מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שכ"ט עו"ד פיטורין יום לפני הדיון

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בין השאר, הצדדים אמורים היו להשלים את הליכי גילוי המסמכים לא יאוחר מ-30 ימים טרם הדיון.
פריט 18 – המסמכים הנוגעים לתוכניות האדריכליות לשפוץ משרד יונגר – טענת עו"ד עזרן – נידרש להוכחת ההבטחות שניתנו לו ע"י עו"ד יונגר – החלטתי – המבקש לא דורש פיצוי על הבטחה שהופרה, כביכול, ולא טוען, למשל כי התפטר כדין מפוטר מעילה זו. אי לכך, גילוי מיסמך זה נדחה.
רשימת תקבולים שעו"ד עזרן גבה מחוץ למשרד מיום 1.1.17 – 31.1.19 – לא ברורה כוונת עו"ד יונגר בפריט זה. האם כוונת עו"ד יונגר כי עו"ד עזרן גבה שכ"ט שלא במסגרת המשרד? האם הכוונה לתקבול במסגרת התיקים הקשורים למשרד יונגר? או תקבול בכל עניין בו טיפל עו"ד יונגר? מכל מקום, על מנת לייעל את ההליך, ככל שעו"ד עזרן קיבל תקבול בקשר לתיקי משרד עו"ד יונגר בתקופה התחומה, תקבול שלא ניכנס למשרד יונגר, עליו לפרט בתצהיר מסודר לגבי כך. 27.14.
...
ראו החלטתי בסעיף 23.15.
הקלטת השיחה שביצע עו"ד עזרן ביום 13.1.19 וכל ההקלטות וההסרטות מ-1/18 ועד 31.1.19 במשרד – ראו החלטתי בסעיף ‎27.9 לעיל – יש לגלות המידע כאמור.
סוף דבר על הצדדים להשלים את הליך גילוי המסמכים עד ליום 15.3.2020, באופן הדדי.

בהליך המרצת פתיחה בוררות (הפ"ב) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לקראת הישיבה הרביעית שנקבעה ליום 13.11.2017 שינה מר כהן ממנהגו ונקט טאקטיקה שונה, ולפיה פיטר מייצוג את בא כוחו יום לפני התאריך הקבוע לדיון, שעתר בשמו לדחית הישיבה על מנת לאפשר למר כהן להסדיר ייצוג חדש.
הבורר שמעוני חתם על הפסיקתא הנושאת תאריך 27.11.2017, ולפיה חויבו גם המבקשת וגם מר כהן שבהתאם לכותרת הפסיקתא היו הנתבעים בבוררות "לשלם לתובעת את מלוא הסכום הנידרש על ידה בגין הסכם ההלוואה מיום 15.11.2010 (קרן וריבית על פי ההסכם) בסך כולל של 2,608,000" בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 75,000 ₪.
בהודעה ששיגר לבורר עו"ד צבי מרגליות ממשרד עו"ד אוסידון ביום 13.11.2017 שעה 09:50 (עשר דקות לפני מועד הדיון!) צוין: "
...
לאחר שהמתין למר כהן או לבא כוחו עד לשעה 11:00 אף שהדיון נקבע לשעה 10:00 קבע הבורר כי "הנתבע עצמו לא התייצב לדיון וכן בא כוחו עו"ד מרגלית. הנתבע גם לא התייצב לדיון הקודם שנקבע לתאריך 7.11.17 והוזהר שאם לא יתייצב יתקיים הדיון בהעדרו. כמו כן פניתי לעו"ד מרגלית כדי שיבהיר את האזהרה למרשו. בנסיבות אלה אין מנוס אלא לקיים הדיון בהעדרו של הנתבע. מפאת ההמתנה הארוכה ימציא ב"כ התובע הדרוש למתן פסיקתא תוך 7 ימים מהיום לרבות ייפוי הכוח שצוין בהחלטת בית המשפט המחוזי...". פסק הבוררות הפסיקתא אכן הוגשה לחתימת הבורר.
אני מורה על אישור פסק הבוררות שניתן ע"י השופט בדימוס יעקב שמעוני ביום 27.11.2017.
המבקשת תשלם למשיב את הוצאות הבקשה בסך 35,000 ₪.
אני מורה למזכירות לסרוק לנט המשפט את הפרטיכל+ החלטה מיום 13.11.17 שאני מסמנת כמש/1, אף את הפניה לבורר+החלטה מיום 13.11.17 – שאני מסמנת כמש/2.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהסכם זה נרשם: "הלקוח מאשר בחתימתו כי קיים חוב נוסף, על האמור בהסכם זה, ע"ס 20,000 ₪ בצרוף מע"מ בגין הטיפול המקצועי בהליכים בבימה"ש לעינייני מישפחה". שטר החוב נשוא תביעה זו נחתם באותו מעמד ועל סך של 58,500 ₪ המהוים סכום של חיוב בשכ"ט עו"ד בגין הליך העירעור בצרוף יתרת החוב בסך 20,000 ₪ בסה"כ 50,000 ₪ בצרוף מע"מ. בסיכומיו, מיפרט ב"כ התובע את תחשיב הסכומים שיש לחייב בהפחתת התשלומים ששולמו בטרם נחתם ההסכם האחרון בין הצדדים וטוען כי לפנים משורת הדין, הסכים להפחית יתרת החוב בגין הסכמי שכר הטירחה הקודמים, מסך 31,205 ₪ לסך של 20,000 ₪ בצרוף מע"מ. האם אכן חובו של הנתבע עמד על סך של 31,205 ₪? הסכומים שיש לצרף זה לזה הם: יתרת החוב בגין הסכם ראשון בסך 12,000 ₪ בצרוף מע"מ לאחר ניכוי תשלום בסך 3,000 ש"ח = 14,040 ₪.
בתצהיר עדות ראשית מטעמו טען כי היה לחוץ ומפוחד בגין תביעה שהגישה אישתו כנגדו בבית הדין הרבני וכי התובע ניצל את מצבו בכך שהחתימו על הסכם שכר הטירחה האחרון מספר ימים לפני הדיון בבית הדין אליו נשלח לבדו על ידי התובע.
אין מחלוקת כי הנתבע הוא שהפסיק את הייצוג והתובע לא סתר את טענת הנתבע לפיה פוטר על ידו ולא טען אחרת.
...
עולה מכל האמור לעיל, כי גרסת התובע עולה בקנה אחד עם אישורו של הנתבע בהסכם האחרון עליו חתם כי עליו לשלם בגין הייצוג בערעור סך של 30,000 ₪ בצירוף מע"מ בנוסף לחוב קיים בסך 20,000 ₪ בצירוף מע"מ ואף חתם על שטר חוב המייצג סכום זה. עיינתי הלוך ושוב בסיכומיו של ב"כ הנתבע ומצאתי כי כל טענותיו של הנתבע דינן דחייה.
סוף דבר הוא כי הנתבע ישלם לתובע 38,950 ש"ח (=17,550 ₪ כולל מע"מ + 23,400 ₪ כולל מע"מ – 2,000 ₪).
כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 3,000 ₪.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

יחד עם זאת, המערער שהתייצב לדיון, אישר לבית המשפט בפתח הישיבה, כי הוא זה שפיטר את עורך הדין בפגישה שקיימו יום לפני הדיון, לדבריו משום "שלא הסתדרו" על שכר טירחה, וכי הוא הודיע לעורך דינו שהוא רוצה להעביר את התיק לעורך דין אחר.
...
שקלתי בדברים, ולטעמי דין הערעור להידחות.
סופו של דבר, אני דוחה את הערעור.
בשים לב לשיעור הכספי בו מדובר ולתוצאת הערעור, אני מחייב את המערער לשלם למשיבה את הוצאות הערעור ושכ"ט עו"ד בגינו בסך כולל של 25,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בתצהירי הנתבעת נטען לראשונה כי מדובר ב"עובד קבלן" וצורפו תלושי שכר של התובע מאת חברת "אלפא ניהול והשקעות". בפתח דיון ההוכחות שהתקיים ביום 16/3/23, נישאל ב"כ הנתבעת מדוע הוגשו תצהירי התובעת יום אחד לפני הדיון ומדוע רק במועד זה גילתה הנתבעת שהתובע הועסק בחצריה, אלא שלטענתה – הועסק על ידי חברה אחרת שנתנה לה שירותים.
ועוד הוסיף: "הנתבעת מוכנה לקחת אחריות על זכויותיו של התובע בהתאם למה שייפסק". בהחלטה ממועד הדיון, חויבה הנתבעת בתשלום הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 5000 ₪, בגין היתנהלותה.
בתצהיר התובע נאמר: "בסוף חודש 6/2020 פוטרתי מעבודתי, לאחר שביקשתי כי ישולמו לי שכרי וזכויותיי בהתאם לדיון ובמסגרת תלוש שכר". התובע נישאל בחקירתו: ש. אז למה עזבת את העבודה? ביקשתי שיעלו לי את המשכורת, ואז הם אמרו לי אל תבוא יותר.
...
הלנת שכר רכיב תביעה זה אינו ברור ולכן התביעה בגינו נדחית.
סוף דבר תביעת התובע מתקבלת ברובה.
הנתבעת תשלם לתובע: א. פיצוי העדר הודעה לעובד בסך 2,500 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו