מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שיגור החלטה בפקס נפקות משפטיות

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2018 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

יישום הכללים המשפטיים על התשתית העובדתית שהונחה בפנינו, הביא אותנו למסקנה כי דין הבקשה להיתקבל בחלקה כפי שיפורט להלן - ראשית, אין חולק שדניאלי חתום על סעיף הגבלת תחרות.
עם זאת ורק בהתייחס לפנייה ללקוחות של המבקשת, בשים לב לכך שרשימת הלקוחות יכולה להשתנות וכי לקוחות יכולים גם על דעת עצמם לבקש לפנות לספק אחר, ובנוסף – מאחר שלסוגיה זו נפקות לגבי יכולת ההישתכרות של דניאלי, אנו מורים כי הצוו בנושא זה יעמוד בתוקפו במשך 6 חודשים ממתן החלטה זו. תוקף הצוים הזמניים יותנה בהפקדת 100,000 ₪ על ידי המבקשת, כערבות להבטחת פיצוי בגין כל נזק שייגרם לדניאלי כתוצאה ממתן הצוים, אם תפסק התובענה או שהצווים יפקעו מסיבה אחרת.
המזכירות מתבקשת לשלוח החלטה זו לצדדים באמצעות הפקס/ דוא"ל ולוודא טלפונית.
...
יישום הכללים המשפטיים על התשתית העובדתית שהונחה בפנינו, הביא אותנו למסקנה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה כפי שיפורט להלן - ראשית, אין חולק שדניאלי חתום על סעיף הגבלת תחרות.
ביחס לדניאלי, מצאנו להיעתר לבקשה לצווים הבאים: צו מניעה זמני המורה לדניאלי להימנע מלעשות שימוש או לגלות או למסור מידע או סודות מסחריים הנוגעים למבקשת, במיוחד הסודות המסחריים אליהם נחשף במהלך עבודתו, לרבות כל מידע הקשור לרשימת לקוחותיה של המבקשת, רשימת עובדיה, תנאי העסקה של עובדיה, פרטי הלקוחות, פרטי ההזמנות מכל לקוח ומחירי המוצרים.
עם זאת ורק בהתייחס לפנייה ללקוחות של המבקשת, בשים לב לכך שרשימת הלקוחות יכולה להשתנות וכי לקוחות יכולים גם על דעת עצמם לבקש לפנות לספק אחר, ובנוסף – מאחר שלסוגיה זו נפקות לגבי יכולת ההשתכרות של דניאלי, אנו מורים כי הצו בנושא זה יעמוד בתוקפו במשך 6 חודשים ממתן החלטה זו. תוקף הצווים הזמניים יותנה בהפקדת 100,000 ₪ על ידי המבקשת, כערבות להבטחת פיצוי בגין כל נזק שייגרם לדניאלי כתוצאה ממתן הצווים, אם תפסק התובענה או שהצווים יפקעו מסיבה אחרת.
סוף דבר - הבקשה מתקבלת בעיקרה ביחס למשיב מס' 1 ונדחית ביחס למשיבה מס' 2.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

התובע החל לנסות ולבדוק אפשרויות לקליטת הקטינים בבית מלון חלופי, עד שמצא מכרים מכפר פקיעין שהתאכסנו באכסניית נוער בעיר, ובלית ברירה החליט התובע להעביר את הקטינים לאותה אכסניה, אך משחזר למלון שלו, וחרף הודעת הגב' איילת כי מלון לגונה בתפוסה מלאה,  ולאחר בדיקה אקראית נמצא כי אפשר לשכור חדר נוסף במלון לגונה בעבור שני הקטינים, דבר שהדהים את התובע אשר גילה כי המלון איננו בתפוסה מלאה כטענת הנתבעת.
נטען, כי אין אישור פקס לגבי משלוח הנספח בשונה ממסמכים אחרים שנשלחו ויש לגביהם תעוד.
יש לזכור, כי בשלב זה תפקידה של סוכנות הנסיעות הוא אומנם משני, אולם לא חסר נפקות משפטית.
...
על כן, אני קובע כי על הנתבעת לפצות את התובע בגין הנזק הממוני בסך של 3,120 ₪.
לסיכום לאור כל האמור אני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 4,320 ₪.
נוכח התוצאה אליה הגעתי, ולאחר בחינה, עיון ואיזון אני מחייב את הנתבעת בהוצאות משפט לרבות אגרות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

(בהתאם לרצף ההתכתבויות ובהתאם למועד משלוח המכתב ובהתאם לאישור הפקס, על פניו, נראה כי מדובר במכתב מיום 30.12.1999 ולא במסמך מיום 30.1.1999).
המלצת התמ"ס שנדרשה נתקבלה, ואולם, עת לא שולמו דמי השמוש, בהתאם להחלטת ועדת הפטור, לא השתכללה ההסכמה ולא נתגבשה לכדי עסקת חכירה בעלת נפקות משפטית מחייבת.
מיסמך מיום 23.1.2000- עת שלחה הנתבעת אל התובעת מיפרט כספי, לצרכי אישור תנאי העסקה לכדי הסכם משפטי מחייב.
...
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, לא מצאתי כל בסיס עובדתי ו/או משפטי המצדיק אכיפת עסקת המקרקעין המבוקשת.
הנתבעת גילתה דעתה לקדם עסקת חכירה עם התובעת, לגבי המקרקעין נשוא התובענה, ואולם זו הותנתה כדין, בין השאר, בתשלום דמי השימוש, תשלום אותו לא הסדירה התובעת עד ליום זה. התובעת ידעה על קיום התנאי והכירה בו. אין בידי לקבוע כי מדובר בתנאי בלתי סביר נוכח השימוש שעשתה התובעת במקרקעין.
בהינתן האמור לעיל, התובענה נדחית.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

עם זאת יוער, כי עניין זה הנו בעל נפקות מסוימת, בבואי לבחון את טענת העותר - מושב תירוש - לפיה נפגעה זכות הטיעון שלו בפני הועדה בשל כך שלא זומן לדיון בהתנגדויות.
שהרי אם לשיטת העותר נלך, גם לאחר התקנת תקנות הודעות מקוונות עדיין מוסד תיכנון נידרש לשלוח כל זימון או החלטה רק בדואר רשום או בפקסימיליה, כפי שהיה בעבר, וזאת גם אם נימסרה לו כתובת אלקטרונית באופן המוסדר בתקנות הודעות מקוונות.
אולם צוין עוד, כי בהתאם לחוות הדעת של היועצת המשפטית לועדה, ההסדרים הקבועים בנספח המנחה נדרשים ליישום וסטייה מהם תתאפשר רק מקום בו נמצא הסדר הולם אחר.
...
דין הטענה להידחות.
סוף דבר העתירה שבפניי לוקה בשיהוי משמעותי, לאור העובדה שהוגשה בחלוף יותר משלושה חודשים מהחלטת הוועדה בה אושרה תכנית דרך הגישה מושא עתירה זו, ומאז מתן החלטת הוועדה המשיכו הליכי התכנון להתקדם.
לא נפל כל פגם באופן זימונו ולא נפגעה זכות הטיעון שלו אף לא באופן מהותי, בשים לב לכך שהוועדה דנה בהתנגדותו אשר הוצגה בפניה על ידי מזכיר הוועדה באופן מפורט, ואף קיבלה חלק מהטענות שהועלו בה. נוכח כל האמור, דין העתירה להידחות, הן מטעמי שיהוי והן לגופה.

בהליך רשות ערעור על רשם ההוצאה לפועל (רער"צ) שהוגש בשנת 2020 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

לפי הזוכה, בהתאם לעיקרון סופיות הדיון, אינטרס היעילות והודאות המשפטית, ובהתאם לפסיקה, אין לקבל את בקשת העירעור גם אם מדובר באיחור קל. זאת, במיוחד לאור העובדה שבקשת העירעור הוגשה באיחור ניכר, ולא צורפה לה כל בקשה להארכת מועד או נימוקים עניינים כלשהם לאיחור בהגשת הבקשה.
בהמשך, נקבע בתקנה 497א(א1), בזו הלשון: "על אף האמור בתקנת משנה (א), היה השולח בית משפט והוא לא ערך תרשומת על הודעה טלפונית כאמור בתקנת משנה (א)(5), לא יראו את כתב בי-הדין ששלח ככתב בי-דין שהומצא במסירה אישית לנמען ביום המשלוח, אם הגיש עורך הדין הנמען תצהיר בדבר אי-קבלת כתב בי-הדין בפקסימילה". [ההדגשה שלי – ר.ה.] מכאן, ניתן ללמוד כי די בתצהיר של עורך דין, שהוא גם "קצין בית המשפט"באשר להיעדר מסירה, על מנת לקבוע כי לא בוצעה בפועל מסירה, חרף אסמכתא לשיגור מוצלח של החלטה בפקס. למשרדו / לכתובת שמסר.
לאור זאת, בדרך כלל יעדיף בית המשפט, ככל הניתן, שלא לנקוט אמצעי זה, שנפקותו היא שליחת התובע מעל פניו בטרם דיון עינייני בתובענה (ע"א 693/83, שמעון שמש נ' רשם המקרקעין תל אביב-יפו, פ"ד מ(2), 668 [1986]).
...
משכך, טען הזוכה, כי החלטות כבוד רשם ההוצאה לפועל הפכו לחלוטות, ויש לדחות את בקשת הערעור על הסף.
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה לה ובתשובה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לדחיית בקשת הרשות לערער על הסף להידחות, בכפוף לצירוף תצהיר ואסמכתאות לטענות ב"כ המערערים, כפי שיפורט להלן.
למסקנה זו הגעתי, גם על בסיס ההלכות הידועות בדבר היות סעד של סילוק תובענה על הסף אמצעי שננקט רק במקרים חריגים.
לנוכח האמור, אני מורה לב"כ המערערים להגיש תצהיר התומך בטענות בדבר היעדרותו מהמשרד בין מועד שיגור ההחלטה מיום 06.05.20 למשרדו באמצעות הפקס', ועד ליום 17.05.20.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו