מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שיקולים משפטיים בקבלת הסדר טיעון

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הגם כך, יש לזכור כי בית המשפט אינו מחליף בשקול דעתו את שיקול דעתם של הצדדים והמבחן לקבלת הסדר טיעון הוא מבחן הסבירות.
הגם כך, משקלו של שיקול זה מועם בשים לב להתרשמות שירות המבחן כי היה במעצר ובהליך המשפטי בכדי להוות גורם מרתיע עבור הנאשם.
...
בע"פ 2165/23 מדינת ישראל נגד פלאח בלאל ( 4.5.23)- ביחס לאישום שבו יוחסו עבירות התפרצות וגניבה שעניינן בהתפרצות לחנות לממכר כלי "איירסופט", וגניבת עשרות כלי "איירסופט", ציין בית המשפט העליון: "מקובלת עלי טענת המערערת שלפיה ישנה חומרה נוספת בכך שהרכוש שנגנב הוא כלי "איירסופט" וחרוזים.
לאור האמור לעיל אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 18 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו במעצר של ממש בתיק זה מיום 18.1.21 ועד ליום 29.6.21.
בהסכמת הצדדים, אני מורה על חילוט רכב מסוג שברולט, מספר רישוי 90-358-74.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

במסגרת הסדר הטיעון הנאשם נשלח לקבלת תסקיר שירות המבחן בעיניינו, והמאשימה הצהירה כי עמדתה למאסר בפועל.
בלי להיתעלם מחומרת העבירות שביצע, המליץ שירות המבחן להעדיף את הפן השיקומי-טפולי ולהטיל עליו צו מבחן למשך שנה וצו של"צ. באשר לשאלת הרשעתו, נוכח הפגיעה הקונקרטית הצפויה להגרם לו במסגרת התעסוקתית נוכח עבודתו עם גורמים ממשלתיים ונוכח העידר הרשעות קודמות, האחריות שמקבל ושתוף הפעולה, הומלץ לשקול בחיוב סיום ההליך המשפטי ללא הרשעתו בדין.
...
ואשר על כן בניגוד להמלצת שירות המבחן, הגעתי למסקנה כי יש להטיל על הנאשם ענישה קונקרטית, גם אם בסטייה ממתחם הענישה.
לאחר שבחנתי את כלל הנסיבות וכן את המסמכים שהוגשו מטעם הנאשם, הגעתי למסקנה כי הנאשם אינו עומד בשני התנאים שנקבעו בהלכת כתב.
גזר הדין אשר על כן, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: שלושה חודשי מאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

לאחר קביעת מיתחם העונש ההולם, היה והסדר הטווח חורג ממיתחם העונש ההולם, יש לשקול שיקולים נוספים הנוגעים לקבלת הסדרי טיעון ולאזן את החריגה שבהסדר אל מול האנטרס הצבורי הכללי ר' גזר הדין ת"פ (ב"ש) 42127-04-10 מדינת ישראל הלישכה המשפטית מכס ומע"מ נ' בן - יאיר עוקב בע"מ (3.12.2019) שם ניתחתי את השאלה האם יש לקבוע מיתחם עונש הולם כאשר עסקינן בהסדר טיעון הכולל טווח ענישה מוסכם.
...
ההתנהלות המתוארת בסופו של דבר לא הבשילה להסדר שהוצג לפניי וטיעונים אלה, ככל שהיה להם מקום, מקומם בהליך של עתירה מנהלית נגד המאשימה או בהליך הגישור ובפני השופט המגשר [זאת ככל שהם רלוונטיים להליך שהתנהל שם].
כל הזכויות הללו תומכות באימוץ הסדר הטיעון שהוא חורג כאמור לעיל ממתחמי הענישה המקובלים ומהמתחם הראוי בנסיבות העניין כאמור לעיל, אך אינן מוליכות למסקנה כי יש לקבל את המלצת שירות המבחן בעניינו של הנאשם כפי עתירת ההגנה.
סוף דבר, אני גוזרת על הנאשמים את העונשים הבאים: על הנאשמת אני גוזרת קנס בסך ח"י שקלים לתשלום מיידי.

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

אשר על כן, הצהרתו של דרעי כי "בשנים שנותרו [לו]" הוא לא יפעל עוד בזירה הפוליטית – לצד טענת התובע כי עזיבת הזירה הפוליטית על ידי דרעי היא בגדר שיקול שתומך באישורו של הסדר הטיעון – אינה בגדר מילים ריקות ונטולות נפקות משפטית.
מעמדת היועצת המשפטית לממשלה בעתירות שלפנינו עולה, כי בעת ההיא סבר היועץ המשפטי לממשלה כי בעבירות המס דבק קלון – אולם לנוכח התפטרותו של דרעי מהכנסת, היועץ המשפטי לממשלה נימנע מלטעון בעיניין זה בבית משפט השלום (הדברים קיבלו ביטוי מפורש בסעיף 4 להסדר הטיעון).
...
על רקע האמור, ניכר כי אין זה ההליך המתאים להכריע בסוגיית הקלון, לא במפורש ולא במשתמע.
סוף דבר בהינתן עמדתי זו, איני מוצא לקבוע שהחלטת ראש הממשלה שלא להעביר את השר דרעי מתפקידו חורגת באופן קיצוני ממתחם הסבירות.
בסיכומו של דבר, בהינתן אופי הפגם עליו עמדתי לעיל, לו דעתי הייתה נשמעת היינו מורים על דחיית העתירות בעיקרן.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

כך הוזכר תיק משנת 2014 בו המליץ השרות לקבל הסדר טיעון שכלל עונש של מאסר בפועל על רקע אי שתוף פעולה עם השרות וכך הוזכר תיק אחר, משנת 2019, בו שוחרר הנאשם לקהילה טיפולית אך בהמשך עזב את הקהילה ונדון לעונש מאסר בפועל.
לצד זאת, שירות המבחן התרשם שגבולות חצוניים וסנקציות משפטיות קודמות לא הביאו לריסון היתנהגותו.
לאחר שבחנתי את מכלול הנסיבות, את המפורט בתסקיר שירות המבחן ואת טיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה לפיה אין מקום לקבל עתירה זו. סבורני כי אין די בהבעת מוטיבציה ורצון להישתלב בהליך טפולי כדי לזנוח את שקולי הגמול וההרתעה הנדרשים במקרה זה. אמירה של נאשם "רוצה אני" טפול או גמילה איננה בגדר "מילת קסם" אותה ישלוף הנאשם לכשיחפוץ, ולא יכולה להוות היא חומת מגן מפני השתת עונש של מאסר בבית הסוהר במקרה המתאים.
...
לאחר שבחנתי את מכלול הנסיבות, את המפורט בתסקיר שירות המבחן ואת טיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה לפיה אין מקום לקבל עתירה זו. סבורני כי אין די בהבעת מוטיבציה ורצון להשתלב בהליך טיפולי כדי לזנוח את שיקולי הגמול וההרתעה הנדרשים במקרה זה. אמירה של נאשם "רוצה אני" טיפול או גמילה איננה בגדר "מילת קסם" אותה ישלוף הנאשם לכשיחפוץ, ולא יכולה להוות היא חומת מגן מפני השתת עונש של מאסר בבית הסוהר במקרה המתאים.
סבורני כי לנוכח אופיו של ההסדר אליו הגיעו הצדדים, ולנוכח העובדה שהעונש שאותו מצאתי להטיל על הנאשם נמצא בתוך טווח הטיעון המוסכם של הצדדים, אין הכרח לשרטט במדויק את גבולות מתחם העונש ההולם בענייננו, אף שמוצא אני לציין, כי הרף התחתון של מתחם העונש ההולם בענייננו צריך להיות גבוה מזה שלו טען ב"כ הנאשם.
בשים לב להערות מקדימות אלו תוצג פסיקה במקרים דומים: ע"פ 350/13 בשאראת נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 9.6.2013) בו נדחה ערעורם של שני נאשמים שהורשעו בעבירות של שוד בנסיבות מחמירות וכניסה ושהיה שלא כדין בישראל והותיר על כנו עונש של 30 חודשי מאסר, כשעל שותפם שהיה נעדר עבר פלילי הושתו 20 חודשי מאסר.
לאור כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: א. 28 חודשי מאסר בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו