מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור שב"ח עבריין מועד

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

כגורמי סיכון לעבריינות חוזרת, צוינו: העדר תמיכה רגשית משפחתית מספקת והעדרו של מקור מספק להצבת גבולות; השפעה שלילית מצד אחיו של הנאשם ועברו הפלילי של האח על תפיסותיו; קושי בחשיבה לטווח רחוק ונטייה לקבל החלטות באופן אימפולסיבי; קשיי היתנהגות מגיל צעיר בעיקר מול גורמי סמכות; נשירה ממוסדות חינוך; קושי בשמירה על יציבות תעסוקתית וקושי בהשתלבות במסגרות הדורשות ציות לבעל סמכות.
טיעוני הצדדים וראיות לעונש כראיות לעונש מטעם המאשימה הוגשו: פלט הרשעותיו הפליליות הקודמות של הנאשם; פלט הרשעותיו התעבורתיות הקודמות; וכתב אישום, הכרעת דין וגזר דין בת"פ (י-ם) 1391-03-18 מדינת ישראל נגד אבו אלהווא (19.06.2018) שבו נגזר על הנאשם מאסר על תנאי על עבירות לפי חוק הכניסה לישראל או נהיגה ללא רישיון נהיגה, למשך שלוש שנים מיום שיחרורו מהמאסר.
בטיעוניו הדגיש שלנאשם עבר פלילי רלוואנטי המאוחר לעבירות בתיק הסעת השב"ח וכן עבר תעבורתי רלוואנטי, ואלה מלמדים שהוא בבחינת שור מועד בעבירות הסעת שב"חים ובעבירות תעבורה שאותן הוא עובר חרף הרשעותיו הקודמות.
עברו הפלילי והתעבורתי של הנאשם מלמד על רצדיביזם, חוסר הפנמה, זילזול והעדר מורא.
...
2012 החלטתי כאמור לגזור על הנאשם 6 חודשי מאסר בגין תיק הסעת השב"חים, 6 חודשי מאסר בגין תיק התעבורה, ולהפעיל את המאסר המותנה בן 6 החודשים שתלוי ועומד נגדו.
בשל גילו הצעיר, הצורך להימנע מהטמעה של דפוסי התנהגותו השליליים, חלוף הזמן, ההודאה והבעת החרטה, וכדי לפתוח לנאשם פתח לתקווה ושיקום בעתיד הקרוב, החלטתי לחפוף את חלק הארי של עונשי המאסר אופן שהנאשם יישא תקופת מאסר כוללת בת שמונה חודשים.
סוף דבר לאחר ששקלתי את רכיבי הענישה השונים – סוגם, מידתם והשפעתם ההדדית, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים כדלקמן: מאסר בן 6 חודשים בתיק הסעת השב"חים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

הנאשם שוחרר ב-2/12 ממאסר בן 7 חודשים שריצה בגין עבירות הסעת שב"ח בהן הורשע.
נטען כי לא מדובר בנאשם רצידיביסט, ואף המאשימה אינה עותרת להשית עליו עונש של מאסר בפועל.
כן נטען כי הנאשם מתחרט, ומבקש לנהל אורח חיים נורמאטיבי, ואף מהתסקיר עולה שלא מדובר בנאשם בעל דפוסי היתנהגות עבריינים.
...
מאחר שהנאשם נדון לאחר ביצוע העבירות לעונשי מאסר מצטברים של 7 חודשים מאסר בפועל, עונש מוחשי ראשון שהיה בו כדי להעמיד את הנאשם על תוצאות התנהגותו ולהמחיש לו את המחיר שמשלם על עבירותיו, אני סבורה כי יש להסתפק כיום בהטלת עונש צופה פני עתיד בצד ענישה כספית.
אני גוזרת על הנאשם 6 חודשי מע"ת למשך שלוש שנים, שלא יעבור עבירה בה הורשע או כל עבירה כנגד הרכוש.

בהליך עע"א (עע"א) שהוגש בשנת 2006 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

(5) האסיר הגיש לועדה בקשה מנומקת לקיים דיון חוזר בענין שחרורו על-תנאי, בתום חצי שנה לפחות ממועד החלטת הוועדה שלא לשחררו, ולגבי אסיר עולם-בתום שנה לפחות מהמועד האמור, והועדה סברה כי חל שינוי בנסיבות שהיוו בסיס להחלטתה שלא לשחרר את האסיר, המצדיק קיומו של דיון חוזר.
) קל וחומר שכך בעניינינו כאשר העותר לא הורתע מהשהות בכלא או מכך שבעת ביצוע עבירת השב"ח היה תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי והוא ביצע בכלא עבירות חמורות של ניסיון לרצח וגרימת חבלה חמורה בנסיבות מחמירות.
בנוסף לרצדיביזם ולעובדה שהעותר ביצע עבירה חמורה בין כותלי הכלא, הוצגו לעיוננו דו"חות מידע המצביעים, לכאורה, על התנהגות חמורה ובעייתית ביותר בכלא, וזאת לפחות עד הרבע האחרון של שנת 2004.
...
כאשר תושב שטחים מבצע עבירה של שהייה בלתי חוקית בישראל, ולעבירה זו מתלוות עבירות רכוש ועבירות אחרות שבוצעו תוך כדי השהייה הבלתי חוקית, יש בסיס למסקנה שהוא מסוכן לציבור ויש לדחות את בקשתו לשחרור על תנאי, וזאת אפילו כאשר מדובר באסיר ללא הרשעות קודמות שזהו מאסרו הראשון.
בנסיבות העניין, לאור כל האמור, לאור האלימות הקשה בכלא, לאור דו"חות המידע, כשהעותר לא עבר הליך טפולי כלשהו, ובשל העובדה שלא ניתן לפקח עליו אם ישוחרר כאמור לשטחים, התוכנית המוצעת לא גורעת מהסיכון הפוטנציאלי הצפוי משיחרורו של העותר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

זאת ועוד, בשנת 2006 הורשע הנאשם בשתי עבירות נוספות של הסעת שב"ח, ללמדך על רצידיביזם בעבירות של הכנסת והסעת שוהים בלתי חוקיים לשטח ישראל תוך חשיפת הציבור לסכנה בתחום הבטחון.
הסניגור ציין כי הגם שעבירת הסעת השב"ח כרוכה בסיכון ביטחוני, הרי שבעניינינו שוחררו עשרת השוהים הבלתי חוקיים לבתיהם, מבלי שננקטו הליכים נגדם, ללמדך כי לא נשקפה מהם סכנה.
האינטרסים החשובים שבבסיסה של העבירה, שכיחותה של תופעת המרדפים, והקטל המתמשך בכבישי ארצנו חיזקו את משקלו של האנטרס הצבורי בדבר הרתעת העבריין והציבור כולו, והובילו לקביעתו של רף ענישה מחמיר.
...
בשכלול מתחמי הענישה של שלוש העבירות, סבורני כי יש לחפוף בין המתחמים כפי שנקבעו בהינתן העובדה שמדובר באירוע אחד, שמאגד מגוון עבירות.
העונש לאחר ששקלתי את כלל השיקולים ושכללתי את מתחמי הענישה, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 48 חודשי מאסר בניכוי ימי מעצרו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2013 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

<#7#> החלטה בהיתחשב בכך שהטיעונים לעונש נשמעו לאחר שהושג הסדר ואף שמן הראוי היה כי המאשימה תוודא כי הפסיקה תוגש טרם מועד הדיון על מנת לאפשר לסניגור להתייחס אליה, לא אמנע זאת, יחד עם זאת, אאפשר לסניגור להערך, לכן הדיון יתחדש לאחר הפסקה.
הפסיקה בעיניין ג'מיל מדברת על שב"ח רצידיביסט שניכנס שוב ושוב לישראל ומבצע עבירות רכוש תוך כדי, שם העונש נקבע בין 10 ל-20 חודשי מאסר רק על עבירת כניסה לישראל יחד עם עבירות רכוש.
הנאשם גנב שני תיקים ובהם שני מכשירי אייפון, 1500 ₪ במזומן, צמיד זהב, פנקס שיקים, תעודת זהות, ספרי גז מדמיע, בושם, דאורדורנט, תעודת שיחרור, אוזניות למכשירים סלולריים, כרטיס עובד וארנק שהכיל 60 ₪.
...
תוך כיבוד ההסדר, בהביאי בחשבון את נימוקי החומרא והקולא, הנני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: 13 חודשי מאסר לריצוי בפועל ( בעניין תיק האב - ת"פ 10107-07-13).
הנני מורה כי 10 חודשים מן המאסר נשוא פסקה 2, ירוצו במצטבר למאסר שהוטל כמפורט בפסקה 1 ו-2 חודשים בחופף לו, כך שבסך הכל יהא על הנאשם לרצות 23 חודשי מאסר לריצוי בפועל מיום המעצר בתיק 10107-07-13 ובניכוי ימי המעצר בתיקים המצורפים, לאחר שהמאשימה תמציא תוך 3 ימים פלט ימי מעצר לניכוי בכל התיקים עליהם נדון הנאשם במסגרת הצרוף.
הנני מורה על השבת השעון והפלאפון לנאשם.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו