מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שינוי בחירות בעקבות טופס שגוי

בהליך קופת גמל (ק"ג) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע פנה לנתבעת באמצעות מר ארביב ובמקום לבדוק את הנושא ולתת את התשובה כי מדובר בטעות וכי התובע מבוטח במסלול "עתיר חסכון" וכי בשנת 2016 לא התבקש שינוי מסלול חרף האמור במסמך ההנמקות, התקבלו תשובות שונות, כך: ביום 20.2.19 התקבלה תשובת עדי דוד ממחלקת שרות לסוכן לפיה "נראה כי לא בוצע תיקון למסלול שנבחר - כללי 67. העברתי פניה דחופה למנהלת מחלקת תפעול". ביום 8.3.19 היתקבל מכתב נוסף ממחלקת שרות לסוכן לפיו: "הבקשה לעידכון בחירות ביטוחיות ואישיות שהועברה על ידך, ע"ש המבוטח שבנידון התקבלה במשרדינו ב- 19.9.16.
משעמית פונה לקרן כאשר לכאורה קיימת אי התאמה בין הרשום על ידה בטופס ההנמקה לבין האופן בו מחושבת קיצבתו, מצופה כי תערך בחינה יסודית ומקיפה בטרם תנתן תשובה, וכאשר ניתנת תשובה שגויה על טופס הנמקה שגוי לפיה ראשית התקבלה הבקשה לעידכון בחירות ב- 2016 כאשר בדיעבד נטען שלא היתה כל בקשה, וכן כי המשך הטיפול נעצר בשל חסר בהצהרת בריאות, סיבה שאינה רלבאנטית, מצופה כי הקרן תתנצל בפני העמית.
...
בנסיבות אלה הגם שהתביעה נדחתה מצאנו כי יש מקום לחייב את הנתבעת בהוצאות בגין ההליך.
בשקלנו את הנסיבות מצאנו כי יש להעמיד את ההוצאות על גובה 10,000 ₪.
התוצאה איפוא כי התביעה נדחית.

בהליך ערעור מנהלי (עמ"נ) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מאמינים עותרת אף היא להתערבות בתוצאות הבחירות ולהורות על הפחתת 40 קולות ממרצ; הפחתת 4 קולות מסיעת "חי"; הוספת 3 קולות בעבורה; הוספת 40 קולות לסיעת הליכוד ו- 63 קולות לסיעת ש"ס. כל זאת, בגין טעויות הקלדה וטעויות שנפלו בספירת הקולות.
מאמינים טוענת, כי אין בטענות מרצ כדי להביא לשינוי בתוצאות הבחירות ולכן יש לדחות את ערעורה.
הוראת סעיף 64 לחוק, אשר תוקנה ביום 23.5.18, קובעת כי: "64(א). ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול, בטופס שייקבע בתקנות, על פתיחת הקלפי, על מהלך ההצבעה ועל ספירת הקולות, ותעביר מיד את הפרוטוקול למנהל הבחירות, או למי שמנהל הבחירות מינה לכך, עם כל חומר ההצבעה כפי שיקבע שר הפנים בתקנות; רישום של הקולות הנערך על גבי טופס שנקבע כאמור בתקנות, לשם ספירת הקולות, לא יהווה חלק מפרוטוקול ועדת הקלפי לפי סעיף זה; יושב ראש ועדת הקלפי רשאי להטיל על מזכיר הועדה את עריכת הפרוטוקול". גיליונות ספירת הקולות עשויים, בנסיבות מסוימות, להוות אינדיקאציה לכך שקיים ליקוי שיש לבחון אותו.
...
נוסף על כך, מקובלת עליי עמדת המשיב 2 לפיה מרצ לא התייחסה לכלל התוצאות הנוצרות כתוצאה מתיקון מתבקש של תוצאות הבחירות על פי כלל הפרוטוקולים ובפרט לטענה, שלא נסתרה, לפיה מנוסחת האיזון המופיעה בסעיף 3 לפרוטוקול, עולה כי סך הקולות הכשרים והפסולים תואם למספר המעטפות שהוצאו מן הקלפי.
מקובלת עליי עמדת המשיב 2 כי מדובר בחשש ערטילאי, שלא די בו כדי להצדיק התערבות בתוצאות הבחירות.
ביתרת טענות הצדדים לא מצאתי ממש ולאור המקובץ, דחיתי את הערעורים.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

העותרים ביקשו להקיש לעניין זה, מהוראות חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג-1973, ומן התיקון בחוק האמור, אשר ניכנס לתוקף רק לאחרונה, ובמסגרתו שונתה הוראה אשר אסרה על מפלגה לממן סיעת בת ורשימת בת באותה רשות, בו זמנית.
בעניינינו, נפלה על פני הדברים, טעות ברשום פרטי הגוף המבקש בטפסי הרשימה המשותפת, באין חולק על כך, כי לא קיימת סיעה ששמה "העבודה" בכנסת כיום, וכאשר הסיעה אשר מינתה את העותר מס' 3 כבא כוחה – אם כי יום לאחר הגשת הרשימה המשותפת – הנה, סיעת המחנה הציוני.
...
דעתי , כאמור, כי יש להעדיף פרשנות זו, על פני פרשנות המדינה, מה שמחייב את המסקנה, כי אין להותיר את תוצאת פסילת הרשימה והמועמד על כנן, בהיותה בלתי סבירה.
העתירה מתקבלת אפוא בחלקה, ואני מורה על ביטול החלטות המנהל, בנוגע לעותרים מס' 4 ו – 5, ועל קבלת הרשימה והמועמדות לראשות העיר בהתאם.
העתירה לעניין השתתפות המחנה הציוני ברשימה המשותפת, נדחית.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

במהלך ספירת הקולות נפסלו קולות שונים, מטעמים הנוגעים למילוי דרישותיו של חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 (להלן: חוק בחירת ראש הרשות), המאמץ, בשינויים המחויבים, את הוראותיו של חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן: חוק הבחירות) ולהוראות תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן: תקנות הבחירות), אליהן מפנות, בשינויים המחויבים, תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות לראש ראשות ולסגניו), התשל"ו-1975.
בעקרו של דבר, הוא סבור שהכרעתו של בית המשפט קמא מבוססת על טעויות משפטיות – הן בכל הנוגע לביסוס הראייתי הנידרש להתערבות בהחלטתה של ועדת הבחירות והן בכל הנוגע לפגמים המצדיקים פסילתן של מעטפות.
תקנה 19א לתקנות הבחירות מוסיפה וקובעת בעיניין זה: "ועדת הקלפי תציין ברשימה לפי טופס 7ב, את פרטי המלווים למצביעים כאמור בסעיף 61(ב) לחוק; הטופס האמור יצורף לפרוטוקול ועדת הקלפי ויהיה חלק ממנו". תקנה 25 לתקנות הבחירות קובעת דרישה נוספת זו לעניין הטיפול במעטפות ההצבעה של המוגבלים בניידות: "בקלפי שבה הצביעו בוחרים המוגבלים בניידות, ייעשו לפני שוועדת הקלפי תתחיל בספירת הקולות של הבוחרים האחרים, פעולות אלה:
...
עם זאת, לאמיתו של דבר, עניינם של שני ההליכים הוא אחד – הכרעה באשר להחלטות שהתקבלו בנושא פסילת קולות של מצביעים במסגרת הבחירות לראשות העירייה – ועל כן, החלטנו לדון בהן במאוחד.
אנו סבורים כי סעיף 63(8) חל גם במצב דברים זה – ודומה שלא יכולה להיות מחלוקת באשר לכך.
אם כן, בנסיבות העניין, לא מצאנו כי החלטותיהן של ועדות הקלפי לפסול את הפתקים המקופלים הן לא סבירות ולכן לא ראינו מקום להתערב בהן.
שנית, אנו סבורים כי ככל שחברי ועדות קלפי נתקלים ב"זמן אמת" בבעיות שלטענתם מסרבת ועדת הקלפי לתעד – עליהם לעמוד על כך שטרונייתם תירשם בפרוטוקול של ועדת הקלפי וככל שדרישתם זו לא תיענה להתריע על כך באמצעות מכתב לוועדת הבחירות או בדרך רשמית אחרת מיד בסמוך לאחר מכן – על מנת שלא יתעוררו ספקות באשר לטענות "כבושות". סוף דבר אם כן, אנו מורים על דחיית כל הערעורים שבפנינו (לאחר שהורינו על קבלת בקשת רשות הערעור שהגיש סלאם, וכן דנו בעניינו של ג'ראייסי כאילו הוגשה בקשת רשות ערעור נוספת מטעמו והרשות להגיש את הערעור ניתנה).

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2009 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

שיש לו (למבקש) כישורים מקצועיים מזה אני לא יכול להתעלם, לחלוטין לא, ולכן הטופס הזה שמילאתי הוא טעות שלי".
"ש. למקרה שלנו. תסכים איתי שמבחינתך יש משהו שטעון בדיקה שיש הערכת עובד מעולה ביוני ודרישת פיטורים בנובמבר, נכון? ת. נכון, וקראתי את הנימוקים." גם מר גבאי מסכים כי יש לתמוה על השינוי בעיניין המבקש ובלוח זמנים תכוף זה. לאחר שסקרנו את גרסאות המשיבה לעניין הארכת החוזה וטופס ההערכה מצאנו כי יש לקבל את גרסת המבקש שההערכה החיובית וציוניה נכונים במהותם וכי הערכה זו מעוגנת במציאות.
דהיינו על פי עדות המנכ"ל כבר באוקטובר מיד לאחר הבחירות ולפחות לפני 16/11 סבר ראש העיר הנבחר שיש לסיים את עבודת המבקש.
...
לטעמנו הניח המבקש תשתית לטענתו כי פיטוריו נובעים משיקולים לא ענייניים וכי נעשו בחוסר תום לב ועל בסיס ליקויים מהותיים בתהליך.
קובעים אנו כי יש להביא למועצה גם את שאלת חברותו במוריה ובעדן לשיקול מחודש להשבת חברותו בחברות אלו.
המשיבה תשלם שכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ + מע"מ. תשלום זה יבוצע תוך 30 יום, אם לא ישולם במועד ישא הפרישי הצמדה ורבית מיום מתן ההחלטה ועד ליום התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו