות כל האתגרים שעמדו בפניו, והצליח לעמוד במבחנים החוזרים ונשנים בהם עמד, ובהם בדיקות השתן האחרונות שמסר שנמצאו נקיות.
אני סבור כי עונש זה הולם את הנסיבות, את מאמציו של הנאשם ע"פ דרכו להשתקם ואת מוקדי היציבות בחייו כיום.
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 7 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

טיעוני הצדדים לעונש בתמצית - ב"כ המדינה ביקשה מבית המשפט לאמץ את ההסדר וביחס לרכיבי הענישה הנוספים ביקשה להחמיר עם רכיב הפסילה בפועל, שכן לחובת הנאשם 5 פסילות רישיון מותנות אותן ביקשה להפעיל במצטבר לעונש הפסילה שיגזר עליו בפרשה זו. לשיטת המדינה, ומאחר ולחובת הנאשם הרשעה נוספת בגין נהיגה בזמן פסילה, ומאחר והסדר הטיעון כולל הפעלת מאסר מותנה בחופף ל- 9 חודשי המאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, הרי שאין הצדקה להקלה ברכיב הפסילה ויש להרחיק את הנאשם מיכולת נהיגה לתקופה ארוכה העולה על שנה.
מיתחם העונש לפרשה זו - הערך המוגן בעבירות של נהיגה של בזמן פסילה ונהיגה תחת השפעת אלכוהול הוא שלום הציבור וזכותו לנוע בדרכים בביטחון.
הנני גוזר על הנאשם 6 חודשי מאסר אשר ירוצו במידה והנאשם יבצע ויורשע בבצוע עבירה של נהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה או נהיגה במצב של שיכרות או נהיגה תחת השפעת אלכוהול והכל תוך 3 שנים מהיום.
...
ביחס לכלל העבירות שביצע הנאשם בפרשה זו בנסיבות ביצוען כפי שתואר לעיל (הנאשם מורשה לנהיגה במקור, נהיגתו לא הייתה בכביש אלא בשטח עפר בין שני ישובים בפזורה, הוא היה תחת השפעת אלכוהול ולא במצב של שכרות, ניסיון הבריחה שלו היה רגלי ולא רכוב, וברקע היו תלויות כנגדו שתי פסילות לתקופה כוללת של חצי שנה), אני סבור כי מתחם עונש המאסר יתחיל ב- 9 חודשים (שיכול וירוצו בדרך של עבודות שירות) עד 15 חודשי מאסר בפועל.
אף שענישה זו מצויה בחלקו הנמוך של המתחם, היא סבירה נוכח עובדות כתב האישום המתוקן, לקיחת האחריות המלאה של הנאשם, והתנהגותו החיובית לאורך התמשכות ההליך בפרשה זו. אני מקבל את הסדר הטיעון שבין הצדדים ביחס לרכיב המאסר.
לפיכך, הנני דן את הנאשם לעונשים הבאים: קנס בסך 1000 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו.
הנני גוזר על הנאשם 6 חודשי מאסר אשר ירוצו במידה והנאשם יבצע ויורשע בביצוע עבירה של נהיגה בזמן פסילת רישיון נהיגה או נהיגה במצב של שכרות או נהיגה תחת השפעת אלכוהול והכל תוך 3 שנים מהיום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בכל הנוגע למעשים מושא ענייננו, ובהתייחס הנאשם לביצועם, ציין שירות המבחן כי הנאשם "הודה חלקית במיוחס לו בכתב האישום, קבל אחריות חלקית לבצוע העבירה, אך שלל את מעשיו". הנאשם טען כי הוא אמנם זה ששכר את הדירה, אך הוא לא זה אשר גידל את הסמים.
שירות המבחן סיכם הדברים והעריך, כי "קיימת נזקקות להמשך עבודה על חידוד וחיזוק גבולות פנימיים והתנהגותיים בנוסף להעמקת החיבור לאחריות לעבירות ולחייו". על פי הערכת שירות המבחן, המשך טפול במסגרת היחידה לטפול בהתמכרויות בפקוח שירות המבחן, "יש בו כדי להפחית הסיכון להישנות עבירות בעתיד, ולהוות כלי ליצירת שינוי היתנהגותי, ריגשי ומחשבתי". משכך, המליץ שירות המבחן להעדיף ענישה שיקומית באמצעות צו מבחן למשך שנה, במסגרתו הנאשם ימשיך את הטיפול במסגרת היחידה לטפול בהתמכרויות בפקוח שירות המבחן.
הנאשם שכר דירה לתקופה בת שנה לצורך זה; הוא החזיק בדירה ציוד וכלים שאיפשרו בידיו לגדל את הסמים, ואף צרך בלא שהיה זכאי לכך חשמל בעלות המגעת כימעט כדי 20,000 ₪.
טרם חתימה אעיר, כי לא נעלמה מעיני עתירת המאשימה להשית על הנאשם פסילת רישיון נהיגה, וכן פסילה מותנית.
...
על מנת לשמר מגמות אלו, סבורני כי יש לאמץ את המלצת שירות המבחן ולאפשר בידי הנאשם להמשיך את הטיפול בו הוא מצוי כיום.
סוף דבר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: · תשעה (9) חודשי מאסר בפועל.
· אני מורה על חילוט הרכוש שחילוטו התבקש בכתב האישום, לטובת קרן החילוט.

בהליך תאונת דרכים (ת"ד) שהוגש בשנת 2023 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

· עפ"ת (מחוזי מרכז) 2035-03-17 מדינת ישראל נ' משה קטייב (25/06/17) – המערער הורשע בעבירות של נהיגה ללא ביטוח, בחוסר זהירות, אי מתן זכות קדימה בפניה שמאלה בצומת, גרימת תאונת דרכים וחבלות של ממש לרוכב אופנוע אשר נסע בכביש ממול.
לא אחמיר עם הנאשמת כדרישת המאשימה (30 חודשי פסילת רישיון נהיגה).
וותק נהיגתה אינו מאפשר מיקום עונשה ברף התחתון אלא בסמוך לו. לפיכך ועל יסוד דברים אלה, אני גוזרת על הנאשמת את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 3 חודשים, שירוצה בדרך של עבודות שירות, במרכז יום מושב חירות, רחוב המייסדים.
...
לאור כל האמור לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי מתחם העונש ההולם את נסיבות ביצוע העבירות בתיק זה, כשרף חוסר הזהירות בינוני לכל הפחות ומידת הנזק היא גבוהה, נע בין מאסר בפועל בן חודשים בודדים אשר יכול וירוצה בדרך של עבודות שירות ויכול ויגיע עד 9 חודשי מאסר בפועל ובין 20-36 חודשי פסילה בפועל, ולצידם רכיבי ענישה משמעותיים נוספים.
לכן, לא אוכל להיעתר לבקשת ההגנה להשית פסילה בת 8-11 חודשים החורגת מן הרף התחתון של המתחם אותו קבעתי.
וותק נהיגתה אינו מאפשר מיקום עונשה ברף התחתון אלא בסמוך לו. לפיכך ועל יסוד דברים אלה, אני גוזרת על הנאשמת את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 3 חודשים, שירוצה בדרך של עבודות שירות, במרכז יום מושב חירות, רחוב המייסדים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו