מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

שיקול דעת מוסד התכנון במתן הקלות בניה

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

לעניין זה ראו האמור בעע"מ 7381/15 ש.דורפברגר בע"מ נ' עודד, פסקה 28 (30.10.2016) אשר התוה את הכללים הבאים לגבי היתערבות בהחלטות ועדת הערר: "בהיותה 'מוסד תיכנון' ועדת הערר פועלת כרשות מינהלית, דבר המתבטא, בין היתר, בדרך שבה ניתן לתקוף את החלטותיה (...). משמוגשת עתירה בנוגע להחלטה של ועדת הערר, על בית המשפט לעניינים מנהליים לבחון את ההחלטה על פי כללי המשפט המנהלי, ועל פי עילות ההתערבות המוכרות, לגבי הפעלת שיקול הדעת המנהלי. כך, נקבע לא אחת, כי בית המשפט אינו אמור להחליף את שיקול דעתו בשקול דעתה של הרשות התכנונית". אדון בטענות הצדדים על-ידי הצגת כל אחת מטענות העותרים ותשובת המשיבים לטענה.
השיקולים שעל מוסד התיכנון לשקול בבואו להכריע בבקשה להקלה הם אלה: קיומה של הצדקה תכנונית להקלה; היקפה, עוצמתה, והשפעתה של ההקלה על המרחב ופגיעתה באחרים; "ותיקותה" של התכנית והשינויים שארעו מאז פורסמה התכנית למתן תוקף, כאשר ככל והתכנית היא תכנית "חדשה" תפחת ההצדקה לתת הקלה מן התכנית; תום לבו של מבקש ההיתר ולבסוף יש לשקול כי הקלה אינה מוגבלת בזמן, בדומה לשימוש חורג (לסקירת השיקולים במתן הקלה ראו: ספרו של פרופ' אהרן נמדר תיכנון ובנייה, תכניות, מוסדות והליכי תיכנון 278-280 (2015); כן ראו לדוגמא עת"מ 1888/04 הר לב נ' הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה פתח תקווה (10.05.2005).
...
אני דוחה את הטענה של העותרים, כי הנזקים לחלונות הדירות במפלס 0 ובמפלס 1+ הן זניחות וכי הבקשה לא תואמת את מיקום החלונות.
לסיכום: לאור האמור לעיל לא מצאתי כל עילה המצדיקה התערבות בהחלטת ועדת הערר ומשכך אני דוחה את העתירה.
אני מחייב את העותרים בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 12,000 ₪ לכל אחת מן המשיבות 1 ו-2 וסכום דומה למשיבים 3-11.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בסעיף 151 נקבע כי "לא יינתנו הקלה או היתר לשימוש חורג אם יש בכך סטיה ניכרת מתוכנית החלה על הקרקע או הבניין". נפסק כי מעצם הגדרתה, אין ודאות שההקלה תאושר והיא תלויה בשקול דעת מוסדות התיכנון.
אין לאדם זכות קנויה להקלה והעניין מסור לשיקול דעת מוסדות התיכנון (ראו עמ"ם 4897/06 בוקובזה נ' עריית ירושלים אגף הרשוי הוועדה המקומית לתיכנון ובנייה (פורסם באר"ש, 16.1.2008) בפיסקה 13 והאסמכתאות ששם).
...
סוף דבר מכל הטעמים דלעיל, אני קובעת כי אירוע המס מחולל ההשבחה הוא אישור ההקלה.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הכלל הוא כי בית המשפט אינו ממיר את שיקול דעתו בשקול דעת מוסד התיכנון, שכן בית משפט אינו בגדר "מתכנן-על". הכרעות בסוגיות תכנוניות יש להותיר בידי מוסדות התיכנון הרלוואנטיים, להם הידע המקצועי והכלים לעסוק בתחום מורכב זה. התערבותו של בית המשפט לעניינים מינהליים תיעשה רק מקום בו מתקיימות אחת מעילות המשפט המנהלי, כדוגמת אלה: חריגה מסמכות, אי-סבירות קיצונית, חוסר תום לב, אי-מתן זכות שימוע והעדר הנמקה [בג"ץ 465/93 טריידט ס.א., חברה זרה נ' הועדה המקומית לתיכנון ולבנייה, הרצליה, פ"ד מח(2) 622, 633 (1994); בג"ץ 10242/03 מילובלובסקי נ' המועצה הארצית לתיכנון ולבניה, פ"ד נח(6) 673, 678 (2004); עע"ם 9057/09 איגנר נ' השמורה בע"מ, פסקה 17 בפסק דינה של השופטת (כתוארה דאז) מ' נאור (נבו, 20.10.2010); עע"ם 6937/11 הועדה המקומית לתיכנון ובניה דרום השרון נ' שטרית, פסקה 17 בפסק דינה של המשנה לנשיא (כתוארה דאז) השופטת מ' נאור (נבו, 19.02.2013); בג"ץ 3917/14 פורום הארגונים למען יער ירושלים נ' הוועדה הארצית לתיכנון ולבניה תשתיות לאומיות, פסקה 5 בפסק דינו של השופט י' עמית (נבו, 17.12.2014); עע"ם 1137/16 ועדת המשנה לתיכנון ובניה תל אביב נ' רטן, פסקה 20 בפסק דינו של השופט ע' פוגלמן (נבו, 03.05.2016)].
" בהנתן שועדת הערר קיימה הליך מנהלי תקין ובהיתחשב בכך שנמצאה הצדקה תכנונית משמעותית למתן ההקלות (לרבות אלה שאינן מצויות בלב המחלוקת, כגון: העמקת החצר האנגלית, ניוד שטח עקרי אל קומת המרתף והקמת ביתן לשומר בכניסה לחניון) הרי שאין עילה להתערבותו של בית המשפט בשקול דעתה של ועדת הערר.
...
סיכומו של דבר - אני סבור כי החלטת ועדת הערר דנן היא החלטה תכנונית-מקצועית מובהקת, מנומקת שהתקבלה לאחר הליך תקין.
לפיכך, אין כל עילה להתערבות בית המשפט לעניינים מינהליים בה ומכאן שדין העתירה להידחות.
בנסיבות העניין ולנוכח אופיין הציבורי של העתירות וחשיבות ההגנה על הסביבה החופית, אני קובע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

לפיכך, אף שהמחוקק לא קבע אמות מידה להפעלת שיקול הדעת של הגורם התיכנוני, בדוּנוֹ בבקשות למתן היתר לשימוש חורג, הרי שניתן לראות כי נקבעו הגבלות מחמירות ביחס לכך; למשל: לעניין מִשְכוֹ – לתקופה קצובה מראש (סעיף 148 לחוק), ולעניין הקפו – לשימוש שאינו עולה כדי "סטייה ניכרת" מן התכנית החלה על הקרקע (סעיף 151 לחוק).
בעיניין איגנר נאמר כך: "כדאי במקרים רבים כשנשאלת השאלה האם 'להכשיר' בניה בלתי חוקית שחברי מוסד התיכנון יציגו לעצמם תחילה את השאלה – בהנחה שאין בניה בלתי חוקית שהכשרתה מתבקשת, האם, מבחינה תכנונית היה מקום לאשר את התוכנית אם לאו. בחינה זו רואה כביכול את השטח 'כאילו' לא קיימת בו כל בניה בלתי חוקית. על בחינה זו אמונים חברי מוסדות התיכנון. אם התשובה היא בשלילה, דהיינו שאין התוכנית ראויה, תהא הנטייה שלא להכשיר את הבניה הבלתי חוקית ולא לאשר את התוכנית. יחד עם זאת, כיון שהמדובר בהפעלת שיקול דעת בודאי שאין לומר כי לעולם לא תוכשר בניה בלתי חוקית" (שם, פסקה 30).
ספק איפוא, אם מבחן זה, שנכתב כהצעה למוסדות התיכנון, כיצד להפעיל את שיקול דעתם בצורה אנליטית וסדורה, נועד דוקא להקל עם מי שבנה באופן בלתי חוקי, ולא להיפך.
...
אשר לטענה כי תכנית מפורטת עתידית, שדרגתה נמוכה, לא יהא בכוחה לסתור את תמ"מ 10/3, הגבוהה הימנה בהיררכיה התכנונית, המאפשרת, במישור העקרוני, להקים גן אירועים במקום, הרי שגם טענה זו – דינה להידחות.
בעניין שלפנינו, לעומת זאת, שקלה הוועדה המחוזית את מכלול השיקולים, לרבות התכנון העתידי הצפוי במקרקעין, כאמור בתמ"מ 10/3, אך לבסוף הגיעה למסקנה, גם בהינתן שיקול זה, כי אין בכך כדי להביא לקבלת הבקשה.
בשורה התחתונה אני סבור אפוא, כי היה מקום לאשר את השימוש החורג שהתבקש לתקופת ביניים של חמש שנים, לנוכח המדיניות התכנונית האפשרית הצפויה במקרקעין על פי תמ"מ 10/3.

בהליך בר"מ (בר"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בפסק הדין צוין כי במקרה של "תכנית מתאר ארצית המתירה שימוש, ייעוד או הקלה, שאינם קונקריטיים למקרקעין מסוימים, ואשר מותירה את שיקול הדעת למוסד התיכנון המקומי... אין למבקש ההיתר 'זכות מוקנית', לקבלת היתר בניה, כך שרק עם אישור הבקשה להיתר בניה, נצמחת ההשבחה" (שם, בפיסקה 16).
בהקשר זה, בעקרו של דבר, מצאתי לתת משקל לשיקול הדעת הרחב באופן יחסי המוקנה לועדה המקומית ביחס להחלטה מסוג זה. אמנם, כנקודת מוצא ניתן לומר כי נוכח מאפייניהם התכנוניים של שטחי השרות, אלו מהוים, הלכה למעשה, חלק הכרחי ובלתי נפרד מכל תכנית מקומית או מפורטת המייעדת בניה למטרות עיקריות.
...
זאת, הגם שהגעתי למסקנה זו מנימוקים אחרים מאלו שעמדו ביסוד ההחלטה בעניין סמפלסט, שלאורה פעלו הערכאות הקודמות.
אשר על כן, בנסיבות אלו, למען הסדר הטוב, אני סבורה כי יש מקום להשיב את הדיון בסוגיה האמורה אל השמאי המכריע על מנת שידון בה פעם נוספת ובהתאם יעדכן את שומתו במקרה הצורך.
סוף דבר: לו תישמע דעתי נקבל את הערעור בחלקו כמפורט בפסקה 77.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו