מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור קטין ממעצר בעבירת רצח

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

בתמצית ייאמר כי נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של רצח, ניסיון רצח (שתי עבירות) וקשירת קשר לפשע (כמפורט בהחלטתו של השופט י' דנציגר בבש"פ 2864/17 מיום 12.4.2017).
מעצרו של הבן הוארך מספר רב של פעמים גם כן. ביום 4.6.2018 נדונה בפני הבקשה להארכת המעצר השש עשרה מעבר לתקופה הסטאטוטורית של ששה חודשי מעצר (ביחס לנאשמים קטינים) בעיניינו של הבן (בש"פ 4218/18).
הדברים קיבלו ביטוי בעת האחרונה בהחלטתו של בית משפט זה בבש"פ 3979/18 הנזכר לעיל: "לפנינו אדם שהואשם בעבירות חמורות, אשר מסוכנותו רבה וישנו חשש כבד, אשר נסמך על ניסיון העבר, להימלטותו מן הדין. על אף זאת, נבחנו חלופות מעצר בעיניינו, נוכח פרק הזמן הארוך בו הוא מצוי במעצר מאחורי סורג ובריח, תוך שהודגש כי על חלופות אלה לעמוד ברף גבוה לשם אישורן. משנמצא כי מערך הפיקוח המוצע איננו מספיק כדי לאיין את מסוכנותו של העורר, נדחתה אף אפשרות קלושה זו" (שם, בפיסקה 24).
אני סבורה איפוא כי גם בשלב זה, שאין חולק שהוא שלב מיתקדם בהליך המעצר, נקודת האיזון עדיין אינה נוטה לעבר שיחרורו של המשיב ממעצר.
...
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את טענות הצדדים אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל.
אני סבורה אפוא כי גם בשלב זה, שאין חולק שהוא שלב מתקדם בהליך המעצר, נקודת האיזון עדיין אינה נוטה לעבר שחרורו של המשיב ממעצר.
אשר על כן, אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב החל מיום 14.6.2018 בתשעים ימים או עד למתן פסק הדין בתפ"ח 43725-03-16 בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, לפי המוקדם.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2010 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 9.11.2009 הוגשו לבית המשפט המחוזי לנוער מרכז כתבי אישום כנגד המשיבים, אשר הנם קטינים (תיק פ"ח 10073-11-09 בעיניינם של המשיבים 1 ו-2 ותיק פ"ח 10101-11-09 בעיניינם של המשיבים 3 ו-4), המייחס להם עבירה של רצח, לפי סעיף 300א(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין); עבירה של ניסיון רצח, לפי סעיף 305(1) לחוק העונשין; ועבירה של קשירת קשר לבצוע פשע, לפי סעיף 499א(1) לחוק העונשין.
אמנם אין במעשים המיוחסים למשיבים, קשים ככל שיהיו, כדי להצדיק את התמשכות מעצרם ללא הגבלה, בפרט על רקע היותם קטינים, אלא שבשלב בו אנו מצויים, וחרף התמשכות ההליך, לא מצאתי כי האיזון בין אינטרס המשיבים לחירותם ובין האנטרס רם המעלה של שמירה על שלום הציבור ובטחונו, מצדיק את שחרורם.
...
בית המשפט ציין כי הגם שהתיקון לחוק הנוער הזיז את נקודת האיזון בין האינטרסים השונים לכיוון החלטה על שחרורם של קטינים לחלופת מעצר, הרי שבבחינת מכלול הנסיבות, ובפרט חומרת המעשים המיוחסים למשיבים, מתקבלת המסקנה לפיה אין מנוס מהותרתם במעצר.
לאחר שעיינתי בבקשה ובהחלטותיהן של הערכאות שקדמו לי, ולאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים בפניי, מצאתי לנכון להיענות לבקשה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

סעיף 10יא לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טפול), התשל"א-1971 (להלן: חוק הנוער) קובע כלהלן: שיחרור קטין ממעצר באין אישום שיחרור ק 10יא. בסעיף 59 לחוק המעצרים, לעניין קטין, במקום "75 ימים" יקראו "40 ימים". הינה כי כן, מכוח שלוש הוראות אלה, הארכת מעצר של חשוד קטין, שלא הוגש נגדו כתב אישום תוך 40 יום לאחר מעצרו, מצריכה פניה לבית המשפט העליון במסגרת סעיף 62 לחוק המעצרים.
לכן, במצב הדברים הרגיל, אדם שנעצר כחשוד בגיל 19 בגין עבירה שביצע בגיל 17, ייעצר וייחקר כבגיר לכל דבר ועניין, למרות שהעבירה בוצעה בהיותו קטין (כדוגמה למעשה רצח שבוצע בהיות הנאשם קטין, ולמעצרו שנים לאחר מכן, ראו הפרשה המפורסמת של רצח הנער אסף שטיירמן בע"פ 9937/01 חורב נ' מדינת ישראל (9.8.2004)).
...
לכן, בשורה התחתונה, אני סבור כי לא נדרשה המבקשת להגשת הבקשה במסגרת סעיף 10יא לחוק הנוער, כפי שעשתה מטעמי זהירות, והבקשה צריכה הייתה להיות מוגשת רק במסגרת סעיפים 59 ו-62 לחוק המעצרים.
לאחר שעניינתי בדוח הסודי ולאחר שהפניתי שאלות בכתב אל החוקרים וסימנתי את תשובותיהם (סעיף 15(ה) לחוק המעצרים), שוכנעתי כי החקירה אינה קופאת על שמריה וכי עדיין קיימות פעולות חקירה נוספות, שיש לאפשר למשטרה מרווח נשימה כדי לבצען.
לאור זאת, ולמרות שסנגורו המלומד של המשיב הציע חלופת מעצר בפיקוח האב בכל מקום ברחבי הארץ, אני סבור כי יש מקום להארכת מעצרו של המשיב לצורך השלמת פעולות החקירה.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

ברם אין בכך כדי להקהות את עוצמת המסוכנות הנלמדת מהמעשה המיוחס למשיבים, זאת על רקע תיכנון המעשה מראש, העובדה לכאורה שהוא בוצע בחבורה כלפי קטין, והעובדה לכאורה שהקטין הוכה "מכות רצח". המבקשת טענה לקיומה של עילת מעצר בשל חשש המלטות הנגזר מהעונש הצפוי למשיבים אם יורשעו, וכן לעילת מעצר נוספת בעיניינו של זאבי, שעניינה חשש לשיבוש הליכים.
ועדיין, במקרים נדירים ביותר ויוצאי דופן עשויה חלופת מעצר לאיין באופן סביר את המסוכנות הנשקפת מנאשם שמיוחסת לו עבירת רצח, זאת, בין היתר, על רקע נסיבות ביצוע העבירה, אופיו של הנאשם ועברו (ע"פ 586/22 טספאי נ' מדינת ישראל (7.2.22)).
לנוכח כל האמור אני סבור כי בנסיבות העניין, על מנת שבפני בית המשפט תיפרס התמונה המלאה, ומבלי שיהיה בכך כדי ליצור הסתמכות או ציפיות מוקדמות אצל המשיבים, יש להורות על עריכת תסקיר בעיניינם של שני המשיבים, בגדריו תבחן האפשרות לשיחרורם לחלופת מעצר.
...
אני קובע אפוא, כי מתקיימות עילות מעצר בעניינם של שני המשיבים.
לנוכח כל האמור אני סבור כי בנסיבות העניין, על מנת שבפני בית המשפט תיפרס התמונה המלאה, ומבלי שיהיה בכך כדי ליצור הסתמכות או ציפיות מוקדמות אצל המשיבים, יש להורות על עריכת תסקיר בעניינם של שני המשיבים, בגדרו תיבחן האפשרות לשחרורם לחלופת מעצר.
אשר על כן, אני מורה לשירות המבחן לערוך תסקיר לגבי שני המשיבים אשר יוגש לבית המשפט עד ליום 31.3.22.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2009 בעליון נפסק כדקלמן:

כדי להפריך חזקה זו לצורך החלת חלופת מעצר נידרשות נסיבות מיוחדות, שיש בהן כדי להצדיק שיחרורו של נאשם בתנאים שיאיינו או יפיגו באופן ממשי את מסוכנותו ואת החשש לשלום הציבור הצפוי משחרורו (בש"פ 982/07 מדינת ישראל נ' אביסדריס (לא פורסמה, 20.7.2007)).
על רקע הילכות אלה, ולאחר שעיינתי בפסקי הדין אליהם הפנה סניגורו של המשיב, סבורני כי המקרה דנן על נסיבותיו אינו נימנה על אותם מקרים חריגים בהם יבחן בית המשפט קיומה של חלופת מעצר לנאשם בעבירת רצח.
מלבד קטינותו של המשיב, לא הוצג בפני כל טעם לבחינת חלופת מעצר בהנתן המסוכנות הגבוהה והאכזרית הנלמדת מכתב האישום.
...
על רקע הלכות אלה, ולאחר שעיינתי בפסקי הדין אליהם הפנה סנגורו של המשיב, סבורני כי המקרה דנן על נסיבותיו אינו נמנה על אותם מקרים חריגים בהם יבחן בית המשפט קיומה של חלופת מעצר לנאשם בעבירת רצח.
נוכח כל אלה, בשים לב לחומרתה הקיצונית של העבירה המיוחסת לו, ובאשר גילו הצעיר אינו מקהה את מסוכנותו, החלטתי כי בשלב זה אין מקום לבחינת חלופת מעצר.
לפיכך הבקשה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו