מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

שחרור נאשם לקהילה טיפולית

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לאחר מכן שוחרר הנאשם לקהילה טיפולית לגמילה מסמים – בית אביבה.
...
סבורני שהעדפת האינטרס השיקומי במקרים מתאימים לא פוגעת במסר החשוב האמור, אלא היא מוסיפה עליו מסר חיובי לפיו גם אדם שביצע עבירה לא קלה יכול להשתקם, ואולי אף לזכות עקב כך, לא כדבר אוטומטי, בענישה מקלה.
אשר על כן, אני מרשיע את הנאשם בביצוע העבירות שנקבע שהוא ביצע במסגרת כתב האישום המצורף (ת.פ. 7096-03-19).
בגין עבירות אלו יחד עם עבירת השוד בה הורשע הנאשם בתיק שלפניי אני גוזר על הנאשם את העונשים שלהלן: 8 חודשי מאסר על תנאי אותם ירצה הנאשם בפועל אם בתוך 3 שנים מהיום הוא יבצע עבירה של שוד או עבירת אלימות נגד הגוף מסוג פשע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאחר שיחרורו, שירות המבחן נפגש עמו כדי לבחון אפשרות לשלבו בקהילה טיפולית אחרת שתיתן מענה לצרכיו הרפואיים, אך בנגוד להמלצותיו, הנאשם העדיף מסגרת אמבולטורית של היחידה להתמכרויות, אלא שעד כה טרם נקלט בה. לדבריו, הוא ממשיך להגיע ליחידה להתמכרויות לצורך בדיקות ומעקב, וממתין להישתלב בטיפול, אך בנגוד לדבריו אודות הטיפולים אותם הוא מקבל, מנהלת היחידה דיווחה שהוא טופל ביחידה בעבר, אך לא עמד בדרישות הטיפול, הכוללות הגעה לשיחות ומסירת בדיקות לאיתור אלכוהול, ולכן הטיפול בו הופסק.
...
מסקנתי היא אפוא, שעבירת ההצתה בה הורשע הנאשם בתיק זה, בהיותה מעבר לעבירת רכוש גם עבירת אלימות, מפעילה את המאסר על תנאי בגין אלימות או איום, התלוי ועומד נגדו.
סוף דבר אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 10 חודשי מאסר בפועל.
אני מורה על הפעלת עונש המאסר בן 6 חודשים התלוי ועומד נגד הנאשם, מושא ת"פ 58997-07-18 של בית משפט השלום בתל אביב, (מיום 15.5.2019), באופן שחודשיים מתוכו ירצה הנאשם באופן מצטבר לעונש המאסר שהוטל עליו, וארבעה חודשים באופן חופף.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

נתונים אלו אינם מעודדים ומלמדים על כך שהרצון בטיפול נדמה יותר כמשאלת לב, שלא די בה. אמנם, שירות המבחן ציין שהנאשם מגלה מודעות רבה יותר מבעבר לבעיית היתמכרותו ולהשלכותיה, ואולם סייג זאת כשציין שהדבר רק "נראה" כך. לא זו אף זו, אין בתסקיר כל היתייחסות לנפקות כישלון ההליך הטיפולי בתיק הקודם של הנאשם על סכויי הצלחתו עתה, ועל רצינות הצהרותיו, זאת כאשר שירות המבחן עצמו הזכיר בתסקיר שגם בתיק הקודם הנאשם שוחרר לקהילה טיפולית על-פי המלצתו, לאחר שזה הביע מוטיבציה להישתלב בטיפול.
...
לאחר שבחנתי את מכלול הנסיבות, את המפורט בתסקיר שירות המבחן ואת טיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה לפיה אין מקום לקבל עתירה זו. סבורני כי אין די בהבעת מוטיבציה ורצון להשתלב בהליך טיפולי כדי לזנוח את שיקולי הגמול וההרתעה הנדרשים במקרה זה. אמירה של נאשם "רוצה אני" טיפול או גמילה איננה בגדר "מילת קסם" אותה ישלוף הנאשם לכשיחפוץ, ולא יכולה להוות היא חומת מגן מפני השתת עונש של מאסר בבית הסוהר במקרה המתאים.
סבורני כי לנוכח אופיו של ההסדר אליו הגיעו הצדדים, ולנוכח העובדה שהעונש שאותו מצאתי להטיל על הנאשם נמצא בתוך טווח הטיעון המוסכם של הצדדים, אין הכרח לשרטט במדויק את גבולות מתחם העונש ההולם בענייננו, אף שמוצא אני לציין, כי הרף התחתון של מתחם העונש ההולם בענייננו צריך להיות גבוה מזה שלו טען ב"כ הנאשם.
בשים לב להערות מקדימות אלו תוצג פסיקה במקרים דומים: ע"פ 350/13 בשאראת נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 9.6.2013) בו נדחה ערעורם של שני נאשמים שהורשעו בעבירות של שוד בנסיבות מחמירות וכניסה ושהיה שלא כדין בישראל והותיר על כנו עונש של 30 חודשי מאסר, כשעל שותפם שהיה נעדר עבר פלילי הושתו 20 חודשי מאסר.
לאור כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: א. 28 חודשי מאסר בפועל.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביום 19.3.2023 נתן בית משפט זה החלטה, מפי אב"ד, שבה נקבע, בין היתר, כי "שאלת שיחרור הנאשם לקהילה טיפולית, אם במסגרת חלופת מעצר ואם במסגרת גזירת הדין, תדון בנפרד, כפי שנקבע, לאחר שיתקבל תסקיר שירות המבחן וישמעו טיעוני הצדדים. בשלב זה, אין מקום לקשור בין הבקשה להארכת המעצר לבין הדיון שיתקיים בשאלת הפנית הנאשם לקהילה טיפולית ....". ביום 28.3.2023 היתקיים דיון במעמד הצדדים בבקשת המאשימה להארכת מעצרו של הנאשם כאמור.
...
נטען, בין היתר, כי: "אנו מקבלים מדי פעם החלטות של כבודו בפתקיות, החלטות שניתנות בפתקית כשעוסקים בחירות הנאשם, ... אני שומע את החלטת כבודכם היום וכבודכם כבר החליט מקריאת ההחלטה של כבודכם, ברור לי כי דלתכם נעולה מפני הנאשם למרות המילים היפות המופיעות בהחלטות, למרבה הצער דלתכם ננעלה בפני הנאשם והדברים ברורים מאוד. החלטת כבודכם כרגע מדברת על כך שהמסוכנות גבוהה ובהכרעת הדין נמסר לא ליצור ציפייה". נטען כי "מראית פני הצדק זועקת" משום שבית המשפט בחר שלא להמתין עד לדיון הקבוע ליום 30.3.2023, בניגוד להחלטת כב' השופט גרוסקופף, והחלטתו בשאלת המעצר התקבלה בטרם כלל המסמכים הרלוונטיים הובאו לעיונו.
ב"כ הנאשם העלה טענה כי "מראית פני הצדק מחייבת את פסילת המותב". אין בידינו לקבל עמדה זו. אכן, הכלל הוא חשש ממשי למשוא פנים, אולם הפסיקה הכירה בפסלות שופט לשבת בדין גם מטעמים של מראית פני הצדק גרידא (ראו: רע"א 5539/15 מרקוס אנריקה לנדה נ' גד ורקשטל (19.11.2015).
מכל המקובץ, הבקשה לפסלות המותב נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

מכלל האמור, ולאחר שהבאתי בחשבון את תקופת מעצרו של הנאשם – 3 חודשים – מאחורי סורג ובריח לראשונה בחייו, שוחרר " מדלת לדלת" לקהילה טיפולית סגורה בה שהה משך חודש אחד, ובהמשך היה נתון כ 9 חודשים במעצר בית מלא (למעט שעת איוורור ביום), ללא כל הפרה - התבקש הממונה על עבודות השרות להגיש חוות דעת על הנאשם, התאמתו וכשירותו לריצוי עונש מאסר בדרך של עבודות שירות.
...
מכאן, ולאחר שנתתי דעתי למידת פגיעת הנאשם בערכים המוגנים ומדיניות הענישה הנוהגת, לרבות למקרים אליהם הפנו ב"כ הצדדים, תוך התחשבות בתדירותן של העבירות והזיקה ביניהן, אני קובעת את מתחם העונש ההולם לכלל העבירות בהן הורשע הנאשם, כך שינוע בין 11 ל –27 חודשי מאסר בפועל.
עונשו של הנאשם סעיף 40 ד' לחוק העונשין, קובע כי בשלב גזירת העונש, רשאי בית המשפט לחרוג ממתחם העונש ההולם את מעשיו של הנאשם, אם נמצא כי הוא "השתקם או כי יש סיכויי שישתקם". כידוע, אף סיכויי שיקום גבוהים של נאשם אינם מובילים בהכרח, למסקנה כי על בית המשפט לחרוג לקולה ממתחם העונש ההולם, וייתכנו מקרים, בהם יתר השיקולים הרלוונטיים לעונש, כמו חומרת המעשים או נסיבות ביצועם, לא יצדיקו חריגה ממתחם העונש ההולם, חרף הליך שיקומי משמעותי שעבר הנאשם ו/או סיכויי שיקום גבוהים, והדבר נתון לשיקול דעת בית המשפט.
סוף דבר מכלל הדברים האמורים, לאחר שקלול מכלול שיקולי הענישה הנדרשים, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 11 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימיי מעצרו על פי רישומי שב"ס. 8 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של שלוש שנים מהיום, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירות סמים מסוג פשע.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו