מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

שיבוב מל"ל בגין נכות מתאונה

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

השופטת עינת רביד: לפנינו שני ערעורים על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב-יפו בת"א 34463-08-14 (כבוד השופטת מלכה ספינזי-שניאור) מיום 28.8.17 בגדריו נקבע כי על המשיבה (להלן: מגדל) לשלם למערערת (להלן: המל"ל) סך של 41,935 ₪ וכן הוצאות בסך של 8,000 ₪ בתביעת שבוב של המל"ל בגין תשלומים ששילם לנפגעת שנפגעה ביום 20.9.07 בתאונת דרכים מרכב שהיה מבוטח במגדל.
עוד מבקשת מגדל כי יתקבל העירעור הנגדי שהגישה ותבוטל הריבית ההסכמית כך שמגדל תחויב בריבית חוקית והצמדה בלבד ויבוטלו שכר הטירחה וההוצאות לזכות המל"ל. דיון והכרעה על פי פסק דין זטולובסקי הנוסחה לנכוי גמלאות המל"ל, שהיא גם לצורך השבוב, היא כדלהלן: מהנכות הכוללת המשוקללת על פי חוות דעת המומחים שמונו על ידי בית המשפט, יש להפחית את הנכות המשוקללת שאינה קשורה לתאונה על פי חוות דעת המומחים, ואת היתרה יש לחלק לנכות המשוקללת הכוללת.
...
גם לנושא זה לא נראה כי קיימת התייחסות ודיון של ממש של מומחי המל"ל. נראה שבמקרה שבפנינו, ולנוכח העובדה ששאלת בית המשפט בדיון את בא כוח המל"ל, שהיה וייקבע כי לא ניתן לחלץ ממסמכי המל"ל את המבוקש, האם המל"ל מבקש להחזיר הדיון לבית המשפט קמא, על מנת לבצע דיון בקשר הסיבתי באמצעות מומחים (השלב השלישי על פי פסק הדין זטולובסקי), נענתה בשלילה, הרי שאין מנוס מן הקביעה כי המל"ל לא הוכיח את תביעתו ולכן דין התביעה היה להידחות וכך גם הערעור.
ערעור מגדל ערעור מגדל מתקבל, לנוכח הקביעה כי המל"ל לא עמד בנטל להוכיח תביעתו ולכן דין תביעתו היה להידחות במלואה.
סוף דבר לו דעתי תתקבל כי אז יתבטל פסק דינו של בית משפט קמא; ערעור המל"ל יידחה והמל"ל ישיב למגדל את מלוא הסכום ששולם בגין פסק הדין, לרבות שכ"ט והוצאות, כשהוא נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

המשותף לכל המקרים האמורים הוא, שבצד היתרשמותו של בית המשפט כי אכן נגרמו לתובע הפסדי שכר, ישנם נתונים נוספים שקשה לכמתם, ואשר נראה כי השפיעו אף הם על שיעור הישתכרותו של התובע, וזאת בצד השפעתה התיפקודית של נכותו בעקבות התאונה על שיעור הישתכרות זה (ראו למשל ע"א (מחוזי ת"א) 37453-01-13 ע.נ. בית נוי בע"מ נ' אבולוף (11.6.2014), בפסקה 19 לפסק דינו של כבוד השופט ח' ברנר).
התובעת מצידה אינה חולקת על סכום המענק הנטען, אך טוענת כי אין לנכותו מסכום הפצוי מאחר שהנתבעת אינה צפויה לתביעת שבוב מהמל"ל בגין הסכום האמור, ומאחר שהנתבעת אינה המעסיק של התובעת הזכאי לדבריה להנות מהניכוי הרעיוני הצומח מהפרמיה ששילם למוסד לביטוח לאומי עבור עובדו.
...
אף ששוכנעתי מעדותה של התובעת כי הוצאות אלה נבעו בעיקרן ממצבה הרפואי של התובעת בגין התאונה, בהעדר תימוכין לכך שתזדקק לטיפולים דומים בהיקף דומה בעתיד עד לתום תוחלת חייה, אני מעמידה את הפיצוי בראש נזק זה על סך גלובלי של 30,000 ₪.
אין בידי לקבל את טענתה של התובעת: חובתו של התובע לנהוג בסבירות ובתום לב ולפעול באורח סביר על מנת להקטין את נזקיו היא המונחת ביסוד הניכוי של התגמולים הרעיוניים (ראו ע"א 9099/02 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני (11.5.2006), בפסקה 13 לפסק דינה של כבוד השופטת א' חיות).
לאור מסקנתי דלעיל, מסכום הפיצוי לתובעת יש לנכות סך של 20,000 ₪ בגין תגמולים רעיוניים מהמל"ל. סיכומו של דבר – הנתבעת תשלם לתובעת סך של 367,000 ₪ בתוספת שכ"ט עו"ד כדין וכן אגרה כפי ששולמה בתוספת הצמדה מיום התשלום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2015 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

זכותו של המל"ל כלפי המזיק לא יכולה להיות גדולה יותר מזכותו של הנפגע ובנוסף, הוא רוכש זכות שבתחלוף כלפי התגמולים שמשולמים לנפגע עקב הנכות מהתאונה בלבד" (ראו בעמ' 4 לפסה"ד האמור).
...
בהתנהלות זו של המשיבים יש כדי לחזק את המסקנה כי אילו צורפו כלל המסמכים המתוארים לעיל - היה פועל זה לרעת המשיבים ולרבות המשיבה 3, אשר מתנערים כעת מפסק הדין בהליך הקודם.
תום לב - כפירת המשיבים: בעוד שהמשיבים טוענים בהליך שבפני כנגד חבותם לשלם למבקש, המל"ל, את סכום הפיצוי שנקבע, הרי שטענה זו מועלית על ידם בחוסר תום לב ואין בידי לקבלה.
סיכום: נוכח כל האמור הבקשה מתקבלת במלואה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

סיכום ומסקנות אלו הכללים המנחים בקשר לחוות דעת בתביעות שבוב של המל"ל בגין תגמולים על תאונת עבודה: הנכות שנקבעה בועדות הרפואיות של המל"ל, אינה מחייבת באופן גורף בתביעות בגין תאונות עבודה "רגילות" (בנגוד למצב הקיים בקשר לתאונות עבודה שמסווגות כתאונות דרכים, בהן קביעות המל"ל מחייבות מכוח סעיף 6ב' לחוק הפלת"ד).
...
ניסיון החיים אף מלמד שבאחוזים גדולים של התיקים בסופו של דבר קביעתו של מומחה בית המשפט קרובה מאוד, אם לא זהה, לקביעת הוועדות הרפואיות של המל"ל. בזבוז הזמן הזה עומד בניגוד למגמה המבורכת, שהביאה עמה התקנת תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, בפישוט ההליכים, ביעילותם ובגרימה לרווחה מצרפית לכלל ציבור המתדיינים, על ידי קיצור תורי ההמתנה למשפט.
במצב בו תביעת המל"ל מוגשת לאחר שהסתיימה תביעת הנפגע ללא פס"ד לגופו של עניין, וללא כל אינדיקציה על ניכויי המל"ל, למשל אם המזיק היה מספיק פיקח (או ערמומי, תלוי בנקודת המבט) בכדי לסיים את הפשרה ללא הגשת תחשיבי נזק ואף ללא כתב הגנה וללא אזכור ניכויי המל"ל בהסכם פשרה, אין מנוס מכך שהמל"ל יגיש חוות דעת לתמיכה בטענות הרפואיות של תביעת השיבוב מטעמו.
בנוסף, הנני מורה למזכירות להעביר העתק החלטה זו למנהל בתי המשפט בכדי שתישקל פנייה למחוקק בעקבות הערותיי דלעיל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בפניי תביעת נזקין בעקבות תאונת עבודה ומצורף לה תביעת שבוב מטעם המל"ל בגין הגימלאות ששילם המל"ל בעקבות אותה תאונה.
נתבעת 1 כופרת בחבות ולחילופין צרפה את חוות דעת מטעמה של ד"ר קרן יניב ממנה עולה כי לתובע נותרה נכות צמיתה מהתאונה בשיעור של 10% בלבד בגין פגיעתו בעמ"ש מותני.
...
משעיינתי בטענות הצדדים אני סבור שיש לקדם עניינו של תיק זה ולמנות מומחה מטעם בית המשפט ואני מקבל את טענות ההגנה על כך שלא הוכח שזהו מהמקרים הנדירים בו כל עלות שכ"ט המומחה יוטל על ההגנה, על אף שזו תביעת חבות.
לנוכח הפער בין חוות הדעת מטעם הצדדים, ובהתאם לתקנה 88 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018: הנני מורה על מינויו של ד"ר אלישע אופירם, כמומחה מטעם בית המשפט, להערכת מצבו הבריאותי של התובע והאם לדעתו נכותו נובעת מהאירועים הנטענים (להלן: "המומחה").
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו