מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שלילת ערעור בשל איחור בהגשתו

בהליך ערעור על החלטת רשם (ע"ר) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מר דאובר הוליך את המערערת שולל וגרם לנזק הנידון במסגרת ההליך, תביעתה אינה משוללת יסוד ומתחייבת בחינה בדבר הרמת מסך בעיניינו.
קרי, האם מדובר בעירעור אשר סיכויו להיתקבל גבוהים ועל כן ראוי להיתעלם מהכשל בדבר מועד הגשת העירעור נוכח סכויי העירעור [עניין רחימי].
אני ערה לעובדה כי בדיון שהתקיים ביום 17.10.21, עידכן בא כוח המערערת כי ההוצאות שהושתו על המערערת שולמו למשיבים, אך מדובר באיחור ניכר בבצוע התשלום, עובדה הפועלת לרעת המערערת שכן בהתאם להלכה הפסוקה אי תשלום הוצאות מהוה שיקול להפקדת ערובה, כפי שהיה נכון במועד קבלת ההחלטה על ידי כבוד הרשמת ואף במועד הגשת העירעור.
...
לפיכך , אני סבורה כי בדין קבעה כבוד הרשמת כי סיכויי התביעה כנגדו נחזים להיות קלושים.
סוף דבר לאור כל המקובץ, יש לאשר את החלטת הרשמת בעניין חיוב המערעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיבים נוכח כלל הטעמים אשר פורטו לעיל.
עם זאת, שוכנעתי כי יש להפחית את סכום הערובה וזאת בשם לב לגובה התביעה , הצורך להבטיח את זכות הגישה לערכאות וכן לאחר עיון בפסיקות דומות של בית הדין לעבודה בנסיבות בהן המדובר באזרח/ית ישראלי/ת. לאחר בחינת כלל השיקולים הנזכרים לעיל , יופחת סכום הערובה להבטחת הוצאותיו של מר דאובר ויועמד על סך של 25,000 ₪.

בהליך ערעור חדלות פירעון (עחדל"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

משעה שהמערער לא הציג נתונים התומכים בעמדתו לפיה הנו נעדר כושר הישתכרות או הצדקה לאי הגשת דו"חות, החלטת הממונה מיום 22.9.22 ניתנה כדין ועל יסוד הנתונים שהוצגו ואין מקום להתערב בה. דיון - עחדל"פ 38767-01-23 המערער מלין כנגד הכרעות הנאמן בתביעות החוב שהוגשו במסגרת ההליך וכנגד החלטת הנאמן שלא לידון בהשגות שהגיש המערער על הכרעות אלה, באופן המהוה לטעמו שלילת זכות הטיעון ופגיעה בכללי הצדק הטבעי.
נטען שהמערער היה מודע להכרעות בתביעת החוב לכל המאוחר עם הגשת דו"ח הנאמן בתיק העקרי (ביום 7.9.22) ולכן העירעור הוגש באיחור ניכר מבלי שבקש המערער ארכה להגשתו.
...
נוכח מכלול הנימוקים דלעיל, דין הערעור להידחות.
הנושה השיב לטענות המערער וטען כי יש לדחות את הערעור על הסף נוכח איחור בהגשתו והתייחסות לטענות חדשות בערעור.
הפועל היוצא מהאמור לעיל הוא כי דין הערעורים להידחות במלואם על יסוד הנימוקים דלעיל.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

זאת משום שכאמור לעיל (בפיסקה 12), הכרעה בבקשה להגשת ערעור באיחור מטעמים מיוחדים, תבחן תוך מלאכת איזון בין שלל שיקולים, ובין היתר השיקול בדבר מהות ההליך.
...
דיון והכרעה לאחר עיון בבקשת רשות הערעור, על נספחיה, סבורני כי דינה דחייה על פי תקנה 148א לתקנות, אף מבלי להידרש לתשובת המשיבים.
הבקשה נדחית אפוא.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

ערעור יובל על החלטה זו הוגש לבית הדין האיזורי ונדחה על הסף בשל האיחור בהגשת העירעור (על"ח 31790-04-14).
כללו של דבר: בנסיבות המקרה, אין מקום לבחון אם יש לשלול את ההכרה במערערים כעובדי החברה בשל היתנהלות הנגועה בחוסר תום לב. זכויות המערערים: לנוכח המסקנה אליה הגיע, בית הדין האיזורי לא דן ולא הכריע בשאלות הטעונות הכרעה ובכלל זאת נסיבות סיום ההיתקשרות בין המערערים לבין החברה, מהן נגזרות זכויותיהם לפצויי פיטורים וזכויות נוספות; מהות התשלום בסך של $15,000 ששולם לסובל עם סיום ההיתקשרות והאם קיימת לו מניעה מהעלאת תביעות נוספות.
...
כללו של דבר: בנסיבות המקרה, אין מקום לבחון אם יש לשלול את ההכרה במערערים כעובדי החברה בשל התנהלות הנגועה בחוסר תום לב. זכויות המערערים: לנוכח המסקנה אליה הגיע, בית הדין האזורי לא דן ולא הכריע בשאלות הטעונות הכרעה ובכלל זאת נסיבות סיום ההתקשרות בין המערערים לבין החברה, מהן נגזרות זכויותיהם לפיצויי פיטורים וזכויות נוספות; מהות התשלום בסך של $15,000 ששולם לסובל עם סיום ההתקשרות והאם קיימת לו מניעה מהעלאת תביעות נוספות.
לפיכך, אין מנוס מלהחזיר את עניינם של המערערים לבית הדין האזורי לבחינת זכויותיהם של המערערים.
סוף דבר: הערעור מתקבל ואנו קובעים כי התקיימו יחסי עבודה בין המערערים לבין החברה.

בהליך ערעור על פי חוק (על"ח) שהוגש בשנת 2024 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

הוועדה קבעה בהחלטתה, כדלקמן: יש לדחות את בקשת הארכה של המערערת; אין בנסיבות שהוצגו על ידי המערערת טעמים שמצדיקים את האיחור בהגשת הערר; הוועדה לא שוכנעה שהערר הוגש באיחור בשל נסיבות שלא היו תלויות במערערת, ושמנעו ממנה מלהגיש את הערר תוך פרק הזמן הנידרש; בין אם הערר הוגש ביום 16.8.2020 (בדוא"ל שנשלח לכתובת שגויה, כאמור לעיל), ובין אם הוא הוגש ביום 19.8.2020 (בדואר), הרי שמדובר בערר שהוגש באיחור; סמכות הוועדה להאריך מועדים קבועה בסעיף 18 לחוק, שקובע הסדר ברור ויוצר הסדר שלילי לפיו הוועדה אינה מוסמכת להאריך את המועדים מעבר ל-14 הימים, שכבר ממילא ניתנו על ידה; שאלת סמכות ועדת ערר להאריך את המועדים להגשת ערר מעבר למועד שנקבע בחוק נבחנה על ידי בית המשפט העליון, שקבע כי לוועדת ערר אין סמכות שכזאת; הדברים יפים גם בעניינינו, שעה שהמחוקק שלל במפורש את סמכות הוועדה להאריך מועד מעבר ל-14 ימים נוספים; עמדה זו אושרה בפסיקת בתי הדין לעבודה.
...
הכרעת בית הדין – נציין תחילה כי מקובלת עלינו במלואה טענת המשיבה, וכן עמדת הועדה עצמה, כי לועדה אין סמכות להאריך מועדים מעבר ל-28 ימים.
על כן, גם טענת סיכויי הערר נדחית.
לסיכום – לא הוכח כי נפל בהחלטת הועדה מיום 28.2.2023 פגם אשר מצדיק את התערבות בית הדין.
לפיכך ולאור כל האמור לעיל, הערעור נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו