מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור נאשמים ממעצר בשל עינוי דין

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

אשר לעינוי הדין הנטען בשל התמשכות משפט אפשרית, הרי שמדובר בתיק שהיקפו אינו גדול, ובמסגרתו מבקשת המאשימה להעיד 16 עדי תביעה בלבד (חלקם ככל הנראה טכניים, ויתכן שחלקם כלל לא יידרשו להעיד), כך שהמשפט אינו צפוי להמשך זמן רב, גם אם הוא יתנהל כנגד ארבעה נאשמים.
מקרה זה אינו שונה ממקרים רבים שונים הנדונים מדי יום בבית המשפט בכתב אישום מאוחד, בחלקם ההשפעה על אחד הנאשמים משמעותית יותר (כגון מקרה בו נאשם אחד עצור והשאר משוחררים, קטין שהואשם ביחד עם בגיר בבית המשפט המחוזי, נאשם המואשם בעבירה שבסמכות בית משפט השלום ואוחד עם נאשמים נוספים בכתב אישום אחד בבית המשפט המחוזי וכיוצ"ב), ולא ניתן לומר כי עניינו של הנאשם 4 מקים עוות דין בכלל, או עוות דין המצדיק הגשת מספר כתבי אישום, על ההשלכות של כך. לאור כל האמור הבקשה נדחית.
...
בענייננו, עיון בכתב האישום מעלה, כי כל אחד מהנאשמים היה לכאורה צד לעבירות שבכתב האישום, ולגרימת החבלות שבסופו של דבר נגרמו למנוח, גם אם כל אחד מהם פעל בנפרד, ולא כחלק מחבורה שחברה יחדיו לביצוע עבירות.
מקרה זה אינו שונה ממקרים רבים שונים הנדונים מדי יום בבית המשפט בכתב אישום מאוחד, בחלקם ההשפעה על אחד הנאשמים משמעותית יותר (כגון מקרה בו נאשם אחד עצור והשאר משוחררים, קטין שהואשם ביחד עם בגיר בבית המשפט המחוזי, נאשם המואשם בעבירה שבסמכות בית משפט השלום ואוחד עם נאשמים נוספים בכתב אישום אחד בבית המשפט המחוזי וכיוצ"ב), ולא ניתן לומר כי עניינו של הנאשם 4 מקים עיוות דין בכלל, או עיוות דין המצדיק הגשת מספר כתבי אישום, על ההשלכות של כך. לאור כל האמור הבקשה נדחית.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

ביום 16.12.2019 היתקבל תסקיר משלים בעיניינו של נאשם 14, שאף הוא לא המליץ על שיחרור ממעצר לנוכח הערכה כי קיים סיכון משמעותי להישנות היתנהלות שולית ואלימה ובשל חוסר התאמתה של המפקחת הנוספת שנבחנה.
במאמר מוסגר יצוין כי הקפדה על הנחיות משרד הבריאות היא הכרחית, ובודאי גם שמירה על זכותם של הנאשמים להליך הוגן שהיא זכות יסוד חוקתית (בש"פ 8823/07 פלוני נ' מדינת ישראל, פסקה 17 לפסק דינו של המשנה לנשיאה (כתוארו דאז) א' ריבלין (11.2.2010)); עם זאת, יש לתת את הדעת על כך שלפחות במקרה דנן, מציאות זו גובה מחיר יקר עד מאוד מן הנאשמים בהיבט של פגיעה משמעותית בזכותם החוקתית לחירות ועינוי דין.
...
ובכל הנוגע לתיק שבו עסקינן, שומה על המותב היושב בדין כי יעדכן את תוכנית המשפט ויחל בשמיעת הוכחות רציפה וצפופה מיד כשניתן יהיה לעשות כן. סוף דבר הדיון יוחזר לבית המשפט המחוזי לבחינת וקידום השמתם של נאשם 8 (משיב 7), נאשם 10 (משיב 9), נאשם 13 (משיב 12), נאשם 14 (משיב 13), נאשם 16 (משיב 15), נאשם 17 (משיב 16), נאשם 19 (משיב 17) ונאשם 22 (משיב 18) במעצר בפיקוח אלקטרוני לפי סימן ג'1 לחוק המעצרים.
לשם כך, אני מורה על עריכת תסקירי מעצר משלימים בעניינם של נאשמים אלה, שבמסגרתם יידרש שירות המבחן למעצר בפיקוח אלקטרוני, בדגש על בחינת הפיקוח האנושי שיוצע ומיקומו.
בנתון לקביעותיי כאמור, אני מורה על הארכת מעצרם של נאשם 8 (משיב 7), נאשם 10 (משיב 9), נאשם 13 (משיב 12), נאשם 14 (משיב 13), נאשם 16 (משיב 15), נאשם 17 (משיב 16), נאשם 19 (משיב 17) ונאשם 22 (משיב 18) החל מיום 15.12.2020 – בתשעים ימים או עד להחלטה אחרת של בית המשפט המחוזי במ"ת 27310-01-18, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 27442-01-18, הכל לפי המוקדם.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

עוד טען כי מזה למעלה מ-3 שנים מתמהמהת קבלת תגובת הפרקליטות לבקשת הערר בעיניין תיק מח"ש, וזאת חרף פניות חוזרות ונישנות מצידו ומצד בית המשפט באמצעות 3 מותבים שונים, והכל כפי שפירט בבקשתו להגנה מן הצדק, ובפרוטוקולים בתיק זה. לאור המפורט ובשל ענוי הדין שניגרם לנאשם טען ב"כ הנאשם כי הדרך היחידה לעשות צדק בשלב זה היא להורות על מתן פיצויים.
בשלב זה ראוי להוסיף כי לאור הפרתה המינורית באופן יחסי של ההוראה החוקית, כמפורט לעיל, אני דוחה טענת ב"כ המאשימה לפיה די היה בהפרה זו כדי להוביל למעצרו של הנאשם למשך יומיים, וקובעת כי סביר להניח כי אילמלא החשד בגין עבירת תקיפת השוטרים היה הנאשם משוחרר ממעצר באותו היום.
...
לאחר ששוכנעתי כאמור כי תובע סביר וזהיר לא אמור היה להגיש את כתב האישום כנגד הנאשם בגין העבירות כנגד השוטרים, ומאחר וכאמור לעיל, עבירת הפרת ההוראה החוקית היא מינורית, ובהצטרף לכך המפורט לעיל לעניין התנהלות המדינה בעניין הערר אשר הוגש על ידי ב"כ הנאשם, שבגינה התמשכו ההליכים ונגרם עינוי דין לנאשם, סבורני כי המקרה המונח לפניי נכנס בגדר המקרים הנדירים בהם יש להטיל פיצויים לטובת הנאשם.
לאור המפורט, מאחר ובמקרה זה פסיקת הפיצויים איננה יכולה להתבסס באופן מלא על העילה הראשונה המצוינת בחוק, לאור הבסיס הראייתי אשר היה מצוי בתיק בעניין עבירת הפרת ההוראה החוקית וכמפורט לעיל, ומאידך גיסא, לאור השתלשלות האירועים המתוארת, שוכנעתי כי במקרה זה יש לפסוק מחצית מהסכום המירבי לטובת פיצוי הנאשם.
אשר על כן, אני מורה על פיצויו של הנאשם כדלקמן: א. פיצוי בגין המעצר בשיעור של 50% מסכום המירבי הקבוע בסעיף 8(א) לתקנות ובשים לב לימי מעצרו – סה"כ 392 ש"ח אשר ישולמו לנאשם תוך 45 יום מהיום בכפוף להמצאת פרטי חשבון בנק.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

מטעמים אלו, כך לדברי ההגנה, ראוי לפסוק פיצויים בגין תקופת המעצר, התקופה בה שהה הנאשם במעצר בית, לרבות הנזק שניגרם בשל אובדן הכנסה, הפגיעה בשמו הטוב ובכבודו, ועוגמת הנפש שנגרמה לו כתוצאה מניהול ההליך ועינוי הדין.
כך נקבע כי יש בזו להצדיק מעצר לצורכי חקירה ובהמשך בא כוח הנאשם דאז הסכים לקיומן של ראיות לכאורה (בהסתייגות מסוימת) והמארג הראיתי הצדיק את מעצרו של הנאשם עד להחלטה אחרת ושחרורו בהמשך לחלופת מעצר.
...
עוד נקבע כי רק על סמך הצפייה בסרטון אי אפשר להגיע למסקנה חד משמעית האם הנאשם חבט בידו בראשו ובפניו של המתלונן או שמא כטענת הנאשם פלוני חבל במתלונן במקל והוא ביקש למנוע את המעשה האלים.
אין צורך להידרש למתחמי ענישה או למדיניות הענישה הנהוגה כדי לקבוע כי לו היה מורשע הנאשם בדין, הרי היה צפוי לעונש מאסר ממושך.
לאחר שקלול כלל נסיבות העניין - לרבות אופי זיכויו של המבקש, נסיבותיו האישיות, הכשלים והמחדלים שנפלו בדרך ניהול החקירה והמשפט שהם חריגים לכל הדעות, ועל אף שההחלטה להגיש כתב אישום נגד המבקש התקבלה כדין ולא הייתה מלווה ברשלנות, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להורות על פיצויו ושיפויו של המבקש.
בהינתן המקובץ, אני קובעת כי המשיבה תשלם למבקש 29,421 ש"ח בהתאם לפרטי חשבון בנק שיועברו על ידי באת כוחו וזאת בתוך 45 ימים.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בשל הרצון למנוע ענוי דין גם לנפגעי העבירה, אשר פעמים רבות כרוך בקושי נפשי שבהמתנה למועד מתן העדות מצידם, נקבע כי יש לסיים את שמיעת עדותם בתיק עבירות מין במועד המוקדם ביותר האפשרי, תוך שמירה על זכויות הנאשם וניהול הליך הוגן (נוהל נשיאת בית המשפט העליון 21-1 "העדת נפגעי עבירות מין בבתי המשפט" (20.1.2021)).
המדינה היתנגדה לבקשה, ועמדה על כך שדיון ההוכחות יתקיים כסדרו, תוך שציינה כי לאור הודעתו של עו"ד פצ'בסקי, בית המשפט מתבקש שלא לשחרר את הסניגורים הפרטיים מייצוג בשלב זה. לעומת זאת, עו"ד נטלי אוטן – אחת מהסניגורים הפרטיים – הגיבה כי מאחר שהמתלוננת השלימה את עדותה ביום 27.3.2019, אין כל חשש מדחיית דיון ההוכחות שנקבע, והבהירה כי היא "אינה יכולה להמשיך לחקור בשם נאשם שאינו מעוניין בהמשך ייצוגה" (פסקה 5 לתגובתה מיום 1.4.2019).
בעוד שבמצב הדברים הראשון מדובר היה בעדות מתלוננת קטינה, אשר נעשו מאמצים רבים לשכנעה להעיד מלכתחילה, ושהחלה כבר להעיד, כך שדחיית השלמת עדותה עלולה הייתה לפגוע בה ובאיכות עדותה; במצב הדברים השני, הנזק שצפוי היה להגרם בדחיית דיון ההוכחות קטן יותר, ועיקרו בהארכת משך ההליך, והארכת מעצרו של המערער בהתאם (כאשר בקשת הדחייה הוגשה מטעמו).
...
אינני מקבלת טענה זו. אכן, אני שותפה לעמדה העקרונית המסתייגת מ"פריטת" כל התרחשות לסדרה של מקטעי תקיפה שונים, באופן שעלול להרבות באופן מלאכותי את מספר מעשי העבירה שבהם אפשר להרשיע.
אני סבורה שנכון לאמץ כאן את נקודת המבט של נפגעת העבירה, ובעשותי כן אינני רואה עילה להתערב בקביעתו של בית המשפט המחוזי כי מדובר בשני מעשים פוגעניים.
אולם, בהתחשב בטענות הראויות שהעלתה המדינה בערעור שהוגש מטעמה כנגד קולת העונש כפי שנגזר מלכתחילה, הגעתי לכלל דעה כי במכלול הנסיבות יש להותיר את העונש שהוטל על המערער בעינו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו